Habitatge Presentacio

50 %
50 %
Information about Habitatge Presentacio

Published on February 1, 2008

Author: perearagones

Source: slideshare.net

HABITATGE I EMANCIPACIÓ JUVENIL Pacte Nacional per l’Habitatge Llei pel Dret a l’Habitatge

HABITATGE IMPOSSIBLE Creixen les dificultats per accedir i mantenir un habitatge: El cost d’un habitatge de compra ha augmentat un 20% anual fins al 2007, tot i que també ha augmentat l’oferta (110.000 habitatges construïts el 2007). El cost de l’habitatge de lloguer ha augmentat un 17% anual (fins al 2007, ara un 8%), tot i que cada any hi ha 5.000 contractes de lloguer nous.

Creixen les dificultats per accedir i mantenir un habitatge:

El cost d’un habitatge de compra ha augmentat un 20% anual fins al 2007, tot i que també ha augmentat l’oferta (110.000 habitatges construïts el 2007).

El cost de l’habitatge de lloguer ha augmentat un 17% anual (fins al 2007, ara un 8%), tot i que cada any hi ha 5.000 contractes de lloguer nous.

CAUSES DE L’AUGMENT DEL COST D’ACCÉS A UN HABITATGE DIGNE LA RIGIDESA DEL MERCAT: 80% d’habitatges en propietat. 20% d’habitatges de lloguer. DEMANDA SOSTINGUDA: Emancipació juvenil, immigració, mobilitat, nous models de família. INVERSIÓ I ESPECULACIÓ: Canalització de la inversió borsària catalana i estatal al “totxo”. Augment de les inversions estrangeres en el sector immobiliari en el període 1996-2006.

LA RIGIDESA DEL MERCAT:

80% d’habitatges en propietat.

20% d’habitatges de lloguer.

DEMANDA SOSTINGUDA:

Emancipació juvenil, immigració, mobilitat, nous models de família.

INVERSIÓ I ESPECULACIÓ:

Canalització de la inversió borsària catalana i estatal al “totxo”.

Augment de les inversions estrangeres en el sector immobiliari en el període 1996-2006.

CAUSES DE L’AUGMENT DEL COST D’ACCÉS A UN HABITATGE DIGNE MODEL ECÒNOMIC: Basat en la construcció. Aquest sector acapara el 18% del PIB estatal. En 10 anys el PIB ha augmentat un 24%, i el sector de la construcció un 48%. TERMINIS DE VINCULACIÓ D’UN HABITATGE COM A PROTEGIT: Terminis curts. Pèrdua d’ stock d’habitatge protegit. MANCA DE PODER POLÍTIC I DÈFICIT FISCAL: Competències en política econòmica de l’estat. Manca de finançament per la promoció de l’habitatge protegit.

MODEL ECÒNOMIC:

Basat en la construcció.

Aquest sector acapara el 18% del PIB estatal.

En 10 anys el PIB ha augmentat un 24%, i el sector de la construcció un 48%.

TERMINIS DE VINCULACIÓ D’UN HABITATGE COM A PROTEGIT:

Terminis curts.

Pèrdua d’ stock d’habitatge protegit.

MANCA DE PODER POLÍTIC I DÈFICIT FISCAL:

Competències en política econòmica de l’estat.

Manca de finançament per la promoció de l’habitatge protegit.

POLÍTIQUES PÚBLIQUES D’HABITATGE EN QUINS CRITERIS S’HAN DE BASAR?

CRITERIS PER UNES POLÍTIQUES PÚBLIQUES D’HABITATGE ACTUAR DINS EL MERCAT: Promocions d’habitatge protegit públic (de compra però sobretot de lloguer). Ajudes al pagament de la renda. REGULAR EL MERCAT LLIURE: -Ordenació i gestió urbanística. -Protecció dels consumidors. -Regulació dels agents i l’activitat. -Regulació dels instruments financers. -Fiscalitat del tràfic i de la renda.

ACTUAR DINS EL MERCAT:

Promocions d’habitatge protegit públic (de compra però sobretot de lloguer).

Ajudes al pagament de la renda.

REGULAR EL MERCAT LLIURE:

-Ordenació i gestió urbanística.

-Protecció dels consumidors.

-Regulació dels agents i l’activitat.

-Regulació dels instruments financers.

-Fiscalitat del tràfic i de la renda.

LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES D’HABITATGE A CATALUNYA Hem creat dues eines: Pacte Nacional per l’Habitatge 2007-2016 Llei 18/2007 del Dret a l’Habitatge

PACTE NACIONAL PER L’HABITATGE PROCEDIMENT: Document base del govern. Procés participatiu. Acord amb entitats socials, sindicals, col·legis professionals, agrupacions empresarials, cooperatives, caixes d’estalvi, municipis i grups parlamentaris. TERMINI 10 anys de vigència: 2007-2016. PRESSUPOST Més de 8.000 milions d’euros. 81% Generalitat, 13% estat espanyol, 7% finançament privat.

