Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon 4. kvartal 2013

100 %
0 %
Information about Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon 4. kvartal 2013
Finance

Published on March 14, 2014

Author: helgelandsparebank

Source: slideshare.net

Description

Delårspresentasjon, regnskap 4. kvartal 2013

1En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 4. kvartal 2013

2En drivkraft for vekst på Helgeland Hovedtrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg Jan Erik Furunes Administrerende direktør Lisbeth Flågeng Viseadministrerende direktør Inger Lise Strøm Direktør finansstyring Delårspresentasjon 4. kvartal 2013 (konsernet)

3En drivkraft for vekst på Helgeland Hovedtrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg

4En drivkraft for vekst på Helgeland Hovedtrekkene Resultat 2013 – historisk godt resultat Betydelig styrket basisdrift – resultat før skatt 266 (172) mill. kr. • Resultatforbedring på 94 mill. kr. – 55 % fra 2012 • Nettorenten økt med 83 mill. kr. – 23 % fra 2012 • Netto verdiendring finansielle instrumenter økt med 17 mill. kr. • Kostnader økt med 6 mill. kr. – 2,6 % Styrket egenkapitalavkastning • Egenkapitalavkastning 10,4 % økt fra 7,2 % i 2012 Foreslått kontantutbytte – 1,80 per egenkapitalbevis • Utbyttegrad 25,6 % • Uendret brøk 75,1 %

5En drivkraft for vekst på Helgeland Hovedtrekkene Resultat 2013 – historisk godt resultat Betydelig redusert utlånsvekst: 4,4 (9,3) % – i tråd med bankens målsetting • Personmarkedet 7,0 (10,1) % • Bedriftsmarkedet -0,4 (7,9) % Meget god innskuddsvekst: 15,9 (7,5) % – innskuddsdekning 62,7 % • Personmarkedet 7,8 (7,8) % • Bedriftsmarkedet 31,1 (6,9) % God soliditet • Ren kjernekapitaldekning 12,3 (11,5) % • Totalkapitaldekning 16,0 (13,2) %

6En drivkraft for vekst på Helgeland Hovedtrekkene Resultat i kvartalet God basisdrift også i 4. kvartal, ingen store engangseffekter • Resultat før skatt 73 (46) mill. kr. • Nettorente 118 (95) mill. kr. - økt med 1 mill. kr. fra Q3 til Q4 2013 • Kostnader 62 (60) mill. kr. - Lave kostnader over tid - Gave ansatte og tildeling EK- bevis HELG i 4. kvartal 2013 • Nedskrivninger på utlån 12 (5) mill. kr. - Økt i all hovedsak grunnet tap på ett enkeltengasjement - Totalt for året er nedskrivninger fortsatt på et lavt nivå Andre hendelser • Banken er tildelt offisiell langsiktig rating fra Moody’s på Baa2

7En drivkraft for vekst på Helgeland Hovedtrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg

8En drivkraft for vekst på Helgeland Resultatet Resultat- og nøkkeltallsutvikling Styrking av basisdriften fortsetter Nettorente • Markant styrket i 2013 Netto provisjonsinntekter • Stabilt nivå • Normalisert forsikringssalg 0,0 % 0,5 % 1,0 % 1,5 % 2,0 % 2,5 % 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Helgeland Sparebank Nøkkeltalli% av gjennomsnittlig FVK Resultat etter skatt Nettorente Nettoprovisjon

9En drivkraft for vekst på Helgeland Resultatet Resultat- og nøkkeltallsutvikling Styrking av basisdriften fortsetter Nettorente • Markant styrket i 2013 Netto provisjonsinntekter • Stabilt nivå • Normalisert forsikringssalg Driftskostnader • Effektivitetsforbedringen fortsetter, fallende kostnader både i % av FVK og inntekter Moderate nedskrivninger på utlån 0,0 % 0,5 % 1,0 % 1,5 % 2,0 % 2,5 % 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Helgeland Sparebank Nøkkeltalli% av gjennomsnittlig FVK Resultat etter skatt Nettorente Nettoprovisjon Driftskostnader Nedskr. på utlån

