Guks200910

50 %
50 %
Information about Guks200910
Health & Medicine

Published on October 9, 2009

Author: taxol

Source: slideshare.net

Nüks Over Kanserinde Kemoterapi Seçenekleri Dr. Zafer Akçalı Özel UHG İtalyan Giovanni Alberto Agnelli Hastanesi, İSTANBUL

Ovarian Cancer Awareness TEAL RIBBON

Slaytlarla İlgili Açıklamalar TY: Tam yanıt KY: Kısmi yanıt Rekürren over kanseri: Nüks (tekrarlayan) over kanseri Platinium based combination chemotherapy: Platinle birlikte verilen kemoterapiler Secondary cytoreductive surgery: Tümör yükünü azaltan ikinci cerrahi DFS: Disease Free Survival: Hastalıksız sağkalım

TY: Tam yanıt

KY: Kısmi yanıt

Rekürren over kanseri: Nüks (tekrarlayan) over kanseri

Platinium based combination chemotherapy: Platinle birlikte verilen kemoterapiler

Secondary cytoreductive surgery: Tümör yükünü azaltan ikinci cerrahi

DFS: Disease Free Survival: Hastalıksız sağkalım

Slaytlarla İlgili Açıklamalar Randomizasyon: Rastgele dağıt PLD: Pegile lipozomal doksorubisin OS: Toplam sağkalım süresi DFS: Hastalıksız sağkalım süresi Slaytlar aşağıdaki adresten izlenebilir www.slideshare.net/taxol/guks200910

Randomizasyon: Rastgele dağıt

PLD: Pegile lipozomal doksorubisin

OS: Toplam sağkalım süresi

DFS: Hastalıksız sağkalım süresi

Slaytlar aşağıdaki adresten izlenebilir

www.slideshare.net/taxol/guks200910

Over Kanserinde Kemoterapi Direnci Çoğunlukla birinci basamakta paklitaksel ve platin birlikte kullanılır İlk kemoterapiye yanıtsız, veya yanıt verdikten sonra 6 içinde nüks / progresyon gösteren hastalıkta kemoterapiye (sisplatine) direnç var ve sağkalım beklentisi azdır Arka arkaya iki kemoterapi şemasına direnç var ise prognoz kötüdür.

Çoğunlukla birinci basamakta paklitaksel ve platin birlikte kullanılır

İlk kemoterapiye yanıtsız, veya yanıt verdikten sonra 6 içinde nüks / progresyon gösteren hastalıkta kemoterapiye (sisplatine) direnç var ve sağkalım beklentisi azdır

Arka arkaya iki kemoterapi şemasına direnç var ise prognoz kötüdür.

Platin Duyarlılığı Birincil tedavi Birincil tedavinin bitmesi 0 . ay 6. ay 12. ay Yanıtsız Dirençli Duyarlı Herzog TJ: Ovarian Cancer: Recent Developments in the Standard of Care and Emerging Options

Tedavi Kararı Platinum Sensitive Platinum Refractory/Resistant Kemoterapi duyarlı Kemoterapiye yanıtsız / dirençli Birinci basamak kemoterapi sonrası tedavi > 6 ay Platin içeren ikili < 6 ay Platin olmayan tek ilaç Alışılmış uygulama Monk BJ: Ovarian Cancer: Recent Developments in the Standard of Care and Emerging Options

Hastalıksız sürenin KT yanıtına etkisi Blackledge G, et al. Br J Cancer . 1989;59:650-653. Zaman aralığı (ay) Platin cevabı , % Diğer ilaçlara yanıt , % 0-6 10 15 7-12 29 20 13-18 63 30 19-24 94 30

Tekrarlayan Hastalıkta NCCN Önerisi Destek tedavisi Kararlaştırılmış nüks tedavileri Nüks tedavileri (tek ilaç, platinsiz) Tedavisiz izlem Tümör yükünü azaltan ikinci cerrahiyle birlikte olan / olmayan nüks tedavileri Platinle birlikte verilen kemoterapiler Platinle birlikte verilen kemoterapiler K arboplatin/pa k lita ks el K arboplatin/gem s itabin Kararlaştırılmış nüks tedavileri İlk tedavide stabil yanıt veya ilerleme TY elde edilen hastada kemoterapi bittikten 6-12 ay sonra nüks 6 aydan uzun DFS sonrası az tümör yüküyle nüks Kemoterapi kesildikten ve TY elde edildikten en az 12 ay sonra nüks Kemoterapi bittikten ve TY elde edildikten sonra 6 ay içinde nüks veya evre II-IV hastalıkta KY (cerrahiye kanıtlanmış tümör kalıntısı dahil). Monk BJ: Ovarian Cancer: Recent Developments in the Standard of Care and Emerging Options

