Guide to Education, French Language Learning and Life in France

50 %
50 %
Information about Guide to Education, French Language Learning and Life in France
Entertainment

Published on June 18, 2018

Author: josephtompkins65

Source: authorstream.com

slide 1: هسنارف روشك رد يگدنز و هسنارف نابز يريگداي ،تاليصحت يامنهار زا يرايسب ﺿاﻘﺘﻣ ي نا و هسنارف روشك رد تاليصحت ﻨﭽﻤﻫ ي ﻦ ك ﻦيا رد هسنارف نابز يريگداي نايﺿاﻘﺘﻣ ،روش زا ينادﻨچ عالطا ﺖﺻرف اﻫ ي دا ا .دنرادن روشك ﻦيا رد نابز يريگارف و ليصحت هﻣ زا ا ي ﻦ ور ﻣ ﻦيا رد ات ميدش نآ رب دﻨﺘس يتاعالطا ﻊﻣاﺟ ب ات دريگ رارق نايﺿاﻘﺘﻣ رايﺘخا رد يﻫاگآ اب دﻨناوﺘ ب ي ﺶ پزا ي ﺶ يوخ يلغش و يصخش هدﻨيآ ميسرت ار ﺶ .دﻨياﻤن رد تاليصحت صوصخ رد ناگيار هرواشﻣ ذخا و رﺘشيب تاعالطا بسك ﺖهﺟ د ﺖكرش اي و هسنارف روشك ر هرود اﻫ ي هب هسنارف نابز يريگداي بو اس ي ﺖ .ديياﻤن هعﺟارﻣ ريز يناشن هب اﻣ www.ElmAfrooz.com ﻬت ي ه هدش زورفا ملع هسسوم رد هسنارف روشك رد نابز يريگارف و ليصحت هرواشم تامدخ هئارا ٢٠١٨ شراگن slide 2: هسنارف روشك رد يگدنز و هسنارف نابز يريگداي ،تاليصحت يامنهار 2 www.elmafrooz.com هسنارف نابز يريگداي هسنارف روشك رد زا شيب ٢٦٠ تبحص يوسنارف نابز هب هراق جنپ رد رفن نويليم م ي دننك دودح رد . ٧٠ نابز يوسنارف نابز ناﻬج رد روشك زا يكي اي يمسر نابز اه ي تسا يمسر . تاعامتجا وگ ي ش هدننك رد يوسنارف هب ٥٧ رثكا .دنراد روضح ورملق و روشك وگ ي ش ناگدننك روشك رد نابز نيا يموب هسنارف هيقب .دنا وگ ي ش ناگدننك هب هب ،اداناك رد هدمع روط ،سييوس ،كيژلب زين و ويراتنوا و كيوزنارب وين ،كبك هژيو دنراد روضح انايزييول و اكيرمآ نيم تلايا رد يقطانم و گروبمازكول . يلكش هب ،هسنارف نابز غ ي مسرر ي نيا .تسا تسايس يمسر نابز ، نابز زا يكي ،نابز هاگداد ،دحتم للم نامزاس يمسر ياه نيب نيب وفع ،خرس بيلص ،وتان ،اپورا ياروش ،ههال يللملا زا رگيد يرايسب و اپورا نويسيمك ،زرم نودب ناكشزپ ،للملا نامزاس نيب زكارم و اه تسا ناﻬج يللملا . slide 3: هسنارف روشك رد يگدنز و هسنارف نابز يريگداي ،تاليصحت يامنهار 3 www.elmafrooz.com رف رد يليصحت تيقفوم يارب يبوخ زايتما يوسنارف نابز هب ملكت نيا رد يلاع تاليصحت همادا يارب رگا يتح تسا هسنا روشك ًاموزل .دشابن زاين نابز نيا هب طلست هب شور اه ي روضح شور نيرتﻬب اما تسا توافتم هسنارف يريگداي بز نا زومآ رد .تسا روشك نيا ييامنهار ذخا و هرواشم تﻬج مرف روشك زا جراخ رد نابز يريگداي ياه هرود هرواشم و ليمكت ار دييامن لاسرا . هرود اﻫ ي هسنارف روشك رد هسنارف نابز نيرتﻬب زا يكي .