Guia benvinguda alumnes

50 %
50 %
Information about Guia benvinguda alumnes
Education

Published on March 4, 2014

Author: camfic

Source: slideshare.net

Description

Guia benvinguda alumnes Moodle CAMFiC

GUIA DE BENVINGUDA PER ALS NOUS ALUMNES 1.­ Introducció 2.­ Com accedir a plana web de l’aula virtual CAMFiC 3.­ Accés als cursos. Identificar­nos a la plataforma. 3.1.­ Mètode 1 3.2.­ Mètode 2 4.­ Dintre del curs 5.­ Elements comuns en els cursos 6.­ Perfil de l’usuari 7.­ Com recuperar la contrasenya oblidada? 8.­ Altres opcions importants 8.1.­ Participar en els fòrums 8.2.­ Realitzar tasques 8.3.­ Realitzar un examen 8.4.­ Accedir a les nostres qualificacions

1.- Introducció Amb  l’objectiu  de  facilitar  l’acollida  a l’aula virtual CAMFiC, hem dissenyat aquest petit document per  explicar  als   nous  usuaris  de  la  plataforma  els  diferents  menús  i  opcions  bàsiques  que  hi trobaran. Esperem i desitgem que l’entorn us sigui útil, pràctic i còmode. Salutacions 2.- Com accedir a pàgina web de l’aula virtual CAMFiC Per  poder  accedir  a  l’aula  virtual  CAMFiC  haurem  de  fer  servir  un  navegador  compatible. Nosaltres  us  recomanem, durant  la  redacció  d’aquesta  guia,  fer  servir  Mozilla  Firefox  o  Google Chrome: Una vegada hem obert el navegador corresponent, haurem d’escriure l’adreça: http://aulavirtual.camfic.cat

Cadascun d’aquests punts defineix un espai dintre de la pàgina web. Ara veurem què signifiquen: (1) En aquest espai podrem identificar­nos per accedir als diferents cursos en què estiguem matriculats. (2) A la part central, hi podrem veure l’oferta formativa i accedir a l’apartat d’inscripcions. (3) Un espai més gran on també podrem identificar­nos per accedir als diferents cursos en què estiguem matriculats. (4) El menú inferior: dintre d’aquest menú podrem accedir als ítems següents: Inici (per anar a la web de la CAMFiC), Fes­te soci, Activitats, Borsa de treball, Ciutadans, Botiga, Biblioteca, Grups i vocalies, i, finalment, Qui som.

(5) Accés a les diferents xarxes socials i multimèdia. 3.- Accés als cursos. Identificar-nos a la plataforma Tenim dues maneres de fer­ho: 3.1.- Mètode 1 Ara comprovarem què veurem quan accedim per l’opció (1): Prement el botó (1) (Entrar) ens identificarem:

I podrem veure la llista de cursos als quals estem o hem estat matriculats: (1) Identificació i accés al nostre perfil d’usuari. (2) Llista de cursos als quals estem matriculats Anirem al punt 2 i espitjarem damunt del curs que vull accedir per veure el seu contingut.

3.2.- Mètode 2 A la portada de l’aula virtual hem vist els espais per introduir el nostre nom d’usuari i contrasenya: Els introduirem i prement el botó Entrar podrem veure la llista de cursos als quals estem o hem estat matriculats: (1) Identificació i accés al nostre perfil d’usuari. (2) Llista de cursos als quals estem matriculats. Anirem al punt 2 i espitjarem damunt del curs que vull accedir per veure el seu contingut.

4.- Dintre del curs La visualització de cada curs pot variar. Podrem trobar­nos amb cursos que disposen de capses als laterals i cursos compostos per diferents botons que ens donaran accés als diferents espais i activitats que contenen. En tot moment, dependrà del format del curs que es vol realitzar i de les opcions que el docent vulgui incorporar dintre de la plataforma. EXEMPLE DE CURS AMB CAPSES LATERALS (1) Menú superior: accés a la visualització del nostre perfil, les qualificacions dintre d’administració del curs i configuració del nostre perfil. (2) Molleta de pa: per poder tornar enrere i veure en quin curs estem i en quin apartat. (3) Persones que fan el curs amb nosaltres: els participants. (4) Missatgeria interna de la plataforma. (5) Esdeveniments propers: què em demanem fer pròximament, poden ser tasques o altres tipus d’esdeveniments. (6) Activitats: podrem accedir a un resum de filtratge per activitat de tot el que hi ha al curs que estem cursant. (7) Contingut del curs: on trobarem els diferents elements informatius i avaluatius del curs.

EXEMPLE DE CURS AMB BOTONS (1) Menú superior: accés a la visualització del nostre  perfil, les qualificacions dintre d’administració del curs i configuració del nostre perfil. (2) Accés als diferents elements que conformen el curs.