Destek tedavisi

Kararlaştırılmış nüks tedavileri

Nüks tedavileri (tek ilaç, platinsiz)

Tedavisiz izlem

Tümör yükünü azaltan ikinci cerrahiyle birlikte olan / olmayan nüks tedavileri

Platinle birlikte verilen kemoterapiler

Platinle birlikte verilen kemoterapiler

K arboplatin/pa k lita ks el

K arboplatin/gem s itabin

Kararlaştırılmış nüks tedavileri

Over kanserinde FDA onaylı ilaçlar 1978 S isplatin K arboplatin Altretamine Pa k lita ks el Topote k an Lipo z omal do ks orubi s in ( hızlandırılmış ) Lipo z omal do ks orubicin ( tam ) Gem s itabin ( karboplatinle birlikte ) 2006 1989 1990 1992 1996 1999 2005 2009 Monk BJ: Ovarian Cancer: Recent Developments in the Standard of Care and Emerging Options

Platine duyarlı nüks Tedaviye ne zaman başlamalı? Tek ilaç / ilaç birliktelikleri Platinli ikili – platinsiz ikili ilaç İlaçların seçimi İlaçların sırasının seçilmesi Hedefe yönelik tedaviler Tedaviyi ne zaman kesmeli? Monk BJ: Ovarian Cancer: Recent Developments in the Standard of Care and Emerging Options

Tedaviye ne zaman başlamalı?

Tek ilaç / ilaç birliktelikleri

Platinli ikili – platinsiz ikili ilaç

İlaçların seçimi

İlaçların sırasının seçilmesi

Hedefe yönelik tedaviler

Tedaviyi ne zaman kesmeli?

Platine duyarlı nüks / NCCN önerisi K arboplatin + ( pa k lita ks el / docetaksel) (K arboplatin / sisplatin) + gem s itabin

K arboplatin + ( pa k lita ks el / docetaksel)

(K arboplatin / sisplatin) + gem s itabin

 

 

Platine Karşılık İkili İlaç P: Platin grubu ilaç, T: Paklitaksel, C: Karboplatin, PLD: Lipozomal doksorubisin, G:Gemsitabin PFS: İlerlemesiz sağkalım, OS: Toplam sağkalım * : p= 0.02 ICON 4 / AGO-OVAR 2.2 AGO-OVAR 2.5 SWOG Tedavi P+T krş P C+G krş C C+PLD krş C Hasta sayısı 802 356 61 Yanıt %66 krş %54 %47.2 krş %30.9 %67 krş %32 PFS 13 ay krş 10 ay 8.6 ay krş 5.8 ay 12 ay krş 8 ay OS 29 ay krş 24 ay* 18 ay krş 17.3 ay 26 ay krş 18 ay

Platine Duyarlı Nüks / Araştırılan Tedaviler K arboplatin + pegile lipo z omal do ks orubi s in PLD + trabe k tedin ( yumuşak doku sarkomlarında etkili olduğu gösterilmiş, apopitozise götüren, ayrıca mdr-1 genini de inhibe eden alkilleyici bir ilaç) B eva s izumab ile birlikte ikili kemoterapi 3 ilaç

K arboplatin + pegile lipo z omal do ks orubi s in

PLD + trabe k tedin ( yumuşak doku sarkomlarında etkili olduğu gösterilmiş, apopitozise götüren, ayrıca mdr-1 genini de inhibe eden alkilleyici bir ilaç)

B eva s izumab ile birlikte ikili kemoterapi

3 ilaç

 