PROCEDIMENT:

Document base del govern.

Procés participatiu.

Acord amb entitats socials, sindicals, col·legis professionals, agrupacions empresarials, cooperatives, caixes d’estalvi, municipis i grups parlamentaris.

TERMINI

10 anys de vigència: 2007-2016.

PRESSUPOST

Més de 8.000 milions d’euros.

81% Generalitat, 13% estat espanyol, 7% finançament privat.

PACTE NACIONAL PER L’HABITATGE REPTE 1: MILLORAR L’ACCÉS A L’HABITATGE, SOBRETOT PER ALS JOVES Mobilitzar sòl per a la construcció de 250.000 habitatges protegits, tenint 160.000 finalitzats el 2016. Mobilitzar 62.000 habitatges desocupats. Ajudes a 140.000 llars per al pagament de la renda. REPTE 2:MILLORAR LES CONDICIONS DEL PARC D’HABITATGES - Ajudes per a la instal·lació de 10.000 ascensors que donin servei da 100.000 llars.

REPTE 1: MILLORAR L’ACCÉS A L’HABITATGE, SOBRETOT PER ALS JOVES

Mobilitzar sòl per a la construcció de 250.000 habitatges protegits, tenint 160.000 finalitzats el 2016.

Mobilitzar 62.000 habitatges desocupats.

Ajudes a 140.000 llars per al pagament de la renda.

REPTE 2:MILLORAR LES CONDICIONS DEL PARC D’HABITATGES

- Ajudes per a la instal·lació de 10.000 ascensors que donin servei da 100.000 llars.

PACTE NACIONAL PER L’HABITATGE REPTE 3: MILLORAR L’ALLOTJAMENT DE LA GENT GRAN - Garantir autonomia residencial de 35.000 llars de >65 anys. Accessibilitat a 35.000 llars més (diversitat funcional). REPTE 4: PREVENIR L’EXCLUSIÓ SOCIAL RESIDENCIAL Ajudes a 60.000 llars. REPTE 5: DOTAR D’HABITATGE ADEQUAT A LES LLARS MAL ALLOTJADES Erradicar el fenomen dels sense sostre (23.000 persones). Dotar d’habitatge dinge les llars mal allotjades.

REPTE 3: MILLORAR L’ALLOTJAMENT DE LA GENT GRAN

- Garantir autonomia residencial de 35.000 llars de >65 anys.

Accessibilitat a 35.000 llars més (diversitat funcional).

REPTE 4: PREVENIR L’EXCLUSIÓ SOCIAL RESIDENCIAL

Ajudes a 60.000 llars.

REPTE 5: DOTAR D’HABITATGE ADEQUAT A LES LLARS MAL ALLOTJADES

Erradicar el fenomen dels sense sostre (23.000 persones).

Dotar d’habitatge dinge les llars mal allotjades.

LLEI PEL DRET A L’HABITATGE Primera ordenació global de l’habitatge des del 1991: Consideració de les polítiques d’habitatge com polítiques d’interès general. Nous instruments de protecció dels consumidors. Obligació de manteniment dels habitatges edificats (llibre de l’edifici). Simplificació i millora de l’actuació de les administracions: Pla Territorial Sectorial d’Habitatge i plans locals. Impuls d’un parc permanent d’habitatges. Registre únic de sol·licitants d’habitatge protegit.

Primera ordenació global de l’habitatge des del 1991:

Consideració de les polítiques d’habitatge com polítiques d’interès general.

Nous instruments de protecció dels consumidors.

Obligació de manteniment dels habitatges edificats (llibre de l’edifici).

Simplificació i millora de l’actuació de les administracions: Pla Territorial Sectorial d’Habitatge i plans locals.

Impuls d’un parc permanent d’habitatges.

Registre únic de sol·licitants d’habitatge protegit.

LLEI PEL DRET A L’HABITATGE OBTENCIÓ D’HABITATGE EN SÒL CONSOLIDAT Les grans rehabilitacions i les construccions en sòl consolidat (ja urbanitzat) hauran de destinar un part a habitatge protegit Article 17 i Disposició Adicional 6a: Grans rehabilitacions de més de 5.000 m 2 de sostre destinat a habitatge. 20% de l’habitatge resultant serà protegit. En les àrees en què ho marqui el Pla Territorial Sectorial d’Habitatge.

OBTENCIÓ D’HABITATGE EN SÒL CONSOLIDAT

Les grans rehabilitacions i les construccions en sòl consolidat (ja urbanitzat) hauran de destinar un part a habitatge protegit

Article 17 i Disposició Adicional 6a:

Grans rehabilitacions de més de 5.000 m 2 de sostre destinat a habitatge.

20% de l’habitatge resultant serà protegit.

En les àrees en què ho marqui el Pla Territorial Sectorial d’Habitatge.

