Hệ thống thông tin của lãnh đạo

19 %
81 %
Information about Hệ thống thông tin của lãnh đạo

Published on May 17, 2007

Author: pnquang

Source: slideshare.net

Description

Vai trò của hệ thống thông tin với lãnh đạo

HỆ THỐNG THÔNG TIN CÔNG CỤ NGƯỜI BẠN CỦA NHÀ QUẢN LÝ Msc. Phạm Ngọc Quang

Nội dung 1. Lãnh đạo và Mô hình Cân bằng lực 2. Mô hình ra Quyết định 3. Hiện trạng 4. Giải pháp 5. Triển khai

1. Lãnh đạo và Mô hình Cân bằng lực

2. Mô hình ra Quyết định

3. Hiện trạng

4. Giải pháp

5. Triển khai

1. Lãnh đạo và Mô hình cân bằng lực Mong muốn bản thân: Gia đình, Họ hàng, .v.v Hoài bão, ý thích, .vv. Môi trường: Chính trị: Xã hội: Kinh tế Tổ chức: Con người Quy trình Công nghệ

Mong muốn bản thân:

Gia đình, Họ hàng, .v.v

Hoài bão, ý thích, .vv.

Môi trường:

Chính trị:

Xã hội:

Kinh tế

Tổ chức:

Con người

Quy trình

Công nghệ

1. Mô hình cân bằng lực – Tổ chức Ảp lực của Tổ chức -> Lãnh đạo Phản ứng của nhân viên Thiếu sự thống nhất Ảnh hưởng Lãnh đạo -> Tổ chức: Quyết định Chính sách, .v.v Công việc: Quản trị: Hoạch định – Chỉ đạo – Kiểm tra Ra quyết định Các khía cạnh: Tài chính Marketing Sản xuất Thông tin .v.v Công ty là thực thể bao gồm: Con người Quy trình Công nghệ

Ảp lực của Tổ chức -> Lãnh đạo

Phản ứng của nhân viên

Thiếu sự thống nhất

Ảnh hưởng Lãnh đạo -> Tổ chức:

Quyết định

Chính sách, .v.v

Công việc:

Quản trị: Hoạch định – Chỉ đạo – Kiểm tra

Ra quyết định

Các khía cạnh:

Tài chính

Marketing

Sản xuất

Thông tin

.v.v

Công ty là thực thể bao gồm:

Con người

Quy trình

Công nghệ

2. Mô hình cân bằng lực – Môi trường Vĩ mô và Vi mô Công việc: Theo dõi, cập nhật thông tin về môi trường

Vĩ mô và Vi mô

Công việc:

Theo dõi, cập nhật thông tin về môi trường

1. Mô hình cân bằng lực – Môi trường Real Time (Tức thời) Forecast (Dự báo) Forecast (Dự báo) Forecast (Dự báo) Phản ứng Đối đầu với Thách thức và Cơ hội Thay đổi chiến lược Dự đoán phát triển Hạn chế sai lệch Trọng tâm quản trị Cái MỚI xuất hiện nhanh chóng Cái MỚI xuất hiện, CŨ có thể không còn nữa Cái CŨ vẫn tiếp tục, có thể có cái MỚI Sự lập lại của quá khứ Giả thuyết 1990 1960 1950 1900 Thời gian

1. Mô hình cân bằng lực – Trạng thái

1. Mô hình cân bằng lực – ? What do you want? - Have to Manage? - To be Managed? - Manage?

What do you want?

1. Mô hình cân bằng lực – Mục đích Làm chủ được Hoàn cảnh: Công ty, Môi trường, Bản thân Tạo sự cân bằng lợi ích giữa: Bản thân, Tổ chức, Xã hội “ Ích nước – Lợi nhà” Chủ động

Làm chủ được Hoàn cảnh: Công ty, Môi trường, Bản thân

Tạo sự cân bằng lợi ích giữa: Bản thân, Tổ chức, Xã hội

“ Ích nước – Lợi nhà”

2. Mô hình Ra quyết định Cần những thông tin gì? Cần những phương pháp gì?

Cần những thông tin gì?

Cần những phương pháp gì?

