Hamed its

67 %
33 %
Information about Hamed its
Education

Published on March 9, 2014

Author: naeemaei

Source: slideshare.net

Description

سیستم حمل و نقل از دیرباز تا کنون جز لاینفک زندگی انسان ها بوده است که نسبت به ابتدای ظهور خود، بسیار تغییر کرده است، در دوره ای با ظهور اتومبیل، سرعت حمل نقل رشد سریعی را تجربه کرد و تا حدودی مشکل کندی وسایل نقلیه پیشین مرتفع گردید. اما بروز وسایل نقلیه ی نوین امروزی مشکلاتی مانند ترافیک را ایجاد کرده است. ترافیک به عنوان یک مشکل اولیه مشکلیات دیگری مانند هدر رفتن وقت انسان ها، تصادفات و... را با خود به همراه خواهد داشت. در دوره ی کنونی با رشد علوم کامپیوتر پژوهشگران به دنبال راه هایی می گردند تا سیستم حمل و نقل کنونی را بهبود ببخشند. هدف ما در این پژوهش تشریح روش هایی برای هوشمندتر شدن این شبکه ها می باشد، بطوریکه که بتوان با ایجاد ارتباط بین وسایل نقلیه بتوان پارامترهایی مانند ایمنی جاده ها، آگاهی وسایل نقلیه از وضعیت ترافیک، ارائه اطلاعات آب و هوا، سرعت سرویس های اضطراری، تاخیر در عوارضی ها و... را بهبود بخشید. علاوه بر این به کمک روش هایی مانند دید هستی شناسی می توان با ایجاد گروه علاقمندی بین سرنشینان وسایل نقلیه ی مختلف، بین آنها بر اساس علاقمندی های مشترک ارتباط برقرار کرد.

‫نقش کامپیوتر و محاسبات در توسعه ی شبکه ی حمل و نقل هوشمند‬

‫1‬ ‫2‬ ‫3‬ ‫4‬ ‫مقدمه‬ ‫5‬ ‫6‬ ‫7‬ ‫معرفی شبکه ی حمل و نقل هوشمند‬ ‫8‬ ‫9‬ ‫01‬ ‫توسعه شبکه ی حمل و نقل هوشمند‬ ‫11‬ ‫21‬ ‫چالش های شبکه ی حمل و نقل هوشمند‬ ‫31‬ ‫41‬ ‫51‬ ‫نتیجه گیری‬ ‫61‬ ‫71‬ ‫81‬

‫1‬ ‫2‬ ‫3‬ ‫4‬ ‫جابجایی مسافر و کاال‬ ‫نیاز بشر دیروز، امروز و فردا‬ ‫شبکه موجود‬ ‫افزایش روزافزون ترافیک‬ ‫آلودگی محیط زیست‬ ‫اتالف زمان‬ ‫خسارات مادی و معنوی تصادفات‬ ‫نیازمندی ها‬ ‫کاهش ترافیک‬ ‫کاهش آلودگی محیط زیست‬ ‫استفاده بهینه از زمان‬ ‫کاهش تصادفات‬ ‫الگوی نظارتی، مدیریتی بهینه‬ ‫5‬ ‫6‬ ‫7‬ ‫8‬ ‫9‬ ‫01‬ ‫11‬ ‫21‬ ‫31‬ ‫41‬ ‫51‬ ‫61‬ ‫71‬ ‫81‬

‫1‬ ‫2‬ ‫3‬ ‫افزایش ظرفیت راه ها‬ ‫سیستم وسایل نقلیه وکنترل ترافیک هوشمند‬ ‫کاهش حضور اتومبیل ها در مناطق شلوغ‬ ‫ارائه اطالعات قبل و حین سفر‬ ‫افزایش امنیت راه ها‬ ‫کنترل تمام خودکار وسایل نقلیه‬ ‫رعایت فاصله‬ ‫سیستم هشدارهای اضطراری خودکار‬ ‫جداسازی تقاطع های غیرهم سطح‬ ‫سیستم نظارت بر راننده‬ ‫تصادفات‬ ‫چالش‬ ‫راه حل سنتی‬ ‫راه حل ‪ITS‬‬ ‫ترافیک‬ ‫4‬ ‫5‬ ‫6‬ ‫7‬ ‫8‬ ‫9‬ ‫01‬ ‫11‬ ‫21‬ ‫31‬ ‫41‬ ‫51‬ ‫61‬ ‫71‬ ‫81‬

