Henry and Inez Casolani Extraordinary in the Ordin

100 %
0 %
Information about Henry and Inez Casolani Extraordinary in the Ordin
Spiritual-Inspirational

Published on November 18, 2007

Author: stephanie

Source: authorstream.com

Slide1:  HENRY U INEZ CASOLANI Koppja Magħġuna fi Kristu 1944 - 1992 . Slide2:  INEZ CASOLANI neé VASSALLO 1915 - 1992 Slide3:  HENRY CASOLANI 1917 - 1999 Slide4:  “Jiena rekord wieħed għandi.. qatt ma għidt kelma kontra ħadd..” “Kien tifel tajjeb żgur..tajjeb f’kollox..kien too good..jekk xi ħadd jagħmillu xi ħaġa, mhux jirritalja.” - Henry Casolani - Paul Cauchi (ħabib) Slide5:  “Kienet mara twajba, bjonda u wiċċha tond..” “Inez was flamboyant..talkative in a good sense..She could take a joke..” - Louis Gonzi (ħabib) - Dr Leo Portelli (kuġin) Slide6:  HENRY SSEKONDATA GĦAL MAR-ROYAL ARMY MEDICAL “..Iġri tispiċċa din il-gwerra li għalija m’hi xejn għajr il-ġenn tal-bniedem..” “..Itlob ukoll għad-difensuri ta’ Malta..” - Henry Casolani lil Inez (1941-1943) Slide7:  “..F’dan iż-żmien ta’ nuqqas ta’ kollox m’għandi xejn x’nagħtik ħlief imħabbti..” “..Dalwaqt jieqfu l-attakki u nkunu ta’ xulxin.” - Henry Casolani lil Inez (1941-1943) Slide8:  “Give our era days of peace - war no more!” - Minn disinn ta' Henry Casolani Slide9:  “.. Li kelli nitwieled mill-ġdid, kont nagħzel li niżżewweġ.. u kont niżżewweġ lil Harry..” HENRY U INEZ CASOLANI IŻŻEWĠU FIL-KNISJA TA’ SANTU WISTIN, IL-BELT, 19 TA’ APRIL 1944 - Inez Casolani Slide10:  “..il-mamà tiegħi kienet titlob li jien nikber fl-għarfien u l-imħabba ta’ Alla..” “..Aħjar il-Bambin jieħdok, milli toffendieh!” - Inez Casolani lil bintha Sr Cecilia - Sr Cecilia M. Casolani “..Hija ppreparatni sew għall-ewwel tqarbina, tant li għamiltha sena qabel iż-żmien..” Slide11:  IL-PARIR TA’ L-ARCISQOF GONZI: “..Se tbatu taf! Se tbatu, qed navżakom..għax hi tifla unika..” ..Imbagħad waqa’ s-skiet minfud biss bil-biki u bit-talb. Mgr. Michael Gonzi (mill-ktieb) Slide12:  “See! I will not forget you..I have carved you on the palm of My hand..I have called you by your name..You are mine..You are precious to Me..I love you”. (Isaiah) SR CECILIA FL-INDJA MA’ MADRE TEREZA To Dear Mother and Father of Sister Cecilia from MOTHER TERESA LDM Slide13:  “..Però jiġi żmien li terġgħu tkun ferħanin ħafna..” “..We thank the Beautiful Lord for letting us take a part in your rejoicings.. throughout these wonderful 25 years in His company!” l-Arcisqof Gonzi, 1964 Inez u Henry Casolani lil binthom, 1991 Slide14:  “Illum l-aħħar darba li qrajt fil-Quddiesa. Ma nistax naqra sew.” F'Lulju 1989 il-vista ta' Henry marret lura ħafna minħabba d-djabete. HENRY CASOLANI U ADEODATA PISANI Henry Casolani lil Inez, 14 ta' Lulju 1989 Slide15:  IL-BEATA ADEODATA PISANI “..Hawn ċertu Casolani. Għadu kemm qala’ grazzja mingħand Adeodata. Kienet