HaNoi-NgayThangCu

50 %
50 %
Information about HaNoi-NgayThangCu
Entertainment

Published on March 7, 2009

Author: dhpss

Source: authorstream.com

Slide 1: Hà N?i Ca khúc « Hà N?i Ngày Tháng Cu » Nhi?p ?nh gia : Ð?c L?i Nh?c Si : Song Ng?c Ca Si : Ng?c H? Slide 2: Chùa M?t C?t Slide 3: Sông H?ng và Câù Long-Biên Slide 6: Ð?n Ng?c Son Slide 7: Câù Thê Húc Slide 8: Ðu?ng C? Ngu Slide 9: Nhà Kèn Slide 10: Chi?u H? Tây Slide 12: M?t góc H? Tây Slide 13: Bên h? Trúc B?ch Slide 14: Van Mi?u - Qu?c T? Giám Slide 15: Gác Khuê Van Slide 16: Chùa Kim Liên (H? Tây) Slide 17: Ð?n Th? Hai Bà Trung Slide 19: Ph? Hàng B?c Slide 20: Ch? Ð?ng Xuân Slide 23: C?a B?c Thành Thang Long Slide 24: Ga Hàn?i Slide 26: Nhà Thu? To? Slide 28: Nhà Hát L?n Slide 29: Nhà Th? L?n Hàn?i Slide 30: Ph? Trúc B?ch Slide 31: Ph? Lý Thu?ng Ki?t Slide 32: Ph? Thu? Khê Slide 34: Ph? Hàng Mã Slide 35: Ph? Mua Slide 36: Ðu?ng Hoàng Di?u Slide 37: Ph? C?a B?c Slide 38: Ph? Hu? Slide 39: Ph? Quan Thánh Slide 40: Ph? Phùng Hung Slide 41: Ph? Phan Ðình Phùng Slide 42: Chi?u H? Tây Slide 43: H? Trúc B?ch Slide 44: 2008

Add a comment

Related presentations

Related pages

Présentation PowerPoint - aihuuluatkhoa.com

Title: Présentation PowerPoint Created Date: 7/23/2008 1:48:51 AM Document presentation format: Affichage à l'écran Other titles: Times New Roman ...
Read more