10En drivkraft for vekst på Helgeland Resultatet Resultat- og nøkkeltallsutvikling Styrking av basisdriften fortsetter Nettorente • Markant styrket i 2013 Netto provisjonsinntekter • Stabilt nivå • Normalisert forsikringssalg Driftskostnader • Effektivitetsforbedringen fortsetter, fallende kostnader både i % av FVK og inntekter Moderate nedskrivninger på utlån Finansielle instrumenter • Positivt bidrag over resultat-0,1 % 0,5 % 1,0 % 1,5 % 2,0 % 2,5 % 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Helgeland Sparebank Nøkkeltalli% av gjennomsnittlig FVK Resultat etter skatt Nettorente Nettoprovisjon Driftskostnader Nedskr. på utlån Finans. instr.

11En drivkraft for vekst på Helgeland Resultatet Resultatregnskap Styrkingen av basisdriften fortsetter • Nettorente økt med 23 % i 2013 - styrker basisdriften • Netto provisjonsinntekter økt med 5 mill. kr. • Effektivitetsforbedring gjennom god kostnadskontroll – uendret antall årsverk på 177 • Fortsatt moderate nedskrivninger på utlån • Gevinst ved redusert eierandel Frende Holding AS inngår i netto verdiendring finansielle instrumenter • Verdiøkning aksjepost i Frende Holding AS fremkommer under utvidet resultat Helgeland Sparebank (konsern) 31.12.12 31.12.13 Q4/2012 Q4 2013 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 356 439 95 118 Netto provisjonsinntekter 72 77 18 20 Andre driftsinntekter 7 7 3 3 Ordinære driftskostnader 233 239 60 62 Resultat basisdrift 202 284 56 79 Nedskrivning utlån og garantier 27 32 5 12 Netto verdiendring finansielle instrumenter -3 14 -5 6 Resultat før skatt 172 266 46 73 Resultat etter skatt 123 193 31 56 Netto utvidet resultatposter 21 49 6 25 Periodens resultat 144 242 37 81

12En drivkraft for vekst på Helgeland Resultatet Resultatregnskap Styrkingen av basisdriften fortsetter • Nettorenten ned 3 punkter fra Q3 til Q4 2013– hovedsaklig knyttet til størrelse FVK • Stabile netto provisjonsinntekter • Lave kostnader både i % av FVK og i % av inntekter Helgeland Sparebank (konsern) Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 1,54 % 1,55 % 1,73 % 1,82 % 1,79 % Netto provisjonsinntekter 0,29 % 0,28 % 0,29 % 0,34 % 0,30 % Andre driftsinntekter 0,05 % 0,02 % 0,03 % 0,02 % 0,05 % Ordinære driftskostnader 0,97 % 0,96 % 0,94 % 0,92 % 0,94 % Resultat basisdrift 0,91 % 0,89 % 1,11 % 1,26 % 1,20 % Nedskrivning utlån og garantier 0,08 % 0,10 % 0,11 % 0,11 % 0,18 % Netto verdiendring finansielle instrumenter -0,08 % 0,05 % 0,05 % 0,03 % 0,09 % Resultat før skatt 0,75 % 0,83 % 1,05 % 1,18 % 1,11 % Kostnader i % av inntekter 54,1 % 50,4 % 44,7 % 41,5 % 42,2 %

13En drivkraft for vekst på Helgeland Resultatet Kostnader Økende kostnadseffektivitet Driftskostnader i % av totale inntekter har hatt en positiv utvikling siden 2011 Relativt flat kostnadsutvikling i kroner gjennom de siste 3 årene Driftskostnadene har økt med 2,6 % sammenlignet med 31.12.12 Måltall: Kostnadsvekst fra 2014 på maksimalt 3,5 % 20,0 % 30,0 % 40,0 % 50,0 % 60,0 % 70,0 % 80,0 % 0 10 20 30 40 50 60 70 Q1/2011 Q2/2011 Q3/2011 Q4/2011 Q1/2012 Q2/2012 Q3/2012 Q4/2012 Q1/2013 Q2/2013 Q3/2013 Q4/2013 Helgeland Sparebank Driftskostnader kvartalsvisutvikling Ordinære driftskostnader Driftkostn i % av inntekt