1 2 3 4 VANET 5 6 7 8 IVC 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 RVC V2V

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

‫1‬ ‫2‬ ‫3‬ ‫جمع آوری اطالعات‬ ‫ارسال داده ها‬ ‫آنتن های کنار جاده ای‬ ‫حسگر وسایل نقلیه‬ ‫دوربین ها‬ ‫شناساگرهای هوشمند‬ ‫اطالعات پارکینگها‬ ‫مرکز اطالع رسانی‬ ‫وسایل نقلیه عمومی‬ ‫مراکز پلیس‬ ‫مرکز کنترل ترافیک‬ ‫پردازش داده ها‬ ‫ارسال اطالعات‬ ‫مرکز کنترل سیستم:‬ ‫جمع آوری اطالعات‬ ‫پردازش و تحلیل اطالعات‬ ‫تولید استراتژی و نتایج‬ ‫ارسال نتایج بعنوان خروجی‬ ‫سازمان های عمومی‬ ‫مراکز پلیس‬ ‫مراکز آتش نشانی‬ ‫سرویس های تولید اطالعات‬ ‫رسانه های ارتباطی‬ ‫بیمارستان ها‬ ‫آمبوالنس ها‬ ‫باربری ها‬ ‫پست‬ ‫انتشار اطالعات‬ ‫عالئم ترافیکی‬ ‫عالئم اطالع رسانی‬ ‫4‬ ‫5‬ ‫6‬ ‫7‬ ‫وب سایت‬ ‫8‬ ‫سرویس های اطالع‬ ‫رسانی‬ ‫9‬ ‫وسایل ارتباطی‬ ‫متحرک‬ ‫01‬ ‫11‬ ‫21‬ ‫31‬ ‫41‬ ‫51‬ ‫تجهیزات راهنمای‬ ‫مسیر‬ ‫61‬ ‫رادیو و تلویزیون‬ ‫71‬ ‫81‬

‫1‬ ‫2‬ ‫3‬ ‫‪ ‬مدیریت ترافیک‬ ‫‪‬کنترل ترافیک و مدیریت سوانح‬ ‫‪‬اعمال قانون ( توسط عامل غیرانسانی)‬ ‫‪ ‬اطالعات مسافرین‬ ‫‪‬راهنمای مسیر، ارائه خدمات قبل و حین سفر و خدمات عمومی‬ ‫‪ ‬وسایل نقلیه‬ ‫‪‬عملکرد خودکار وسایل نقلیه، جلوگیری از تصادف و اقدامات پیشگیرانه‬ ‫‪ ‬وضعیت های اورژانس‬ ‫‪‬مدیریت وسایل نقلیه اورژانس و اطالع وضعیت اورژانسی به سیستم‬ ‫‪ ‬ایمنی‬ ‫‪ ‬پرداخت الکترونیک‬ ‫4‬ ‫5‬ ‫6‬ ‫7‬ ‫8‬ ‫9‬ ‫01‬ ‫11‬ ‫21‬ ‫31‬ ‫41‬ ‫51‬ ‫61‬ ‫71‬ ‫81‬

‫1‬ ‫2‬ ‫3‬ ‫4‬ ‫5‬ ‫6‬ ‫رایانش ابری‬ ‫7‬ ‫8‬ ‫9‬ ‫هوش مصنوعی‬ ‫01‬ ‫11‬ ‫امنیت شبکه‬ ‫21‬ ‫31‬ ‫41‬ ‫51‬ ‫61‬ ‫71‬ ‫81‬

‫1‬ ‫2‬ ‫3‬ ‫4‬ ‫ذخیره و پردازش بالدرنگ داده های موجود در سیستم‬ ‫5‬ ‫6‬ ‫7‬ ‫8‬ ‫9‬ ‫01‬ ‫11‬ ‫21‬ ‫31‬ ‫41‬ ‫51‬ ‫61‬ ‫71‬ ‫81‬