تسا روشك زا جراخ رد نارجاﻬم و نايوجشناد تيقفوم ليالد زا يكي هسنارف نابز يريگداي شور اه ي شزومآ يريگرارق هسنارف نابز نابز زومآ يردام نابز هسنارف نابز هك تسا يدارفا اب لماعت و طيحم رد نآ تساه يدارفا زا يرايسب . نينچمه .دنيامن ذخا ار هسنارف نابز كردم يتسياب دنراد ار كبك صصختم يورين همانرب قيرط زا اداناك هب ترجاﻬم دصق هك ف نابز هب هسنارف روشك رد ليصحت همادا دصق هك ينايوجشناد دنراد ار يوسنار م ي اب ي تس دنيامن ذخا ار همزال كرادم . هرود اه ي وزج هسنارف رد هسنارف نابز يريگداي بوبحم رت ي ن هرود اه ي روشك زا جراخ م ي دشاب شزومآ نايضاقتم يارب هك زا هك دراد يدايز يايازم هسنارف نابز هلمج نآ م ي ناوت يطيحم رد هسنارف نابز يريگداي هب وسنارف ي نابز ، هرﻬب دنم ي زا ،ظفلت و تاوصا ،اوآ يريگداي رد كسير نودب حيحص هجﻬل اب يريگداي ،يوسنارف نابز ديتاسا هرﻬب دنم ي نيرتﻬب زا ياهدتم زا هدافتسا ،يشزومآ عبانم نيرتربتعم و يشزومآ امه ي ش اه نابز شزومآ اب ماگمه گنهرف يريگداي و يلحم ياهرانيمس و درك هراشا هسنارف . يگژيو زا هبرصحنم درف نيا هرود اه تسه هدرك داجيا ييالاب رايسب تيباذج نايضاقتم يارب هك ا ي ن تسا خا ناكما هك ذ كرادم ليمكت زا سپ يضاقتم و دراد دوجو ينامز عطقم ره رد شريذپ م ي دناوت ٢ هسنارف روشك رد دعب هام هتشادروضح نيا لوط .ديامن زاغآ ار هسنارف نابز شزومآ هسورپ و دشاب هرود اه نيب ٤ ات هام ي ك لاس م ي دشاب يضاقتم هك م ي دناوت اب دوخ زاين هب هجوت هرود ي ديامن باختنا ار بسانتم . هنيمز نيا رد هسسوم نارواشم هتبلا امنهار يي اه ي يضاقتم هب ار مزال هئارا م ي دنهد و نيرتﻬب يضاقتم ات ، حص ي ح رت ي ن دشاب هتشاد ار باختنا . slide 4: هسنارف روشك رد يگدنز و هسنارف نابز يريگداي ،تاليصحت يامنهار 4 www.elmafrooz.com نچمه ي ن م ي ناوت يا هب هسسوم نيا هك درك هراشا هتكن ن هجوت اب دوجو هب امن ي گدن ي اه ي فلتخم ياهرﻬش رد دوخ ددعتم نيا .دراد ار يضاقتم تساوخرد دروم رﻬش زا شريذپ ذخا ناكما هسنارف هرود اه ي زه ي هن ا ي نيب ١٠٠ ات ٣٠٠٠ دنراد وروي هب همادا رد هك نآ اه تسا هدش هراشا . روشك رد هسنارف نابز يريگداي هسنارف هسورپ ي تاناحتما رد تكرش و هسنارف نابز يريگداي ب ي ن للملا ي زاين دروم كرادم ذخا و نابز م ي دناوت رايسب تقو گ ي ر و يريگداي ينالوط هسورپ .