qed tmurlu l-vista, u issa qed jgħid li qed jara tajjeb, u u se jaqra l-lezzjoni hu!” “..Il-Markiż poġġieli santa ta’ Adeodata quddiem għajnejja u f’daqqa waħda bdejt naqra!” Il-Markiż Arthur Barbar Sant Henry Casolani lil Sr Cecilia Slide16:  “..Xjentifikament m’hemmx spjegazzjoni tagħha u l-fatt illi dan beda jaqra, bil-fors, naħseb jien, kien hemm intervent mirakuluż!” J’Alla s-suċċessur ta' Pietru Hekk kif tasal il-ġurnata Iferraħna ikoll kemm aħna Bil-għażiża Adeodata! Innu miktub minn Henry Casolani - Mr Ivan Vella (kirurgu - oftalmologu) Slide17:  “..The case of Mr Casolani’s cure is truly remarkable.. Miracles do not happen capriciously.. It is the recipient’s faith that carries him through at the end..” Prof. Mark P. Brincat Slide18:  IL-BEATU DUN GORG PRECA Lil Inez id-deni qawwi niżlilha f'daqqa wara li Henry mesaħ it-termometru fit-tajjara li kienet intmesset ma’ id Dun Gorg. mill-ktieb Slide19:  IL-BEATU NAZJU FALZON “..Ma nafx kif, imma ġieni f’moħħi l-Venerabbli Nazju Falzon. L-infezzjoni fi mnieħri u griżmejja għaddietli sakemm wasalna Genova..” Henry Casolani Settembru 1965 Slide20:  BNIEDEM LI FARRAĠ U FERRAĦ LIL SĦABU “..It-tbissima fuq fommu u l-ferħ fuq wiċċu kienu xi ħaġa li kont nilmaħhom biss fuq wiċċ it-tfal.. " “With the T-square ruler he posed an Elvis impression playing the guitar..my oh my how he made us enjoy our work!” -Francis Ellul (kollega) - Freddie Portelli, (kollega - kantant) Slide21:  “..Huwa kien eċċellenti fir-rispett lejn is-superjuri tiegħu..” “..Huwa kien effiċjenti, onest u ħawtiel..” “..L-eżempji tiegħu għamluh gwida u ħaddiem - mudell għal sħabu..” X’QALU FUQ HENRY CASOLANI IL-PERITI-DIRETTURI TAL-P.W.D. M. Busuttil. V. Cassar - J. Mizzi. Slide22:  DISINJI TA’ HENRY CASOLANI GĦALL-INTRODUZZJONI TAL-FLUS DEĊIMALI “..I am sure that all our colleagues will agree his manners had an impact on the way that we could deal with situations..” - Frances Galea neé Tonna Slide23:  “Tħossha hux?.. Meta ċċappas il-qmis biż-żejt ma tneħħihx bix-xaħam.. Tpattihiex! B’hekk tkun tista’ toffriha għall-glorja t’Alla!” “..Veru appostlu kien dan il-bniedem!” Henry Casolani lill-kollega tiegħu Joseph Pace Joseph Pace Slide24:  FUQ L-ALPI SVIZZERI “..Everything is beautiful. We wondered there at the immensity of Our Father's HAND which made such wonders. Thank you Lord for all, and especially for the grace you gave us to see your inimitable work..” Inez Casolani, Djarju tal-Vjaġġ, 1982 Slide25:  “..ħassejt lil Missierna jgħidli, ‘Għax ma tħallix kollox f’idejja?..li jafu jagħġnu l-affarijiet!’ U jiena qgħadt għal li qalli.” Inez Casolani Slide26:  QALB TA’ ĠESÙ U TA’ MARIJA PITTURI TA’ HENRY CASOLANI “..Inħarsu lejn il-Qlub ta’ Ġesù u ta’ Marija li tant iħobbuna. Nimitawhom u nħobbu lilhom fuq kollox u qabel kulħadd..” Inez Casolani Slide27:  IS-SANTWARJU TAL-MADONNA TAR-RUŻARJU F’POMPEJ “..Il-bażilka hija merviljuża.. Kont tassew eċċitata meta rajt il-vera xbiha tal-Madonna ta’ Pompej..” “..Ma rridx ninsa nsemmi id-devozzjoni l-aktar imħeġġa li kellhom lejn l-Imqaddsa Verġni Marija, li huma kienu jqimu ta' spiss bit-talba sabiħa tar-Rużarju Mqaddes." - Inez Casolani, Djarju tal-Vjagg, 1957 Mgr. Nikol G. Cauchi, Isqof ta' Għawdex Slide28:  “..I could not say goodbye to Our Lady. I could not pronounce it, but only said 'AU REVOIR', at least if not in this world, may be in the next..” Inez Casolani, Djarju tal-Vjaġġ, 20 ta' Awissu 1957 Slide29:  STATWA TAL-MADONNA “..min jista’ jagħtihielna din l-għajnuna jekk mhux Sidtna Marija l-Omm Immakulata ta’ Ġesù?” Hemm imbagħad jien lilek nisma' Tgħidli “ġejt nitlob għalik. Mhux dan tlabtni fir-Rużarju? Hawn jien ġejt niddifendik!” Inez Casolani Innu ta' Henry Casolani maħduma minn Henry Casolani Slide30:  SAN ĠUŻEPP pittura ta‘ Sr Cecilia Mary Casolani SJA “..X’kobor bih għoġbu Alla l-Imbierek iżejjen lil Guzeppi!” Inez Casolani “..San Ġuzepp huwa l-faraġ ta’ l-imnikktin, l-għajnuna ta’ l-agonizzanti, l-akbar fost il-qaddisin kollha, il-missier ta’ kulħadd!..” Slide31:  IL-PAPA ĠWANNI PAWLU II IBIEREK LIL HENRY U INEZ CASOLANI “..At 8.00 a.m. he appeared in the balcony and said ‘INĦOBBKOM HAFNA’ bil-Malti..” mid-Djarju ta' Inez Casolani, 26 ta' Mejju 1990 “..At 3.30 p.m. he left Mġarr for Malta. The scene on the sea was extraordinary!!!” Slide32:  “..Bl-imħabba ta’ omm nistgħu inġibu fejn irridu aħna ’l uliedna u mhux nirrovinawlhom dak it-tajjeb li jkunu qegħdin jibnu huma..” “..Liż-żgħażagħ kellna bzonn nibdew nifhmuhom u nidħlu fil-ħajja tagħhom..” Inez Casolani Slide33:  “..Imma issa ġa qiegħda fil-Ġenna. Għadek mintix konvinta? Għadek tiddubita? Jien ċert b’dan. Ma nafx għalfejn. M’għandix dubju. Il-mamà tinsab żgur fil-Ġenna..” Patri Luigi M. Pisani O.C.D. lil Sr Cecilia Slide34:  “..I take record of God. In THEE I have had my earthly joy.” Inez Casolani, 13.7.1992 IT-TESTMENT SPIRITWALI TA’ INEZ CASOLANI Slide35:  IL-QABAR TA’ HENRY U INEZ CASOLANI “..animae iustorum in manu Dei sunt et non tangent illis tormentum..” Brother Emmanuel Sciberras fil-kondoljanzi tiegħu Slide36:  “..Timpressjonak koppja hekk..Daqqa ta’ ħarta solenni lil ċerti elementi tal-kultura ta’ żmienna..” “..Kienu koppja magħquda u ferħana li għexu ħajja ordinarja b’mod straordinarju..” Sr Marion Galea SJA - Monsinjur Lawrence Gatt Slide37:  KOPPJA MAGĦĠUNA FI KRISTU 1944 - 1992 HENRY U INEZ CASOLANI Slide38:  Tmiem

Add a comment

Related presentations

Related pages

Marion Galea's Photos, Phone, Email, Address - Mate Spotter

Company: ABN: Location: ABR Search: D&B Search: MAREE GALEA: 86 417 332 585: 3068 VIC: ABR Search: D&B Search: MARIA GALEA: 97 168 482 539: 6062 WA: ABR Search
Read more