Günlük Gazetelerde Sporun Yer Alışı

50 %
50 %
Information about Günlük Gazetelerde Sporun Yer Alışı
Sports

Published on September 1, 2013

Author: leventatali

Source: slideshare.net

Description

Özsoy, S., Polat, E., Güzel, P., Gürer, B., Çiftçi, S., Atalı L. (2008). Günlük Gazetelerde Sporun Yer Alışı. 10Th. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 23-25 Ekim, Bolu.pp. 981-983.

pno(rtDıtl (5-ıı

l0üInternational Spoıt Sciences Congres / Ocnobeı 23_25,2008 .Bolu, Tiıı,key İzlerıen programlarda genel olarak stirekli konuklaruı olduğu ve genel olarak misafir konuk alınmadığı görülmüşttir. Sponsorlar açlsndan bakıldığında ise beş programdan sadece ikisinin sponsorunrrrr olduğu görülmüşttir. Programların içerikleri incelendiğinde ise; daha çok üç biiyük kulüp olarak bilinen Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe kulüplerine yer verildiği görülmüştiir. Ayrıca şike, hakem hataları gibi konulara da yer verilmiştir. Ata sporumuz olan giireş, atletum ve gelişmekte olan branşlara hiç yer verilmemesi, programların ya|nızca futbol iizerine olması, branşlar arasrnda çok dengesiz bir dağlım olduğunu göstermektedir. ,, Sonuç .ı Araştrrmada elde edilen bulgulara göre, ulusal teleüzyon kanallarında yapılan yaynlarda spora yeteri kadar yer _1 verilmediği görülınüştiir. Spora alrılan kısıtlı zamand4 sadece futbol ve ona ait polemik konularının yer aldığı 1, görülmüştiir. Ayrılan si,ire bakrmından ise futbol en fazla stireyi almaktadır. Teleüzyon spor programlarının reyting ,. doğrultusunda yaynlar yaptıklan ve 'tlç büyilkler" olarak nitelendirilen Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe l talomlannm detaylı haberlerine yer verdikleri görülmüştiir. Kazaz (2002)'ın araştırmasında da benzer sonuçlar , bulunmuştur. Televizyon spor programlannda sporun büttin branşlarrna yer verilmelidir, Diğer spor branşlan ., topluma tanıtılmalı ve sevdirilmeli, sporun aslında futboldan ibaret olmadığı gösterilmelidir. : Seçilmiş Kaynaklar Karaktiçiik S., Yenel F., & Yaman M. (1996). Sporun topluma yaygınlaştırılması bakımından televizyon spor programlarırıın etkinliğ. Beden Eğtimi Spor Bilimleri Dergisi (3:aa-56. Özttlrk, F. (1998). Toplumsal boyutlarıyla spor. Aııkara: Bağırgan Yaynevi. Rowe, D. (1999). Sport, culture and the media:The unruly trinity. Buckingham: Open University. 269. THE PLAGE oF sPoRTs ıN NATıoNAL DAILY NEWSPAPERS özsoy, s. *, poLAT. E. *,GIJZEL,p. **, GüRE& B. **, çiFTçi, S. *** ATALI, L. **** * Abant İ2zet Balaal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ** Abant Izzet BaysalÜniversitesi Soslal Bilimler Enstitüsü *** Şuku* ğniversitesi **** Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültiir ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ABsTRACT Sports news is among the leading headlines in the daily newspapers in our country just as they are in the world. This study aimed to examine the sports news in the newspapers throughout the country. The sports sections of l0 political daily newspapers which have the highest circulation rate were analyzed in a 2-week period. After the analyses, it was seen that 57.6Yo of the sports sections consisted of news, 27.3% was made up of photographs,6.50/o was allocated to articles and commentaries and |7,2% of the sports sections covered commercial ads and annoı,rncements. When the sports sections were examined in terms of sports branches and the variety of news, it was found that football took the lead with 65.72%. When these findings were compared with the findings of other research that were done approximately it can be seen that football started to be allocated more space in the paper connpared to the other sports branches. In the same context, the visual aspect of the newspapers seems to have developed throughout the years. çtrNı,ür GAzETELERDE SpoRuN yER ALIşI Giriş Spor, toplum hayatının vazgeçi|mez bir unsuru haline gelen ve geniş kitlelere ulaşan bir olgudw. Zamaı içerisinde ciddi boyutlarda önem kazarıan spor kavramının etkilediği ve iletişimde olduğu birçok alan ortaya çılcnıştır. Bunlardan biri de 'spor medyası'dır. Spor medlası, sponın gelişmesinde ve yaygınlaşmasında büyük rol sahibidir. Ancak yapılan gözlemler ve araştrrma sonuçlarr, ülkemizde spor medyasının gitgide futbol medyası haline dönüştii$unü göstermektedir. Bir araştırmada (Şahan, 2001), spor medyasınrn spor kamuoyu iizerindeki etkisinin yokiandığı bir soruya, oZ 85 oranında "evet etkili" cevabı alındığı görülmüşttir. Spor kamuoyu üzerinde önemli bir etkisi olan spor rnedyasının futbol dışındaki spor dallarını ihmal etmesi, ülkedeki sportif gelişmeyi olumsuz etkilemektedir. Bu çalışmanln amacl, yurt genelinde dağıtımı yapılan gazetelerin spor sayfalarının şekil ve içerik olarak analiz edilmesidir. üm_ 981

