Hand out CKD & RRT มิราเคิลแกรนด์ 7 กรกฎาคม 2559

50 %
50 %
Information about Hand out CKD & RRT มิราเคิลแกรนด์ 7 กรกฎาคม 2559

Published on July 6, 2016

Author: KamolKhositrangsikun

Source: slideshare.net

1. CKD & RRT ร่วมด้วย ช่วยกัน แบ่งปัน ดูแลไต นพ.กมล โฆษิตรังสิกุล โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 7 กรกฎาคม 2559 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพ

2. https://www.facebook.com/Malinurse2016/posts/1182379135126746

3. http://www.slideshare.net/KamolKhositrangsikun

4. http://www.slideshare.net/TuangTuangruithai/ckd-60109747

5. http://www.slideshare.net/KamolKhositrangsikun/ckd-2559

6. http://www.slideshare.net/joiesansuk/ss-60081799

7. http://www.rh2.go.th/uploads/documents/wg1/20160208_134246_8_4120.pdf

8. KDIGO http://kdigo.org/home/guidelines/ckd-evaluation-management/

9. eGFR

10. Glomerular Filtration Rate

11. GFR Measurement

12. GFR Measurement Gold standard • Inulin Alternative • Iothalamate • Iohexol • DTPA • EDTA ml/min/1.73m 2

13. Cockcroft-Gault Equation Cockcroft DW, et al. Nephron 1976;16:31-41.

14. MDRD Equation Levey AS, et al. Ann Intern Med 1999;130:461-470.

15. Levey AS. Ann Intern Med. 2009; 150:604-612. CKD EPI Equation

16. EGFR CALCULATION https://www.kidney.org/professionals/KDOQI/gfr_calculator

17. CHRONIC KIDNEY DISEASE

18. CRITERIA FOR CKD Decrease GFR Markers of kidney damage (one or more) Present for >3 months or

19. CRITERIA FOR CKD Markers of kidney damage (one or more) http://www.kdigo.org/clinical_practice_guidelines/pdf/CKD/KDIGO_2012_CKD_GL.pdf

20. CRITERIA FOR CKD Decrease GFR http://www.kdigo.org/clinical_practice_guidelines/pdf/CKD/KDIGO_2012_CKD_GL.pdf

21. http://www.kdigo.org/clinical_practice_guidelines/pdf/CKD/KDIGO_2012_CKD_GL.pdf

22. CKD II CKD IV CKD V CKD I CKD III 3a 3b 45

23. YEARLY PREVALENCE TREND OF RRT IN 1997-2013

24. PRIMARY CAUSE OF ESRD Incident cases, by primary cause of ESRD. population, 1996-2013

25. CAUSE OF CKD IN THAI RRT 2003 DM, 1348, 34% HT, 1043, 26% CGN, 558, 14% Other, 448, 11% Unknown, 613, 15%

26. การคัดกรองโรคไตเรื้อรัง 1.โรคเบาหวาน 2.โรคความดันโลหิตสูง 3. อายุมากกว่า 60 ปีข้ึนไป 4.โรคแพ้ภูมิตนเอง (autoimmune diseases) ที่อาจก่อให้เกิดไตผิดปกติ 5.โรคติดเชื้อในระบบต่างๆ (systemic infection) ที่อาจก่อให้เกิดโรคไต 6.โรคหัวใจและหลอดเลือด (cardiovascular disease) 7.โรคติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะส่วนบนซ้ำหลายคร้ัง

27. การคัดกรองโรคไตเรื้อรัง 8.โรคเก๊าท์ (gout) หรือระดับกรดยูริคในเลือดสูง 9.ได้รับยาแก้ปวดกลุ่ม NSAIDs หรือสารที่มีผลกระทบต่อไต (nephrotoxic agents) เป็นประจำ 10.มีมวลเนื้อไต (renal mass) ลดลงหรือมีไตข้างเดียวทั้งที่เป็นมาแต่กำเนิด หรือเป็นในภายหลัง 11.มีประวัติโรคไตเรื้อรังในครอบครัว 12.ตรวจพบนิ่วในไตหรือในระบบทางเดินปัสสาวะ 13.ตรวจพบถุงน้ำในไตมากกว่า 3 ตำแหน่งขึ้นไป

28. OVERVIEW OF AKI, CKD AND AKD AKD, acute kidney diseases and disorders; AKI, acute kidney injury; CKD, chronic kidney disease

29. MANAGEMENT OF PROGRESSION & COMPLICATIONS OF CKD Prevention of CKD progression Complication associated with loss of kidney function CKD metabolic bone including metabolic abnormalities Acidosis Others complications of CKD http://kdigo.org/home/guidelines/ckd-evaluation-management/

