Guia d'aula de Llengua catalana. El desenvolupament de les unitats del llibre de l’alumne

50 %
50 %
Information about Guia d'aula de Llengua catalana. El desenvolupament de les unitats del...
Education

Published on February 13, 2014

Author: communitybarcanova

Source: slideshare.net

Description

Guia d'aula de Llengua catalana. El desenvolupament de les unitats del llibre de l’alumne (amb la reproducció de les pàgines). Editorial Barcanao. Educació Primària

CONTINGUTS Pàg. 75 • laboració d’un esborrany. E • scriptura d’un poema. E b Fes l’esborrany del teu poema utilitzant la informació de la graella de la pàgina Notes anterior: Activitat oberta. (Títol) Llengua catalana • Cicle Mitjà • 4t c Comprova que no t’hagis descuidat cap detall en l’esborrany (vegeu l’apartat «Com ho he fet?»). Activitat oberta. d Ara, escriu el text definitiu tenint en compte l’autocorrecció que has fet. Activitat oberta. 104 UNITAT 6 Desenvolupament de les activitats 17b • Utilitzant la informació recollida a l’activitat 17a, cal fer un primer esborrany del text que s’està treballant. Cal insistir en la redacció de tota la informació recollida en el quadre, de forma ordenada i puntuada, situant-la al paper respectant l’estructura que correspon al poema. 17c • n cop escrit el primer esborrany cal que cada alumne faci una lectura del seu text per tal de U descobrir els possibles errors d’estructura. Per això se li ofereixen unes preguntes que trobarà en l’apartat «Com ho he fet» de l’avaluació reflexiva del final de la unitat («Reflexiono i aprenc»). Responent-les, pot descobrir mancances en el seu text. Un cop revisat, és el moment en què l’ha de fer arribar al mestre o la mestra per fer-ne una correcció conjunta. 17d • Amb l’esborrany corregit, cal que l’alumne escrigui el text final en un full a part. – rribat aquest punt del procés es proposa que s’escrigui el poema en un full i s’acompanyi A d’una imatge de l’animal triat per tal de compartir-lo amb els companys i companyes. – s molt important que aquest text final sempre tingui una utilitat pràctica, per això, en acabar É la redacció dels poemes, els alumnes s’intercanviaran els fulls i podran llegir els poemes entre tots. 132 UNITAT 6

Pàg. CONTINGUTS 76 77 • La grafia h. • dentificació i escriptura de paraules I amb h. • ormes verbals compostes pel verb F haver. ORTOGRAFIA. Pàg. 76 ➧La H 18 Classifica aquestes paraules segons la família a la qual pertanyin i encercla les h que hi trobis: humorista, habilitat, malhumorat, humitejar, hospitalari, deshora, hivernar, horari, humitat, hivernacle, inhàbil, hospitalitzar hora deshora, horari humor humorista, malhumorat hospital hospitalari, hospitalitzar Llengua catalana • Cicle Mitjà • 4t hivern hivernar, hivernacle hàbil habilitat, inhàbil humitejar, humitat humit 19 Escriu 10 paraules que comencin amb h utilitzant les lletres que hi ha en aquesta pantalla d’ordinador: Activitat oberta. Per exemple: hora, hivern, humit, hola, ham, heura, heroi, hèrnia, haver, honor. 20 Completa les frases de sota amb aquestes formes verbals: he menjat has vingut ha crescut Amb les pluges, el cabal de la riera Grossa hem decidit heu marxat ha crescut han volat . han volat molt alt per emigrar. has vingut a aixafar-me la guitarra? He menjat un parell de cuques d’aquell freixe. hem decidit Els ocells anar a la riera Petita; l’aigua és més neta. heu marxat Vosaltres , però nosaltres ens quedem. És la lletra t. . • Quina és l’última lletra de les formes verbals? Les orenetes Tu, microbi, UNITAT 6 105 Desenvolupament de les activitats • bans d’iniciar el treball d’ortografia de la unitat cal haver llegit els continguts teòrics del Llibre de A coneixements corresponents a «La H» i que es poden consultar durant la realització de les activitats. 18 • ’activitat presenta un grup de paraules que contenen la grafia h i que cal classificar segons la L família lèxica a la qual pertanyin. A més, cal identificar la lletra h i encerclar-la. 19 • n aquesta activitat cal utilitzar les lletres de dins el requadre per formar deu paraules diferents E que comencin amb h. 20 • onades unes frases incompletes, cal acabar-les amb les formes verbals adients. Feu adonar a D l’alumne de l’ús de la grafia h en aquestes formes verbals compostes. Activitats complementàries • Escriure totes les paraules de la lectura De com un ocellot alt i prim i un ocellet petit i rodanxó decideixen fer-se socis (pàg. 70 del Llibre de coneixements) que contenen la lletra h. • Escriure deu verbs qualssevol d’aquesta lectura en la forma verbal amb què apareixen i al costat escriure el perfet d’indicatiu. Per exemple: baixar ha baixat. UNITAT 6 133

