Guía da exposición Miguel Gonzalez Garcés. Centenario

45 %
55 %
Information about Guía da exposición Miguel Gonzalez Garcés. Centenario
b l

Published on November 29, 2016

Author: Bibliotecadicoruna

Source: slideshare.net

1. MIGUELGONZÁLEZ GARCÉS Centenario   B I B L I O T E C A   P R O V I N C I A L D E P U T A C I Ó N   D A   C O R U Ñ A NOVEMBRO-DECEMBRO 2016 mostra bibliográfica

2. Guía de lectura Miguel González Garcés Deputación de A Coruña 1 MIGUEL GONZÁLEZ GARCÉS. O HOME (A Coruña, 12 xaneiro 1916 - 12 decembro 1989). Escritor, xornalista, docente, e sobre todo, poeta. Licenciado en Filosofía e Letras pola Universidade de Santiago de Compostela. Funcionario por oposición do corpo facultativo de Arquiveiros, Bibliotecarios e Arqueólogos, obtendo o número uno da súa oposición. Destinado inicialmente en Madrid, ao ano seguinte pediu o traslado á Coruña, pasando a dirixir a Biblioteca Pública do Estado, á fronte da cal permaneceu durante 40 anos (1943-1984), ao mesmo tempo que dirixía o Centro Provincial Coordinador de Bibliotecas. En palabras de Laura González-Garcés “foi adiantazo ao seu tempo, intentando ao longo da súa vida como bibliotecario mellorar, abrir horizontes, ser consecuente con esa amplitude de miras, considerando a cultura como ben que permite a dignificación, a liberación e a elevación do ser humano”. Esta volta á súa cidade natal podería estar motivada pola nostalxia do mar, como el manifesta no seu poemario “Alrededor del mar”(Madrid, Ágora, 1961): Vivir sin mar era vivir apenas He venido a la orilla Para aspirar recuerdos Que acarician los ojos con espumas. ¡Olor de libertad del horizonte!........ Poeta bilingüe en castelán e galego, publicou gran cantidade de libros de poesía, cos que obtivo a Rosa de Ouro na "Festa dá Cantiga" de 1969, o Premio da Crítica de poesía Galega e foi seleccionado para o Premio Nacional de Literatura de 1990.

3. Guía de lectura Miguel González Garcés Deputación de A Coruña 2 Colaborador en diversas revistas de literatura como Atlántida, da que foi un dos seus principais impulsores; e da revista de poesía Nordés. Está representado nas principais antoloxías de poesía española das últimas décadas, figurando a súa obra poética nun estudo de The Oxford Companion to Spanish Literature, sendo así mesmo traducida a diversos idiomas. Destacou tamén o seu labor como antólogo, na que ten publicadas dúas pezas fundamentais para a comprensión da poesía do segundo terzo do século XX: Poesía galega contemporánea de 1974 e Poesía galega de post-guerra 1930-1975 de 1975; ademais de diferentes estudos e traduciones das obras de Luís Pimentel, Aquilino Iglesia Alvariño e Manuel Antonio. Miguel González Garcés foi un home poliédrico, gran admirador do Renacemento, que non limitou a súa actividade a un só aspecto da cultura. As súas amplas lecturas, as súas viaxes por Europa e América permitíronlle realizar un gran número de traballos xornalísticos, publicados fundamentalmente en La Voz de Galicia sobre diversos temas, polos que en 1960 foille concedido o primeiro premio "Fernández Latorre", un dos máis prestixiosos do xornalismo español. Unha das súas principais preocupacións foi a de actuar como transmisor da cultura, destacando ademais do seu labor xornalístico, a de profesor de Arte e Literatura no "Colexio Academia Galicia" da Coruña, labor que foi premiada co título de colexiado distinguido do Colexio de Doutores e Licenciados do Distrito Universitario de Santiago e con encoméndaa de Alfonso X O Sabio en 1968. Tamén foi presidente durante máis de 20 anos da "Asociación Cultural Iberoamericana", que organizou durante os anos sesenta e setenta do século XX gran cantidade de conferencias, exposicións, etc., convertendo a institución nun foro de luz e debate que influíu na xente máis nova de entón como o poeta César Antonio Molina quen chegou a dicir “a miña vocación literaria débolla á A.C.I”. Miguel González Garcés pertencía á "Asociación Internacional deas Critiques Litteraires", o que lle comportou gran prestixio nas letras francesas, sendo recoñecido co título de Caballero da Orde das Palmas Académicas, galardón francés que premia os eminentes servizos prestados en prol a educación e expansión da cultura francesa fose deste país.

4. Guía de lectura Miguel González Garcés Deputación de A Coruña 3 Gran investigador da súa cidade natal, ten no seu haber gran número de ensaios sobre distintos aspectos da cidade da Coruña, destacando os seus traballos sobre a Torre de Hércules, sobre os nomes das rúas da Cidade Vella, as especies dos xardíns da cidade, etc.; así como os traballos que realizou durante o seu paso como Director do Arquivo Municipal da Coruña, culminando co seu estudo monumental, publicado en 1987, Historia da Coruña, así como María Pita, símbolo da liberdade da Coruña de 1989, coincidindo co cuarto centenario da heroína. No ano 1991 a Deputación da Coruña crea o premio de poesía “Miguel González Garcés” co obxectivo de honrar a memoria do poeta, escritor e crítico e apoiar a creación poética.

5. Guía de lectura Miguel González Garcés Deputación de A Coruña 4 Figuraciós/ Luís Seoane 1990 Editorial:Deputación de A Coruña Recolección de retratos relevantes feitos por Luís Seoane, que consiste, polo seu número e os seus logros estéticos, expresivos e conceptuais, unha valiosa iconografía do noso tempo GAL/4049 Homenaxe a Miguel González Garcés 1991 Editorial: Deputación da Coruña Esta obra recolle en lembranza a Miguel González Garcés poemas, ilustracións, críticas e artigos inéditos dun nutrido conxunto de colaboradores, así como diversa documentación mediante fotografías persoais, unha escolma epistolar e unha selección das súas versión do poeta persa Omar Khayyam GAL/ 3323 Miguel González Garcés: o home, o libro, a palabra, a imaxe 2003 Editorial: Concello de A Coruña Catálogo da obra de Garcés no que se destaca a súa labor como poeta, como historiador local, como docente, como crítico de arte e o seu apoio á pintura galega, a súa labor como articulista, como difusor cultural desde a Biblioteca e a Casa da Cultura e incluso como perito calígrafo en xuízos célebres. GAL/10763 O HOME Colección: Biblioteca Provincial da Deputación Colección: Biblioteca Provincial da Deputación Colección: Biblioteca Provincial da Deputación

6. Guía de lectura Miguel González Garcés Deputación de A Coruña 5 Poema del imposible sosiego 1954 Editorial: Moret Conxunto de poemas que Miguel González Garcés escribiu en castelán. Nesta década plasmase a súa defensa do criterio xeográfico GAL/902 Bailada dos anxos 1961 Editorial: Salnés Este libro é o seu primeiro poemario escrito en lingua galega. É unha alternativa á poesía de compromiso político e social que era a dominante na época M/484 Miguel González Garcés, mineiro de luz 2009 Editorial: Laiovento Xulio L. Varcárcel recolle o corpus crítico que sobre Garcés se ten escrito engadindo un estudo de cada un dos seus libros, tratando de ofrecer as claves precisas para unha mellor e máis completa comprensión incluíndo o home físico e o personaxe, analizando e explicando seu labor social e literario. GAL/14991 Colección: Biblioteca Provincial da Deputación POETA Colección: Biblioteca Provincial da Deputación Colección: José Mosquera. “ O vello dos contos” Biblioteca Provincial da Deputación

7. Guía de lectura Miguel González Garcés Deputación de A Coruña 6 Isla de dos 1964 Editorial: Agora Ilustraciones: Urbano Lugrís. Esta é a reedición dun conxunto de 36 poemas escrito no ano 1954 ao que se lle engaden ilustracións de Urbano Lugrís. LS/268 El cuervo en la ventana 1967 Editorial: Faro de Vigo Ilustradores: Francisco Creo, Díaz Pardo, González Collado, González Pascual, José María de Labra, Lago Rivera, Prego de Oliver, Luis Seoane e Antonio Tenreiro. Este libro esta cheo de espellos, o de augas que non son espellos, apropiadores da profunda realidade do alma e do cosmos. BM /1077 Alrededor del mar 1961 Editorial: Agora Nesta obra podemos atopar un conxunto de poemas paisaxísticos amplamente descritivos 3A/410 Colección: Blanco Maneiro. Biblioteca Provincial da Deputación Colección: Luís Seoane. Biblioteca Provincial da Deputación Colección: Biblioteca Provincial da Deputación