GCIG CALYPSO Araştırması Platine duyarlı nüks over kanseri hastaları PLD 30 mg/m 2 + K arboplatin AUC 5 28 günde bir x 6 Paclita ks el 175 mg/m 2 + K arboplatin AUC 5 21 günde bir x 6 ClinicalTrials.gov. NCT00538603. R A S T G E L E D A Ğ I T Thigpen JT: Ovarian Cancer: Recent Developments in the Standard of Care and Emerging Options

Trabektedin

GOG-213 ClinicalTrials.gov. NCT00565851. PI: Coleman Evet Hayır Cerrahi Cerrahi yok K arboplatin P a k lita ks el K arboplatin Pa k lita ks el Beva s izumab Beva s izumab Kemoterapi alıp almayacağı Rastgele dağıt Cerrahi adayı mı? Nüks ov e r, Primer peritoneal , ve Fallop tüp kanserleri Tümörsüz sağkalım süresi ≥ 6 ay Rastgele dağıt Herzog TJ: Ovarian Cancer: Recent Developments in the Standard of Care and Emerging Options

OCEANS Araştırması ( Faz III ) Platine duyarlı nüks Epit elyal over kanseri Prim e r periton kanseri Fallop t üp kanseri hastaları (N = 450) Gem s itabin 1000 mg/m² 1 . ve 8 . gün + K arboplatin AUC 4 1 . gün + Plasebo IV 1 . gün 21 günde bir x 6 G em s itabin 1000 mg/m² 1 . ve 8 . gün + Ka rboplatin AUC 4 1 . gün + Beva s izumab 15 mg/kg 1 . gün , 21 günde bir x 6* ClinicalTrials.gov. NCT00434642. Pla s ebo 51 haftaya kadar Bev 51 haftaya kadar En fazla 10 kür İlerleyene kadar Bev * En fazla 10 kür Herzog TJ: Ovarian Cancer: Recent Developments in the Standard of Care and Emerging Options

Platine duyarlı nüks

Epit elyal over kanseri

Prim e r periton kanseri

Fallop t üp kanseri hastaları

(N = 450)

ICON6 ( İkinci basamak platinli Avrupa araştırması ) Ölçülebilir hastalığı olan, önceden bir basamak platinli tedavi almış,6 aydan sonra nüks etmiş platin duyarlı hastalık (N = 33)* *Plan lı : Faz II (N = 300), Faz III (N = 2000) Platin içeren kemoterapi (± Ta ks an ) 21 günde bir x 6 kür + + KT sırasında her gün ağızdan Cediranib , sonrasında 18 aya tamamlanacak Pla s ebo Platin içeren kemoterapi ( ± Ta ks an ) 21 günde bir x 6 kür + Plasebo Platin içeren kemoterapi (± Ta ks an ) 21 günde bir x 6 kür + + KT sırasında ve sonrasında 18 aya tamamlanacak her gün ağızdan Cediranib 2:3:3 oranında rastgele dağıtım ClinicalTrials.gov. NCT00544973. Herzog TJ: Ovarian Cancer: Recent Developments in the Standard of Care and Emerging Options

Ölçülebilir hastalığı olan, önceden bir basamak platinli tedavi almış,6 aydan sonra nüks etmiş platin duyarlı hastalık

(N = 33)*

Cediranib (AZD2171) VEGF’yi hedefleyen bir tirozin kinaz inhibitörü (ağızdan alınan küçük molekül) Glioblastomada etkinliği gösterilmiş damarlanmayı engelleyici ilaç

VEGF’yi hedefleyen bir tirozin kinaz inhibitörü (ağızdan alınan küçük molekül)

Glioblastomada etkinliği gösterilmiş damarlanmayı engelleyici ilaç

Kemo-duyarlı hastalık Tekrar Platin içeren ikili ile tedavi edilmeli DFS > 12 ay => beklenen yanıt : > 60%; sağkalım : 30+ ay Kemo-dirençli hastalık Diğer seçenek ilaçlarla tedavi : PLD, topote k an, ağızdan etoposid, gem s itabin, doceta ks el hft pa k lita ks el, Beklenen yanıt : 12% - 32%; sağkalım : 8+ ay Nüks / ilerleyen hastalıkta tedavi Thigpen JT: Ovarian Cancer: Recent Developments in the Standard of Care and Emerging Options