.ft, f",}"ğ 106InternationalSportSciencesCongcs/October23-25,2008,Bolu,Turkey _ffi"-ı Yöntem Yurt genelinde dağıtımı yapılan gi.ınliık siyasi gazeteler, araştrrmanln evTeni olarak tespit edilmiŞtir, Bu araştırmada ağıtım şirketlJrinin ,.İiı.ır" göre 25 şub;t 2008 - 2 Mart 2008 tarihleri arasında 14 giın boYunca Tiirkiye genelinde en yüksek satış rakamınİ sahip lb siyasi. gazetenin (Zaman, Posta, HürriYet, Sabah, MilliYet, Takvim, Vatan, Star, Akşam, G'lineş) ,po, *yfuıu" 9T9k.-^ olarak seçilip inceleımiştir, Gazetelerin spor ,uyruıu.,nrn genel sayfalaru or*r; bu ipor sayfaiarındaki haber, fotoğr?f,.y9rrT,r: reklAm alanı dağılımları; spor branşları arasındaki dağılım, frekans ve yüzde değerlerle anali_z edilmiştir. Ölçiım srrasrnda gazetelerin bastr alanlarındaki farklılıklar standartlaştırılmayp ,yn uf, değerlendirilmiş olup kenar boŞlukları ve haberler arasındaki boşluklar dikkate alınmamıştu. Bulgular Araştırma kapsamına alınan 10 gazetenin spor sayfaları, gazetelerin genelinin Yo 2}'sini oluŞturmaktadır, Takvim gazetesi o/o 3l,|eoran olarak ,porİ "n faz|ayer uyrİun gur"İ"dir. Toplam sayfa saysı olarak bakılüğında ise 92 sayfaİle Akşam gazetesi ilk sırada yer almaktadır (Tablo 1), Tablo 1. Gazettllerin spor sayfalarrnın gazetenin geneline göre değerlendirilmesi Spor Diğer Haberler Toplam Gazeteler Sayfa % Sayfa o/o Sayfa o//o Posta 57 15 329 85 386 100 Star 63 l9 2,73 81 336 l00 Zaman 68 |4 4l8 86 486 100 Htirriyet 76 15 426 85 502 100 Akşam 92 23 300 77 -a92 l00 Millivet 79 l9 329 81 408 100 Takvim 8,7 31 l93 69 280 100 Güneş 57 25 |6,7 75 224 l00 Sabah 82 19 36l 8l 443 l00 Vatan 68 16 35l 84 4|9 100 ToPLAM ,729 20 3|47 80 3876 100 Gazetelerin spor,sayfalannın o/o 51.6'sı haber, Yo27.3'ii fotoğraf, o^ 6.5'imakale-Yorum veYo |'7,2'sii|an ve reklamlaraun oırş*rı{tuhrr. spo. sayfaları içoisindeki hlbe1 _o111unın yo 62 ile en fazla Giirıeş gazetesine, fotoğraf oranının o/o 39 ile Star gur"t"rinÖ, yonım'oranlnınYo |5 ile Milliyet gazetesine ve iları/reklAm oranınııo/o24 ile P-osta gazetesine ait oldtiğu görülmektedir (Tablo 2), 982