14En drivkraft for vekst på Helgeland Resultatet Egenkapitalavkastning Styrket EK-avkastning Resultat • Hittil i år ble 10,4 (7,2) % • EK-avkastning i 4. kvartal ble 11,4 % Måltall • 10 % under normale markedsforhold 0 % 2 % 4 % 6 % 8 % 10 % 12 % 14 % 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Helgeland Sparebank Egenkapitalavkastning og måltall Egenkapitalavkastning Måltall

15En drivkraft for vekst på Helgeland Hovedtrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg

16En drivkraft for vekst på Helgeland Balansen Balanse- og vekstutvikling Redusert utlånsvekst Brutto utlån per 31.12.13: 20,7 (19,8) mrd. kr. 12 mnd. Utlånsvekst: 866 mill. kr. / 4,4 (9,3) % 3 mnd utlånsvekst: -0,5 (2,4) % 83,2 (83,5) % er lånt ut til kunder på Helgeland 0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Helgeland Sparebank FVK hvorav utlån (mill. kr.) Forvaltningskapital Utlån

17En drivkraft for vekst på Helgeland Balansen Balanse- og vekstutvikling Styrket innskuddsvekst Volum per 31.12.13: 12,9 (11,2) mrd. kr. 12 mnd. Innskuddsvekst: 1.778 mill. kr. / 15,9 (7,5) % 3 mnd innskuddsvekst: 3,5 (0,9) % Stabil innskuddsmasse, av innskuddene er 92,2 (91,8) % fra kunder på Helgeland 61,0 (65,5) % innskudd fra personkunder 0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Helgeland Sparebank FVK hvorav utlån og innskudd (mill. kr.) Forvaltningskapital Utlån Innskudd

18En drivkraft for vekst på Helgeland Hovedtrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg

19En drivkraft for vekst på Helgeland Utlånene Kredittvekst PM 12 mnd vekst 7,0 (10,1) % Normal aktivitet – noe lavere vekst i 2013 Utlån til personkunder utgjør 13,6 (12,7) mrd. kr, hoved- saklig godt sikrede boliglån Økt personmarkedsandel 65,6 (63,9) %, godt over måltall som er > 60 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Helgeland Sparebank 12 mnd kredittveksti husholdningene SSB Norge HSB Helgeland

20En drivkraft for vekst på Helgeland Utlånene Kredittvekst BM 12 mnd vekst -0,4 (7,9) % Veksten i BM har vært avtagende siden 2011 Strengere prioritering av prosjekter i 2013 Redusert utlånsvekst i tråd med målsetting - Avlastning BM - Marginøkning BM Vekst eksklusiv avlastning ville blitt 4,8 % -5 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Helgeland Sparebank 12 mnd kredittveksti foretakene SSB Norge HSB Helgeland HSB ex. Avlastning

21En drivkraft for vekst på Helgeland Utlånene Brutto utlån BM Godt diversifisert utlånsportefølje Utlån til næringslivskunder utgjør 7,1 (7,2) mrd. kr. 2,0 (2,2) mrd. kr. er utlån til matproduksjon bestående av jord- og skogbruk, fiske- og havbruk Svært lojal kundemasse 0 % 5 % 10 % 15 % Eiendomsdrift Jord- og skogbruk Fiske- og havbruk Bygg, anlegg og kraft Transport og tjenesteyting Industri og bergverk Handel, hotell og restaurant Forsikring og finansforetak Helgeland Sparebank Utlån fordeltpå næring 31.12.12 31.12.13