دشاب يشياسرف نابز اه ي بسانم طيحم ندوبن ايحم هب هجوت اب يجراخ – مدع يسرتسد ب ه يدارفا يردام نابز هسنارف نابز هك نآ ساه ت – دعب زا يتدم ﺚعاب يدرسلد دارفا ددرگ . هسسوم ي ب ي ن للملا ي زورفا ملع هجوت اب هب هبرجت ي نيا يرازگرب رد دوخ يالاب هرود اه نايضاقتم تياضر بلج تﻬج ب ه تروص ماجنا ار لحارم مامت ينيمضت م ي دهد ازيو ذخا و راك مامتا زا لبق ات يضاقتم و زه ي هن ا ي تباب ار قح همحزلا هسسوم هب تخادرپ من ي امن ي د ازيو ذخا ات يضاقتم مازعا لحارم يمامت ، هب تروص ينيمضت م ي دشاب ازيو ذخا زا سپ يضاقتم و قح همحزلا ي تخادرپ ار هسسوم م ي امن ي د اﻬنت هسسوم نيا . هسسوم ا ي م ي دشاب ار يليصحت يازيو ذخا هك هب تروص ضت ينيم ماجنا نايضاقتم يارب م ي دهد هسنارف نابز نتسناد هب يموزل چيه ازيو ذخا تﻬج و من ي دشاب . هسنارف روشك رد هسنارف نابز شزومآ هنيزﻫ زﻫ ي هن ي رد تكرش هرود اﻫ ي نيب هسنارف شزومآ ١٠٠ اﺗ ٣٠٠٠ لاس رد وروي م ي ﺪشاب و هرود تﺪم هب تبسن هك ريغتم هاگشناد و رهش م ي ﺪشاب نايضاقتم نابز يريگداي هب هجوﺗ اب هرود نيا ناياپ زا ﺪعب ، م ي ﺪنناوﺗ ب ه تروص ناگيار همادا ي ﺪنوش راك رازاب بذج ليامﺗ تروص رد اي و ﺪنﻫﺪب ليصحﺗ . slide 5: هسنارف روشك رد يگدنز و هسنارف نابز يريگداي ،تاليصحت يامنهار 5 www.elmafrooz.com يايازم هرود اﻫ ي هسنارف روشك رد هسنارف نابز يريگداي يدارفا يارب يئالط تصرف كي جراخ رد هسنارف نابز شزومآ م ي دشاب زا هك هسورپ ي هتسخ ناريا رد نابز يريگداي ش هد دنا نابطاخم رگيد زا .دنيامن زاغآ ار يديدج يگدنز و دنهد همادا ار نابز يريگداي هسورپ هزات يطيحم هب دورو اب دنراد دصق و دنشاب رادروخرب روشك زا جراخ رد يگدنز يارب يبوخ يطيارش زا دنراد ليامت هك دنتسه يدارفا هرود نيا يپ لابند هب و تفرش روشك جراخ رد يراك و يليصحت م ي دنشاب . نيا يلصا يايازم هرود اه ترابع دنا زا : طيحم رد نابز يريگداي وسنارف ي نابز ار يريگداي تيفيك و تعرس هك هب تروص شيازفا يريگمشچ م ي دهد ﺚعاب و م ي ددرگ دنريگارف يرتﻬب هجﻬل اب ار يوسنارف نابز نازومآ نابز . نيزه نيا رد تكرش بسانم رايسب ه هرود اه رد تكرش هنيزه هب تبسن سالك اه ي ناريا لخاد رد هسنارف نابز . هسنارف رد يگدنز هنيزه ندوب بسانم ذخا ناكما نينچمه و كمك زه ي هن اه ي نايوجشناد و نازومآ نابز يارب يگدنز . هسنارف مدرم يگدنز طيارش و موسر و بادآ ،گنهرف اب ييانشآ . يارب يليصحت يازيو ذخا نابز زومآ ناكما تروص رد هارمه يازيو ذخا و . زا مﻬم رت ي ن هرود نيا تيزم م ي دناوت يمامت رد ناگيار ليصحت همادا ناكما هب هتشر اه ناياپ زا دعب هرود ي .