5.- Elements comuns en els cursos Ja  hem  vist  que  la  manera  de  presentar la informació d’un curs respecte d’un altre pot variar. El que es vol mantenir comú en tots ells són un conjunt d’elements: (1) El primer que trobarem serà una imatge identificativa del curs que estem cursant. (2)  A  continuació,  el  pla  docent  i  el  fòrum  de  debat  i  tutories  (segons  les  necessitats  del curs, hi pot haver més espais de debat). El  pla  docent  ens  permet  veure  com  es  desenvoluparà  el  curs  i  els  diferents  fòrums  ens permeten participar­hi. (3)  El  següent  que  trobarem  són  tots  els  continguts  del  curs:  documents,  enllaços, vídeos  i resta  de  material  didàctic.  Part  teòrica  i  part  pràctica  per  assolir   els  objectius d’aprenentatge del pla docent.

6.- Perfil de l’usuari El primer que hauríem de fer és revisar el nostre perfil i comprovar que totes les dades administratives són correctes (1) Editar el perfil: I ens assegurarem que els camps obligatoris siguin correctes: El pas següent és posar una fotografia que ens identifiqui. Recordeu que esteu en un entorn virtual i és molt important poder posar cares a les persones. Dintre de la mateixa pàgina, una miqueta més avall trobarem:

(1) Podem afegir la imatge cercant al nostre ordinador.   (2) Podem arrossegar la imatge damunt d’aquest espai. IMPORTANT: la imatge hauria de tenir una mida màxima de 100x100. 7.- Com recuperar la contrasenya oblidada? L’aula virtual (Moodle) disposa d’un mecanisme de recuperació de la contrasenya oblidada. Per això, haurem de seguir els passos següents: Anirem a la plana web http://aulavirtual.camfic.cat i buscarem l’opció (1):

Pulsem  l’opció   Heu  oblidat  la   contrasenya?  I,  a  continuació,  el  sistema  ens  demana  que introduïm   el  nostre  nom  d’usuari  (1)  o  el  correu  (2)  amb  què  ens  van  donar  d’alta al  sistema  i començarà el procés de recuperació: El sistema ens enviarà un correu electrònic amb l’enllaç per poder canviar la contrasenya per una de nova (continuar):

Rebrem un correu amb l’enllaç per fer el reset de la contrasenya, fem clic damunt (1) per a que el sistema en generi una de nova aleatòria: El sistema ens informa que s’ha enviat un correu amb els passos finals: El correu que rebem ens indica el nostre nom d’usuari i la nova contrasenya (1) que s’ha generat. A banda,  ens proporciona l’enllaç (2)  per poder canviar aquesta última per una que nosaltres puguem recordar fàcilment:

Quan  fem  clic  damunt  l’enllaç  de  la  imatge  anterior  (2),  el  sistema  ens   demana  introduir  la contrasenya generada automàticament i a continuació la nova que nosaltres volem: Si no s’ha produït cap error, rebrem el  missatge següent:

8.- Altres opcions importants 8.1.- Participar en els fòrums Hem vist que un dels espais dintre del punt 4 ­ Contingut del curs, és el fòrum. Aquest espai ens permet comunicar­nos amb la resta de companys i amb el docent. És un espai obert per a l’intercanvi d’opinions i debat envers els diferents temes i dubtes que poden sorgir en un curs. Per accedir­hi farem clic a (1): Dintre tindrem dues possibilitats, (1) obrir un nou tema de debat o (2) participar en un tema que ja es troba obert fent clic damunt el títol del mateix:

Si afegim un tema de debat haurem d’omplir els camps obligatoris (1), podem afegir arxius adjunts (2) i finalment enviarem el missatge (3): Si anem al tema obert, podem canviar el tipus de visualització (1) o podem contestar (2)

8.2.- Realitzar tasques Per  poder  avaluar  els  coneixements  que anem adquirint a mesura que avancem en el curs, ens poden demanar la realització d’un conjunt d’exercicis. Un dels més habituals és la Tasca. La  tasca  permet  al  docent  avaluar  al discent per mitjà de l’entrega d’un treball (fitxer), d’un text o totes dues a la vegada. Veurem una imatge semblant a la següent: Podem observar la mà amb el full que ens indica l’entrega de material. Dintre de la tasca veurem: ● Estat de la tramesa: si l’hem enviat o encara la tenim pendent. ● Estat de la qualificació: la nota que ens han posat al respecte. ● Data de venciment: si ens han indicat una data límit. ● Temps restant.

Com  hem  indicat  anteriorment,  en  el  punt  (1),  podem   observar  que  encara  no  hem  fet  la tramesa  del  fitxer.  Amb  el  botó  (2)  ‘Afegeix  tramesa’,  procedirem  a  deixar  el  nostre  fitxer  del treball. Fem clic al botó Afegeix tramesa (2) i el pugem: A continuació, el sistema ens permet arrossegar el fitxer (2) o afegir­lo amb el botó (1) Afegeix Normalment resulta més senzill fer clic a Afegeix (1) i seguir els passos següents: Seleccionem (1) Penjar un fitxer i ens sortirà l’opció (2), Seleccionar Archivo. Fem clic al (2):

El  sistema  ens  demana  triar  el  fitxer  del  nostre  ordinador,  el  busquem  i  el  seleccionem.  En aquest cas, el fitxer triat es troba a l’escriptori i es diu Treball ‘final.pdf’. Una vegada seleccionat, ens surt marcat i ens queda pendent (1) ‘penjar el fitxer’: Una vegada l’hem penjat, el sistema ens informa si la tramesa ha estat correcta:

Ens queda pendent (1) Desa els canvis per a finalitzar l’enviament o tramesa de la tasca. Fem clic damunt (1) Desa els canvis i en podrem observar l’estat de la mateixa: Si  en  qualsevol  moment  necessitem  rectificar  o  afegir  més  arxius,  podrem  fer­ho  amb  el  botó (1) Edita la meva tramesa. Al començament de l’explicació de la tasca hem dit que ens poden demanar penjar un fitxer, escriure un text o totes dues coses a la vegada. El cas d’afegir un fitxer ja l’hem vist. Si ens demanen escriure un text, el que veurem és:

Dintre de l’espai (1) procedirem a escriure la resposta o el text que ens demana la tasca. Finalment, farem clic a (2) Desa els canvis per enviar­la i restarem a  l’espera de la qualificació. 8.3.- Realitzar un examen Un altre format que tenen els docents per avaluar­nos és la realització d’un examen. Trobarem una imatge amb un full amb checks (1): Quan  accedim   a  l’examen  o  qüestionari  veurem  la  informació   per  realitzar­lo  i  podrem començar­lo amb el botó (1) Contesta el qüestionari ara:

Una vegada accedim al qüestionari o examen, podrem veure les diferents preguntes (1): Les anirem contestant una per una, podrem fer servir (2) la navegació per anar a una pregunta en concret. Finalment, amb el botó (3) Següent, si hem respost totes les preguntes, passarem a la pantalla de finalització.

La pantalla de finalització es presenta de la manera següent: El  sistema  ens  permet  comprovar  i  repasar (1)(2) qualsevol de les preguntes  que hem fet. Amb el  botó  (3)  ‘Envia  i acaba’,  desarem  les  nostres  respostes  per  que  siguin  evaluades.  Quan es fa clic al botó (3): El  sistema ens notifica que una vegada enviat no es  podrà realitzar cap canvi. Farem clic al botó (1)  Envia  i  acaba  i  veurem  les dades  de  finalització  (1),  la  resolució  de  les preguntes (2) i, una vegada revisem els errors, finalitzem la revisió amb el botó (3) Acaba la revisió:

L’últim missatge que ens mostra el sistema és la qualificació obtinguda i el resum de dades: 8.4.- Accedir a les nostres qualificacions Per  poder  accedir  a  les  nostres  qualificacions,  haurem  d’estar  dintre  del  curs  i,  a  la  part superior, cercar l’opció Administració del curs → Qualificacions (1): Una  vegada fem clic damunt Qualificacions podrem veure totes les notes o avaluacions que ens han fet dels diferents punts avaluables dels curs que estem realitzant (1): FI DEL DOCUMENT

Add a comment

Related presentations

Related pages

GUIA DE L’ALUMNAT

SALUTACIÓ Benvolguts alumnes, Us donem la benvinguda en aquest nou any acadèmic 2012-2013, que us ha de servir per treure el màxim profit d’aquest
Read more

Guia de benvinguda - Universitat de les Illes Balears

Guia de benvinguda: Benvinguts a la UIB. Botar al contingut. Universitat de les Illes Balears . UIBdigital; Webmail; ... Intercanvis per a alumnes de la UIB;
Read more

GUIA DE L’ALUMNAT - XTEC - Inici

Guia de l’alumnat 1r d’ESO 2008-2009 4 4 2. Els espais Les aules: Cada grup d’alumnes té una aula de referència on hi fa la tutoria i una bona
Read more

Benvinguts a la UIB - Hemeroteca - Actualitat ...

La Universitat de les Illes Balears posa a disposició dels nous alumnes una guia de benvinguda que recull la informació i els recursos necessaris per ...
Read more

Col.legi Adela de Trenquelleon Educació GUIA DE L’ALUMNAT

SALUTACIÓ Benvolguts alumnes, Us donem la benvinguda en aquest nou curs acadèmic que tindrà un repte important : treure el màxim profit d´aquest segon
Read more

Mallorca - Guia de benvinguda - Universitat de les Illes ...

Ben arribats a la guia de benvinguda de la Universitat de les Illes Balears. ... Intercanvis per a alumnes d'altres universitats;
Read more

GUIES | RECURSOS PER A L'EDUCACIÓ ESPECIAL

Guia de la Universitat de Salamanca per ... Guia pràctica per a educadors sobre alumnes amb ... Qualsevol consulta i/o aportació serà molt benvinguda.
Read more

GUIA DE L’ESTUDIANT - Institut de Gurb

GUIA DE L’ESTUDIANT ... Benvinguda Us donem la benvinguda al curs ... primer i segon d’ESO els alumnes cursen les optatives en grups barrejats,d ...
Read more

Guia de l’alumne/a del

GUIA DE L’ALUMNE/A ... donem la benvinguda al nou curs i a la nova etapa que ... criteris d'admissió d'alumnes, activitats extraescolars, reglament ...
Read more