2. Mô hình Ra quyết định – Phương pháp Các chức năng quản trị doanh nghiệp Quản trị Nhân sự Quản trị Tài chính Quản trị Marketing – Kinh doanh Quản trị Sản xuất .v.v Quản trị tài chính là CỐT LÕI

Các chức năng quản trị doanh nghiệp

Quản trị Nhân sự

Quản trị Tài chính

Quản trị Marketing – Kinh doanh

Quản trị Sản xuất

.v.v

Quản trị tài chính là CỐT LÕI

2. Mô hình Ra quyết định – Thông tin Các chức năng quản trị doanh nghiệp Quản trị Nhân sự Quản trị Tài chính Quản trị Marketing – Kinh doanh Quản trị Sản xuất .v.v Quản trị tài chính là CỐT LÕI

Các chức năng quản trị doanh nghiệp

Quản trị Nhân sự

Quản trị Tài chính

Quản trị Marketing – Kinh doanh

Quản trị Sản xuất

.v.v

Quản trị tài chính là CỐT LÕI

2. Mô hình Ra quyết định – Quản trị tài chính Nhiệm vụ: Huy động vốn; Đầu tư: Hiệu quả và Tỷ lệ hoàn vốn cao Đảm bảo khả năng chi trả; Công việc: Phân tích tài chính để tìm ra điểm mạnh và điểm yếu của Công ty; Xây dựng các kế hoạch; Giám sát và hướng dẫn các hoạt động, chỉ tiêu phù hợp với tình hình tài chính của công ty.

Nhiệm vụ:

Huy động vốn;

Đầu tư: Hiệu quả và Tỷ lệ hoàn vốn cao

Đảm bảo khả năng chi trả;

Công việc:

Phân tích tài chính để tìm ra điểm mạnh và điểm yếu của Công ty;

Xây dựng các kế hoạch;

Giám sát và hướng dẫn các hoạt động, chỉ tiêu phù hợp với tình hình tài chính của công ty.

2. Mô hình Ra quyết định – Quản trị tài chính Quản lý Quỹ (Tiền mặt – Tiền gửi) Quản lý Công nợ (Phải thu – Phải trả) Quản lý Chi phí Giá thành Quản lý Tài sản Cố định Phân tích Tài chính: Tình hình tài chính doanh nghiệp (Bảng cân đối kế toán, Kết quả SXKD, .v.v) Hiệu quả đầu tư (FS, Các chỉ số tài chính)

Quản lý Quỹ (Tiền mặt – Tiền gửi)

Quản lý Công nợ (Phải thu – Phải trả)

Quản lý Chi phí Giá thành

Quản lý Tài sản Cố định

Phân tích Tài chính:

Tình hình tài chính doanh nghiệp (Bảng cân đối kế toán, Kết quả SXKD, .v.v)

Hiệu quả đầu tư (FS, Các chỉ số tài chính)

2. Mô hình Ra quyết định – Quản trị kinh doanh Phân tích số liệu tài chính hiện tại: đánh giá hiệu quả hoạt động Số liệu thống kê tài chính theo thời gian, tiêu chí quản lý: đánh giá xu hướng và hỗ trợ ra quyết định Dự báo và phân tích tài chính cho tương lai Các thông tin tài chính được sử dụng phân tích tài chính: Bảng cân đối tài sản Báo cáo thu nhập Phân tích dòng tiền Phân tích tỷ số tài chính Các thông tin tài chính hỗ trợ hoạch định tài chính Dự báo doanh thu Báo cáo thu nhập dự kiến Dự toán nhu cầu ngân sách cho từng khoản mục Hướng phát triển kinh doanh và nhu cầu ngân sách

Phân tích số liệu tài chính hiện tại: đánh giá hiệu quả hoạt động

Số liệu thống kê tài chính theo thời gian, tiêu chí quản lý: đánh giá xu hướng và hỗ trợ ra quyết định

Dự báo và phân tích tài chính cho tương lai

Các thông tin tài chính được sử dụng phân tích tài chính:

Bảng cân đối tài sản

Báo cáo thu nhập

Phân tích dòng tiền

Phân tích tỷ số tài chính

Các thông tin tài chính hỗ trợ hoạch định tài chính

Dự báo doanh thu

Báo cáo thu nhập dự kiến

Dự toán nhu cầu ngân sách cho từng khoản mục

Hướng phát triển kinh doanh và nhu cầu ngân sách

.v.v 9 Tài chính 8 Kho/Bãi 7 Mua hàng 6 Bán hàng/Marketing 5 ERP - Kinh tế - Dự án - Kho - Kế toán Sản xuất 4 Hoạt động chung 3 Quy chế/Quy định/Tổ chức 2 MIS Phòng Hành chính Nhân sự 1     Công ty II .v.v 4 Xã hội 3 Kinh tế 2 - Internet - Báo/chí - Quan hệ - Ủy ban tỉnh - Chính phủ - Các ban ngành - .v.v Chính trị 1     Môi trường I Công cụ Nguồn Thông tin Stt

