Guia d'aula de Medi natural, social i cultural. El desenvolupament de les unitats del llibre de l’alumne

50 %
50 %
Information about Guia d'aula de Medi natural, social i cultural. El desenvolupament de...
Education

Published on February 27, 2014

Author: communitybarcanova

Source: slideshare.net

Description

Guia d'aula de Medi natural, social i cultural. El desenvolupament de les unitats del llibre de l’alumne (amb la reproducció de les pàgines). Editorial Barcanao. Educació Primària

CONTINGUTS Pàg. 13 Pàg. 13 • Els documents del passat. • ituació temporal de documents S del passat immediat. • tilització de les fonts d’informació U directa. • Escolta de testimonis personals. • articipació activa en les P converses. ➧Els documents del passat Pinta els cinc elements d’aquest dibuix que són documents del passat. Activitat gràfica. Medi natural, social i cultural • Cicle Mitjà • 3r 4 Activitats complementàries • Buscar objectes o documents del Unitat 1 9 passat, esbrinar-ne el nom i la utilitat i informar-se de l’època en què es feien servir i elaborar una fitxa amb aquestes dades seguint el model proposat. • Preparar la descripció de l’objecte Desenvolupament de les activitats 4 • Proposeu als alumnes que observin atentament la il· lustració en silenci. Després, demaneu-los que facin l’activitat de cercar i pintar els elements que es poden classificar com a documents del passat. A continuació, els alumnes han d’explicar, oralment, quin tipus d’informació proporcionen els elements marcats. És important que raonin la resposta. Finalment, han de pintar tots els elements que potser no havien marcat i que són documents del passat. per fer una petita exposició oral davant la resta de la classe. Aquesta activitat es pot fer individualment o per grups. Si cal, els alumnes poden demanar ajuda a persones del seu voltant o de la família. • laborar un mural amb una línia E del temps i representar els anys corresponents als objectes de l’exposició. Notes UNITAT 1 17

Pàg. CONTINGUTS • ocuments del passat. D • lassificació de conceptes temporals. C • La mesura del temps. • econeixement de les causes de fets R de la vida quotidiana. • rticulació i combinació correcta de A diferents unitats temporals. 5 El llibre de Coneixement del medi que utilitzo aquest curs. Uns patins que m’han regalat pel meu aniversari. x Les ruïnes d’un castell. x Unes arracades de la besàvia. 6 Omple el text amb les paraules que han fugit: gràfiques personal familiar escrites gran diverses unitats de temps, com, per exemple, la setmana, el segle, el dia, l’any, el mil·lenni i l’hora. local eixos cronològics El passat s’ordena amb que és eixos cronològ ics personal familiar , i forma la història, i local La història es coneix gràcies a diferents fonts, que poden ser orals, • Escriure frases que continguin pa- escrites Pàg. 14 i materials. Fixa’t en l’exemple i completa les altres capses: 5 anys 1 lustre 10 gràfiques ➧La mesura del temps 7 • Expressar amb altres mesures alguns , . Medi natural, social i cultural • Cicle Mitjà • 3r • rdenar de la més petita a la més O fets que hàgiu proposat. Exemples: Aquesta obra d’art va ser feta fa 200 anys. / Els pares farà un lustre que van celebrar les bodes d’argent. / La música de la dècada dels vuitanta era sensacional. / Aquest cotxe és del segle passat. / Al tercer mil·lenni ja no hi havia dinosaures. Marca amb una ✗ quins d’aquests elements són documents del passat: x Una fotografia del casament dels avis. x Una nina de quan la mare era petita. Activitats complementàries raules com segle, mil·lenni, lustre, dècada... 13 14 1.000 anys 1 mil·lenni 10 anys 1 dècada 100 anys 1 segle Unitat 1 Desenvolupament de les activitats 5 • Recordeu als alumnes quines són les condicions que ha de complir un document per poder ser font d’informació del passat. Després, llegiu les frases per garantir-ne la comprensió i, finalment, demaneu-los que facin l’activitat individualment. 6 • legiu les paraules per aclarir possibles dubtes i, desL prés, demaneu als alumnes que completin el text. Finalment, llegiu entre tots el text i comproveu si l’han entès. 7 • Cal que els alumnes facin aquesta activitat seguint el model de la caixa inicial. Han d’entendre que aquestes mesures temporals són molt usades quan s’estudien fets històrics. Proposeu-los que facin els càlculs oportuns i que donin l’equivalència en anys. 18 UNITAT 1