30. PREVENTION OF CKD PROGRESSION BP and RAAS interruption CKD and risk of AKI Protein intake Glycemic control http://kdigo.org/home/guidelines/ckd-evaluation-management/ Salt intake Hyperuricemia Lifestyle Additional dietary advice

31. BP & GFR DECLINE http://www2.kidney.org/professionals/kdoqi/guideline_diabetes/guide3.htm

32. BP AND RAAS INTERRUPTION http://kdigo.org/home/guidelines/ckd-evaluation-management/

33. RENIN ANGIOTENSIN SYSTEM

34. CAPTOPRIL

35. ENALAPRIL

36. ANGIOTENSIN II RECEPTORS BLOCKER

37. INTRARENAL EFFECTS OF ACEI & ARBS https://afghanheart.wordpress.com/2014/12/09/intrarenal-effects-of-angiotensin-converting-ace-inhibitors-and-angiotensin-receptor-blockers-arbs/

38. การติดตามหลังใช้ยา RASS INTERRUPTION http://www.rh2.go.th/uploads/documents/wg1/20160208_134246_8_4120.pdf

39. GLYCEMIC CONTROL

40. CHRONIC COMPLICATIONS OF DIABETES cataract retinopathy ! ! proteinuria ! ! neuropathy ! ! ! Arthero sclerosis Blindness Kidney failure Amputation MI Stroke

41. GLYCEMIC GOAL IN ADULT DIABETES(CARE,(VOLUME(35,(SUPPLEMENT(1,(JANUARY(2012!

42. GLYCEMIC CONTROL http://www.diabetesneed.com/what-is-hemoglobin-a1c-hba1c-test/

43. http://www.thediabetesblogger.co.uk/?page_id=593

44. GLYCEMIC CONTROL & MORTALITY IN DIABETIC PD PATIENTS Duong U, et al. Clin J Am Soc Nephrol 2011;6: 1041–1048 Poor glycemic control (A1c 8% or serum glucose 300 mg/dl) associated with decreased survival in PD patients

45. GLYCEMIC CONTROL

46. GLYCEMIC CONTROL ระดับนํ้าตาล ก่อนอาหาร (preprandial capillary plasma glucose) ท่ีระดับ 80-130 mg/dL ระดับนํ้าตาล สูงสุดหลังอาหาร (peak postprandial capillary plasma glucose) น้อยกว่า 180 mg/dL

47. CAUSES OF MORTALITY IN DIABETES 32! Heart Disease Cerebrovascular Disease Other Pneumonia/ InfluenzaMalignant Neoplasms Diabetes Geiss LS, et al. In: Diabetes in America. 2nd ed. NIH Publication No. 95-1468. 1995:233-257. Causes of Mortality in Patients With Diabetes 10% 13% 13% 4% 5% 55% Geiss LS, et al :Diabetes in America 2 nd ed, NIH publication No.95-1468. 1995:233-257

48. DYSLIPIDEMIA

49. DM#Type#II#&#CVD,#CKD,# CVD#with#age#>#40#yr## with#TOD# #or#>#1#risk## # # LDL>C#goal#<#70#mg/dl ! Non#HDL>C#<100#mg/dl## #Apo#B#<#80#mg/dl# ! ! ! All!DM!type!II!!patients! ! LDL0C<100!mg/dl! Non!HDL0C!<130!mg/dl!! !Apo!B!<!100!mg/dl! ! European)Heart)Journal)(2011))32,)1769–1818)

50. ! Mod!to!severe!CKD! LDL.C!target!70!mg/dl! ! Expert!:!Sta;n!may!slow! rate!of!kidney!func;on!loss! ! CKD$=$CAD$Risk$equivalent$ $ LDL4C$lowering$is$useful$ $ European)Heart)Journal)(2011))32,)1769–1818)

51. DYSLIPIDEMIA

52. WHO. Guideline: Sodium intake for adults and children. Geneva, World Health Organization (WHO), 2012.

53. SALT INTAKE

54. SALT INTAKE

55. กินเค็มแค่ไหน ไม่ป่วย เกลือ 1 ช้อนชา

56. SALT DIET

57. SALT INTAKE http://www.lowsaltthailand.org

58. THAI DATA

59. SALT INTAKE

60. EDEMA ?

61. PROTEIN INTAKE Protein 0.8 gm/kg/day Avoid high protein intake > 1.3 gm/kg/day

62. PROTEIN INTAKE ผู้ป่วยควรรับประทานอาหารโปรตีนต่ำ ตั้งแต่เป็น โรคไตเรื้อรัง ระยะแรก โดยจำกัดการกินโปรตีนจาก เนื้อสัตว์ คือประมาณ 1.5 ช้อนกินข้าวต่อน้ำหนักตัว 10 กิโลกรัมต่อวัน เช่นน้ำหนัก 50 กก. ทานเนื้อสัตว์ได้ 7-8 ช้อนตลอดทั้งวัน