Kemo-duyarlı hastalık

Tekrar Platin içeren ikili ile tedavi edilmeli

DFS > 12 ay => beklenen yanıt : > 60%; sağkalım : 30+ ay

Kemo-dirençli hastalık

Diğer seçenek ilaçlarla tedavi : PLD, topote k an, ağızdan etoposid, gem s itabin, doceta ks el hft pa k lita ks el,

Beklenen yanıt : 12% - 32%; sağkalım : 8+ ay

Hastalıksız sürenin KT yanıtına etkisi Blackledge G, et al. Br J Cancer . 1989;59:650-653. Zaman aralığı (ay) Platin cevabı , % Diğer ilaçlara yanıt , % 0-6 10 15 7-12 29 20 13-18 63 30 19-24 94 30

Platine Dirençli Hastalıkta FDA Onaylı Tek İlaç Tedaviler 1. O’Byrne KJ, et al. ASCO 2002. Abstract 808. 2. Gordon AN, et al. J Clin Oncol. 2001;19:3312-3322. 3. ten Bokkel Huinink, et al. Ann Oncol. 2004;15:100-103. Monk BJ: Ovarian Cancer: Recent Developments in the Standard of Care and Emerging Options İlaç Uygulama Çalışma Yanıt , % Pegile Liposomal Doksorubisin 4 haftada bir, 1 gün O’Byrne [1] 17.8 Gordon [2] 19.7 Topotecan 3 haftada bir, 5 gün ten Bokkel Huinink [3] 20.5 Gordon 17.0

 

Dirençli / Erken Nükseden Hastalıkta Kullanılan İlaçlar Genellikle tek başlarına kullanılırlar, Topotekan Liposomal doksorubisin Gemsitabin Vinorelbin Ağızdan a ltretamine Ağızdan etoposid Doketaksel veya haftalık paklitaksel Pemetreksed

Genellikle tek başlarına kullanılırlar,

Topotekan

Liposomal doksorubisin

Gemsitabin

Vinorelbin

Ağızdan a ltretamine

Ağızdan etoposid

Doketaksel veya haftalık paklitaksel

Pemetreksed

PLD + Gemsitabin birlikteliği platine dirençli hastalıkta etkili mi, değil mi? 28 gün 25 (1) 1000 (1+8) 17 %28.6 35 Karaoglu, ark. 2009 25 (1+15) 30(1) 25 (1) PLD mg/m2, (günler) 2000 (1+15) 650 (1+8) 650 (1+8) G mg/m2, (günler) 17 15.8 8.4 OS (ay) 28 gün 28 gün 28 gün Döngü süresi, %28 %33 %22 TY + KY 18 31 33 n Tas, ark. 2008 Petru, ark. 2006 Skarlos, ark. 2005

 

Dirençli / Erken Nükseden Hastalıkta Kullanılan İlaçlar Liposomal doksorubisin 40-50 mg/m2, 28 günde bir : %6-30 yanıt, progresyona kadar geçen ortanca süre 2.4-5.7 ay Gemsitabin 800 mg/m2, 1, 8, 15. günler, 28 günde bir Altretamine yanıt %10-15 Ağız. etoposid (50-100 mg) (10-14 gün), 28 günde bir. %27 yanıt, OS: 10.8 ay

Liposomal doksorubisin 40-50 mg/m2, 28 günde bir : %6-30 yanıt, progresyona kadar geçen ortanca süre 2.4-5.7 ay

Gemsitabin 800 mg/m2, 1, 8, 15. günler, 28 günde bir

Altretamine yanıt %10-15

Ağız. etoposid (50-100 mg) (10-14 gün), 28 günde bir. %27 yanıt, OS: 10.8 ay

Dirençli / Erken Nükseden Hastalıkta Kullanılan İlaçlar Daha önce taksan almayan hastalarda, paklitaksele alınan cevap %25 Topotekana alınan cevap %14 - 23 Liposomal doksorubisinle alınan yanıt, Topotekan’a benzer Topotekan’a ilk nüks/progresyonda başlanırsa daha sonra yaşanan kemik iliği baskılanması daha az

Daha önce taksan almayan hastalarda, paklitaksele alınan cevap %25

Topotekana alınan cevap %14 - 23

Liposomal doksorubisinle alınan yanıt, Topotekan’a benzer

Topotekan’a ilk nüks/progresyonda başlanırsa daha sonra yaşanan kemik iliği baskılanması daha az