Pàg. CONTINGUTS 14 15 8 • a mesura del temps. L • econeixement de les causes de R successos de la vida quotidiana. • rticulació i combinació correcta A de diferents unitats temporals. • ’arbre genealògic. L Escriu la data de naixement de les persones que viuen amb tu i calcula la diferència d’anys que hi ha entre el més gran i el més petit de la família. Activitat oberta. 9 Els meus avis han nascut al segle nascut al segle 10 Pàg. 15 XX XX . Jo he nascut al segle Quants anys són dos segles i un lustre? . Els meus pares han . XXI Activitats complementàries 205 anys. • Calcular els mesos i els dies de di- ➧L’arbre genealògic 11 ferència que hi ha entre els alumnes de la classe. Marca amb una ✗ les afirmacions que siguin certes. x L’arbre genealògic és la representació gràfica d’una família. • Parlar del respecte pels cognoms i A Catalunya els fills porten només el cognom del pare. x El pare i la mare normalment són de la mateixa generació. x Els pares i els fills pertanyen a dues generacions seguides. 12 reconèixer que algunes bromes poden ofendre els companys i les companyes. Expliqueu que els cognoms fan referència a la família i que no deixen de tenir un valor sentimental. Fixa’t en els cognoms dels pares i escriu els cognoms d’en Dídac i l’Ona. Xavier Carbonell Pi Núria Massana Grau Dídac Carbonell Massana. Dolça Solà Garcia Víctor Saavedra Castells Ona Solà Saavedra. • Treballar l’arbre de família. Podeu fer I tu, quins cognoms tens? Activitat oberta. Unitat 1 11 servir la pàgina web següent: http:// www.edu365.cat/eso/muds/catala/ mudsmots/nomcosa1/02_1.html. Desenvolupament de les activitats 8 • Demaneu als alumnes que escriguin les dates de naixement dels membres de la seva família i que calculin la diferència d’anys entre la persona més gran i la més petita. Feu-los veure que la persona més gran segur que és del segle passat i que la més jove és de l’actual. 9 • Aquesta activitat ajuda els alumnes a entendre com funcionen els segles i a observar que la seva generació viurà al segle xxi però que a les seves famílies hi ha persones que van néixer al segle passat. 10 En aquesta activitat els alumnes han de combinar diferents unitats temporals ja que han de bus• car l’equivalència entre segles, lustres i anys. 11 Proposeu als alumnes que llegeixin les quatre afirmacions i que, després, triïn les que defineixen • i expliquen com funciona un arbre genealògic. 12 esprés de fer l’activitat, aclariu situacions que no segueixen la norma social establerta. També •D podeu parlar de la possibilitat de canviar els cognoms i del significat d’alguns. UNITAT 1 19

CONTINGUTS Pàg. 15 • es generacions. L • rdenació temporal de generacions. O • Vocabulari específic. • articipació activa en les P converses. • tilització de recursos TIC U 13 Encercla les dates de naixement que pertanyen a la teva generació: Pere 1990 Anna Abril de Juny de 1903 Marta Maria Joan Elena Agost de 2001 Abril de 2002 Novembre de 2003 Jordi Maig de 1999 Investiga i escriu el nom complet i la data de naixement d’una persona de la teva generació i d’una persona de la generació dels teus avis. Activitat oberta. Nom i cognoms: Any de naixement: Nom i cognoms: Any de naixement: 15 Activitats complementàries les respostes de l’activitat 15. Els alumnes han de fer les preguntes a partir del mot que és la solució de l’activitat. Per exemple: Què representa l’arbre genealògic? Què és una generació?, etc. Completa el text amb les paraules següents: generació • Dissenyar un qüestionari a partir de ògic pares arbre geneal arbre genealògic L’ família generació Una aproximadament la mateixa pares i cada generació té 12 aspectes família edat és la representació gràfica de les persones que formen una Els Medi natural, social i cultural • Cicle Mitjà • 3r 14 Gener de 1913 i els seus avantpassats. és el grup de persones que tenen edat al mateix temps. i els fills pertanyen a dues generacions seguides aspectes comuns que comparteixen. Unitat 1 Desenvolupament de les activitats 13 bans de fer l’activitat, escriviu a la pissarra les dife•A rents dates de naixement, ordeneu-les i situeu-les en el segle corresponent. Demaneu als alumnes que calculin els anys de cada persona, que hi escriguin al costat la seva edat i que encerclin les que es poden agrupar en una mateixa generació. reforçar el concepte de les edats i les dates, poPer deu afegir a les dates proposades la dels pares, els avis... 14 Proposeu als alumnes que esbrinin la data de naixe• ment d’una persona de la seva generació i d’una persona de la generació dels seus avis. És important que entenguin que l’any de naixement és un dels factors que permet agrupar les persones en generacions. 15 Demaneu als alumnes que llegeixin les paraules do• nades i que pensin quin significat tenen. Després, proposeu-los que llegeixin el text i que omplin els espais buits. El resultat final servirà com a resum dels continguts treballats. 20 UNITAT 1