22En drivkraft for vekst på Helgeland Utlånene Mislighold og tapsutsatte engasjement Fortsatt god porteføljekvalitet Netto misligholdte og tapsutsatte engasjement i % av brutto utlån - Fallende siden 2008 - Noe økt i 2013. Misligholdsutviklingen i porteføljen og på enkelt- engasjement følges nøye -oppfølging gjennom konkrete tiltak I prosent av brutto utlån utgjør netto misligholdte og tapsutsatte engasjement 0,6 (0,5) %, relativt lavt nivå. 0,0 % 0,5 % 1,0 % 1,5 % 2,0 % 2,5 % 3,0 % 3,5 % 4,0 % 4,5 % 5,0 % 0 50 100 150 200 250 2008 2009 2010 2011 2012 2013 mill.kr. Helgeland Sparebank Netto misligh.og tapsutsatte eng. Netto tapsuts. engasjement Netto misligh.engasjement(>90 dager) Netto misligh.(>90 dager) og tapsut. eng. i % av utlån

23En drivkraft for vekst på Helgeland Hovedtrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg

24En drivkraft for vekst på Helgeland Innskuddene Innskuddsdekning Styrket innskudds- dekning Innskuddsdekning konsern ble 62,7 (56,5) % Målsetting innskuddsdekning konsern er 60 % Meget god innskuddsvekst i kvartalet 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Helgeland Sparebank Innskuddsdekning konsern/morbank Innskuddsdekning konsern Innskuddsdekning morbank

25En drivkraft for vekst på Helgeland Innskuddene Innskuddsvekst PM 12 mnd vekst 7,8 (7,8) % Innskudd fra personkunder utgjør 7,9 (7,3) mrd. kr. Veksten i PM fortsatt høyere enn landsgjennomsnittet Nye produkter er godt mottatt og satsingen på innskudd gir gode resultater Arbeidet med å opprettholde innskuddsdekningen på et godt nivå fortsetter • Flere nye spareprodukter • Ledelsesmessig fokus 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Helgeland Sparebank 12 mnd innskuddsvekst i husholdningene SSB Norge HSB Helgeland

26En drivkraft for vekst på Helgeland Innskuddene Innskuddsvekst BM 12 mnd vekst 31,1 (6,9)% Lojal kundemasse gir god vekst i BM – fortsatt høyere vekst enn gjennomsnittet i Norge 20 største innskudd har vært stabile over tid, markant økning i 3. kvartal grunnet nytt innskudd fra kommunal sektor 20 største innskudd utgjør 2,6 (1,6) mrd eller 20,0 (14,1) % av totale innskudd -5 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Helgeland Sparebank 12 mnd innskuddsveksti foretakene SSB Norge HSB Helgeland

27En drivkraft for vekst på Helgeland Innskuddene Kundeinnskudd BM Lojal kundemasse Av totale innskudd er 5,1 (3,9) mrd. kr. innskudd fra næringslivet God diversifisering av innskudd fra bedriftene 0 % 5 % 10 % 15 % Kommuner Transport og tjenesteyting Bygg, anlegg og kraft Eiendomsdrift Handel, hotell og restaurant Jord og skogbruk Forsikring og finansforetak Fiske og havbruk Industri og bergverk Helgeland Sparebank Kundeinnskudd 31.12.12 31.12.13

28En drivkraft for vekst på Helgeland Hovedtrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg

29En drivkraft for vekst på Helgeland Finansieringen Innlån fra kapitalmarkedet God og langsiktig finansiering Durasjon innlån er 2,5 (2,3) år Likviditetsindikator 1 ble 110,6 % Indikatorverdien for referansebankene var pr 30.09.13 på 103,5 % Obligasjoner med fortrinnsrett utgjør 3,3 (3,4) mrd 34 (33) % av innlånsporteføljen Moderat overføringsgrad til Helgeland Boligkreditt på 23 % av brutto utlån (eller 35 % av utlån PM) Ytterligere potensial for overføring av boliglån til Helgeland Boligkreditt - maksimalt inntil 30 % av brutto utlån 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Helgeland Sparebank Forfallstrukturinnlån (mill.kr.) Langsiktige lån OMF - HEBO OMF - bytteordning