l 0'! International Sport Sciences Congres 1 Octobeı 23_25,2008 . Bolu, Trkey Tablo 2 - Gazetelerin §por §ayfaları içeriğinin haber, fotoğraf, yorum ve ilan/reklam dağılımları Haber Fotoğraf Yorum İlan/Reklam Toplam Gazeteler cm2 o//o cm2 o//o cm2 o/ cm2 o//o cm2 o/ Posta 60423 57 18l80 l7 2356 2 25745 24 |06704 l00 Star 62750 54 33097 39 6236 5 13544 12 l|5627 l00 Zamaı 5669| 46 32468 26 9932 8 24989 20 l24080 100 Hiirriyet 7l20| 51 27683 20 t4l68 l0 25268 18 l38320 100 Akşam 72639 44 4442o 27 l0525 6 36636 22 I64220 100 Milliyet 62218 42 39359 27 23038 15 23273 l6 147888 l00 Takvim 95852 60 43l60 27 4160 J 15168 l0 l58340 l00 Giineş 66265 62 20669 19 5048 5 I4722 |4 |06704 100 Sabah 7574| 48 35699 23 10384 ,7 34632 22 |56456 100 Vatan 64880 52 37390 30 4535 4 |6955 |4 123760 100 ToPLAM 688660 51.6 332|25 27.3 90382 ö.5 230932 l7.2 1342099 100 Gazetelerin spor sayfalarıın spor branşları ve haber çeşitliliğine göre dağılımına bakıldığurda (Tablo 3) % 65.72 lle futbolun ilk sırada, % 12.84 ile İOOalat Yanşı bahis oyunlarının ikinci suada ve Yo 5,65 ile basketbolun üçiincü sırada yer aldığ görümektedir. * Toplam sayfa yüzölçtimtine oranla kapladığı yer Yo l'lr:, altırıda olan spor branşlaıı: Voleybol (%0.9), Motor Sporlan (%0.5), Diğer (%o0.5), Atletizrı (%0.|9), Olimpiyatlar (%0.18),), Ifulter (%0.13), Judo (%0.09), Binicilik (%0.07), Buz pateni (%0.04), Kayak (Yo0.03), Satranç (%0.03),Tuıis (%0.26), Kiirek (%0.02), Tekvando (%0.02), Yiizme (%0.14), Kickboks (%0,02), Yelken (%0.01), Boks (% 0.0l), Buz Hokeyi (%0.0l), Gilreş (%0.1), Bisiklet (%0.0|), Hentbol (%0.0l), Atıcılık (%0.0l). Gazetelerdeki futbol haberlerin kendi içinde yapılan analizinde ise sayfaların o/o 63.6'sının 'tiç büyiikler" olarak adlandınlan Galatasaray, Ferıerbahçe ve Beşiktaş kultiplerinin haberlerinderı oluştuğu saptanmıştf. Ka|arı Yo 36.4'lük futbol alanı ise diğer kulüp haberleri, yırt dışı haberleri, federasyon ve milli takım haberleri gibi 3 kulüp dışırıdaki tiim haberlerden oluşmaktadır. Futbol haberleri içindeki kulüp bazındaki dağılımın ise Galatasaray (%22,6), Fenerbahçe (%22ve Beşiktaş (%19) olarakyer aldığı görülmüştiir. Tarhşma ve Sonuç Spor sayfalarının, birçok eleştiride dile getirildiği gibi yoğunlukla "futbol sayfaları" olduğu, bu araştrrmada bir kez daha ortaya çıkmıştır. Gazetelerin spor sayfalarmn spor branşlarına ve haber çeşitliliğine göre dağılımına göre futbol, en büyük yüzdeyi oluşturmuştur (% 65.72). Futbol dışındaki diğer spor bnanşlarııruı gazetelerde çok kiiçük oranlarda yer aldığı tespit edilmiştir. Bu sonuç futbol branşınm gazetelerde o/o 84 oranında bulan Karaktiçiik ve Yenel (1997) 1|e %'79.6 oranrnda bulan Öztiirk ve arkadaşlarının (1996) çalışmalanyla paralellik taşımaktadır. Aradan geçen zaman stiresince futbolun diğer spor dallarına karşı sayfalarda gerilediği görülmektedir. Basketbol için bulunan o^ 5.65'|1koranı Öztiirk ve arkadaşları (1996) oh 7 o|araksaptamıştır. Aynı şekilde basketbol için de bir gerileme söz konusu olduğu görüknektedir. Düşük fiyat politikasıyla geniş kitlelere ulaşmaya çalışan gazetelerden Takvim, diğer sayfalarına oranla o/o 3l'le spora enfazla yer ayıran gazetedk. Toplam sayfa saysı olarak bakıldığında ise 92 sayfa ile Akşam gazetesi ilk sırada yer almaktadır. Demir'in (2006) araştrmaslna göre gtinlük siyasi gazetelerin spor sayfalanııa bakıldığında Star gazetesinin spora en çok yeri ayrdığı görülmüştiir. Daha sonra Takvim gazetesi ve Aksam gazetesi 983 ffi_ Tablo 3 - Gazetelerin spor sayfalarının içeriğinin spor branşlarrna göre dağılımı * Posta Star Zaman Hürriyet Al§am Miltiyet Takvim Güneş Sabah Vatan Toplaın Futbol cm' 5062l ll96 ,l92l3 ,l1 554 94793 7,1750 l03067 4432l 88157 68768 679441 o.64 0.95 0-89 o;72 0.8l 0.77 o.74 0.5l 0.79 0.9l 65.72 Basketbol cm" 37 |7 2765 5476 825l |0566 7,1üJl 2598 245 l 0663 1423 679506 o/" 0.05 0.03 0.06 0.08 0.09 0.08 0.02 0.04 0.10 0.05 5.65 lddaa/At Yansr cm- 2325o lll l507l 7940 9059 31299 38296 5 ı95 2540 13276l 0.30 0.00 0.15 0.07 0.09 0.23 o.44 0.05 0.03 l2.E4