8. Guía de lectura Miguel González Garcés Deputación de A Coruña 7 Paso soa de luz 1975 Editorial: Rialp En versión bilingüe galego- castelán recolle a derradeira produción poética de Miguel González Garcés. A súa vinculación coa raíz nativa prodúcese, especialmente, a través da paisaxe marítima. BM/280 Il Corvo sulla finiestra 1970 Editorial: Angelo Signorelli Traducción ao italiano da obra El cuervo sobre la ventana por Vicenzo Josia. 860-31 GON cue Nas faíscas do soño 1972 Editorial: Galaxia Conxunto de poemas dividido en tres partes: nas faíscas do soño, misa de Bach en Saint-Eustache e poemas a Albertiño. 869.9-1 GON nas Colección: Blanco Maneira. Biblioteca Provincial da Deputación Colección: César Antonio Molina- Mercedes Monmany Biblioteca Provincial da Deputación Colección: César Antonio Molina- Mercedes Monmany Biblioteca Provincial da Deputación

9. Guía de lectura Miguel González Garcés Deputación de A Coruña 8 Un nome só na néboa 1989 Editorial: Deputación da Coruña Conxunto de poemas acompañados de ilustracións das obras artísticas que inspiraron ao poeta, o que fai que se una a palabra coa imaxe. Este libro foi presentado o día do falecemento do poeta e seleccionado para o Premio Nacional de Literatura no ano 1990. GAL/898 Claridade en que a tentas me persiguo 1977 Editorial: Giannini Edición bilingüe de poesías en galego e castelán co que conseguiu o Premio da Crítica de poesía galega. GAL/900 Claridade en que a tentas me persiguo 1977 Edición de: Luís Caruncho Edición de bibliófilo con debuxos orixinales de Elena Gago e Antonio Lago Rivera.. Colección: Biblioteca Provincial da Deputación Colección: Biblioteca Provincial da Deputación

10. Guía de lectura Miguel González Garcés Deputación de A Coruña 9 Poesía galega: antoloxía 1998 Editorial: Espiral Maior Edición : Xulio Valcárcel As descricións contidas nestes poemas poboan o libro de principio a fin, percorrendo diversas traxectorias poéticas e revelando herdanzas nas que sen dúbida se apoia o poeta para atopar a súa personalidade. GAL/7696 Poesía 1998 Editorial: Diputación Provincial Edición: Luciano Rodríguez Ilustraciones: Urbano Lugrís. Esta obra quere ser unha homenaxe da súa provincia ó humanista coruñés e a canto o rodeou, esencia da Coruña e de Galicia. Unha ilustración para un poema, un poema para unha ilustración, sempre coa ansia de sensibilizar o lector e somerxelo nun universo onde se confunde a realidade co onírico, o mito coa historia. FGA/213 Rubayat / Omar Kayyam 1992 Editorial: Deputación da Coruña Ilustradores: Alfonso Abelenda, Alberto Datas, Alejandro González Pascual, Antonio Tenreiro. Esta obra xurde froito da admiración de Miguel González Garcés ao poeta persa Khayyam, e por iso de fai unhas versiós das súas cuartetas, acompañadas de fermosas ilustracións que enriquecen a relación entre o texto e a imaxe. GAL/2250 Colección: Biblioteca Provincial da Deputación Colección: Fondo galego especial. Biblioteca Provincial da Deputación Colección: Biblioteca Provincial da Deputación

11. Guía de lectura Miguel González Garcés Deputación de A Coruña 10 Porta de aire 2005 Editorial: A Nosa Terra Edición: Xulio Valcárcel Escolma poética en galego cunha coidada e completa introdución de Xulio Valcárcel na que destaca a calidade da poesía do autor. GAL/11760 Poemas coruñeses: antoloxía de textos poéticos dos século XIX e XX sobre Coruña 2008 Editorial: Espiral maior Edición: Henrique Rabuñal Nesta antoloxía que recolle poemas de diferentes autores galegos sobre a cidade da Coruña atopamos o poema de Miguel González Garcés O meu mar, co cal obtivo o premio a Rosa de Oro na "Festa da Cantiga"no ano 1969. GAL/14670 Colección: Biblioteca Provincial da Deputación Colección: Biblioteca Provincial da Deputación

12. Guía de lectura Miguel González Garcés Deputación de A Coruña 11 Poesía gallega contemporánea 1974 Editorial: Plaza y Janés Antoloxía que recolle nos seus capítulos poemas tanto en galego como en castelán de importantes personaxes da literatura galega como Luis Pimentel, Manoel Antonio, Aquilino Iglesia Alvariño, Álvaro Cunqueiro, Eduardo Moreiras, Celso Emilio Ferreiro, Camilo José Cela e Miguel González Garcés BM/433 Poesía galega de posguerra(1939-1975) 1976 Editorial: Edicións do Castro Antoloxía bilingüe que recupera os poemas de varios autores que pretenden amosar unha visión panorámica da poesía galega da posguerra. LS/499 ONTOLOXÍAS E TRADUCIÓNS Colección: Blanco Maneiro. Biblioteca Provincial da Deputación Colección: Luís Seoane. Biblioteca Provincial da Deputación

13. Guía de lectura Miguel González Garcés Deputación de A Coruña 12 De catro a catro/ Manoel Antonio 1979 Editorial: Rialp Este poemario bilingüe é considerado a mellor obra de Manoel Antonio, achega unha poética diferente daquela que consagraba as formas e contidos tradicionais, marcando un antes e un despois nas historia da literatura galega. 869.0-1 MAN dec Antoloxía/ Luís Pimentel 1989 Editorial: Visor Conxunto de poemas de Luís Pimentel seleccionados e traducidos ao galego por Miguel González Garcés, baseándose para a súa recollida na súa orixinalidade e a capacidade que tiñan para transportarlle a outros lugares. GAL/433 Colección: César Antonio Molina - Mercedes Monmany Biblioteca Provincial da Deputación Colección: Biblioteca Provincial da Deputación

14. Guía de lectura Miguel González Garcés Deputación de A Coruña 13 La Coruña 1968 Editorial: Everest Percorrido que se fai pola vila de A Coruña, facendo unha parada polas súas rúas, as galerías, o porto, sen deixar de lado marabillosos lugares que conforman a comarca dende Betanzos, Pontedeume, Cedeira, Ferrol, Monfero e o sen mosteiro ou a Costa da Morte, acompañado de incribles fotografías. BM 997 Historia de La Coruña: Edad Media 1988 Editorial: Caixa Galicia Esta obra recolle e describe numerosos aspectos da vida política, económica, social e cotiá da historia coruñesa. Consta de dúas partes, na primeira relata, analiza e interpreta os principais acontecementos históricos desde o Paleolítico ata o século XV. E na segunda, transcribe 80 documentos históricos coruñeses de 1153 ata 1505. GAL/14380 A HISTORIA LOCAL Colección: Biblioteca Provincial da Deputación Colección: Blanco Maneiro Biblioteca Provincial da Deputación

15. Guía de lectura Miguel González Garcés Deputación de A Coruña 14 Maria Pita, símbolo de libertad de La Coruña 1989 Editorial: Gaesa María Pita foi unha heroína que encabezou unha xesta para a defensa da cidade. Atoparanse referencias e testemuñas da vitalidade comercial de A Coruña, as súas relaciones económicas, o peso político na configuración dunha España unificada, as clases sociais, a flora, o luxo e as vestimentas. GAL 5798 Alfonso IX y Crunia 2008 Editorial: Concello de A Coruña Este libro forma parte da obra sobre a “Historia de La Coruña” de Miguel González Garcés, dedicada ao rei Alfonso IX e a inicial Crunia. Búscase unha cidade libre do dominio nobiliario e eclesiástico. Ademais veremos os comezos dunha vida urbana vinculada ao mar e as actividades artesanais e comerciais que andando o tempo cimentaron o que é hoxe A Coruña 929 GON alf La Coruña 1991 Editorial: Everest Versión actualizada por Carlos González-Garcés-Santiso da obra La Coruña, na que engade novos datos e imaxes sobre a cidade e a súa comarca percorrendo as rías de Pontedeume e Ferrol, de Cee a Muros e Noia, Fisterra… Inclúe información práctica sobre rutas comarcais, museos, festas, museos, feiras, etc. GAL/5383 Colección: Biblioteca Provincial da Deputación Colección: Biblioteca Provincial da Deputación Colección: Biblioteca Provincial da Deputación

16. Guía de lectura Miguel González Garcés Deputación de A Coruña 15 “Apuntes para una exposición” 1983 Editorial: Deputación de A Coruña “Apuntes para una exposición” en Homenaje a Pintores Coruñeses. ( p.25) GAL/ 816 “Isidoro Brocos y Pablo Picasso” 1985 Editorial: Deputación de A Coruña “Isidoro Brocos y Pablo Picasso” en Isidoro Brocos: dibujo, pintura, escultura. (pp. 18-20) GAL/ 843 “Lago Rivera” 1989 Editorial: Concello de A Coruña “Lago Rivera”, en Antonio Lago Rivera (pp. 7-20). GAL/1317 A ARTE Colección: Biblioteca Provincial da Deputación Colección: Biblioteca Provincial da Deputación Colección: Biblioteca Provincial da Deputación

