Guia pratico para os manipuladores

50 %
50 %
Information about Guia pratico para os manipuladores

Published on September 22, 2014

Author: Rejanuska

Source: slideshare.net

CCoommppaannhhiiaa CCuubbaatteennssee ddee UUrrbbaanniizzaaççããoo ee SSaanneeaammeennttoo GGUUIIAA PPRRÁÁTTIICCOO PPAARRAA OOSS MMAANNIIPPUULLAADDOORREESS DDEE AALLIIMMEENNTTOO CCUURRSSAANN JJUULLHHOO//22001111 PPAALLEESSTTRRAANNTTEE:: MMeerryyeelllleenn MMoolliitteerrnnoo -- NNuuttrriicciioonniissttaa

OObbjjeettiivvoo OO oobbjjeettiivvoo ddeessttee gguuiiaa éé ccoonnttrriibbuuiirr ppaarraa aa ffoorrmmaaççããoo ddoo mmaanniippuullaaddoorr ddee aalliimmeennttooss eenntteennddeennddoo qquuee eessttee pprrooffiissssiioonnaall ppoossssuuii aa iimmppoorrttaannttee mmiissssããoo ddee aalliimmeennttaarr ppeessssooaass aattrraavvééss ddaa pprroodduuççããoo ddee rreeffeeiiççõõeess ssaauuddáávveeiiss ee ssaabboorroossaass ee,, ccoomm iissssoo,, ccoollaabboorraarr ppaarraa ssaaúúddee ee qquuaalliiddaaddee ddee vviiddaa ddaaqquueellee ggrruuppoo..

MMaanniippuullaaççããoo ddee AAlliimmeennttooss  SSaaiibbaa mmaaiiss...... AAss ddooeennççaass pprroovvooccaaddaass ppeelloo ccoonnssuummoo ddee aalliimmeennttooss oouu DDooeennççaass TTrraannssmmiittiiddaass ppoorr AAlliimmeennttooss –– DDTTAAss ooccoorrrreemm qquuaannddoo mmiiccrróóbbiiooss pprreejjuuddiicciiaaiiss aa ssaaúúddee,, ppaarraassiittaass oouu ssuubbssttâânncciiaass ttóóxxiiccaass ssããoo ttrraannssmmiittiiddaass aaoo hhoommeemm ppoorr mmeeiioo ddoo aalliimmeennttoo.. PPaarraa aadduullttooss ssaaddiiooss,, aa mmaaiioorriiaa ddaass DDTTAAss dduurraa ppoouuccooss ddiiaass ee nnããoo ddeeiixxaa sseeqqüüeellaass;; JJáá ppaarraa aass ccrriiaannççaass,, ggeessttaanntteess,, ooss iiddoossooss ee aass ppeessssooaass eennffeerrmmaass,, aass ccoonnsseeqqüüêênncciiaass ppooddeemm sseerr bbeemm mmaaiiss ggrraavveess,, ppooddeennddoo iinncclluussiivvee lleevvaarr aa mmoorrttee.. AANNVVIISSAA,,22000044..

CCoonnttaammiinnaaççããoo UUmmaa ccoonnttaammiinnaaççããoo ooccoorrrree qquuaannddoo hháá nnoo aalliimmeennttoo aa pprreesseennççaa ddee ssuubbssttâânncciiaass oouu ppaarrttííccuullaass eessttrraannhhaass,, oouu aaiinnddaa ddee mmiiccrroorrggaanniissmmooss pprreejjuuddiicciiaaiiss qquuee nnããoo ffaazzeemm ppaarrttee ddee ssuuaa ccoommppoossiiççããoo oorriiggiinnaall,, rreepprreesseennttaannddoo ppeerriiggoo àà ssaaúúddee hhuummaannaa.. AANNVVIISSAA,,22000044..

OO qquuee pprroovvooccaa aass ddooeennççaass??  AAggeenntteess ffííssiiccooss:: ppeeddaaççooss ddee mmaaddeeiirraa,, ppeeddrraass,, vviiddrrooss oouu eessppiinnhhaa ddee ppeeiixxee ee oouuttrrooss;;  AAggeenntteess qquuíímmiiccooss:: iinnsseettiicciiddaass,, vveenneennooss ppaarraa rraattooss ee oouuttrrooss;;  AAggeenntteess bbiioollóóggiiccooss:: mmiiccrróóbbiiooss ee ppaarraassiittaass.. AANNVVIISSAA,,22000044..