-ffil0ü Inteınatioııal Sport Sciences Coııgres / Ocober 23-25,2008 , Bolu, Turkey gelmektedir. Bu araştırmada ise Star gazetesinin spora hem yüzde olarak (% |9) hem de sayfa sayısı olarak daha az yer ayrdığı belirlenmiştir. Öztiirk ve arkadaşlarının (l996) yaptıkları benzer araştrınada, seçilen gtlnlük gazetelerde ortalama spor sayfası oranı en çok o^ 13.79 (Sabah) olarak tespit edilmiştir. Bu çalışmada ise spor sayfalannın gazetenin ğeneline göre en yüksek oran%o 3l (Takvim) olmuştur. Sabah gazetesinin spor sayfalannın oranr ise bu İraştırmada o/o 19 o|3u:akçıkmıştır. Buradan hareketle geçeı |2 yllık siire içerisinde gazetelerin spora ayrdığl alanm düa fazlalaştığı söylenebilir. Spor sayfaları, toplamda genel sayfa sayısına göre incelenerı l0 gazetenin Yo20'siııi oluşturmaktadır, Spor sayfalarının Yo 5|.6'sı haber, o/o 27.3'ü fotoğraf oA 6.5'i makale-yorum ve o/o |7.2'si ilan ve reklamlardan oluşmaktadır. Özttirt ve arkadaşları (1996) haber oranını ortalama % 50, fotoğraf oranınr en çok Yo 24.3l ve reklam/kenar boşluğu oranını en çok Yo 29.5| olarak tespit etmişlerdir. Bu iki aıaştrm,ının bulguları karşılaştırıldığında, geçen siire içerisinde gazetelerin spor sayfalarında görsel öğelerin dahafaz|ayer ahrhale geldiği söylenebilir. Bu sonuç, gazetelerin spor okuyucusu olarak sosyo - kiiltiirel bakımdan alt katmanları hedef kitle olarak seçtiği görüşüyle uyuşmaktadır. Yaygın basında spor sayfalaıının futbol sayfaları görüniimünden çıkarabilmek için medyanrn toplumsal sorumluluğunu yerine getirmesini beklemenin yanı slra, spor dallarını geniş kitlelere yayabilmek için federasyonlarm daha faz|a çaba sarfetmesi gerektiği söylenebilir. Seçilmiş Kaynaklar Demir, G. (2006) "Yazı|,ı Alman ve Türk Basrnında Amatör Branşların Yeri" ve Spor Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, İstanbul. , Marmara Üniversitesi, Beden Eğitimi Alışı", Spor Bilimleri Etkisi, Web erişim: Özttirk, F., İnce, G., Zülkadiroğ|u, Z, Şahin, M. (1996) 'Günlük Gazetelerde Sporun Yer Dergisi, V||,. 2, 24 - 32. şahan, -H., ç,nu., V. (2008) Kİtle İletişİm Araçlarının Spor Kamuoyu Üzerine www. sosyalbi 1. selcuk. edu.trlsos_mak/, Erişim Tarihi : 24.04 -2008. ,i ;ğ # :Ğ.:.n aş ]ğ :',: ,l 27o. SPoR MALZEMELERi SATAN işı_erıvıeLERDE ELEKTRoN|K ricRnrT uyGuLAMALARıNıN prĞeniENDlRlLMEsl "KocAELl iı_i öRrrıeĞi" ATALI, Lğ ÇOKNAZiD.