17. Guía de lectura Miguel González Garcés Deputación de A Coruña 16 “Lembranza de Urbano Lugrís” 1989 Editorial: Concello de A Coruña “Lembranza de Urbano Lugrís” en Urbano Lugrís: mostra antolóxica. (p. 39). BM/2894 “Corredoyra” 1993 Editorial: Fundación Caixa Galicia “Corredoyra” en Xesús Corredoyra. (p. 66) GAL/ 48887 “Del paisaje al bodegón: la plenitud de González Pascual” 1997 Editorial: Concello de A Coruña “Del paisaje al bodegón: la plenitud de González Pascual”, en Alejandro G. Pascual EL/686 Colección: Eva Llorens Biblioteca Provincial da Deputación Colección: Biblioteca Provincial da Deputación Colección: Blanco Maneiro Biblioteca Provincial da Deputación

18. Guía de lectura Miguel González Garcés Deputación de A Coruña 17 “Elena Gago” 1987 Editorial: Concello de A Coruña “Elena Gago”, en Elena Gago. Exposición. GAL/1313 Atlantida 1997 Editorial: Fundación Caixa Galicia Nesta compilación dos números de dous anos da revista( 1954- 1955), podemos atopar os seguintes documentos de Miguel González Garcés: en la fiesta del libro, siete canciones, ensayos sobre poesía actual, inauguración en La Coruña de la casa de la Cultura y La poesía de Valle-Inclán. 82 ATL Nordés 1993 Editorial: Edicións do Castro Está é unha revista poética bilingüe (galego-castelán) que buscaba certa dose de crítica nos seus escritos. Miguel González Garcés foi un dos seus colaboradores ao que fixéronlle unha homenaxe no ano 1993. REV 186 COLABORADOR EN PERIÓDICOS E REVISTAS Colección: Biblioteca Provincial da Deputación Colección: Biblioteca Provincial da Deputación Colección: Biblioteca Provincial da Deputación

19. Guía de lectura Miguel González Garcés Deputación de A Coruña 18 “ Un nenúfar en Rosalia” 1954 Editorial: Faro de Vigo Este número especial conmemorativo do centenario (1853-1953), contén un texto de Miguel González Garcés, chamado Un nenúfar en Rosalía, acompañado dunha ilustración de Lugrís. REV 324 “Trayectoria histórica de la poesía actual” 1952 Editorial: La Voz de Galicia “Trayectoria histórica de la poesía actual” en La Voz de Galicia, viernes, 21 de marzo de 1952 REV 600, nº 150 “Los poemas en idioma gallego de Camilo José Cela” 1989 Editorial: La Voz de Galicia “Los poemas en idioma gallego de Camilo José Cela” en La Voz de Galicia, lunes 30 de junio de 1989. REV 600, nº 452 Colección: Biblioteca Provincial da Deputación Colección: Biblioteca Provincial da Deputación Colección: Biblioteca Provincial da Deputación

20. Guía de lectura Miguel González Garcés Deputación de A Coruña 19 “Algo fatal” 1989 Editorial: La Voz de Galicia “Algo fatal” en La Voz de Galicia, jueves, 14 de diciembre de 1989. REV 600 nº 454 Visitantes/ Xavier Rodríquez Baixeiras 1991 Editorial: Deputación de A Coruña Primer premio de poesía Miguel González Garcés do ano 1991 GAL/3333 Prometo a flor de loto/ Luz Pozo Garza 1992 Editorial: Deputación de A Coruña Primer premio de poesía Miguel González Garcés do ano 1992 GAL/4040 PREMIO DE POESÍA MIGUEL GONZALEZ GARCÉS Colección: Biblioteca Provincial da Deputación Colección: Biblioteca Provincial da Deputación Colección: Biblioteca Provincial da Deputación

21. Guía de lectura Miguel González Garcés Deputación de A Coruña 20 As voces consagradas/ Manuel Álvarez Torneiro 1992 Editorial: Deputación de A Coruña Accésit do premio de poesía Miguel González Garcés do ano 1992 GAL/4139 Memoria de agosto/ Xulio L. Valcarcel 1993 Editorial: Deputación de A Coruña Primer premio de poesía Miguel González Garcés do ano 1993 GAL/7357 Manual de urxencias e retornos/ Domingo M. Tabuyo Romero 1993 Editorial: Deputación de A Coruña Accésit do premio de poesía Miguel González Garcés do ano 1993 GAL/7355 Colección: Biblioteca Provincial da Deputación Colección: Biblioteca Provincial da Deputación Colección: Biblioteca Provincial da Deputación

22. Guía de lectura Miguel González Garcés Deputación de A Coruña 21 Un áspero tempo de caliza/Paulino Vázquez Vázquez 1994 Editorial: Deputación de A Coruña Primer premio de poesía Miguel González Garcés do ano 1994 GAL/5030 Cadernos dos dereitos e das horas/ Xosé Antón L. Dobao 1994 Editorial: Deputación de A Coruña Accésit do premio de poesía Miguel González Garcés do ano 1994 GAL/5033 Festa do corpo/ Helena Villar Janeiro 1994 Editorial: Deputación de A Coruña Accésit do premio de poesía Miguel González Garcés do ano 1994 GAL/5031 Colección: Biblioteca Provincial da Deputación Colección: Biblioteca Provincial da Deputación Colección: Biblioteca Provincial da Deputación

23. Guía de lectura Miguel González Garcés Deputación de A Coruña 22 Pel de ameixa/ Marta Dacosta Alonso 1995 Editorial: Deputación de A Coruña Primer premio de poesía Miguel González Garcés do ano 1995 GAL/5449 Contra saudade/ Xosé Manuel Vélez 1995 Editorial: Deputación de A Coruña Accésit do premio de poesía Miguel González Garcés do ano 1995 GAL/5447 Carozo azul/ Xosé Miranda 1996 Editorial: Deputación de A Coruña Accésit do premio de poesía Miguel González Garcés do ano 1996 GAL/6195 Colección: Biblioteca Provincial da Deputación Colección: Biblioteca Provincial da Deputación Colección: Biblioteca Provincial da Deputación

24. Guía de lectura Miguel González Garcés Deputación de A Coruña 23 Areados/Estevo Creus Andrade 1996 Editorial: Deputación de A Coruña Primer premio de poesía Miguel González Garcés do ano 1996 GAL/6193 Mínima moralidade/ Ramiro Fonte 1997 Editorial: Deputación de A Coruña Primer premio de poesía Miguel González Garcés do ano 1997 GAL/7555 Só paxaros saíros de esta boca 1997 Editorial: Deputación de A Coruña Accésit do premio de poesía Miguel González Garcés do ano 1997 GAL/7642 Colección: Biblioteca Provincial da Deputación Colección: Biblioteca Provincial da Deputación Colección: Biblioteca Provincial da Deputación

25. Guía de lectura Miguel González Garcés Deputación de A Coruña 24 Luz de facer memoria/ Manuel Álvarez Torneiro 1998 Editorial: Deputación de A Coruña Primer premio de poesía Miguel González Garcés do ano 1998 GAL/8248 Xeografías do sal/ Ramón Caride Ogando 1998 Editorial: Deputación de A Coruña Accésit do premio de poesía Miguel González Garcés do ano 1998 GAL/8250 Vocabulario das orixes/ Xosé María Álvarez Cáccamo 1999 Editorial: Deputación de A Coruña Primer premio de poesía Miguel González Garcés do ano 1999 GAL/8848 Colección: Biblioteca Provincial da Deputación Colección: Biblioteca Provincial da Deputación Colección: Biblioteca Provincial da Deputación

26. Guía de lectura Miguel González Garcés Deputación de A Coruña 25 Os dedos dos loureiros/ Xesús Rábade Paredes 1999 Editorial: Deputación de A Coruña Accésit do premio de poesía Miguel González Garcés do ano 1999 GAL/8850 Campo segado/ Manuel Álvarez Torneiro 2000 Editorial: Deputación de A Coruña Primer premio de poesía Miguel González Garcés do ano 2000 GAL/9519 Eloxio da desorde/ Román Raña 2002 Editorial: Deputación de A Coruña Primer premio de poesía Miguel González Garcés do ano 2002 GAL/10206 Colección: Biblioteca Provincial da Deputación Colección: Biblioteca Provincial da Deputación Colección: Biblioteca Provincial da Deputación

27. Guía de lectura Miguel González Garcés Deputación de A Coruña 26 O longo día acaba/ Lino Braxe 2002 Editorial: Deputación de A Coruña Accésit do premio de poesía Miguel González Garcés do ano 2002 GAL/10207 Capital do corpo/ Miguel Anzo Fernán Vello 2004 Editorial: Deputación de A Coruña Primer premio de poesía Miguel González Garcés do ano 2004 GAL/11503 Mecánicas celestes/ Noel Blanco Mourelle 2004 Editorial: Deputación de A Coruña Accésit do premio de poesía Miguel González Garcés do ano 2004 GAL/11501 Colección: Biblioteca Provincial da Deputación Colección: Biblioteca Provincial da Deputación Colección: Biblioteca Provincial da Deputación