OO qquuee ssããoo mmiiccrróóbbiiooss??  São seres vivos muito ppeeqquueennooss qquuee nnããoo ssããoo vviissíívveeiiss aa oollhhoo nnuu,, ee qquuaannddoo eessttããoo eemm ggrraannddee qquuaannttiiddaaddee ffoorrmmaamm ccoollôônniiaass qquuee ssããoo vviissíívveeiiss ccoommoo ppoonnttiinnhhooss,, sseennddoo qquuee eesssseess ppoonnttiinnhhooss ttêêmm mmiillhhõõeess ddee mmiiccrróóbbiiooss..  TTiippooss ddee mmiiccrróóbbiiooss:: BBaaccttéérriiaass,, pprroottoozzooáárriiooss,, ffuunnggooss ee vvíírruuss AANNVVIISSAA,,22000044..

CCoommoo ooss mmiiccrróóbbiiooss cchheeggaamm aaoo aalliimmeennttoo?? AANNVVIISSAA,,22000044..

Situações eemm qquuee eelleess ssee mmuullttiipplliiccaamm OOss mmiiccrróóbbiiooss pprreejjuuddiicciiaaiiss aa ssaaúúddee ppooddeemm ssee mmuullttiipplliiccaarr eemm tteemmppeerraattuurraass eennttrree 55°°CC aa 6600°°CC ((cchhaammaaddaa zzoonnaa ddoo ppeerriiggoo)).. AAggoorraa ffiiccaa mmaaiiss ffáácciill eenntteennddeerr aa iimmppoorrttâânncciiaa ddaa ggeellaaddeeiirraa.. EExxeemmpplloo ddee ddooeennççaass ttrraannssmmiissssíívveeiiss ppoorr aalliimmeennttooss:: TTuubbeerrccuulloossee,, ccóólleerraa,, hheeppaattiittee AA,, ddiiaarrrrééiiaass,, vveerrmmiinnoosseess ee eettcc,,.. AANNVVIISSAA,,22000044.. PPaarraa eevviittaarr eessssaass ddooeennççaass,, aatteennttee--ssee àà hhiiggiieennee ddoo aammbbiieennttee,, hhiiggiieennee ddee eeqquuiippaammeennttooss ee uutteennssíílliiooss,, hhiiggiieennee ppeessssooaall ee hhiiggiieennee ddee aalliimmeennttooss..

OOnnddee eessttããoo ooss mmiiccrróóbbiiooss?? AANNVVIISSAA,,22000044..

O local ddee ttrraabbaallhhoo iinnfflluuii nnaa qquuaalliiddaaddee ddoo aalliimmeennttoo pprroodduuzziiddoo TTeennddoo lliimmppeezzaa,, nnããoo sseerráá aattrraaeennttee ppaarraa iinnsseettooss ee rraattooss qquuee lleevvaamm ooss mmiiccrróóbbiiooss aattéé ooss aalliimmeennttooss;; QQuuaannttoo mmeennoorr aa qquuaannttiiddaaddee ddee mmiiccrróóbbiiooss,, mmeennoorreess sseerrããoo aass cchhaanncceess ddee ccoonnttaammiinnaaççããoo ddoo aalliimmeennttoo..

MMaanniippuullaaddoorr ddee aalliimmeennttooss QQuueemm éé oo mmaanniippuullaaddoorr ddee aalliimmeennttooss?? ÉÉ aa ppeessssooaa qquuee llaavvaa,, ddeessccaassccaa,, ccoorrttaa,, rraallaa,, ccoozziinnhhaa,, oouu sseejjaa,, pprreeppaarraa ooss aalliimmeennttooss..  AAss ppeessssooaass qquuee mmaanniippuullaamm ooss aalliimmeennttooss,, ddeesseemmppeennhhaamm uumm ppaappeell iimmppoorrttaannttee ccoomm ssuuaass aattiittuuddeess ppaarraa pprreevveenniirr aa ccoonnttaammiinnaaççããoo,, jjáá qquuee eessttaa éé ccaauussaaddaa pprriinncciippaallmmeennttee ppoorr ffaallttaa ddee hhiiggiieennee nnaa mmaanniippuullaaççããoo.. AANNVVIISSAA,,22000044..

