henny eyova

50 %
50 %
Information about henny eyova
Product-Training-Manuals

Published on June 24, 2007

Author: VolteMort

Source: authorstream.com

LMS MOODLE V DIŠTANČNOM VZDELÁVANÍ NA FEM SPU V NITRE :  LMS MOODLE V DIŠTANČNOM VZDELÁVANÍ NA FEM SPU V NITRE Klára Hennyeyová Mária Šajbidorová Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre Slide2:  K hlavným cieľom informačnej stratégie na SPU v Nitre patrí rozšírenie možností prístupu študentov a zamestnancov SPU k informáciám. Na Fakulte ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre sa od školského roka 2005/2006 realizuje bakalárske štúdium v rámci študijného programu 'Podnikový manažment' formou dištančného vzdelávania. Elektronické vzdelávanie je možné realizovať prostredníctvom LMS systémov. Slide3:  Na FEM sme aplikovali používateľské rozhranie LMS MOODLE na tvorbu online kurzov, do ktorých je možné vkladať interaktívne študijné materiály rôzneho druhu. Z technickej stránky poskytuje LMS MOODLE administrátorovi aj používateľovi prehľadné používateľské rozhranie. Slide4:  Školenia pre realizačné kolektívy dištančného vzdelávania a tvorcov kurzov Školenia boli zamerané na zvládnutie základného prostredia LMS MOODLE a vkladanie materiálov z jednotlivých predmetov v rámci študijného programu. Školenia sú tematicky zamerané na zvyšovanie kvalifikácie pracovníkov v rámci dištančného vzdelávania: školenie pre tútorov dištančného vzdelávania, školenie pre gestorov predmetov v rámci študijného programu, školenie pre autorov učebných textov. Slide5:  Návody pre tvorcov online kurzov boli vypracované priamo v prostredí LMS MOODLE. Autori mali možnosť na konkrétnych príkladoch vidieť spracovaný učebný materiál a pracovať s ním. Slide6:  Slide7:  V prvej etape implementácie LMS MOODLE do dištančného vzdelávania sme sa zamerali na nasledujúce oblasti: preklad prostredia LMS MOODLE do slovenského jazyka, realizácia zjednotenia prístupu učiteľov, ktorí chcú používať metódy e-vzdelávania ako podporu rôznych foriem vzdelávania nasadením OpenSource LMS MOODLE, vytvorenie úvodného kurzu pre začínajúcich používateľov LMS MOODLE, aplikácia LMS MOODLE do dištančného vzdelávania v nových študijných programoch, vypracovanie prvých verzií študijných materiálov pre I. ročník dištančného vzdelávania. Slide8:  Slide9:  V ďalšom období sa zameriame najmä na nasledujúce činnosti: implementácia najnovšej verzie LMS MOODLE, ktorá podporuje aj vkladanie multimediálnych prvkov, ako sú audio a video nahrávky, doplnenie a inovácia e-vzdelávacích materiálov pre I. ročník dištančného vzdelávania v rámci študijného programu Manažment podniku, vypracovanie ďalších e-vzdelávacích materiálov a učebných pomôcok pre II. ročník dištančného vzdelávania implementácia LMS MOODLE v kontaktnej forme výučby na tvorbu doplnkových výučbových materiálov pre samoštúdium, realizácia ďalších školení pre tvorcov online kurzov. Slide10:  Záver Prostredie LMS MOODLE je vhodné a prehľadné tak pre študentov, ako aj učiteľov: nekladie na používateľov špeciálne požiadavky na počítačovú gramotnosť, tvorba elektronických materiálov je jednoduchá, v podmienkach FEM SPU sa LMS MOODLE osvedčil a bude sa na tvorbu online kurzov používať.

Add a comment

Related presentations