LLEI PEL DRET A L’HABITATGE TERMINI DE L’HABITATGE PROTEGIT L’habitatge protegit no es podrà vendre a preu lliure tan fàcilment. Article 78: L’habitatge protegit construït en sòl públic tindrà aquesta consideració sempre que la clau urbanística així ho prevegi. - L’habitatge protegit construït en sòl privat tindrà aquesta consideració, com a mínim, durant un termini de 30 anys.

TERMINI DE L’HABITATGE PROTEGIT

L’habitatge protegit no es podrà vendre a preu lliure tan fàcilment.

Article 78:

L’habitatge protegit construït en sòl públic tindrà aquesta consideració sempre que la clau urbanística així ho prevegi.

- L’habitatge protegit construït en sòl privat tindrà aquesta consideració, com a mínim, durant un termini de 30 anys.

LLEI PEL DRET A L’HABITATGE PROU HABITATGES DESOCUPATS L’habitatge desocupat durant més de 2 anys sense justificació podrà ser obligat ser posat al mercat de lloguer, mitjançant la figura de l’expropiació de l’usdefruit. Article 42: Primer, posada a disposició de mesures de foment. Causes de justificació: laborals, dependència, litigi judicial, etc. Declaració d’incompliment de la funció social. Lloguer forçós per 5 anys.

PROU HABITATGES DESOCUPATS

L’habitatge desocupat durant més de 2 anys sense justificació podrà ser obligat ser posat al mercat de lloguer, mitjançant la figura de l’expropiació de l’usdefruit.

Article 42:

Primer, posada a disposició de mesures de foment.

Causes de justificació: laborals, dependència, litigi judicial, etc.

Declaració d’incompliment de la funció social.

Lloguer forçós per 5 anys.

PERÒ NO N’HI HA PROU… Compliment i desplegament de la llei: Desenvolupament a través de reglaments. Aprovació del Pla Territorial Sectorial d’Habitatge. Inspecció i sancions per fer complir la llei. Seguiment i avaluació del pacte. I ESPANYA HA DE DEIXAR D’INCOMPLIR: Canvis en la fiscalitat per afavorir l’accés a l’habitatge. Nou model ecònomic: - totxo + coneixement. Traspàs de les competències. Dret a decidir en les polítiques d’habitatge.

Compliment i desplegament de la llei:

Desenvolupament a través de reglaments.

Aprovació del Pla Territorial Sectorial d’Habitatge.

Inspecció i sancions per fer complir la llei.

Seguiment i avaluació del pacte.

I ESPANYA HA DE DEIXAR D’INCOMPLIR:

Canvis en la fiscalitat per afavorir l’accés a l’habitatge.

Nou model ecònomic: - totxo + coneixement.

Traspàs de les competències.

Dret a decidir en les polítiques d’habitatge.

Més informació Llei 18/2007 pel Dret a l’Habitatge: http://www.parlament.cat/activitat/llei/18_2007.doc Pacte Nacional per l’Habitatge: http://mediambient.gencat.net/Images/43_127253.pdf Seguiment del pacte: http://mediambient.gencat.net/Images/43_142877.pdf Altra informació: http://perearagones.wordpress.com

Add a comment

Related pages

Consorci de l'Habitatge de Barcelona - bcn.cat

El Consorci de l'Habitatge de Barcelona treballa per a la millora dels serveis relacionats amb l'habitatge a la ciutat.
Read more

Consorci de l'Habitatge - bcn.cat

El Consorci de l'Habitatge de Barcelona trabaja por la mejora de los servicios relacionados con la vivienda en la ciudad.
Read more

Presentació d'Habitatge | Ajuntament de Granollers

Ajuntament - Plaça de la Porxada, 6 08401 Granollers (Barcelona) Oficina Atenció Ciutadà - Carrer Sant Josep, 7 08401 Granollers (Barcelona)
Read more

Borsa d’habitatge del Consorci de Barcelona ofereix ja ...

Consorci de l'Habitatge de Barcelona. Presentaci ...
Read more

Presentació - Patronat Municipal de l'Habitatge

El Patronat Municipal de l'Habitatge (PMHB) és un dels organismes més representatius de la història contemporània de l'Ajuntament de Barcelona.
Read more

Habitatge - ConcaActiva - concactiva.cat

Habitatge: presentació, tramitació d'ajuts, certificació cadastral, altres tràmits, borsa d'habitatge
Read more

Borsa d'habitatge | Universitat Rovira i Virgili

Servei d'Atenció a la Comunitat Universitària - Borsa d'Habitatge; Av. Catalunya, 35 43002 Tarragona; 977 297 933/ 977 256 584; bhabitatge(ELIMINAR)@urv.cat;
Read more

Presentació - Promusa

Per encomana de l’ajuntament, Promusa gestiona l’Oficina Local d’Habitatge (OLH) i les noves centralitats urbanes de Mira-sol i Volpelleres, ...
Read more

Associació de Veïns de Sant Andreu de Palomar » Habitatge

Comunicat sobre l'habitatge de lloguer a les Casernes de Sant Andreu; Carta al Síndic de Greuges; L’habitatge a les casernes;
Read more