30En drivkraft for vekst på Helgeland Finansieringen Likviditetsbuffere Solid bufferkapital Likviditetsbufferne utgjør 4,3 (3,9) mrd. kr. – tilsvarende 16,4 (16,0) % av FVK Bufferkapitalen består av kontanter, innskudd i NB/banker og rentebærende verdipapirer Rentebærende verdipapirer: • Durasjon portefølje 2,0 år • 62 % OMF eller stats-/ kommunegaranterte obl. • 89 % ratet A - eller bedre 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % Ansv,Norge Finans, Norge Finans, Utland Fonds, Norge High Yield Industri Kommune Kraft OMF1 OMF2 Stat Helgeland Sparebank Verdipapirportefølje sektorfordelt 31.12.12 31.12.13

31En drivkraft for vekst på Helgeland Finansieringen Helgeland Boligkreditt AS God sikkerhetsmasse Sikkerhetsmassen: • Kvalifiserte utlån 4.698 (4.836) mill. kr. • Innskudd: 239 (274) mill. kr. • Fyllingsgrad: 123 (119) % • Samlet LTV: 52,1 (53,5) % Innlån: • OMF 4,0 mrd kr (hvorav 0,7 i morbankens eie/bytteordning) • Durasjon innlån 2,5 (2,7) år (alle med soft call) Lønnsomhet 31.12.13: • Resultat etter skatt 50,1 (29,8) mill. kr. Ren kjernekapitaldekning: 15,1 % (standardmetode med 35 % boliglånsvekter) 24,4 % 15,6 % 22,1 % 23,7 % 7,1 % 7,0 % 0,0 % 5,0 % 10,0 % 15,0 % 20,0 % 25,0 % 30,0 % 35,0 % 1-40 41-50 51-60 61-70 71-75 76≤ Helgeland Boligkreditt AS LTV-fordeling per 31.12.2013 LTV

32En drivkraft for vekst på Helgeland Finansieringen Offisiell rating fra Moody’s Banken ble tildelt offisiell rating 11. februar • Langsiktig rating Baa2 - Etter en notch uplift for systemstøtte fra BCA/BSFR • Kortsiktig rating P-2 • Stabile utsikter Offisiell rating en viktig milepæl • Økte regulatoriske krav en sentral driver til å søke offisiell rating • Sikrer banken og konsernet konkurransedyktige betingelser i pengemarkedet • Styrker bankens posisjon som selvstendig og uavhengig bank • Tildelt rating reflekterer bankens størrelse i det norske bankmarkedet og er innenfor ”Investment Grade” • Gir grunnlag for søknad om offisiell rating også for Helgeland Boligkreditt AS

33En drivkraft for vekst på Helgeland Hovedtrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg

34En drivkraft for vekst på Helgeland Soliditeten Kapitaldekning God soliditet Ren kjernekapital ble 12,3 (11,5) % – godt over regulatorisk krav på f.t. på 10 % fra 01.07.2014 Kjernekapitalen ble 13,9 (13,1) % Totalkapitaldekningen ble 16,0 (13,2) % – styrket i juni ved ansvarlig lån 300 mill. kr. Konsernet benytter standardmetoden for beregning av kapitalkrav for utlån med 35 % boliglånsvekter 9,0 % 10,5 % 12,0 % 13,5 % 15,0 % 16,5 % 18,0 % 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Helgeland Sparebank Utvikling kapitaldekning Ren kjernekapital % Kjernekapital% Kapitaldekning %

35En drivkraft for vekst på Helgeland Soliditeten Kapitalstruktur og kapitalplan Styrket inntjening styrker ren kjernekapital Ren kjernekapital økt med 78 punkter siden 2012 fra 11,5 % til 12,3 % pr 4. kvartal 2013 Konsernet er i rute med styrking av kapitaldekningen frem mot full implementering av CRD IV. Ren kjernekapital skal fortsatt styrkes gjennom ordinær drift Totalkapitalen vil kunne bli styrket ytterligere ved opptak av nye ansvarlige lån/fondsobligasjoner i perioden frem mot 20179,00 % 9,00 % 10,0 % 11,0 % 14,50 % 8,0 % 9,0 % 10,0 % 11,0 % 12,0 % 13,0 % 14,0 % 15,0 % 16,0 % 17,0 % 18,0 % 31.12.12 31.12.13 01.07.14 01.07.15 01.07.16 Helgeland Sparebank Utvikling kapitaldekning Ren kjernekapital Kjernekapital-tillegg fondsobligasjon Totalkapital - tilleggskapital/ ansv lån Minstekrav ren kjerne Måltall ren kjerne