2. Mô hình Ra quyết định Để có thể MANAGE được Tổng công ty cần có Hệ thống thông tin mạnh (trực tuyến, luôn sẵn sàng)

Để có thể MANAGE được Tổng công ty cần có Hệ thống thông tin mạnh (trực tuyến, luôn sẵn sàng)

3. Hiện trạng Nguyên nhân chính: Thực hiện thủ công Không toàn diện Hệ quả: Thông tin rời rạc, không thống nhất, trùng lặp Chậm (nhất là về kinh tế tài chính) Hậu quả: Tiền trạm Hậu tấu Bị động Không kiểm soát

Nguyên nhân chính:

Thực hiện thủ công

Không toàn diện

Hệ quả:

Thông tin rời rạc, không thống nhất, trùng lặp

Chậm (nhất là về kinh tế tài chính)

Hậu quả:

Tiền trạm Hậu tấu

Bị động

Không kiểm soát

3. Hiện trạng – Giải pháp Ra quyÕt ®Þnh LËp tr×nh Qu¶n lý LËp tr×nh B¸o c¸o Nhanh Th«ng minh Gi¶m thêi gian Gi¶m c«ng søc ChÊt l­îng Tin học hóa ERP MIS

Ra quyÕt ®Þnh

LËp tr×nh

Qu¶n lý

LËp tr×nh

B¸o c¸o Nhanh

Th«ng minh

Tin học hóa

ERP

MIS

4. Giải pháp tổng thể

4. Giải pháp – Ích lợi Thông tin: Chuẩn hóa -> Dễ xử lý Kịp thời (Realtime) Sẵn sàng: PUSH <> PULL Chủ động trong việc điều hành

Thông tin:

Chuẩn hóa -> Dễ xử lý

Kịp thời (Realtime)

Sẵn sàng: PUSH <> PULL

Chủ động trong việc điều hành

5. Kết luận Để chủ động trong điều hành -> Cần Thông tin -> Cần MIS, ERP, .v.v Đào tạo và chuyển giao công nghệ

Để chủ động trong điều hành -> Cần Thông tin -> Cần MIS, ERP, .v.v

Đào tạo và chuyển giao công nghệ

6. Triển khai hệ thống ERP

Add a comment

Related presentations

Related pages

Sức khoẻ của lãnh đạo và hệ thống - BBC ...

Một số câu chuyện khi sức khoẻ của một nhân vật lãnh đạo ... thông tin chính thức ai ... tin là quan chức ốm nhưng hệ ...
Read more

Hệ thống thông tin – Wikipedia tiếng Việt

Các đặc điểm của Hệ thống. Thành phần (component) Liên hệ giữa các thành phần; Ranh giới (boundary) Mục đích (purpose)
Read more

muốn tìm thông tin về thống nhất lãnh đạo ...

Muốn tìm thông tin về thống nhất lãnh đạo chính ... của mỗi người ... thiện hệ thống chính sách xã ...
Read more

Hệ thống thông tin quốc gia Thái Lan - Văn phòng ...

Văn phòng Đảng ủy là cơ quan thuộc hệ thống các ... báo cáo phục vụ sự lãnh đạo của Đảng ... Hệ thống thông tin ...
Read more

Nguyễn Giang - Sức khỏe của lãnh đạo và hệ ...

... được thông tin về ... tạo được niềm tin là quan chức ốm nhưng hệ thống vẫn ... của lãnh đạo và hệ thống.
Read more

Căn bệnh Quá tải thông tin cho Lãnh đạo Doanh ...

Những căn bệnh của Doanh nghiệp. ... Căn bệnh Quá tải thông tin cho Lãnh đạo Doanh ... Phát triển hệ thống truyền thông ...
Read more

Thông tin chia rẽ nội bộ lãnh đạo Đảng: Ai ...

... Sài gòn thấy rằng đây là chuyện đấu đá nội bộ của lãnh đạo cao ... “Thông tin có hệ thống như vậy thì chỉ ...
Read more

Về xu hướng tăng cường công an trong hệ ...

Những thông tin được tiết ... trong hệ thống cơ cấu quyền lực của các chế ... bộ công an trong hệ thống lãnh đạo ...
Read more