CCuuiiddaaddooss hhiiggiiêênniiccooss ddoo mmaanniippuullaaddoorr  TTooddooss ooss ffuunncciioonnáárriiooss ddeevveemm tteerr bbooaass ccoonnddiiççõõeess ddee hhiiggiieennee,, bboonnss hháábbiittooss ppeessssooaaiiss,, bbooaass ccoonnddiiççõõeess ddee ssaaúúddee.. NNóóss ttooddooss ttrraazzeemmooss eemm nnoossssaa bbooccaa,, mmããooss,, nnaarriizz oouu ssoobbrree aa ppeellee aass bbaaccttéérriiaass ccaauussaaddoorraass ddee ddooeennççaass.. MMaanntteennddoo--ssee ssaauuddáávveell ee lliimmppoo,, oo mmaanniippuullaaddoorr ppooddee aajjuuddaarr aa eevviittaarr uummaa ddooeennççaa ppoorr ccoonnssuummoo ddee aalliimmeennttoo ccoonnttaammiinnaaddoo..

HHiiggiieennee PPeessssooaall TTiirraarr bbaarrbbaa oouu bbiiggooddee;; UUssaarr ooss ccaabbeellooss pprreessooss oouu ccoobbeerrttooss ppoorr rreeddeess oouu ttoouuccaass;; MMaanntteerr rroouuppaass ee aavveennttaaiiss sseemmpprree lliimmppooss,, ttrrooccaannddoo--ooss ddiiaarriiaammeennttee ee sseemmpprree qquuee nneecceessssáárriioo;; NNããoo mmaanniippuullaarr aalliimmeennttooss qquuaannddoo eessttiivveerr ddooeennttee ((eexx:: rreessffrriiaaddoo)) oouu aapprreesseennttaarr aallgguumm ttiippoo ddee lleessããoo nnaass mmããooss ee uunnhhaass;;

HHiiggiieennee PPeessssooaall Trabalhe sseemmpprree ddee ttoouuccaa,, ccoomm uunniiffoorrmmee lliimmppoo;; NNããoo ppaassssaarr ppeerrffuummeess;; MMaanntteerr aass uunnhhaass sseemmpprree ccuurrttaass ee lliimmppaass,, sseemm eessmmaallttee ee aannééiiss;; NNããoo uussaarr aaddoorrnnooss ((bbrriinnccooss,, ppuullsseeiirraass,, aannééiiss,, aalliiaannççaa,, ppiieerrcciinngg,, eettcc..));; EEvviittaarr ccoonnvveerrssaarr,, ccaannttaarr,, ttoossssiirr oouu eessppiirrrraarr ssoobbrree ooss aalliimmeennttooss,, ppaarraa qquuee nnããoo ccaaiiaa ssaalliivvaa ssoobbrree ooss mmeessmmooss;; FFuummaarr aappeennaass eemm llooccaaiiss ppeerrmmiittiiddooss..

QQuuaannddoo ddeevvoo llaavvaarr aass mmããooss?? AAnntteess ddee iinniicciiaarr mmeeuu ttrraabbaallhhoo;; TTooddaa vveezz qquuee ttrrooccaarr ddee aattiivviiddaaddee;; AAnntteess ee aappóóss oo uussoo ddoo bbaannhheeiirroo;; AAppóóss ffuummaarr;; AAnntteess ddee ppôôrr lluuvvaass;; AAppóóss aa ooppeerraaççããoo ddee lliimmppeezzaa;; AAoo ttooccaarr nnaa bbooccaa,, nnaarriizz,, ccaabbeelloo,, ccoorrppoo;; SSeemmpprree qquuee eessttiivveerreemm ssuujjaass..

Você lava aass mmããooss ccoorrrreettaammeennttee?? HHiiggiieennee ddaass mmããooss::  UUttiilliizzee áágguuaa ccoorrrreennttee ppaarraa mmoollhhaarr aass mmããooss;;  EEssffrreegguuee aa ppaallmmaa ee oo ddoorrssoo ddaass mmããooss ccoomm ssaabboonneettee iinncclluussiivvee aass uunnhhaass ee ooss eessppaaççooss eennttrree ooss ddeeddooss,, ppoorr aapprrooxxiimmaaddaammeennttee 1155 sseegguunnddooss;;  EEnnxxáággüüee bbeemm ccoomm áágguuaa ccoorrrreennttee rreettiirraannddoo ttooddoo oo ssaabboonneettee;;  SSeeqquuee--aass ccoomm ppaappeell ttooaallhhaa oouu oouuttrroo ssiisstteemmaa ddee sseeccaaggeemm eeffiicciieennttee..

DDUURRAANNTTEE AA LLAAVVAAGGEEMM DDAASS MMÃÃOOSS......