36En drivkraft for vekst på Helgeland Resultatdisponering Disponering av resultat 2013 Økt kontantutbytte i kroner – lavere utdelingsgrad Resultat pr EK-bevis: •Kr 7,80 i konsernet og kr 7,03 i morbanken Styret foreslår et redusert utbytte for 2013 for å styrke ren kjernekapital: •Utbyttegrunnlag er morbankens resultat e. skatt på 175 mill. kr. •Kontantutbytte kr 1,80 (1,30) per egenkapitalbevis • Utdelingsgrad 25,6 (29,3) % Utbytte og avsetning til utjevningsfond avspeiler egenkapitalbeviseiernes andel av bankens egenkapital pr 01.01.2013: • Uendret eierbrøk 75,1 % 24 8 59 19 34 11 98 32 0 20 40 60 80 100 120 Kontantutbytte EK- bevis Utbet. gaver (fond/stiftelse) Overf. utjevningsfond Overf. grunnfond Helgeland Sparebank Disponering resultat 2013 2012 2013

37En drivkraft for vekst på Helgeland Egenkapitalbevis HELG – de 20 største eierne Morbank Per 31.12.13 Antall % Antall % Sparebankstiftelsen Helgeland 9 599 598 51,3 % Sniptind Holding AS 179 780 1,0 % MP Pensjon PK 902 203 4,8 % Holberg Norge Verdipapirfond 168 600 0,9 % Sparebankstiftelsen DNB 442 724 2,4 % Johs. Haugerudsvei AS 160 992 0,9 % AS Atlantis Vest 440 500 2,4 % Utbyttekapital AS 154 643 0,8 % Pareto AS 420 000 2,2 % VPF Nordea Norge verdi 127 750 0,7 % Citibank 391 138 2,1 % Norsk Utbyttekapital 125 103 0,7 % Helgelandskraft AS 340 494 1,8 % Sparebanken Vest, aksjer 125 000 0,7 % Nordic Financials AS 318 212 1,7 % AS Flu 118 200 0,6 % Verdipapirfondet Eik 222 724 1,2 % Alsing Ruth Søndergaard 111 926 0,6 % Bergen Kommunale pensj. 200 000 1,1 % Melum Mølle AS 110 240 0,6 % Sum 10 største eiere 13 277 593 71,0 % Sum 20 største eiere 14 659 827 78,4 % Banken har utstedt totalt 18.700.000 stk egenkapitalbevis pålydende kr. 10,- .

38En drivkraft for vekst på Helgeland Egenkapitalbeviset Kursutvikling og likviditet HELG God kursutvikling og økt likviditet Kursutviklingen i 4. kvartal 2013 og hittil i 2014 har vært god og har fulgt indeksen. Omsetningen i HELG har økt fra 0,9 millioner bevis i 2012 til 6,1 millioner bevis 2013, hvorav 2,5 millioner er nedsalget fra Sparebankstiftelsen Helgland i november. Nedsalget fra Sparebankstiftelsen bidrar til økt antall fritt omsettelige bevis på Oslo Børs og økt likviditet.

39En drivkraft for vekst på Helgeland Hovedtrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg

40En drivkraft for vekst på Helgeland HSB 50-60 % Andre 40-50 % Helgeland Markedsandel i % PM og BM 2013 Oppsummeringen Prioriteringer og fremtidsutsikter Banken er solid posisjonert i markedet på Helgeland: • En markedsandel i personmarkedet på vel 50 % • En markedsandel i bedriftsmarkedet på nærmere 60 % Banken er eier i Frende Forsikring som har levert gode resultater i 2013 med en egenkapitalavkastning på 16,1 % i Frende Skade og 8,1 % i Frende Liv • Helgeland Sparebank/Frende Forsikring er nå markedsleder på Helgeland med en markedsandel på 21 % HSB 21 % Andre 79 % Helgeland Markedsandel i % forsikring 2013 (bil, bolig og person)