28. Guía de lectura Miguel González Garcés Deputación de A Coruña 27 O pozo da ferida/ Medos Romero 2006 Editorial: Deputación de A Coruña Primer premio de poesía Miguel González Garcés do ano 2006 GAL/12803 Alaridos/ Lino Braxe 2006 Editorial: Deputación de A Coruña Accésit do premio de poesía Miguel González Garcés do ano 2006 GAL/12806 Cabalos do alén na cidade das fábulas/ Xavier Lama 2008 Editorial: Deputación de A Coruña Primer premio de poesía Miguel González Garcés do ano 2008 GAL/14007 Colección: Biblioteca Provincial da Deputación Colección: Biblioteca Provincial da Deputación Colección: Biblioteca Provincial da Deputación

29. Guía de lectura Miguel González Garcés Deputación de A Coruña 28 Os indios deixaron os prados verdes/ Manuel Darriba 2010 Editorial: Deputación de A Coruña Primer premio de poesía Miguel González Garcés do ano 2010 GAL/15413 As lavandas adáptanse a todo erro de navegación 2012 Editorial: Deputación de A Coruña Primer premio de poesía Miguel González Garcés do ano 2012 GAL/13787 Arte de fuga/Carlos Penela 2014 Editorial: Deputación de A Coruña Primer premio de poesía Miguel González Garcés do ano 2014 GAL/5014 Colección: Biblioteca Provincial da Deputación Colección: Biblioteca Provincial da Deputación Colección: Biblioteca Provincial da Deputación

30. Guía de lectura Miguel González Garcés Deputación de A Coruña 29 Cartografía do exilio/ Baldo Ramos 2014 Editorial: Deputación de A Coruña Accésit do premio de poesía Miguel González Garcés do ano 2014 GAL/5015 Colección: Biblioteca Provincial da Deputación

31. Guía de lectura Miguel González Garcés Deputación de A Coruña 30 A continuación se recoge la relación de artículos que Miguel González Garcés ha publicado en la Voz de Galicia: Trayectoria histórica de la poesía actual 21 de marzo de 1952 Mondoñedo y la poesía de Álvaro Cunqueiro 23 de mayo de 1952 El apóstol y la lirica actual 25 de julio de 1953 Ante un homenaje de la Coruña a Cunqueiro 28 de agosto de 1953 Nunca las mismas rosas (Nueva carta a Álvaro Cunqueiro). 17 de septiembre de 1954 Paul Claudel 26 de febrero de 1955 El arte abstracto 05 de abril de 1955 La primavera, otra vez 10 de abril de 1955 Galicia y nuestro tiempo: la música 28 de abril de 1955 La economía 20 de mayo de 1955 Betanzos 24 de julio de 1955 Flores y nombres 21 de marzo de 1956 El libro 04 de julio de 1956 "Merlín y familia", de Álvaro Cunqueiro 03 de diciembre 1957 La "cantiga nova", de Álvaro Cunqueiro 29 de enero de 1958 Carlos v y la Coruña 30 de mayo de 1958 La muerte en Juan Ramón Jiménez 30 de mayo de 1958 Betanzos 29 de julio de 1958 La exposición de Oleiros 06 de noviembre de 1958 El "Don Hamlet" de Cunqueiro 15 de marzo de 1959 En torno al "Don Hamlet" de Álvaro Cunqueiro 06 de mayo de 1959 "El techo de lona" de Maríano Tudela 25 de junio de 1959 La muerte de Juvenal Ortiz Saralegui 29 de octubre de 1959 Algo sobre el poeta Salvatore Quasimodo 22 de noviembre de 1959 El ser de Galicia 27 de marzo de 1960 Fernando III y sus hermanas 29 de junio de 1960 La sinagoga y los herreros 05 de julio de 1960 Los cuervos 13 de julio de 1960 El laurel y el olivo 17 de julio de 1960

32. Guía de lectura Miguel González Garcés Deputación de A Coruña 31 La promesa de la virgen 22 de julio de 1960 El ser de Galicia 24 de julio de 1960 El ser de Galicia 24 de julio de 1960 La más leal Fuenteovejuna 09 de agosto de 1960 Payo Gómez Charino y otros escritores 13 de agosto de 1960 Las campanas 18 de agosto de 1960 Las primeras operas 23 de agosto de 1960 Las jarras 26 de agosto de 1960 Las ballenas 02 de septiembre de 1960 Saint John Perse, Nuevo premio Nobel 27 de octubre de 1960 Los portugueses en la Coruña 21 de diciembre de 1960 Sinforiano López 28 de diciembre de 1960 Llaves y danzas 14 de enero de 1961 "De día a día", poemas de Iglesias Alvariño 11 de febrero de 1961 Honra y privilegio de ser coruñés 26 de febrero de 1961 La expedición que llevo la vacuna a América 08 de marzo de 1961 Decapitación publica 31 de marzo de 1961 Cristóbal Colon 17 de mayo de 1961 Ricos y servidores 24 de mayo de 1961 Juicios de pájaros 27 de mayo de 1961 El favorito de la reina y el conde de Gondomar 03 de junio de 1961 El favorito de la reina y el conde de Gondomar II 08 de junio de 1961 Los puentes 13 de junio de 1961 El Cristo de Alfeiran 23 de diciembre de 1962 El titulo de ciudad 09 de enero de 1963 Algunos logros coruñeses en el año 1862 11 de enero de 1963 El rellenado de la dársena 10 de febrero de 1963 Nuevo punto de vista en el problema de la pareja h. I 20 de febrero de 1963 Nuevo punto de vista en el problema de la pareja h.II 21 de febrero de 1963 Victoriano Cremer premio nacional de literatura 06 de marzo de 1963 Preludio a la historia de una gran ocasión 15 de marzo de 1963 Historia de una gran ocasión - las cortes de 1520 20 de marzo de 1963 Historia de una gran ocasión (II) La Coruña en época. 23 de marzo de 1963 Historia de una gran ocasión-las especies y las moluc 04de abril de 1963

33. Guía de lectura Miguel González Garcés Deputación de A Coruña 32 Hist.de una gran ocasión/la casa de contratación. 16de abril de 1963 El árbol 20de abril de 1963 Esteban Gómez 27de abril de 1963 El año pasado en Marienbad 07 de mayo de 1963 "Los intereses creados" 28 de junio de 1963 Algo más sobre el complejo de Policrates 04 de julio de 1963 Sordelo de Mantua, poeta en gallego 11 de julio de 1963 Cervantes y pablo Neruda 19 de julio de 1963 María Bashkirtseff y el curso preuniversitario 26 de julio de 1963 Sedar Shengor, poeta del África negra 01 de agosto de 1963 Mao Tse Tung y la creación poética 09 de agosto de 1963 Carlos Drummond de Andrade 29 de agosto de 1963 Byron y las letras clásicas 05 de septiembre de 1963 Luís Seoane y La Coruña 12 de septiembre de 1963 La lirica china y la universidad de la poesía 19 de septiembre de 1963 El estudio de la literatura actual 03 de octubre de 19ubre de 1963 Vida y poesía en Antonio Machado 17 de octubre de 19ubre de 1963 Bécquer y el cancionero gallego 08 de noviembre de 1963 El lirismo de Luís Cernuda 15 de noviembre de 1963 Huxley y Goya 29 de noviembre de 1963 Jean Cocteau 06 de diciembre de 1963 Giraudoux y la guerra de Troya 07 de diciembre de 1963 Jean Cocteau, poeta 13 de diciembre de 1963 Alain Robbe Grillet y la novela objetiva 20 de diciembre de 1963 Las letras gallegas en 1963 01 de enero de 1964 Rimbaud 03 de enero de 1964 Fernán caballero 10 de enero de 1964 Petrarca 17 de enero de 1964 El vencimiento de la muerte 24 de enero de 19 64 San Juan de la Cruz 31 de enero de 19 64 Estilística de una sencilla estrofa 07 de febrero de 1964 Eliot 14 de febrero de 1964 Keats y las flores silvestres 21 de febrero de 1964

34. Guía de lectura Miguel González Garcés Deputación de A Coruña 33 El soneto y la saudade 28 de febrero de 1964 Un soneto de Gerardo diego 06 de marzo de 1964 Soneto y libertad I 13 de marzo de 1964 Galicia, única denominación posible de Galicia 19 de marzo de 1964 Soneto y libertad II 20 de marzo de 1964 El Cristo de Velázquez 27 de marzo de 1964 Vida y muerte en Juan Ramón 10de abril de 1964 La poesía de Miguel Ángel 17de abril de 1964 El libro 23de abril de 1964 Poesía y arte en Miguel Ángel 01 de mayo de 1964 Yeats y Juan Ramón Jiménez (a Urbano Lugrís) 15 de mayo de 1964 Michel Butor y la novela francesa actual 22 de mayo de 1964 El mito de narciso en Paul Valery 29 de mayo de 1964 El subjetivismo en la novela objetiva 05 de junio de 1964 Un numero de la "revista" 12 de junio de 1964 "Exploración de la poesía" por G. Celaya I 26 de junio de 1964 "Exploración de la poesía" por G. Celaya II 03 de julio de 1964 "Exploración de la poesía" por G. Celaya III 10 de julio de 1964 "Exploración de la poesía" por G. Celaya IV y final 17 de julio de 1964 Fray Luís de león y el canto de las estrellas 31 de julio de 1964 Gonzalo de Berceo y la Galicia actual 22 de agosto de 1964 "Lo mejor soñado es vida" 11 de septiembre de 1964 "Abejas de cristal" de Ernest Jünger 02 de octubre de 19ubre de 1964 "Nada menos que todo un hombre" 09 de octubre de 19ubre de 1964 Eugenio D’Ors y la grafología 16 de octubre de 19ubre de 1964 "Medicina y actividad creadora" I 30 de octubre de 19ubre de 1964 "Medicina y actividad creadora" II 06 de noviembre de 1964 "Medicina y actividad creadora" III 13 de noviembre de 1964 "Medicina y actividad creadora" IV 20 de noviembre de 1964 "Antonio y Cleopatra" 04 de diciembre de 1964