‫1‬ ‫2‬ ‫3‬ ‫4‬ ‫5‬ ‫نمایش صوری از مجموعه ای از مفاهیم طبیعی موجود در‬ ‫یک دامنه و روابط بین آن ها‬ ‫6‬ ‫7‬ ‫8‬ ‫9‬ ‫01‬ ‫بیان موجودیت ها ، مفاهیم و روابط بین آنها به صورت‬ ‫مدلی که برای ماشین یا کامپیوتر قابل فهم باشد.‬ ‫11‬ ‫21‬ ‫31‬ ‫41‬ ‫51‬ ‫61‬ ‫71‬ ‫81‬

‫1‬ ‫2‬ ‫3‬ ‫4‬ ‫مکان یابی و یافتن محدوده جغرافیایی براساس روش های‬ ‫موجود‬ ‫ارتباط با دید ‪Ontology‬‬ ‫5‬ ‫6‬ ‫7‬ ‫8‬ ‫9‬ ‫01‬ ‫11‬ ‫21‬ ‫31‬ ‫41‬ ‫51‬ ‫61‬ ‫71‬ ‫81‬

‫1‬ ‫2‬ ‫3‬ ‫4‬ ‫ارسال اطالعات جعلی توسط یک وسیله ی نقلیه‬ ‫5‬ ‫6‬ ‫7‬ ‫8‬ ‫9‬ ‫01‬ ‫11‬ ‫21‬ ‫31‬ ‫41‬ ‫51‬ ‫ترافیکی غلط تغییر می دهد‬ ‫2‪ A‬اطالعات‪V‬مسیر خود را برای شبکه ارسال میکند‬ ‫61‬ ‫71‬ ‫81‬

‫1‬ ‫2‬ ‫3‬ ‫4‬ ‫دستیابی به اطالعات خصوصی وسایل نقلیه‬ ‫5‬ ‫6‬ ‫7‬ ‫8‬ ‫9‬ ‫01‬ ‫11‬ ‫21‬ ‫31‬ ‫41‬ ‫51‬ ‫61‬ ‫71‬ ‫81‬

‫1‬ ‫2‬ ‫3‬ ‫4‬ ‫مختل کردن شبکه‬ ‫5‬ ‫6‬ ‫7‬ ‫8‬ ‫9‬ ‫01‬ ‫11‬ ‫21‬ ‫31‬ ‫41‬ ‫51‬ ‫61‬ ‫71‬ ‫81‬

‫1‬ ‫2‬ ‫3‬ ‫4‬ ‫اعتبار سنجی ارسال کنندگان پیام در شبکه‬ ‫5‬ ‫6‬ ‫اعتبار سنجی صحت داده های ارسالی‬ ‫حفظ حریم خصوصی در شبکه‬ ‫جلوگیری از سوءاستفاده از اطالعات دکل ها‬ ‫حداکثر دسترسی پذیری شبکه‬ ‫7‬ ‫8‬ ‫9‬ ‫01‬ ‫11‬ ‫21‬ ‫31‬ ‫41‬ ‫51‬ ‫کارایی قابل قبول‬ ‫61‬ ‫71‬ ‫81‬

‫1‬ ‫2‬ ‫3‬ ‫4‬ ‫وسایل نقلیه تهران: 4 برابر ظرفیت موجود‬ ‫5‬ ‫6‬ ‫هزینه ی روان سازی ترافیک‬ ‫بودجه شهرداری‬ ‫04 سال زمان‬ ‫روز به روز در حال افزایش‬ ‫>>‬ ‫هزینه روان سازی ترافیک‬ ‫رسیدن به بودجه موردنیاز‬ ‫راه حل : اجتناب ناپذیری مهاجرت به سوی ‪ITS‬‬ ‫7‬ ‫8‬ ‫9‬ ‫01‬ ‫11‬ ‫21‬ ‫31‬ ‫41‬ ‫51‬ ‫مشکل: عدم هماهنگی بین اجزا‬ ‫61‬ ‫71‬ ‫81‬