Pàg. CONTINGUTS 15 16 16 Completa aquest arbre genealògic seguint les pistes que et donem: L’avi matern d’en Marçal es diu Emili Garcia. / La germana d’en Marçal es diu Alba. / La cosina de l’Alba es diu Berta Creus Roig. / El tiet d’en Marçal es diu David. / L’àvia paterna de l’Alba es diu Roser Mas. Pere Creus David Creus Mas Roser Mas Marta Roig Vila 16 Josep Creus Mas Marçal Creus Garcia berta Creus Roig Pàg. Anna Galí Emili Garcia • ’arbre genealògic. L • laboració d’arbres genealògics. E • nimals racionals. A • articipació activa en les P converses. Júlia Garcia Galí Alba Creus Garcia ➧Som animals racionals 17 Activitats complementàries Busca en aquesta sopa de lletres quatre capacitats que ens diferencien dels altres animals i escriu-les. C R E A T I V I • scriure la paraula creativitat a la E T A T pissarra i demanar als alumnes que expliquin situacions de la seva vida personal en què apliquin aquesta capacitat. Fer el mateix amb les paraules de raonament, llenguatge, imaginació... U R R A O N A M E N T Y R H E Q Y M A W V Z R K E Q I Z A G S X G Raonament C N T U G Llenguatge E N G U A T G E Imaginació S Q E H T Q L L Creativitat R W Y E C E D M Z E J I T Z N b R M F C X P Q V T M Q b H K I F T S C K U S V W O M I I T • er, F Unitat 1 13 a partir dels resultats obtinguts, un mural titulat «Som animals racionals». Desenvolupament de les activitats 16 Demaneu als alumnes que completin un arbre genealògic a partir de les diverses pistes. Atesa la • dificultat de l’activitat, expliqueu-los detingudament com s’ha de completar. Després de fer l’activitat, repasseu els coneixements previs que tenen els alumnes sobre les relacions de parentiu i corregiu-los de forma conjunta. Comenteu els possibles errors i els dubtes que sorgeixin. 17 Proposeu als alumnes que parlin de les diferències entre les persones i els animals i que reflexio• nin sobre la responsabilitat envers els altres éssers vius. Cal que valorin el comportament d’algunes persones i que observin com, malgrat que nosaltres tenim unes capacitats pròpies que ens diferencien dels animals, el comportament no sempre és el més indicat. cop hagin trobat en la sopa de lletres les quatre capacitats que ens diferencien dels animals, Un demaneu-los que les escriguin. Finalment, proposeu-los que llegeixin les paraules trobades, que comentin les característiques de cada capacitat i que pensin si els animals les posseeixen. UNITAT 1 21

Add a comment

Related presentations

Related pages

Proposta didàctica. La Guia d’aula de Coneixement del ...

La Guia d’aula de Coneixement del medi natural, social i cultural ... La Guia d’aula de Coneixement del medi ... El desenvolupament de les unitats, ...
Read more

Competències bàsiques. Coneixement del medi natural ...

Llibre de l’alumne. CM i CS; Guia d’aula; ... tota l’etapa el desenvolupament de la ... el Coneixement del medi natural, social i cultural amb el de ...
Read more

cicle mitjà 1 - Grup62

Justificació.de.les.unitats ... L’àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i Cultural ... nens i nenes i per garantir el desenvolupament de les ...
Read more

ÀMBIT DE CONEIXEMENT DEL MEDI. ÀREA DE CONEIXEMENT DEL ...

Àmbit de coneixement del medi Àrea de coneixement del medi natural, social i cultural educaciÓ primÀria. nove tat 2015 el projecte per a l’Àrea de ...
Read more

MEDI NATURAL, SOCIAL I CULTURAL. EDUCACIÓ PRIMÀRIA by ...

... del medi natural, social i cultural amb el de les ... El desenvolupament de les unitats, amb la reproducciĂł de les pĂ gines del llibre ...
Read more

coneixement del medi - Grup62

mediconeixement del guia ... L’àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i Cultural ... nens i nenes i per garantir el desenvolupament de les ...
Read more

Coneixement del medi natural, social i cultural CI

Coneixement del medi natural, social i cultural CI. ... conté 14 unitats: La casa El pas del ... es complementa amb les activitats de medi natural 3er, ...
Read more

GUIA D’AULA

GUIA D’AULA CICLE MITJÀ 3r i 4t ... humans i acceptar el pluralisme propi d'una societat democràtica. ... valorar i estimar l'entorn natural, social i ...
Read more