**,VELİOĞLU, M. N.*** - efiffisaysal üniveİsitesi, Soslal Bilimler Enstitüsü Spor Yöneticiliği, Doktora hogramı * Abant |zzntBaşalÜniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yiiksekokulu * Abant |zzetBaysa| Üniversitesi Giriş Spor, çağımızda her yaş ve kesimden insanrn ilgi duyduğu bir u$aş alanıdır ve bu alan içinde kişiler çok farkll ş"tilO" yer almaktadır. Bu farklilıkları sporcu, çalıştıncı, spor yöneticisi, hakem, seyirci gibi geniş bir yelpazede çeşitlendirmek mümkiindiir. Bu kadar g".riş Uir alanda var olan spor, zııman içinde kendi endüstrisini oluşturmuş ve. kendi pazannı yaratmıştır. Bilgi toplumunda iirıınİerln Internet üzerinden ticareti zorunlu bir hareket olarak görülmektedir. İşletrnelerin Intern9! ile potansiyel müşteriye ulaşması daha da kolaylaşırken, Intemet satış işlemini krsaltarak, hızlı ve verimlİ haberleşmeyi arttırmaktadır. En büyük özelliği ise tüketicilerin büyilk oranda hızlı işlem yapabilmeleridir (Haşıloğlu, 1999: 65,93). İntemeİi kullananların saytsl ve oranının diinyada ve ülkemizde giderek artmasl sonucu spor alanında da Intemet'in yoğun olarak kullaruldığı görülmektedir. Internet tizerinden yapılan alışverişin en büyfü avantajlarından birisi de spJ, p-a.lu-a yoneticilerinin yüksek sayda pazar|ara ulaşabilme yeteneğidir (Argan, 2002: 3l0 ). Spor endüstriSİ a" oiğ", endtıstriler gibi teknoİojinin avantajlarmdan yararlanmakta, spor işletmeleri daha fazla satış yapmak iÇİn farklı tüketici gruplarına farklı stratejiler uygulamaktadır (Argan ,20O4: 19). Spor işletmeleİinİn, spor endüstrisinin gelişmesine paralel olarak Iınternet teknolojilerinden faydalar-? qqT.lyl Internet üerinden ticaretin sağladığı yararlar açısından önem arz etmektedir. Spor işletmelerinin iiriinlerini hedef tüketici grubuna en kısa zamanda en az maliyetle ulaştırmasının hedeflendiği bir ticaret anlayşında lnternCt üzerinden ticarete spor malzemeleri satan işletmelerin 1aklaşımlarının belirlenmesi ve önerilerin geliştirilmesi bir ihtiyaç o|arak görülmektedir Bu araştırmada, dünyada giderek yaygınlaşan ve Türkiye'de de ayrıı derecee|C 984