35. Guía de lectura Miguel González Garcés Deputación de A Coruña 34 "Peixeiras" de José Luís 11 de diciembre de 1964 "Cartas a Galdós" 18 de diciembre de 1964 Cuando la historia es novela 31 de diciembre de 1964 Becket, según Eliot 08 de enero de 19 65 La academia de agricultura de Galicia 10 de enero de 1965 Gustavo Balboa 15 de enero de 1965 El "Becket" de Anouilh y la fidelidad histórica 22 de enero de 1965 Leonor de Aquitania y los trovadores 29 de enero de 1965 El mas odioso de los poetas 05 de febrero de 1965 Las veneras del escudo ( I) 07 de febrero de 1965 "Homenaje a Venecia"(Luís Seoane) 12 de febrero de 1965 Las veneras del escudo (II ) 13 de febrero de 1965 "Tom jones" y "el libro de buen amor" 19 de febrero de 1965 Aime Cesaire,poeta negro,y J.Kessel,novelista judio 26 de febrero de 1965 Blanco, negro y gris 05 de marzo de 1965 Villafranca y la Coruña en Ramón Glez. Alegre 20 de marzo de 1965 "Castilla" de Azorín y las camelias 26 de marzo de 1965 Una muestra de posible influjo francés en la colegiata 09de abril de 1965 Las diversas "piedad" de Miguel Ángel 16de abril de 1965 "La red y otras consejas" 07 de mayo de 1965 Eugenio D’Ors y los negrillos 14 de mayo de 1965 Nota sobre la cultura gallega actual 21 de mayo de 1965 Las cantigas de escarnio y maldecir 28 de mayo de 1965 Notas sobre la lirica medieval gallega 04 de junio de 1965 Si al proyecto del camaranchón 18 de junio de 1965 Una cantiga de escarnio de airas nunes 18 de junio de 1965 Alfonso x y el cancionero de escarnio (I ) 25 de junio de 1965 La feria del libro en Santiago 11 de julio de 1965 Los temas de las "cantigas de escarnio" de Alfonso X 16 de julio de 1965 La huella de Galicia en Alfonso x 23 de julio de 1965 Los problemas humanos y la literatura 30 de julio de 1965 El estreno de "rosaliana" 06 de agosto de 1965 Ronsard y las actuales "llamas vivientes" 13 de agosto de 1965 "La celestina" según casona 20 de agosto de 1965

36. Guía de lectura Miguel González Garcés Deputación de A Coruña 35 José Ramón villar chao 03 de septiembre de 1965 Isaac y Cecilia 17 de septiembre de 1965 Manet y los poetas 01 de octubre de 1965 Manet y mallarme 08 de octubre de 1965 El impresionismo 15 de octubre de 1965 Gauguin y mallarme 29 de octubre de 1965 Francisco creo 05 de noviembre de 1965 Dante y Gerión 19 de noviembre de 1965 Blaise Cendrars y la Coruña 26 de noviembre de 1965 La victoria de la vida en Petrarca 10 de diciembre de 1965 Fernando de Esquio y el Lago de Doniños 17 de diciembre de 1965 Los paraísos artificiales 07 de enero de 1966 Un estudio sobre arte abstracto 14 de enero de 1966 "Cleo de 5 a 7" 21 de enero de 1966 El inadmisible Montanelli 28 de enero de 1966 El pórtico de la gloria I 04 de febrero de 1966 El pórtico de la gloria II 11de febrero de 1966 "O espello na seran" 11 de marzo de 1966 La difícil universalidad española 01de abril de 1966 El viernes santo en Gabriel miro 08de abril de 1966 El ideal femenino a través del tiempo 15de abril de 1966 El ideal femenino a través del tiempo II 22de abril de 1966 El crismón de las platerías y el renacer espiritual 29de abril de 1966 "El cuerpo" e "historia en Irkutsk" 13 de mayo de 1966 "De Baudelaire al surrealismo" 20 de mayo de 1966 Las "memorias “de Marcel Pagnol 27 de mayo de 1966 "Elegías del Caurel" (I ) 17 de junio de 1966 "Introducción a Platón" 01 de julio de 1966 Ronsard y el platonismo 08 de julio de 1966 "Los intereses creados" 15 de julio de 1966 "Hallazgos en roma" 22 de julio de 1966 Viviana y Merlín 12 de agosto de 1966 Caminando sobre el hilo 19 de agosto de 1966 "El jardín de las trinitarias" 02 de septiembre de 1966

37. Guía de lectura Miguel González Garcés Deputación de A Coruña 36 Un mural de Prego de Oliver 16 de septiembre de 1966 "Campanadas a media noche" 23 de septiembre de 1966 André Bretón y el amor 07 de octubre de 1966 "Arabesco" y " sibila" 28 de octubre de 1966 El ciervo en la poesía gallega 11 de noviembre de 1966 Nelly sachas, premio nobel 1966,y la muerte 02 de diciembre de 1966 Bailadas gallegas 09 de diciembre de 1966 Versión apócrifa de un apólogo 16 de diciembre de 1966 Arte, economía e historia 30 de diciembre de 1966 Ensayos recientes de Gracia Sabell 06 de enero de 1967 "Un hombre y una mujer" 13 de enero de 1967 "My fair lady" y Rof Carballo 27 de enero de 1967 "Violencia y ternura" 03 de febrero de 1967 La urdimbre deficitaria de Rubén Darío 10 de febrero de 1967 Picasso, las palomas y La Coruña 17 de febrero de 1967 Las palomas y la descripción impresionista 24 de febrero de 1967 El paisaje de La Coruña visto por Azorín 10 de marzo de 1967 San Pedro de la redonda y San Mamede de Carnota 16de abril de 1967 "Poesía total" de Victoriano Cremer 23de abril de 1967 Antonio Lago rivera 30de abril de 1967 "A vida e a fala dos devanceiros" 21 de mayo de 1967 "Guantanamera" 28 de mayo de 1967 "Modesty Blaise" 04 de junio de 1967 Monfero y las veneras 11 de junio de 1967 Los aliscamps y el crismón de las platerías 18 de junio de 1967 Baudelaire 25 de junio de 1967 Israel y los libros 02 de julio de 1967 "La visita de la vieja dama" 09 de julio de 1967 "Madre coraje" 16 de julio de 1967 La incomunicabilidad y el absurdo en los "seis personajes" 23 de julio de 1967 El compromiso literario y estético 30 de julio de 1967 El festival de cine aficionado 06 de agosto de 1967 Beethoven y el silencio 13 de agosto de 1967 Notas sobre un festival de música 20 de agosto de 1967

38. Guía de lectura Miguel González Garcés Deputación de A Coruña 37 Palabras de Beethoven 27 de agosto de 1967 En el centenario de Baudelaire 03 de septiembre de 1967 La pintura española moderna y contemporánea 17 de septiembre de 1967 Manuel Colmeiro 24 de septiembre de 1967 La procesión de las mortajas 01 de octubre de 1967 La romería de fray Pedro en Ois 08 de octubre de 1967 André Malraux I 15 de octubre de 1967 "Che Guevara" y el sebastianismo 22 de octubre de 1967 "Che Guevara" y el mito 29 de octubre de 1967 André Malraux II 05 de noviembre de 1967 Marcel Proust y las veneras 12 de noviembre de 1967 Jean Rousselot 19 de noviembre de 1967 9 pintores gallegos 26 de noviembre de 1967 Las mujeres sabias" de moliere 03 de diciembre de 1967 Dos en la carretera 10 de diciembre de 1967 "Así es, si así os parece" de Pirandello 17 de diciembre de 1967 “Egipto en color" y las "antimemoires" de André Malraux 24 de diciembre de 1967 "Confesiones", "memorias" y "antimemorias" 07 de enero de 1968 El arte y la muerte en André Malraux 14 de enero de 1968 Miguel Ángel Asturias y André Malraux 21 de enero de 1968 "Ocho y medio" de Fellini 28 de enero de 1968 "Julieta de los espíritus" de Fellini 04 de febrero de 1968 "Vivir para vivir" 11 de febrero de 1968 "Claves liricas de García Lorca" 18 de febrero de 1968