Pàg. CONTINGUTS • Escriptura de formes verbals compostes que contenen la lletra h. • istinció entre els mots hem/em, ha/a D i ho/o. 21 76 77 Reescriu aquest text en passat (hi havia) i en futur (hi haurà). Recorda que també hauràs de canviar els altres verbs assenyalats. Hi ha molts balcons del meu poble plens de nius d’orenetes. Jo em passo moltes estones contemplant aquests ocells mentre fan el niu. Hi havia molts balcons del meu poble plens de nius d’orenetes. Jo em passava moltes estones contemplant aquests ocells mentre feien el niu. Hi haurà molts balcons del meu poble plens de nius d’orenetes. mentre faran el niu. www 22 Pàg. 77 Llibre de coneixements ciar Activitat per saber diferen a/ha, em/hem, o/ho. entre Completa les frases següents amb els mots hem o em, segons correspongui: Cada dia em vesteixo per anar a l’escola. hem salvat una puput. em diuen que s’ha de saludar. hem volgut escoltar el cant dels ocells. En Joan i jo Sempre Nosaltres 23 Relaciona els tres elements de les columnes per formar frases amb sentit: Quins ocells t’agraden • • És un secret; per això no • • La cadernera • • Abans d’anar • • més: els petits 106 Llengua catalana • Cicle Mitjà • 4t Jo em passaré moltes estones contemplant aquests ocells a • • fet el niu en una branca de l’arbre del jardí. ha • • puc dir. o • dormir, surto a mirar la lluna. • ho • • els grossos? UNITAT 6 Desenvolupament de les activitats 21 • L’activitat demana reescriure un breu text en passat, tot utilitzant la forma verbal de l’imperfet (hi havia), i en futur, utilitzant la forma verbal del futur simple (hi haurà). S’hauran de modificar els verbs que calgui per tal que el text tingui sentit. 22 • Es demana completar quatre frases amb la partícula hem o em segons correspongui. 23 • questa activitat consisteix a relacionar els elements de dues columnes per formar frases amb A sentit posant al mig els mots ha/a o ho/o segons correspongui. Activitats complementàries • er parelles, escriure dues frases que continguin els mots hem/em, dues més que continguin ha/a P i dues més que continguin ho/o. Cada parella llegirà les seves frases i la resta d’alumnes les hauran d’escriure correctament. 134 UNITAT 6

Pàg. CONTINGUTS 78 79 • a metàfora. L • Interpretació de metàfores. LÈXIC. Pàg. 78 ➧La metàfora 24 Llegeix aquest fragment del poema «L’ametller», de Joan Maragall: Notes serra A mig aire de la florit. veig un ametller era blanca, Déu te guard, band t’he delit! dies ha que Llengua catalana • Cicle Mitjà • 4t Joan Maragall • A qui anomena «bandera blanca» el poeta i per què? Resposta orientativa: Anomena «bandera blanca» l’ametller perquè, quan està florit, és tot blanc, com una bandera blanca. 25 Llegeix aquests versos i fixa’t en la frase assenyalada. Compara-la amb la metàfora «un cel tenyit de sang». Comenta quines semblances hi trobes: El sol ponent ja no es veia, encenia els castells de núvols negres que hi havia sobre el mar. Joan Maragall Resposta orientativa: Tant l’una com l’altra signifiquen que els núvols, a la posta, són vermells com la sang o com el foc. UNITAT 6 107 Desenvolupament de les activitats • bans d’iniciar el treball de lèxic de la unitat cal haver A llegit els continguts teòrics del Llibre de coneixements corresponents a «La metàfora» i que es poden consultar durant la realització de les activitats. 24 • En aquesta activitat cal llegir el fragment del conegut poema L’ametller, de Joan Maragall, per tal de veure el context en el qual utilitza la metàfora «bandera blanca». A continuació, cal reflexionar sobre el significat d’aquesta expressió en el poema i explicar les raons per les quals l’utilitza. 25 • n aquesta activitat també cal llegir uns versos del E poema Rêverie, de Joan Maragall, per tal de veure el context en el qual utilitza la metàfora «encenia els castells de núvols negres» i comparar-la amb una altra metàfora, «un cel tenyit de sang», de significat semblant. La fotografia pot ajudar en la comparació. Activitats complementàries • legir aquesta endevinalla, identiL ficar-hi les metàfores i explicar-ne el significat. Sempre vaig amb ma germana i amb delit fem nostra ruta, amb les cames al davant i els ulls darrere la cua. (Solució: Les tisores.) (Carme Alcoverro: El llibre de les endevinalles 1. Barcelona, Barcanova, 2012.) UNITAT 6 135