Dirençli / Erken Nükseden Hastalıkta Kullanılan İlaçlar Docetaksel (%22), haftalık paklitaksel (%21) ve pemetreksed (%21) ile alınan yanıtlar benzer Kapesitabin, siklofosfamid, melfalan da kullanılabilecek ilaçlardan Arka arkaya iki tedaviden yanıt alınamadıysa tedaviye devam etmenin faydası şüpheli Bevasizumab’a yanıt sisplatine direnç olsa da olmasa da %22

Docetaksel (%22), haftalık paklitaksel (%21) ve pemetreksed (%21) ile alınan yanıtlar benzer

Kapesitabin, siklofosfamid, melfalan da kullanılabilecek ilaçlardan

Arka arkaya iki tedaviden yanıt alınamadıysa tedaviye devam etmenin faydası şüpheli

Bevasizumab’a yanıt sisplatine direnç olsa da olmasa da %22

Dirençli / Erken Nükseden Hastalıkta Kullanılan İlaçlar Bevasizumab verilen hastalarda barsak delinmesi riski var (% 0 -11 hastada) Hasta daha önce ne kadar çok basamak kemoterapi aldıysa delinme riski o kadar fazla GOG 218 araştırmasında, paclitaksel ve karboplatinle birlikte 1. basamak tedavide araştırılmaktadır

Bevasizumab verilen hastalarda barsak delinmesi riski var (% 0 -11 hastada)

Hasta daha önce ne kadar çok basamak kemoterapi aldıysa delinme riski o kadar fazla

GOG 218 araştırmasında, paclitaksel ve karboplatinle birlikte 1. basamak tedavide araştırılmaktadır

Over Kanserinde Bevasizumab’lı Faz II Çalışmalar 1. Cannistra SA, et al. J Clin Oncol. 2007;25:5180-5186. 2. Burger RA, et al. J Clin Oncol. 2007;25:5165-5175. 3. Garcia AA, et al. J Clin Oncol. 2008;26:76-82. *GOG. Monk BJ: Ovarian Cancer: Recent Developments in the Standard of Care and Emerging Options Cannistra ve a rk [1] Burger ve ark [2] * Garcia ve ark [3] Hasta sayısı , 44 62 70 Önceki KT sayısı , % 2: 52 3: 48 1: 34 2: 66 Ortanca : 2 Aralık : 1-3 Yanıt oranı , % 16 (PR) 18 (PR) 3 (CR) 24 (PR) GI delinme , % 11 0 6 Arteri ye l tromboemboli , % 7 0 4 Ölüm , % 7 0 4

Bevasizumab Toksisitesi

Dirençli / Erken Nükseden Hastalıkta Kullanılan İlaçlar Hormonal tedavi: Tamoksifen (%11 yanıt, %32 stabil hastalık), GnRH agonistleri (%9 yanıt, %26 stabil hastalık) Anastrozol, letrozol, megesterol asetat Kemoterapiyi tolere edemeyen hastalarda denenebilir

Hormonal tedavi: Tamoksifen (%11 yanıt, %32 stabil hastalık), GnRH agonistleri (%9 yanıt, %26 stabil hastalık)

Anastrozol, letrozol, megesterol asetat

Kemoterapiyi tolere edemeyen hastalarda denenebilir

 

Nüks Over Kanseri Faz II Çalışmalara GOG Yaklaşımı 38 ilaç araştırıldı 31 ilaçta (79%) yanıtlar 0% - 15% 3 ilaçta yanıt > 25% Yeni bir ilaçta gerçek yanıt (TY + KY) %20 veya azsa bunun klinik önemi çok az Aksine, gerçek yanıt oranı en az %35 ise, kesinlikle ileri araştırmalara değer Monk BJ: Ovarian Cancer: Recent Developments in the Standard of Care and Emerging Options

38 ilaç araştırıldı

31 ilaçta (79%) yanıtlar 0% - 15%

3 ilaçta yanıt > 25%

Yeni bir ilaçta gerçek yanıt (TY + KY) %20 veya azsa bunun klinik önemi çok az

Aksine, gerçek yanıt oranı en az %35 ise, kesinlikle ileri araştırmalara değer

Dirençli / Erken Nükseden Hastalıkta Kullanılan Yeni İlaçlar Bevasizumab PTK (Ağızdan alınan bir VEGF baskılayıcı) VEGF-TRAP Sorafenib Sunitinib