‫1‬ ‫2‬ ‫3‬ ‫4‬ ‫مرتفع کننده بسیاری از مشکالتِ سیستم موجود‬ ‫5‬ ‫6‬ ‫وجود آمادگی و اراده ی الزم برای پیاده سازی آن‬ ‫7‬ ‫8‬ ‫مشکالت مهاجرت از سیستم قدیم به جدید‬ ‫نیاز به زیرساخت بسیار قوی‬ ‫پیاده سازی نه چندان ساده‬ ‫9‬ ‫01‬ ‫11‬ ‫21‬ ‫31‬ ‫41‬ ‫51‬ ‫تحقیق و توسعه‬ ‫61‬ ‫71‬ ‫81‬

1) Arshdeep Bahga, Vijay K. Madisetti, "Cloud-Based Information Technology Framework for Data Driven Intelligent Transportation Systems", Journal of Transportation Technologies, 2013, 3,pp 131-141 2) Tom V. Mathew, IIT Bombay, "Intelligent Transportation System", Traffic Engineering And Management, April 2, 2012 3) Chin-I Lee , "Securing Vehicular Ad Hoc Networks: A Research Survey", Ling Tung University, 2011 4) ST Cheng , "Using Cellular Automata to Form Car Society in Vehicular Ad Hoc Networks", IEEE TRANSACTIONS ON INTELLIGENT TRANSPORTATION SYSTEMS, VOL. 12, NO. 4, DECEMBER 2011 5) C. Maihöfer, “A survey of geocast routing protocols,” IEEE Commun. Surveys Tuts., vol. 6, no. 2, pp. 32–42, Second Quarter, 2004. 6) ] F. Li and Y. Wang, “Routing in vehicular ad hoc networks: A survey,” IEEE Veh. Technol. Mag., vol. 2, no. 2, pp. 12–22, Jun. 2007.

Add a comment

Related presentations

Related pages

Hamed Abdel-Samad | Facebook

Hamed Abdel-Samad. Gefällt 15.272 Mal · 276 Personen sprechen darüber. " 'Islam light' bedeutet Islam ohne Scharia, ohne Dschihad, ohne Missionierung,...
Read more

Hamed Electronics - Home page

Closed circuit television or rolex replica watches CCTV has become a major security tool in today’s society. Due to its rapid growth, CCTV has become a ...
Read more

Political Scientist Hamed Abdel-Samad: 'Islam Is Like a ...

In a SPIEGEL interview, Egyptian-German political scientist Hamed Abdel-Samad talks about his childhood as the son of an imam in Egypt, why he thinks Islam ...
Read more

Hamed Abdel-Samad bei der CDU-Dortmund - pi-news.net

Speichel-Schweinejournalismus at its best ... WAS nützen solche erhellenden Veranstaltungen mit dem sehr geschätzten Herr Hamed Abdel-Samad, ...
Read more

'This Cursed Freedom': In Memoir, Egyptian Recalls Shift ...

'This Cursed Freedom' In Memoir, Egyptian Recalls Shift from Radicalism to Mainstream in Germany. In a new memoir Hamed Abdel-Samad, a German-Egyptian ...
Read more

Sounds better when it's vinyl. - Hamed Farhadian

I did not answer, but instead reached to my side and pressed the little fingers of her I loved where they clung to me for support, and then, in unbroken ...
Read more

Former world champion boxer Prince Naseem Hamed loses £1m ...

Former world champion boxer Prince Naseem Hamed has lost £1million after selling his luxurious Yorkshire mansion. The former World Featherweight Champion ...
Read more

What Is The Meaning Of The Name Hamed?

Meaning of the name Hamed, analysis of the name Hamed and so much more… What does Hamed mean and its numerology, definition, origin, popularity and very ...
Read more

Video: Frank A. Meyer interviewt Abdel-Samad - Politically ...

September in der Sendung „Vis-à-vis“ ein Interview des Schweizer Journalisten Frank A. Meyer mit Hamed Abdel-Samad, ... Its flag is waving on high
Read more

Unser Kursangebot | rehamed - das Zentrum für Fitness ...

Unser Kursangebot bei rehamed. Alles für Entspannung, Kräftigung und Kreislauf im Zentrum für Fitness, Physiotherapie, Krankengymnastik und Reha.
Read more