63. PROTEIN INTAKE

64. PROTEIN INTAKE http://www.slideshare.net/KamolKhositrangsikun/ckd-clinic

65. PREVENTION OF CKD PROGRESSION BP and RAAS interruption CKD and risk of AKI Protein intake Glycemic control http://kdigo.org/home/guidelines/ckd-evaluation-management/ Salt intake Hyperuricemia Lifestyle Additional dietary advice

66. ADDITIONAL DIETARY ADVICE

67. PHOSPHORUS BALANCE Kidney Int. 2008;74(2):148-157

68. PHOSPHATE METABOLISM N Engl J Med 2010;362:1312-24

69. HYPERPHOSPHATEMIA & CARDIOVASCULAR DISEASE N Engl J Med 2010;362:1312-24

70. HYPERPHOSPHATEMIA & CARDIOVASCULAR DISEASE JASN August 1, 2004 vol. 15 no. 8 2208-2218

71. ANEMIA

72. ANEMIA

73. ANEMIA

74. CONCEPTUAL MODEL OF CKD

75. R R T

76. RRT - RENAL REPLACEMENT THERAPY ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 5 ทุกราย ได้ เข้าถึงการรักษา พยาบาลที่มีคุณภาพ และ เป็นธรรม ผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบำบัดทดแทนไต ทุกรายจะต้องได้รับ ข้อมูลที่ถูกต้อง และเลือกวิธีการรักษาตามความรู้ ที่เหมาะ กับตนเองและครอบครัว

77. http://www.bloggang.com/m/mainblog.php?id=morkmek&month=06-05-2013&group=14&gblog=15

78. RRT no RRT CKD

79. HD PD RRT

80. การวางแผนการรักษา

81. การวางแผนการรักษา

82. จุดเริ่มต้น _ ผู้ป่วยนอก

83. จุดเริ่มต้น _ ผู้ป่วยใน

84. จุดรวมพล _ หน่วยไตเทียม

85. การนัดผู้ป่วยเข้าสู่ระบบ คลินิก ให้คำปรึกษา คลินิก ให้คำปรึกษา คลินิก ให้คำปรึกษา คลินิก ให้คำปรึกษา คลินิก ให้คำปรึกษา คลินิก อายุรกรรม คลินิก อายุรกรรม คลินิก อายุรกรรม คลินิก อายุรกรรม คลินิก อายุรกรรม คลินิก อายุรกรรม คลินิก อายุรกรรม คลินิก อายุรกรรม คลินิก โรคไต คลินิก โรคไต คลินิก โรคไต คลินิก โรคไต

86. PATIENT-CENTER JOURNEY OF THE PATIENT

87. JOURNEY OF THE PATIENT

88. เกณฑ์การให้คะแนน CKD CLINIC http://www.nephrothai.org/images/เกณฑการใหคะแนน_CKD_clinic__sk_edit.pdf

89. คลินิกวันศุกร์ แพทย์ พยาบาลให้ความรู้ วางแผนร่วมกัน JOURNEY OF THE PATIENT

90. คลินิกวันพฤหัส เภสัชกร ดูยาเดิมก่อน พบแพทย์ JOURNEY OF THE PATIENT

91. JOURNEY OF THE PATIENT ตัวอย่าง สายล้างไต ก่อนวางสายจริง

92. JOURNEY OF THE PATIENT กรณีผู้ป่วย เร่งด่วน สำหรับให้คำปรึกษา - ทุกวัน

93. JOURNEY OF THE PATIENT กรณีผู้ป่วย ทั่วไป สำหรับให้คำปรึกษา - วันศุกร์

94. JOURNEY OF THE PATIENT เส้นเลือดสำหรับการฟอกเลือด AV Graft AV Fistula

95. เส้นเลือดชั่วคราวสำหรับการฟอกเลือด JOURNEY OF THE PATIENT

96. JOURNEY OF THE PATIENT เส้นเลือดชั่วคราวสำหรับการฟอกเลือด

97. ฝึกญาติ พร้อมผู้ป่วยรายใหม่ เป็นผู้สังเกตุ JOURNEY OF THE PATIENT

98. ภาพการฝึก ญาติผู้ป่วย รายใหม่ JOURNEY OF THE PATIENT

99. แนวทางการเดินของผู้ป่วย แบบฟอร์ม คลินิกวันศุกร์ สำหรับให้คำปรึกษา

100. TRAINING PROGRAM ผ่าตัด วางสาย จำหน่าย กลับบ้าน นัด นอน รพ. เพื่อฝึก 5 วัน จำหน่าย กลับบ้าน

101. HD PD RRT

102. RRT no RRT CKD

Add a comment