تسناد نابز هب هنوگ ا ي نايضاقتم و نايوجشناد هك همادا ي الاب هب ناتسريبد زا عطاقم يمامت رد ليصحت م ي دنناوت هب روط گيار نا همادا ي دنيامن ذخا زين ار هسنارف روشك تماقا و دنهد ليصحت . دنشاب هتشاد ندرك راك هب ليامت نايضاقتم هك يتروص رد م ي دنناوت هسنارف روشك تماقا قيرط نآ زا و دنوش درك رازاب دراو دنيامن ذخا ار . slide 6: هسنارف روشك رد يگدنز و هسنارف نابز يريگداي ،تاليصحت يامنهار 6 www.elmafrooz.com مﺪﺧ رد شريذپ ذﺧا تهج زورفا ملع هسسوم تا هرود اﻫ ي هسنارف نابز يريگداي هسسوم ي يازيو نايضاقتم يمامت يارب زورفا ملع ي ك هلاس ي ذخا ييوجشناد م ي امن ي د راك ماجنا دنيآرف يمامت هكنيا نمض ، ،شريذپ ذخا هلمج زا هراجا ي چيه نودب و ميقتسم روط هب هسسوم طسوت يليصحت يازيو ذخا ،هاگباوخ هطساو ا ي ماجنا م ي گ ي در يمامت نايضاقتم و زه ي هن اه تخادرپ راك ماجنا زا سپ ار م ي امن ي دن . نيا زا هرود اه م ي ناوت هب ناونع دصق هك يدارفا يارب ييالط تصرف كي همادا ي هسنارف رد ليصحت خ رد ندرك راك اي و جرا ،لزنم و هاگباوخ ذخا نوچمه يهافر طيارش نايضاقتم نوزفازور هقالع هب هجوت اب هسسوم نيا ،درك هراشا دنراد ار روشك روشك هب دورو ضحم هب نايضاقتم يارب ار هاگباوخ و هاگشناد و رﻬش طيحم اب نايضاقتم ندرك انشآ و يهاگدورف رفسنرت هسنارف هجوت اب يضاقتم تساوخرد هب م ي دناوت دنوش دوخ رفس مزاع تحار لايخ اب نايضاقتم ات ديامن مهارف . نايضاقتم يارب يليصحت يازيو و شريذپ ذخا طقف زورفا ملع هسسوم فده هكاجنآ زا من ي دشاب بجاو دوخرب ، م ي دناد و حيحص ،لماك تاعالطا عقاو ب ي هنان .دهد هئارا روشك زا جراخ رد ليصحت همادا يضاقتم نايوجشناد هب لبق تسا دنمشهاوخ اب سامت زا هسسوم ي اب زورفا ملع تاسسؤم ام ناسانشراك و نارواشم تامدخ هئارا تيفيك و توافت ات دييامن تبحص رگيد اﻬنت هسسوم نيا ،دوش صخشم هسسوم ا ي م ي دشاب يارب هك هرود اه ي هاتوك تدم هب تروص ذخا ازيو ينيمضت م ي امن ي د . slide 7: هسنارف روشك رد يگدنز و هسنارف نابز يريگداي ،تاليصحت يامنهار 7 www.elmafrooz.com هسنارف رد ليصحﺗ يسيلگنا نابز هب رد يشزومآ ماظن .تسا هسنارف روشك يشزومآ طيارش زا يهاگآ دننادب دياب هسنارف رد ليصحت نايضاقتم هك يدراوم زا يكي طيارش همادا رد .دشاب يم يرتكد و سناسيل قوف ،سناسيل ساسا رب يياپورا ياهروشك زا يرايسب دننام هسنارف روشك تسا هدش ركذ عطقم ره رد ليصحت . هسنارف رد ليصحﺗ – عطقم يرتكد دوش ي م ب وسحم ل غش و ت سا ن اگيار ًالم اك هسن ارف روشك رد ي رتكد ع طقم رد ل يصحت . نايوجشناد هب هتفرگ قلعت يازيو هب هجوتاب .دنيامن يم تخادرپ زين تايلام و دننك يم تفايرد هناهام قوقح نايوجشناد و تسا يلغش يازيو عطقم نيا رد رد راك نيناوق هناهام يرتكد قوقح رضاح لاح رد هسنارف روشك ١٧٠٠ هك دشاب يم وروي ٣٠٠ مك تايلام تباب نآ زا وروي دوش يم تخادرپ وجشناد هب يقبام و دوش يم . slide 8: هسنارف روشك رد يگدنز و هسنارف نابز يريگداي ،تاليصحت يامنهار 8 www.elmafrooz.com هسنارف رد يرتكد ي هرود ٣ بذج يارب هسنارف روشك.