Pàg. CONTINGUTS • dentificació de metàfores. I • nterpretació de metàfores. I 26 78 79 Fixa’t en la taula de codis i canvia cada nombre per la lletra corresponent. T’apa- reixerà una endevinalla: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 A B C D E G I L N O Q R S T U 4 5 15 1 12 2 12 5 13 A R B R E S E U 1 12 12 5 9 6 8 5 12 1 14 13 7 4 5 A R R E N G L E R A T S I D E 12 10 11 15 5 13 R O Q U E S 3 10 12 10 9 1 14 13 C O O N A T S R CarMe alCoverro: El llibre de les endevinalles. Barcelona, Barcanova, 2002. • Explica a què fan referència les metàfores de l’endevinalla: Llengua catalana • Cicle Mitjà • 4t D Notes Resposta orientativa: Fan referència als deu dits de les mans, un al costat de l’altre en rengles, amb les ungles al capdamunt, dures com roques. 27 Encercla les metàfores de cada una de les frases següents: Dispara el llarg bec llançador. Es reflecteix al mirall de l’aigua. Els grills són músics que toquen una melodia nocturna. 108 UNITAT 6 Desenvolupament de les activitats 26 • L’activitat proposa un joc on cal substituir cada nom- bre per una lletra, segons la taula de codis, per obtenir una endevinalla amb metàfores. Cal identificar-les i explicar a què fan referència dins l’endevinalla. 27 • En aquesta activitat cal identificar i encerclar les metàfores de les frases que es proposen. Activitats complementàries • emanar als alumnes que cadascú pensi i escrigui una D metàfora. Després les llegiran i entre tots escolliran les deu metàfores més divertides, originals… i les escriuran en una cartolina. Les poden il·lustrar. 136 UNITAT 6

Add a comment

Related presentations

Related pages

Proposta didàctica. La Guia d’aula de Llengua catalana »

La Guia d’aula de Llengua catalana, ... El desenvolupament de les unitats, amb la reproducció del Llibre de l’alumne (en el Cicle Inicial) i del ...
Read more

Unitats 1 i 2 llengua catalana - Documents

Guia d'aula de Llengua catalana. El desenvolupament de les unitats del llibre de l’alumne Guia d'aula de Llengua catalana. El desenvolupament de les ...
Read more

Llibre de l’alumne. Llengua catalana »

Llibre de l’alumne. CM i CS; Guia d’aula; ... L’àrea de Llengua catalana ... En els llibres Llegim i escrivim són els textos de les deu unitats els ...
Read more

LLENGUA CATALANA Matèria I LITERATURA

LLENGUA CATALANA I LITERATURA 1r ... Desenvolupament de les unitats didàctiques ... la llenguaincloses al final del llibre. El web de l’alumne: ...
Read more

Guia Didàctica de la llengua a l'EI - Universitat ...

L’alumne/a, ... ha tenir un bon domini oral i escrit de la llengua catalana i de la ... estimulen el desenvolupament de les capacitats de parla infantil
Read more

Llengua catalana i literatura 1 - Castellnou Edicions

... hem ordenat les unitats del llibre ... Juntament amb el llibre de l’alumne, ... El plantejament didàctica del llibre de Llengua catalana i ...
Read more

CATALÀ | Guia 1

Programació Llengua catalana i ... per a la fixació i el desenvolupament del ... reconeixent les diferents unitats de la llengua i les ...
Read more

Guia pràctica d’acollida lingüística

ocupem del desenvolupament de les relacions ... de l’alumne convidat i el treball a fer durant i després de ... de la llengua catalana i el model ...
Read more