41En drivkraft for vekst på Helgeland Oppsummeringen Prioriteringer og fremtidsutsikter Målrettet arbeid opp mot bankens strategi- og kapitalplan har lykkes i 2013 og videreføres i 2014; lønnsomhet og soliditet (Ek-avkastning og kapitaldekning) • Banken forventer en fortsatt sterk basisdrift med opprettholdelse av nivå på - Nettorente og - Provisjonsinntekter • Effektiv drift med sterk kostnadskontroll er innarbeidet i hele organisasjonen - Bankens målsetting om en kostnadsvekst på maksimalt 3,5 % står fast • Misligholdsutviklingen følges nøye med tett oppfølging av identifiserte engasjement med negativ utvikling • God innskuddsdekning som et ledelsesmessig fokusområde videreføres i 2014 • På utlånssiden styrer banken etter en lav vekst i bedriftsmarkedet • I personmarkedet forventes en vekst på nivå med landsgjennomsnittet

42En drivkraft for vekst på Helgeland 879 666 307 490 1.431 1.311 701 411 736 1.359 Helgeland Salten Ofoten, Lofotenog Vesterålen Troms Finnmark Nord-Norge Oljerelatert omsetning (mill. kr.) 2010 2012 Oppsummeringen Prioriteringer og fremtidsutsikter Helgeland har et robust og allsidig arbeidsmarked: • Prosess- og verkstedsindustri • Matproduksjon på hav og land • Kraftproduksjon • Statlige virksomheter • Økende oljeaktivitet Oljerelatert omsetning på Helgeland har økt fra 879 til 1.311 mill. kr. i løpet av et par år Helgeland er den regionen som har størst oljerelatert vekst i Nord-Norge

43En drivkraft for vekst på Helgeland Kontaktinformasjon Administrerende dieektør Jan Erik Furunes 75 12 83 21 / 915 70 573 jan.erik.furunes@hsb.no Viseadministrerende direktør Lisbeth Flågeng 75 12 83 01 / 416 85 777 lisbeth.flageng@hsb.no Direktør finansstyring Inger Lise Strøm 75 11 91 11 / 951 33 295 inger-lise.strom@hsb.no Forretningsadresse Helgeland Sparebank Postboks 68 8601 Mo i Rana Internett Egenkapitalbevis generelt: www.egenkapitalbevis.no Hjemmeside og nettbank: www.hsb.no

44En drivkraft for vekst på Helgeland Hovedtrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg

45En drivkraft for vekst på Helgeland Måldokument Finansielle mål • Egenkapitalavkastning på 10 % under normale markedsforhold • Ren kjernekapitaldekning på minst 12,5 % og en totalkapitaldekning opp mot 18 % forutsatt motsyklisk kapitalbuffer på 2,5 % • Kostnadsvekst fra 2014 på maksimalt 3,5 % • Innskuddsdekning på 60 % • Utbyttepolitikken står fast i et langsiktig perspektiv – de neste par årene vil imidlertid utbyttenivå reduseres ned mot 25 – 30 %

46En drivkraft for vekst på Helgeland Helgeland alle muligheter – regionen vokser både i befolkning og verdiskaping • Visjonen til Helgeland Sparebank er å være en drivkraft for vekst på Helgeland • Hovedmålet til banken er gjennom balansert vekst å opprettholde posisjonen som en lønnsom og ledende bank på Helgeland • Helgeland Sparebank har som den eneste banken på Helgeland en tydelig regional ambisjon og profil: ̶ Et regionalt finanshus ̶ Et bredt distribusjonsnett ̶ En samfunnsengasjert lokalbank ̶ En attraktiv kunnskapsvirksomhet Lokalbanken Lønnsom og ledende