39. Guía de lectura Miguel González Garcés Deputación de A Coruña 38 "Tras el amor y la risa", de Lain Entralgo I 25 de febrero de 1968 "Tras el amor y la risa" de Lain Entralgo II 03 de marzo de 1968 "Tras el amor y la risa" de Laín Éntralo III 10 de marzo de 1968 La difícil esperanza 17 de marzo de 1968 Poesía bíblica en gallego 24 de marzo de 1968 La autoridad 27 de marzo de 1968 "El alcalde de Zalamea" 31 de marzo de 1968 La circunstancia de un "hombre para la eternidad" 07de abril de 1968 "Le mystere Picasso" 21de abril de 1968 "Crónica do concello e cidade de Ourense" 28de abril de 1968 "Lugo" 05 de mayo de 1968 "El mundo como reino" 12 de mayo de 1968 "Hamlet" según Kozintsev 19 de mayo de 1968 "Estética y ética estética” I 26 de mayo de 1968 "Estética y ética estética" II 02 de junio de 1968 Helen Keller 09 de junio de 1968 "Este otro Rubén Darío" 16 de junio de 1968 Dos obras de salomar Mrozeck 23 de junio de 1968 Estudio sobre Grecia 30 de junio de 1968 Diccionario de poesía francesa contemporánea 07 de julio de 1968 La Europa de las invasiones 14 de julio de 1968 Aristóteles y el nuevo teatro 21 de julio de 1968 Masaccio y Piero della Francesca 28 de julio de 1968 "Huis Clos" 03 de agosto de 1968 Dos obras de Sartre 04 de agosto de 1968 El tragaLuz 11 de agosto de 1968 San Andrés de teixido 18 de agosto de 1968 Marcuse y el mito de narciso I 25 de agosto de 1968 La torre de Hércules es el único faro romano que se conserva 01 de septiembre de 1968 Marcuse y el mito de narciso II 01 de septiembre de 1968 Marcuse y el mito de narciso III 08 de septiembre de 1968 Marcuse y el mito de Narciso IV 15 de septiembre de 1968 Marcuse y el mito de narciso V 22 de septiembre de 1968

40. Guía de lectura Miguel González Garcés Deputación de A Coruña 39 Marcuse y el mito de narciso VI 29 de septiembre de 1968 Joyce, síntoma de Europa (notas a 1 ensayo de G. Sabell) 06 de octubre de 1968 Joyce, síntoma de Europa II 13 de octubre de 1968 Joyce, síntoma de Europa III 20 de octubre de 1968 Bach, los ángeles y Jean Cocteau 27 de octubre de 1968 "Blow-up", de Antonioni 03 de noviembre de 1968 "La kermesse heroica" 10 de noviembre de 1968 Hiroshima, mon amour 13 de noviembre de 1968 Segura Torrella 17 de noviembre de 1968 Tres prohibiciones francesas 24 de noviembre de 1968 La nueva canción gallega 01 de diciembre de 1968 La psiquiatría actual y la poesía 08 de diciembre de 1968 "O libro do marisco" 15 de diciembre de 1968 Otro Laoconte 22 de diciembre de 1968 El hombre neurótico de hoy I 31 de diciembre de 1968 El hombre neurótico de hoy II 02 de enero de 1969 La Europa de las invasiones 05 de enero de 1969 Julio j. Casal 19 de enero de 1969 La exposición de Arturo Souto 26 de enero de 1969 Vicente Alexandre 02 de febrero de 1969 "Homaxe a un paxaro" 09 de febrero de 1969 Sementeira do vento 16 de febrero de 1969 "Un hombre que se parecía a Orestes" 23 de febrero de 1969 Orestes y los mitos griegos 02 de marzo de 1969 Aun cuando Orestes no llegue 09 de marzo de 1969 Cuando labra interpreta a Bach 16 de marzo de 1969 Las cerámicas de Espinoza dueñas 23 de marzo de 1969 "Ciudades de destino" I 30 de marzo de 1969 "Ciudades de destino" II 06de abril de 1969 "Ciudades de destino" III 13de abril de 1969 "Bello Piñeiro y su tiempo" 20de abril de 1969 La escultura de García de Buciños 27de abril de 1969 El lenguaje a través de "Unamuno" por Carlos Paris. 04 de mayo de 1969 "Una experiencia editorial" 11 de mayo de 1969

41. Guía de lectura Miguel González Garcés Deputación de A Coruña 40 La poesía de noriega Varela 18 de mayo de 1969 Bertrand Russell y la poesía 25 de mayo de 1969 Dante en la luna 01 de junio de 1969 Georges Pompidou y la poesía 22 de junio de 1969 Pompidou y la poesía francesa II 29 de junio de 1969 Pompidou y la poesía francesa III 06 de julio de 1969 Rodón y los poetas 13 de julio de 1969 Jean-Pierre Rosnay y su "club de los poetas" 27 de julio de 1969 Sada 31 de julio de 1969 Crónicas de la Francia actual 01 de agosto de 1969 "Historia del pensamiento" de Jacques Chevalier 03 de agosto de 1969 Los grandes periódicos 05 de agosto de 1969 Los periódicos II 07 de agosto de 1969 La televisión en color en la Ortf 10 de agosto de 1969 La televisión en color 13 de agosto de 1969 "Biógrafos y panegiristas latinos" 17 de agosto de 1969 "Una noche un tren" 24 de agosto de 1969 La música 31 de agosto de 1969 El teatro I 07 de septiembre de 1969 El teatro II 14 de septiembre de 1969 "Biógrafos y panegiristas latinos" 21 de septiembre de 1969 Albertoine Sarrazín y la rosa 28 de septiembre de 1969 "Después de la caída" 05 de octubre de 1969 Paul Eduard y George Pompidou 12 de octubre de 1969 "Mundo de los juguetes" 19 de octubre de 1969 Beckett o el honor del hombre 26 de octubre de 1969 La quintaesencia estética de Malraux 02 de noviembre de 1969 "O acomodador e outras narracios" 09 de noviembre de 1969 Luís Pimentel y Lafarge I 16 de noviembre de 1969 Luís Pimentel y Lafarge II 23 de noviembre de 1969 La poesía de iglesia Alvariño I 30 de noviembre de 1969 La poesía de iglesia Alvariño II 07 de diciembre de 1969 "Isadora" 14 de diciembre de 1969 "Grecia arcaica" 21 de diciembre de 1969

42. Guía de lectura Miguel González Garcés Deputación de A Coruña 41 La exposición de Francisco creo 28 de diciembre de 1969 Castelao y el lirismo gallego 04 de enero de 1970 Museo de Pekín 11 de enero de 1970 "Ofelio noviembre, Ofelio diciembre..." 18 de enero de 1970 La poesía de Carballo Calero 25 de enero de 1970 La enumeración geográfica en la lirica gallega 01 de febrero de 1970 Antonio Tovar Bobillo 08 de febrero de 1970 El lirismo de Eduardo Moreiras 15 de febrero de 1970 La poesía de Pura Vázquez 22 de febrero de 1970 Negros, Castelo 01 de marzo de 1970 La poesía de Luz Pozo Garza 08 de marzo de 1970 La poesía de Celso Emilio Ferreiro I 15 de marzo de 1970 La poesía de Celso Emilio Ferreiro II 22 de marzo de 1970 "El satiricon" de Fellini 05de abril de 1970 "Pirandello", por Vicenzo Josia 12de abril de 1970 La poesía en idioma gallego de tomas barros 19de abril de 1970 La poesía de Novoneira 26de abril de 1970 Leónor de Aquitania y Galicia 03 de mayo de 1970 Segura Torrella en "ceibe" 04 de mayo de 1970 La poesía de Novoneira II 10 de mayo de 1970 La poesía de Luís Seoane 17 de mayo de 1970 "El envés" y "laberinto y cía." 24 de mayo de 1970 Galicia y el acanto 31 de mayo de 1970 Dos pintores gallegos en castres 07 de junio de 1970 El jardinero de san Carlos 14 de junio de 1970 Antonioni I 21 de junio de 1970 Antonioni II 28 de junio de 1970 La palabra y las cosas en los poemas de Manuel María 05 de julio de 1970 Una ignorancia de Picasso: Payo Gómez Charino 12 de julio de 1970 "Tiempo de morir" 19 de julio de 1970 Elsa 19 de julio de 1970 La poesía de franco grande 02 de agosto de 1970 Precisiones sobre Martín Codax 08 de agosto de 1970 La poesía de María Mariño 16 de agosto de 1970