HHiiggiieennee ee CCoommppoorrttaammeennttoo PPeessssooaall NNããoo mmaanniippuullaarr aalliimmeennttooss ssee eessttiivveerr ddooeennttee oouu ccoomm ffeerriimmeennttooss nnaass mmããooss ee uunnhhaass;; NNããoo ccaannttaarr,, ttoossssiirr,, eessppiirrrraarr ssoobbrree ooss aalliimmeennttooss,, mmaannuusseeaarr ddiinnhheeiirroo;; EEnnxxuuggaarr oo ssuuoorr ccoomm aass mmããooss,, ppaannooss oouu qquuaallqquueerr ppeeççaa ddaa vveessttiimmeennttaa;; EEvviittaarr ppaassssaarr ooss ddeeddooss nnoo nnaarriizz,, oorreellhhaass,, ee bbooccaa oouu ccooççaarr aa ccaabbeeççaa ee qquuaallqquueerr ppaarrttee ddoo ccoorrppoo;; PPrroovvaarr aalliimmeennttooss eemm ttaallhheerreess ee ddeevvoollvvêê--llooss àà ppaanneellaa sseemm pprréévviiaa hhiiggiieenniizzaaççããoo..

PPaarraammeennttaaççããoo -- UUnniiffoorrmmee OOss uunniiffoorrmmeess ddeevveemm sseerr lliimmppooss ee ttrrooccaaddooss ddiiaarriiaammeennttee ee uussaaddoo ssoommeennttee ddeennttrroo ddoo eessttaabbeelleecciimmeennttoo.. OO uunniiffoorrmmee ccoommpplleettoo éé ccoommppoossttoo ddee:: occaallççaa;; occaammiisseettaa ddee ccoorr ccllaarraa;; oaavveennttaall;; ottoouuccaa;; ossaappaattoo aannttiiddeerrrraappaannttee;; obboottaass ddee bboorrrraacchhaa..

HHiiggiieennee ddoo aammbbiieennttee ddee ttrraabbaallhhoo OO llooccaall ddee ttrraabbaallhhoo ddeevvee sseerr lliimmppoo ee oorrggaanniizzaaddoo;; FFaaççaa sseemmpprree aa lliimmppeezzaa qquuaannddoo nneecceessssáárriioo ee aaoo ttéérrmmiinnoo ddaass aattiivviiddaaddeess ddee ttrraabbaallhhoo;; AA ssuujjeeiirraa aaccuummuullaaddaa éé uumm llooccaall iiddeeaall ppaarraa aa mmuullttiipplliiccaaççããoo ddee mmiiccrróóbbiiooss;;  PPoorrttaannttoo,, mmaanniippuullaarr aalliimmeennttooss eemm uumm aammbbiieennttee ssuujjoo éé uummaa ffoorrmmaa ccoommuumm ddee ccoonnttaammiinnaarr ooss aalliimmeennttooss..

HHiiggiieennee ddooss UUtteennssíílliiooss ee EEqquuiippaammeennttooss TTuuddoo aaqquuiilloo qquuee eennttrraa eemm ccoonnttaattooss ccoomm ooss aalliimmeennttooss ddeevvee sseerr bbeemm hhiiggiieenniizzaaddoo.. PPoorr iissssoo ddeevvee sseerr ffeeiittaa aa eettaappaa ddaa lliimmppeezzaa ee ddeessiinnffeeccççããoo.. IIMMPPOORRTTAANNTTEE OOss uutteennssíílliiooss ddeevveemm sseerr gguuaarrddaaddooss eemm llooccaall lliimmppoo sseeccoo ee pprrootteeggiiddooss ddee ppooeeiirraass,, iinnsseettooss ee oouuttrrooss aanniimmaaiiss.. 11°° LLiimmppeezzaa:: rreettiirraammooss aa ssuujjeeiirraa qquuee vveemmooss;; 22°° DDeessiinnffeeccççããoo:: rreettiirraammooss aa ssuujjeeiirraa qquuee nnããoo vveemmooss ((ooss mmiiccrroooorrggaanniissmmooss))