دشاب يم يتاقيقحت ياهراك و شهوژپ لماش طقف هك دشاب يم لاس نيا رد هبخن نايوجشناد يسيلگنا نابز هب اه سروك هيلك و تسا هدومن يسيلگنا نابز هب اه هرود نيا يرازگرب هب مادقا عطقم دوش يم سيردت . يرايسب نايوجشناد نياربانب .دشاب يم ييالاب مقر يليخ هسنارف رد يگدنز ياه هنيزه هب تبسن هرود نيا رد يتفايرد قوقح ب هجوت اب .دنتسه هرود نيا هب دورو يضاقتم .دنتسه يوق هموزر دنمزاين هرود نيا هب دورو تﻬج نايوجشناد قوف حيضوت ه نيب هرمن بوخ يليخ نابز ي هرمن نتشاد نيربانب ٦ ٫٥ ات ٧ ٫٥ يتلود ياه هاگشناد زا يليصحتلا غراف ،الاب لدعم ،ستليآ تالقم ،هدش هتخانش و زاتمم ISI قفوم رد ار دارفا سناش يشهوژپ و يتاقيقحت ياهراك و درب يم الاب تي . دنهدب ار هسنارف رد تماقا تساوخ رد دنناوت يم يرتكد كردم زيمآ تيقفوم ذخا و هرود نيا ناياپ زا سپ نايوجشناد . دننارذگب ار كاد تسپ ياه هرود اي و دنوش راك هب لوغشم هاگشناد رد ققحم ناونع هب دنناوت يم نينچمه . هسنارف رد ليصحﺗ – عطقم يسانشراك ﺪشرا رد هرود .دراد دوجو دشرا يسانشراك يارب يليصحت عطقم ود يسانشراك تاليصحت ناياپ زا دعب هسنارف ياه هاگشناد رثكا رتسم لوا ي ١ رتسم يدعب ي هرود و دراد مان ٢ هتشر عون هب هتسب و دنشاب يم هلاس كي اه هرود نيا زا كي ره .دراد مان دنراد مه يزومآراك ي هرود هاگشناد و . ثكا رد رتسم ياه هرود رد اه هاگشناد ر ١ مرت ود ره رد نايوجشناد هرود نيا رد .دشاب يم يسرد ياهدحاو يور زكرمت ات هام ود ًالومعم اﻬتنا رد و دننارذگ يم ار يسرد دحاو يدادعت ٤٥ دنراد يزومآراك ي هرود زور . رتسم ياه هرود رد ٢ شناد و دشاب يم يشهوژپ ياه تيلاعف يور رتشيب زكرمت ار يسرد ياهدحاو مرت كي طقف نايوج دنهاوخ دوخ يصصخت ي هژورپ ماجنا و يزومآراك لوغشم دوش يم هام شش ات جنپ لماش هك مود مرت زا و درك دنهاوخ ساپ دش . slide 9: هسنارف روشك رد يگدنز و هسنارف نابز يريگداي ،تاليصحت يامنهار 9 www.elmafrooz.com هسنارف رد يسانشراك ياﻫ هورد هك اجنآ زا ٣ ناريا رد و ﺪشاب يم لاس ٤ ليصحتلا غراف يناريا نايوجشناد ،ﺪشاب يم لاس قم رد رتسم ي هرود رد مبقتسم روط هب ليصحﺗ ي همادا ناكما بوﺧ ي هموزر نتشاد طرش هب يسانشراك عط ٢ ﺪنراد ار رتسم ي هرود نﺪنارذگ هب يزاين و ١ رتسم ياﻫ هرود يارب ناوتيم هك ييايازم هلمج زا .تسين ٢ نيا هك تسا نيا درب مان ح يزومآراك ي هرود رد و ﺪنتسﻫ ناگيار ًارثكا اﻫ هرود دريگ يم قلعﺗ نايوجشناد هب هناﻫام قوق . تسين هسنارف نابز نتسناد هب يزاين و دوش يم رازگرب يسيلگنا نابز هب اه هرود نيا رثكا . هسنارف رد ليصحﺗ – عطقم يسانشراك هسنارف رد يسانشراك ياه هرود ٣ ندنارذگ هب فظوم نايوجشناد هرود نيا رد .