Add a comment

Related presentations

Related pages

GÜNLÜK GAZETELERDE SPORUN YER ALıŞı

Spor Bilimleri Dergisi . GÜNLÜK GAZETELERDE SPORUN YER . ALıŞı. Füsun ÖZTÜRK*, Gonca iNCE*, Zeynep ZÜLKADIROGLU* Mehmet . ŞAHIN** ÖZET
Read more

Yerel Günlük Gazetelerde Sporun Yer Alışı | ÖZTÜRK | CBÜ ...

Yerel günlük gazeteler yayımlandıkları şehir ile ilgili ayrıntılı haberler vermeyi amaçlarlar. Bu gazetelerin spor sayfaları da o yöredeki ...
Read more

GÜNLÜK GAZETELERDE SPORUN YER ALIŞI | Arastirmax ...

Günlük gazeteler, kamuoyu yaratma aracı olarak sporda önemli işlevlere sahiptir. Türkiye'de gazetelerde sporun yer alışı 1891 yılında ...
Read more

YEREL GÜNLÜK GAZETELERDE SPORUN YER ALIŞI - ResearchGate

YEREL GÜNLÜK GAZETELERDE SPORUN YER ALIŞI ... Günlük Gazetelerde Sporun Yer Alışı , Spor Bilimleri Dergisi, Hacettepe Üniversitesi., ...
Read more

ULUSAL GÜNLÜK GAZETELERDE SPORUN YER ALIŞI

Bu çalışmanın amacı ulusal günlük gazetelerde sporun ele alınışını ... Çalışmanın amacı ulusal günlük gazetelerde yer alan spor ...
Read more

YEREL GÜNLÜK GAZETELERDE SPORUN YER ALIŞI

YEREL GÜNLÜK GAZETELERDE SPORUN YER ALIŞI Füsun ÖZTÜRK 1, Zeynep ZÜLKADİROĞLU 1 ... günlük spor haberlerinin yer aldığı sayfalardır.
Read more

ULUSAL GÜNLÜK GAZETELERDE SPORUN YER ALIŞI | Çendek ...

Bu çalışmanın amacı ulusal günlük gazetelerde sporun ele alınışını incelemektir. ... ULUSAL GÜNLÜK GAZETELERDE SPORUN YER ALIŞI.
Read more

GÜNLÜK GAZETELERDE SPORUN YER ALIŞI. | ÖZTÜRK | Spor ...

GÜNLÜK GAZETELERDE SPORUN YER ALIŞI. Füsun ÖZTÜRK, Gonca İNCE, Zeynep ZÜLKADİROĞLU Mehmet ŞAHİN. 265 469 . Öz. Tam metin: PDF. Zotero ...
Read more

As Spor

Medyada, özellikle günlük gazetelerde sporun yer alışı da giderek artmaktadır. Bir çok gazete, ...
Read more