CCoommoo pprreeppaarraarr oo aalliimmeennttoo ccoomm hhiiggiieennee

HHiiggiieenniizzaaççããoo ddee LLeegguummeess,, VVeerrdduurraass ee FFrruuttaass

CCuuiiddaaddooss ccoomm oo LLiixxoo OO lliixxoo aaccuummuullaaddoo nnaa ccoozziinnhhaa éé uummaa ffoonnttee ppeerriiggoossaa ddee mmiiccrroorrggaanniissmmooss.. PPoorr iissssoo:: ÉÉ iimmppoorrttaannttee rreettiirraa--lloo ddiiaarriiaammeennttee,, oouu ttaannttaass vveezzeess qquuaannddoo ffoorreemm nneecceessssáárriiaass dduurraannttee oo ddiiaa;; EEllee ddeevvee eessttaarr sseemmpprree eennssaaccaaddoo ee eemm rreecciippiieenntteess aapprroopprriiaaddooss,, ccoomm ttaammppaa;; QQuuaannddoo rreemmoovviiddoo ddooss aammbbiieenntteess,, oo lliixxoo ddeevvee sseerr aarrmmaazzeennaaddoo eemm llooccaall ffeecchhaaddoo ee ffrreeqqüüeenntteemmeennttee lliimmppoo,, aattéé aa ccoolleettaa ppúúbblliiccaa oouu oouuttrroo ffiimm aa qquuee ssee ddeessttiinnee..

CCoommoo ddeevvee sseerr sseeuu eessttooqquuee??  NNuunnccaa gguuaarrddee ooss pprroodduuttooss ddee lliimmppeezzaa jjuunnttoo ccoomm ooss aalliimmeennttooss;;  AA lliimmppeezzaa ddoo aammbbiieennttee éé iimmppoorrttaannttee ppaarraa pprreevveenniirr ee ccoonnttrroollaarr bbaarraattaass,, rraattooss ee oouuttrraass pprraaggaass;;  NNããoo ssee eessqquueeççaa qquuee eessssaa rreeggrraa ssee aapplliiccaa ààss ttáábbuuaass ddee ccoorrttee uuttiilliizzaaddaa nnoo pprreeppaarroo ddooss aalliimmeennttooss;;  OOss ddeetteerrggeenntteess ee oouuttrrooss pprroodduuttooss ddee lliimmppeezzaa ccoonnttêêmm ssuubbssttâânncciiaass ttóóxxiiccaass qquuee ppooddeemm ccoonnttaammiinnaarr aalliimmeennttooss..

CCoommoo ddeevvee sseerr sseeuu eessttooqquuee?? A arrumação de alimentos nnaa ggeellaaddeeiirraa ddeevvee sseegguuiirr aass sseegguuiinntteess rreeggrraass:: OOss aalliimmeennttooss pprroonnttooss ppaarraa ccoonnssuummoo ffiiccaamm nnaass pprraatteelleeiirraass ssuuppeerriioorreess;; OOss aalliimmeennttooss sseemmii--pprroonnttooss ffiiccaamm nnaass pprraatteelleeiirraass iinntteerrmmeeddiiaarriiaass;; PPrroodduuttooss ccrruuss ffiiccaamm nnaass pprraatteelleeiirraass ddee bbaaiixxoo sseeppaarraaddooss eennttrree ssii ee ddooss oouuttrrooss pprroodduuttooss;; NNããoo eennccoossttaarr ooss aalliimmeennttooss nnaass ppaarreeddeess ddaa ggeellaaddeeiirraa mmaanntteerr sseemmpprree uummaa ddiissttâânncciiaa ppaarraa cciirrccuullaaççããoo ddoo aarr

CCoommoo ddeevvee sseerr sseeuu eessttooqquuee?? Limpe as eemmbbaallaaggeennss aanntteess ddee aabbrríí--llaass;; OOss iinnggrreeddiieenntteess,, qquuee nnããoo ffoorreemm uuttiilliizzaaddooss ttoottaallmmeennttee ddeevveemm sseerr aarrmmaazzeennaaddooss eemm rreecciippiieenntteess lliimmppooss ee iiddeennttiiffiiccaaddooss ccoomm:: -NNoommee ddoo pprroodduuttoo;; -DDaattaa ddaa rreettiirraaddaa ddaa eemmbbaallaaggeemm oorriiggiinnaall;; -PPrraazzoo ddee vvaalliiddaaddee aappóóss aabbeerrttuurraa..

MMaannuuaall ddee BBooaass PPrrááttiiccaass MMaannuuaall ddee BBooaass PPrrááttiiccaass éé uumm ddooccuummeennttoo qquuee ddeessccrreevvee oo ttrraabbaallhhoo eexxeeccuuttaaddoo nnoo eessttaabbeelleecciimmeennttoo ee aa ffoorrmmaa ccoorrrreettaa ddee ffaazzêê--lloo;; NNeellee,, ppooddee--ssee tteerr iinnffoorrmmaaççõõeess ggeerraaiiss,, ddeessddee ccoommoo éé ffeeiittaa aa lliimmppeezzaa aattéé ccoommoo ggaarraannttiirr aa pprroodduuççããoo ddee aalliimmeennttoo sseegguurrooss ee ssaauuddáávveeiiss..