Bevasizumab

PTK (Ağızdan alınan bir VEGF baskılayıcı)

VEGF-TRAP

Sorafenib

Sunitinib

Yürütülen / planlanan FAZ III Çalışmalar Beva s izumab P oliglu tamat p a k lita kse l ( CTI-2103 ) Patupilone Pheno ks odiol Abagovomab Cediranib/AZD 2171 Karenitecin

Beva s izumab

P oliglu tamat p a k lita kse l ( CTI-2103 )

Patupilone

Pheno ks odiol

Abagovomab

Cediranib/AZD 2171

Karenitecin

 

Phenoxodiol Kemoterapi Direncini Yener Over kanseri hücrelerini hücre ölümüne götürür Kanser hücrelerini aracılı apopto z is e duyarlı yapar [1] Docetaksele dirençli epitelyal over kanseri hücrelerini tekrar duyarlı hale getirir [2] 1. Kamsteeg M, et al. Oncogene. 2003;22:2611-2620. 2. Sapi E, et al. Oncol Res. 2004;14:567-578. Monk BJ: Ovarian Cancer: Recent Developments in the Standard of Care and Emerging Options

Over kanseri hücrelerini hücre ölümüne götürür

Kanser hücrelerini aracılı apopto z is e duyarlı yapar [1]

Docetaksele dirençli epitelyal over kanseri hücrelerini tekrar duyarlı hale getirir [2]

Abogovomab CA-125’e benzerlik gösteren bir monoklonal antikor. Bağışıklık sistemini, CA-125 ifadesi olan hücrelere karşı harekete geçirir MIMOSA çalışması: Monocolonal antibody Immunotherapy for Malignancied of the Ovary by Subcutaneous Abagovomab, bir idame çalışması olarak devam etmektedir

CA-125’e benzerlik gösteren bir monoklonal antikor.

Bağışıklık sistemini, CA-125 ifadesi olan hücrelere karşı harekete geçirir

MIMOSA çalışması: Monocolonal antibody Immunotherapy for Malignancied of the Ovary by Subcutaneous Abagovomab, bir idame çalışması olarak devam etmektedir

Karenitecin/BNP1350 ( Çok Lipofilik K amptote s in) Suda çözünen topoisomera z I inhibit ö r lerine oranla , karenite sinler tümörden kaynaklanan MDR/MRP/BCRP gibi direnç mekanizmalarına daha az duyarlıdır Monk BJ: Ovarian Cancer: Recent Developments in the Standard of Care and Emerging Options

Suda çözünen topoisomera z I inhibit ö r lerine oranla , karenite sinler tümörden kaynaklanan MDR/MRP/BCRP gibi direnç mekanizmalarına daha az duyarlıdır

Birincil hedef : PFS (N = 500) İkincil hedef : OS, yan etkiler İlk hasta 7 Şubat 2008 ’de katıldı İkinci ve 3. Basamakta Karenitecin krş. Topotecan ClinicalTrials.gov. NCT00477282. Dahil edilme koşulları İleri evre EO K Platin/ta ksa n dirençli Önceden 1 veya 2 basamak KT Ölçülebilir hastalık R A N D O M I Z E Karenitecin 1.0 mg/m 2 / gün IV 60 dk x 5 gün, 21 günde bir Topote k an 1.5 mg/m 2 / gün IV 30 dk x 5 gün, 21 günde bir Monk BJ: Ovarian Cancer: Recent Developments in the Standard of Care and Emerging Options

Birincil hedef : PFS (N = 500)

İkincil hedef : OS, yan etkiler

İlk hasta 7 Şubat 2008 ’de katıldı

Dahil edilme koşulları

İleri evre EO K

Platin/ta ksa n dirençli

Önceden 1 veya 2 basamak KT

Ölçülebilir hastalık

Kök Hücre Desteğinde Yüksek Doz Kemoterapi Sonuçlar yüz güldürücü değil.

Sonuçlar yüz güldürücü değil.

 

Teşekkür ederim…

Add a comment

Related presentations