43. Guía de lectura Miguel González Garcés Deputación de A Coruña 42 Alegría y dolor 23 de agosto de 1970 El búho y el águila 30 de agosto de 1970 Tremendo 06 de septiembre de 1970 Aldebarán 13 de septiembre de 1970 La premonición 20 de septiembre de 1970 Fundamentalmente poeta I 27 de septiembre de 1970 Fundamentalmente poeta II 04 de octubre de 1970 El amigo que mato al cisne 11 de octubre de 1970 Michel Butor, el "cesto" de Caravaggio y la venera 18 de octubre de 1970 Santo domingo de silos y las veneras 25 de octubre de 1970 Estudio sobre el símbolo de la venera 08 de noviembre de 1970 La venera símbolo de resurrección espiritual 15 de noviembre de 1970 Pastorelas gallegas I 29 de noviembre de 1970 Pastorelas gallegas II 13 de diciembre de 1970 Pastorelas gallegas III 20 de diciembre de 1970 Os nobres carreiros 27 de diciembre de 1970 La poesía de Bernardino Graña 03 de enero de 1971 La poesia de salvador García Bodaño 10 de enero de 1971 La poesia de Lorenzo Varela 177 de enero de 191 "Bueno" 24 de enero de 19-71 Unamuno y la música 31 de enero de 1971 La poesía de Méndez Ferrin 07 de febrero de 1971 Esther de Cáceres 14 de febrero de 1971 La rosa de piedra 21 de febrero de 1971 La imagen y el libro 28 de febrero de 1971 "El jardín de las delicias" 14 de marzo de 1971 Salvador Dalí en "alfar" 21 de marzo de 1971 Un dibujo del joven Dalí 28 de marzo de 1971 Romanticismo y erotismo 04de abril de 1971 Lagrimas, pero no romanticismo 11de abril de 1971 Amantes románticas 18de abril de 1971 Una palabra 25de abril de 1971 Balmes y los sucesos de 1846 02 de mayo de 1971 La poesía de Emilio Álvarez Blázquez 09 de mayo de 1971

44. Guía de lectura Miguel González Garcés Deputación de A Coruña 43 "Miguel Delibes" de Francisco Umbral 16 de mayo de 1971 "Miguel Delibes" de Francisco Umbral 16 de mayo de 1971 La poesía de Xosé María Álvarez Blázquez 23 de mayo de 1971 Gallego-1 30 de mayo de 1971 Julio Casal Múñoz 06 de junio de 1971 El xalo 13 de junio de 1971 "Operaciones poéticas" de Gabriel Celaya 20 de junio de 1971 Kaydeda 27 de junio de 1971 En el centenario de José Enrique Rodo 04 de julio de 1971 La espenuca 11 de julio de 1971 Vida y arte en Proust 18 de julio de 1971 Flores en proust:los espinos 25 de julio de 1971 Flores en proust:los nenufares 01 de agosto de 1971 Las rosas de Proust 15 de agosto de 1971 La oropendola 22 de agosto de 1971 Obras de Picasso en el "museo Carlos Maside" 29 de agosto de 1971 El colera de 1854 en la Coruña 05 de septiembre de 1971 "El mejor de los cuadros" 17 de octubre de 1971 Picasso,"baja del campo riffeño" 24 de octubre de 1971 Ante el cementerio Marino I 31 de octubre de 1971 Ante el cementerio Marino II 07 de noviembre de 1971 "Xente de aquí e de acola" (Cunqueiro) 21 de noviembre de 1971 "Donde el amor inventa su infinito" 28 de noviembre de 1971 Novoa Santos y la muerte 05 de diciembre de 1971 La plaza del capitolio 12 de diciembre de 1971 O conde asesino de sobrado 19 de diciembre de 1971 La plaza de la señoría 097 de enero de 192 "O desacougo", de pura Vázquez 16 de enero de 1972 Un truhan entre truhanes 237 de enero de 192 La osadía en la mujer 30 de enero de 1972 "Don gil" y las piernas de Jerónima 06 de febrero de 1972 El condenado por confiado 13 de febrero de 1972 La exposición de Antonio Tenreiro 27 de febrero de 1972 El "op-art" 05 de marzo de 1972

45. Guía de lectura Miguel González Garcés Deputación de A Coruña 44 Leónardo da Vinci en tve. 12 de marzo de 1972 Canogar 26 de marzo de 1972 "Trafico", de tati 09de abril de 1972 El "op-art" en Madrid 16de abril de 1972 "El mensajero", de Losey 23de abril de 1972 "Testimonio personal" de García Sabell I 30de abril de 1972 "Testimonio personal", de García Sabell II 07 de mayo de 1972 "Gramatica castellana por el licenciado Villalón" 14 de mayo de 1972 El nacimiento del impresionismo 21 de mayo de 1972 La pieta del vaticano 28 de mayo de 1972 Antonio LAGO, otra vez 04 de junio de 1972 Camelias en las Rías Altas 11 de junio de 1972 Paul Klee 18 de junio de 1972 "Follas de vagar", de Eduardo Moreiras 02 de julio de 1972 "Quintana viva", de Xosé Filgueira Valverde 09 de julio de 1972 Las fresas 16 de julio de 1972 "Socrates" 30 de julio de 1972 Venecia y el tintoretto 24 de septiembre de 1972 Montherlant y la olimpiada 01 de octubre de 1972 Venecia: agua y vidrio 08 de octubre de 1972 La obra de mari Carmen Llamas 15 de octubre de 1972 Heinrich Bboell, premio nobel 22 de octubre de 1972 "La educación de Palmira" 29 de octubre de 1972 "Despues de prometeo" 05 de noviembre de 1972 Greta garbo 12 de noviembre de 1972 "Autoescolha poetica", de Celso Emilio Ferreiro 26 de noviembre de 1972 Cando a tristura non e a amargura 03 de diciembre de 1972 La exposición de Alejandro González Pascual 10 de diciembre de 1972 Un nuevo Manoel Antonio 17 de diciembre de 1972 "Curanderismo y superstición" 24 de diciembre de 1972 El estudio del lenguaje y la libertad individual 07 de enero de 1973 Luís Seoane, grabador 21 de enero de 1973 María Estuardo 28 de enero de 1973 "A fugitivas sombras doy abrazos" 04 de febrero de 1973

46. Guía de lectura Miguel González Garcés Deputación de A Coruña 45 "Experiencia prematrimonial" 18 de febrero de 1973 El hombre como historia 25 de febrero de 1973 El simbolismo en la pintura 04 de marzo de 1973 "La cara de dios" 18 de marzo de 1973 El prologo a "la cara de dios" 25 de marzo de 1973 El joven Rubinstein 01de abril de 1973 "Vida y fugas de Fanto Fantini" 08de abril de 1973 "Juan Salvador Gaviota" 15de abril de 1973 "En torno a Lope" 29de abril de 1973 De Lope a Benavente 06 de mayo de 1973 Borges en "alfar" 13 de mayo de 1973 O eixo 20 de mayo de 1973 De "Atlántida" a "Ceibe" 27 de mayo de 1973 Azorín 03 de junio de 1973 La revista "alfar" 17 de junio de 1973 El lenguaje, creación permanente 24 de junio de 1973 El idioma gallego, en plena evolución 01 de julio de 1973 Luís Trabazo, pintor 08 de julio de 1973 Rodin en Madrid 15 de julio de 1973 "La poesía helenística" 22 de julio de 1973 Alfonso Abelenda 19 de agosto de 1973 La influencia de Rafael en Rembrandt 26 de agosto de 1973 La influencia de Rafael en Rembrandt 26 de agosto de 1973 Rembrandt y Rafael 02 de septiembre de 1973 La exposición Dionisio Fierros 09 de septiembre de 1973 En busca de Combray 07 de octubre de 1973 En el jardín de la abstracción lirica 14 de octubre de 1973 La doble faz del renacimiento 21 de octubre de 1973 Simonetta en el castillo de Chantilly 28 de octubre de 1973 Rotterdam y el "tito de Rembrandt" 03 de noviembre de 1973 La haya y Vermeer 11 de noviembre de 1973 La "vista de delft" 18 de noviembre de 1973 Amsterdam y sus museos 25 de noviembre de 1973 Van Gogh en el museo Kroller-Muller 02 de diciembre de 1973

47. Guía de lectura Miguel González Garcés Deputación de A Coruña 46 "Campo de trigo con cuervos" 09 de diciembre de 1973 Poesía hebraica medieval I 16 de diciembre de 1973 "Cuatro poetas hebraico-españoles" por Rosa Castillo 06 de enero de 1974 La belleza en la pobreza 13 de enero de 1974 "La tragedia y los trágicos griegos" 20 de enero de 1974 Manuel Viola y otras cosas mas 27 de enero de 1974 El "pop art" y Romulo Maccio 03 de febrero de 1974 Tres poemas de "a imagen y semejanza" 10 de febrero de 1974 "Historias e invenciones de Félix Muriel" (R. Dieste) 17 de febrero de 1974 Por sendas de románico rural 03 de marzo de 1974 Por rutas de románico rural II 10 de marzo de 1974 Incio 17 de marzo de 1974 La estúpida muerte de la "tañedora de guitarra" 24 de marzo de 1974 La barquita 31 de marzo de 1974 Pompidou y la poesía francesa 07de abril de 1974 Monet, otra vez 14de abril de 1974 Grabados de miro 21de abril de 1974 Marcel Pagnol 28de abril de 1974 Alfonso Costafreda 05 de mayo de 1974 Emilia Pardo Bazán estudiada por Varela Jacome I 12 de mayo de 1974 Emilia Pardo Bazán estudiada por Varela Jacome II 19 de mayo de 1974 La Coruña y "Marineda" a través del estudio Jacome 26 de mayo de 1974 "La prima Ángelica" 02 de junio de 1974 "La figura humana" 09 de junio de 1974 Cezanne y Virgilio 16 de junio de 1974 La "mostra" de la "galeria mestre Mateo" 23 de junio de 1974 San Antolín de toques 30 de junio de 1974 Originalidad y plagio 07 de julio de 1974 Albertoo Álvarez y el amor a la obra 14 de julio de 1974 "Primaveira no lor", de Eduardo Moreiras 21 de julio de 1974 La exposición de Vázquez Díaz 28 de julio de 1974 Artículos de Vázquez Díaz 11 de agosto de 1974 Palabra y sociedad 18 de agosto de 1974 Venecia, gran escenario 29 de septiembre de 1974