47En drivkraft for vekst på Helgeland Lokalbanken En drivkraft for vekst Norges 12. største sparebank av 110 banker – 15 kontor i 13 kommuner på Helgeland  Forvaltningskapital på 26 MRD og markedsandel over 50 % • En selvstendig regionbank, alliansefri og børsnotert ̶ eneste bank med hovedkontor i regionen • En komplett lokalbank og tyngst rådgivingsmiljø ̶ god kompetanse og raske beslutninger lokalt • En solid egenkapital på 2 milliarder ̶ lokalbasert finansiell styrke i utviklingen av regionen • En aktiv støttespiller for idrett, kultur og kunnskap ̶ årlig støtte på 12-20 millioner • En sentral eier i Helgeland Invest ̶ ett av de største investeringsselskapene i Nord-Norge

48En drivkraft for vekst på Helgeland Administrasjonssekretær Brit Søfting HSB-styre Internrevisor Marit Jakobsen Administrerende direktør Jan Erik Furunes Region nord Viseadm. direktør Lisbeth Flågeng Region sør Direktør Dag Hugo Heimstad Plassering og forsikring Direktør Sverre Klausen Forretnings- utvikling Direktør Øyvind Karlsen Organisasjons- utvikling Direktør Ann Karin Krogli Finans- styring Direktør Inger Lise Strøm Risiko- styring Direktør Anne Ekroll Lokalbanken Forretningsutvikling og eierskap 100 % 34 % 48 % 8 % 6,5 % 10 % Datterselskap og tilknyttede selskap samt produktselskap

49En drivkraft for vekst på Helgeland Administrasjonssekretær Brit Søfting HSB-styre Internrevisor Marit Jakobsen Administrerende direktør Jan Erik Furunes Region nord Viseadm. direktør Lisbeth Flågeng Region sør Direktør Dag Hugo Heimstad Plassering og forsikring Direktør Sverre Klausen Forretnings- utvikling Direktør Øyvind Karlsen Organisasjons- utvikling Direktør Ann Karin Krogli Finans- styring Direktør Inger Lise Strøm Risiko- styring Direktør Anne Ekroll Lokalbanken Ledelse og virksomhetsorganisering Bankens gavefond Daglig leder Geir Sætran

Add a comment

Related presentations

Les changements sur le marché du distressed aux Etats-Unis et en Europe

Main Sections of the Report 1) Nifty Technical View 2) 4 Large Cap Trade Ide...

This presentation consits the yearly results of Kinepolis Group

Related pages

Delårspresentasjon 4. kvartal 2013

Delårspresentasjon 4. kvartal 2013 (konsernet) ... 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Helgeland Sparebank Nøkkeltall i % av gjennomsnittlig FVK
Read more

4. KVARTAL 2013

4. kvartal 2013. 5 Sparebanken Hedmark ... 2013 Sparebanken Hedmark solgte 01.01.2013 sin aksjepost i Consis Credit AS til Conecto AS. Conecto AS er et heleid
Read more

Delårspresentasjon 4. kvartal 2014

Hovedtrekk pr. 4. kvartal 5 . En drivkraft for vekst på Helgeland Utlån ... 2010 2011 2012 2013 2014 Helgeland Sparebank Resultatutvikling (mill. kr.)
Read more

4. kvartal 2013 - Kvartalsrapport 2015 - Kvartalsrapport 2015

4. kvartal 2013 Side 2 av 49 Innholdsfortegnelse ... I forbindelse med endringen i eierstruktur foretok SpareBank 1 Gruppen i andre€kvartal 2013 en ...
Read more

SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2014

SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2014 12. februar 2015 ... Tallene fra 1. kvartal 2013 ‐ 4. kvartal 2011inkluderer resultatiSpareBank 1 Markets 20.
Read more

Helgeland Sparebank BUY

Helgeland Sparebank BUY ... 13 November 2013 Target Price: NOK 58 Share data ... ROE 5.6 % 7.1 % 10.2 % 11.8 % 11.4 % Source: Helgeland Sparebank / FF ...
Read more

HELGELAND SPAREBANK (Norway) - The European Banks

In 2014 annual profit of HELGELAND SPAREBANK was 195.57 mln NOK. Growth compared to the previous period (2013) was 11.78%. The evolution of the annual ...
Read more