POP – PPrroocceeddiimmeennttoo OOppeerraacciioonnaall PPaaddrroonniizzaaddoo ÉÉ uumm ddooccuummeennttoo qquuee ddeessccrreevvee ppaassssoo--aa--ppaassssoo ccoommoo eexxeeccuuttaarr aass ttaarreeffaass nnoo eessttaabbeelleecciimmeennttoo.. OO PPOOPP ddeessttaaccaa aass eettaappaass ddaa ttaarreeffaa,, ooss rreessppoonnssáávveeiiss ppoorr ffaazzêê--llaa,, ooss mmaatteerriiaaiiss nneecceessssáárriiooss ee aa ffrreeqqüüêênncciiaa eemm qquuee ddeevvee sseerr ffeeiittaa.. CCoommoo ooss PPOOPP ssããoo ddooccuummeennttooss aapprroovvaaddooss ppeelloo eessttaabbeelleecciimmeennttoo,, ppoorr mmeeiioo ddoo rreessppoonnssáávveell,, éé ddeevveerr ddee ccaaddaa mmaanniippuullaaddoorr sseegguuii--llooss..

AA iimmppoorrttâânncciiaa ddoo TTrreeiinnaammeennttoo TTooddoo ffuunncciioonnáárriioo qquuee ttrraabbaallhhaa nnaa mmaanniippuullaaççããoo ddee aalliimmeennttooss ddeevvee sseerr ttrreeiinnaaddoo ppaarraa aapprreennddeerr ee ccuummpprriirr aass BBooaass PPrrááttiiccaass ddee MMaanniippuullaaççããoo ddee AAlliimmeennttooss,, eenngglloobbaannddoo,, ssoobbrreettuuddoo,, aa ccoonnsscciieennttiizzaaççããoo ee aa rreessppoonnssaabbiilliiddaaddee ddoo ttrraabbaallhhaaddoorr.. OO ttrreeiinnaammeennttoo éé rreessppoonnssaabbiilliiddaaddee ddoo ssuuppeerrvviissoorr;;

Add a comment

Related pages

GUIA PRÁTICO PARA OS MANIPULADORES DE ALIMENTOS - Education

Capacitação de Manipuladores de Alimentos Para Acampamento. Slide 1 Capacitação de Manipuladores de Alimentos Para Acampamento Slide 2 Higiene Pessoal ...
Read more

G1 Carros - Guia Prático - Dicas úteis sobre carros e ...

Muitas vezes o carro dá sinais para o motorista de que algo está ... O Guia Prático lista maus hábitos na direção que acabam mais rápido com o ...
Read more

MANUAL PARA MANIPULADORES DE ALIMENTOS - EXTENSÃO ...

MANUAL PARA MANIPULADORES DE ALIMENTOS CARTILHA 01 ELABORAÇÃO : ... Todos os manipuladores de alimentos precisam conhecer essas informações
Read more

Guia prático de Segurança Alimentar

deste guia sobre a qualidade dos alimentos: “o grau de ... Os requisitos básicos que se estabelecem para os manipuladores de ... Para os pratos frios: a ...
Read more

Guia prático para os Comitês de Auditoria das empresas ...

6 É com grande satisfação que apresentamos o Guia Prático para os Comitês de Auditoria das empresas brasileiras, elaborado pelo Centro de
Read more

Guia prático para o manejo da anafilaxia - 2012

O Guia Prático para o Manejo da Anafilaxia-2012 tem o objetivo de difundir ... Guia para manejo da anafilaxia-2012 – Grupo de Anafilaxia da ASBAI.
Read more

MANUAL DE FORMACIÓN BÁSICA PARA MANIPULADORES DE ALIMENTOS

BÁSICA PARA MANIPULADORES DE ALIMENTOS R.D. 3484/2000 ELABORADO POR: ATTENERI MARRERO SUÁREZ ... requieren para eliminar o reducirlos riesgos o peligros.
Read more

Guia Prático de Educação Infantil - Contando histórias ...

O Guia Prático para Professores de Educação Infantil é muito mais que uma revista, é um material para acompanhar professores durante e mês de trabalho.
Read more