48. Guía de lectura Miguel González Garcés Deputación de A Coruña 47 ¿Se hunde Venecia? 06 de octubre de 1974 Albertoo datas en la "sala Giannini" 13 de octubre de 1974 Alejandro González Pascual en "ceibe" 18 de octubre de 1974 Las bienales de Venecia 20 de octubre de 1974 Tiziano y los dolomitas 27 de octubre de 1974 Goethe y el Lago de Garda 03 de noviembre de 1974 Doña Emilia y la realización del ser I 10 de noviembre de 1974 Doña Emilia y la realización del ser II 17 de noviembre de 1974 José María de labra en la "sala Giannini" 24 de noviembre de 1974 Antonio López en la asociación de artistas 26 de noviembre de 1974 Leis o la piedra gallega 01 de diciembre de 1974 La imprecisión de la novela 08 de diciembre de 1974 Horacio y su estela 15 de diciembre de 1974 La pintura gallega en 1974, vista desde la Coruña 31 de diciembre de 1974 Función social del arte I 05 de enero de 1975 Función social del arte II 12 de enero de 19 75 Función social del arte III 19 de enero de 1975 Función social del arte IV 26 de enero de 1975 El comedor de Mª Elena LAGO, o la consagración de una artista 02 de febrero de 1975 "El amor del capitán brando" 09 de febrero de 1975 "Serie retratos", en "Giannini" 16 de febrero de 1975 El arte mural y la ilustración de Luís Seoane 23 de febrero de 1975 Esculturas de Mon Vasco en "os arcados" 02 de marzo de 1975 "Os eidos-2", de Uxio Novoneira I 09 de marzo de 1975 "Os eidos-2", de Uxio Novoneira II 16 de marzo de 1975 El escultor Albertoo 20de abril de 1975 Los Vermeer de la National Gallery 27de abril de 1975 Xesus Ferro Couselo 04 de mayo de 1975 El desnudo en Velázquez 11 de mayo de 1975 Godoy y "la maja desnuda" 18 de mayo de 1975 Goya y la duquesa de Alba 25 de mayo de 1975 "El prado", de Pablo Serrano 01 de junio de 1975 Leopoldo Novoa en "mestre Mateo" 08 de junio de 1975 Tapies 15 de junio de 1975

49. Guía de lectura Miguel González Garcés Deputación de A Coruña 48 La noche de san Juan 22 de junio de 1975 La relatividad de la belleza 29 de junio de 1975 "La otra gente" 06 de julio de 1975 Miguel Ángel, en su quinto centenario 13 de julio de 1975 La necesidad del arte 20 de julio de 1975 Avranches y la memoria involuntaria 27 de julio de 1975 Corot 10 de agosto de 1975 La exposición de Puigjaner, en Giannini 17 de agosto de 1975 En torno de la belleza 24 de agosto de 1975 La exposición de Latapie 31 de agosto de 1975 Poesía y literatura 07 de septiembre de 1975 El escritor 14 de septiembre de 1975 La palabra poética 21 de septiembre de 1975 ¿El dolor de vivir? 01 de octubre de 1975 Luís Seoane, otra vez 19 de octubre de 1975 ¿El dolor de vivir? 02 de noviembre de 1975 Un color amarillo 09 de noviembre de 1975 La poesía no existe (Eugenio Montale) traducción 16 de noviembre de 1975 La relatividad de los valores 30 de noviembre de 1975 Molina Ciges en "Giannini" 07 de diciembre de 1975 Ernesto Deira en "mestre Mateo" 14 de diciembre de 1975 Alejandro González Pascual en "torques" 27 de diciembre de 1975 Cuando habla el silencio 04 de enero de 1976 "Fedra"de García Viño 11 de enero de 1976 El acercamiento al poema 18 de enero de 1976 "Insectario" de Luís Seoane 25 de enero de 1976 Quizá, el más bello libro del mundo I 01 de febrero de 1976 Quizá, el más bello libro del mundo II 08 de febrero de 1976 AViñon y Picasso 15 de febrero de 1976 Dibujos de Alfonso Abelenda en "ceibe" 22 de febrero de 1976 Tintoretto y los cambios en la valoración estética 29 de febrero de 1976 Las camelias 07 de marzo de 1976 Francisco moreno Galván en "Giannni" 14 de marzo de 1976 El arte como problema 21 de marzo de 1976

50. Guía de lectura Miguel González Garcés Deputación de A Coruña 49 "Blow-up",de Antonioni 28 de marzo de 1976 Tomas barros como pintor 04de abril de 1976 Leónardo da Vinci I 11de abril de 1976 Leónardo da Vinci II 18de abril de 1976 Leónardo da Vinci III 25de abril de 1976 Evocación de Mont Saint Michel 02 de mayo de 1976 Segura Torrella en "ceibe" 09 de mayo de 1976 Con Antonio Lago, en París 23 de mayo de 1976 Isaac Díaz Pardo 30 de mayo de 1976 Carisma. Economía y arte I 06 de junio de 1976 Carisma, economía y arte II 13 de junio de 1976 En la muerte de Alvar Aalto I 20 de junio de 1976 En la muerte de Alvar Aalto II 27 de junio de 1976 Una cumbre del arte contemporáneo: Tomasello I 04 de julio de 1976 Una cumbre del arte contemporáneo: Tomasello II 11 de julio de 1976 "As facianas do erotismo contemporáneo" I 18 de julio de 1976 "As facianas do erotismo contemporaneo"II 25 de julio de 1976 El conocimiento amoroso 08 de agosto de 1976 "Los pasos litorales" de Jiménez Martos 15 de agosto de 1976 "Julio cesar" de Shakespeare 22 de agosto de 1976 Eva Hanska y Balzac I 29 de agosto de 1976 Eva Hanska y Balzac II 05 de septiembre de 1976 La exposición de Antonio Lago en "Giannini" I 17 de octubre de 1976 La exposición de Antonio Lago II 24 de octubre de 1976 "Prohibido no soñar" 31 de octubre de 1976 "Verbas derradeiras" de Luz pozo 07 de noviembre de 1976 La nueva exposición de Antonio Tenreiro 13 de noviembre de 1976 González Pascual en "ceibe" 14 de noviembre de 1976 Calder 21 de noviembre de 1976 Malraux y el arte 28 de noviembre de 1976 Malraux y la reina de Saba 05 de diciembre de 1976 "Nunca fue blanca Atenas" 12 de diciembre de 1976 Le parc en la Coruña I 19 de diciembre de 1976 Le parc en la Coruña II 26 de diciembre de 1976

51. Guía de lectura Miguel González Garcés Deputación de A Coruña 50 "Informe sobre la poesía española" 02 de enero de 1977 La leyenda de los reyes magos I 09 de enero de 1977 La leyenda de los reyes magos II 16 de enero de 1977 La leyenda de los reyes magos III 23 de enero de 1977 La acrópolis de Atenas I 30 de enero de 1977 La acrópolis de Atenas II 06 de febrero de 1977 La acrópolis de Atenas III 13 de febrero de 1977 Grecia el paisaje y el hombre 20 de febrero de 1977 "El sentido de la ciudad" 27 de febrero de 1977 "Arte de hoy, arte de futuro" I 06 de marzo de 1977 "Arte de hoy, arte de futuro" II 13 de marzo de 1977 "Arte de hoy, arte de futuro" III 20 de marzo de 1977 "Maternidades en Giannini" I 27 de marzo de 1977 "Maternidades" en Giannini II 03de abril de 1977 En torno a "el inocente 10de abril de 1977 En torno a "el inocente" II 17de abril de 1977 "Barry Lydon", de Kubrick 24de abril de 1977 El "centro Pompidou" de París 01 de mayo de 1977 "Portero de noche" 08 de mayo de 1977 Yugoslavia: Dubrovnik 29 de mayo de 1977 Yugoslavia: Spalato y Trogir 05 de junio de 1977 Yugoslavia y el canto del gallo 19 de junio de 1977 Yugoslavia: los tapices 26 de junio de 1977 "Yerba y olvido" de Carlos M

Add a comment