دشاب يم لاس ٦ و يليصحت لاسمين ١٨٠ دنمزاين اه هرود نيا هب دورو تﻬج نايوجشناد و دوش يم رازگرب هسنارف نابز هب اه هرود نيا رثكا .دنتسه يسرد دحاو كردم B2 كمك زا ليصحت نيح رد نايوجشناد و دشاب يم ناگيار ًالماك هسنارف نابز هب اه هرود نيا .دنشاب يم هسنارف نابز رﻬش لخاد لقن و لمح لماش يياه هنيزه دنوش يم رادروخرب هميب و ناكسا ي هنيزه كمك ،ناگيار ي . تدم هب رثكادح و تقو هراپ تروصب يلو هتشادن ار تقو مامت راك قح ليصحت نيح رد نايوجشناد ٢٠ يم هتفه رد تعاس راك ت عاس ره ي ازا هب ًالومعم ن ايوجشن اد ط يارش ن يا رد .دننك راك دنن اوت ٧ ب هتشاد يتفايرد دنناوت يم وروي دنشا . يسيلگنا نابز هب هسنارف رد ليصحﺗ ياه هرود يرازگرب هب مادقا هك تسا لاس نيدنچ ناﻬج رسارس زا وجشناد رتشيب هچره بذج يارب هسنارف ياه هاگشناد هب زاين هسنارف رد ليصحت يارب دنيامن يم روصت هك هعماج دارفا تيرثكا رظن فالخ رب .دنا هدرك يسيلگنا نابز هب هاگشناد اي عطقم رد ليصحت ناكما رضاح لاح رد هك درك هراشا هتكن نيا هب دياب ،دشاب يم هسنارف نابز كردم ي هئارا اي و يريگد slide 10: هسنارف روشك رد يگدنز و هسنارف نابز يريگداي ،تاليصحت يامنهار 10 www.elmafrooz.com يزاين چيه اه هرود نيا نايضاقتم تسا ركذ ناياش .دشاب يم ايﻬم هسنارف رد يسيلگنا نابز هب يرتكد و دشرا يسانشراك ن هسنارف نابز كردم ي هئارا اي و يريگداي هب دنراد . هسنارف رد ليصحﺗ يايازم درك هراشا تاكن نيا هب ناوت يم هسنارف رد ليصحت يايازم زا : يياپورا ياهروشك رياس زا رت نازرا بتارم هب يگدنز و ليصحت ي هنيزه هسنارف نابز اب ييانشآ هب زاين نودب نابز يسيلگنا ياه هاگشناد رد شريذپ ذخا ناكما ياه هنيزه كمك تفايرد نكسم و يگدنز نايوجشناد يارب ناگيار ينامرد هميب نايضاقتم يارب يليصحت هنيزه كمك اي و يليصحت سروب ذخا ناكما نينچمه و دشاب يم ناگيار اه هتشر رثكا يارب ليصحت دراد دوجو . والع ،دننك يم تفايرد هنايهام قوقح نايوجشناد و دوش يم بوسحم لغش هسنارف رد يرتكد عطقم رد ليصحت ت رب ه يمام دش دنهاوخ رادروخرب يتلود ياه تيامح زا نايوجشناد هدش ركذ دراوم . يم مه ار دروم نيا هك دشاب يم نيياپ رايسب نايوجشناد يارب هسنارف روشك رد يگدنز ياه هنيزه يمومع رواب فالخ رب تسناد هسنارف رد ليصحت ي همادا ياه تيباذج زا دناوت . قتم و نايوجشناد :مهم ركذﺗ همادا ناكما رضاح لاح رد هك ﺪنيامن هجوﺗ هتكن نيا هب ﺪياب ليصحﺗ همادا نايضا ﺪشاب يم ريذپ ناكما يكشزپ ياﻫ هتشر زج هب اﻫ هتشر يمامﺗ رد يسيلگنا نابز هب ليصحﺗ ي .

Add a comment

Related presentations