Grupa Kapitałowa

50 %
50 %
Information about Grupa Kapitałowa

Published on May 12, 2016

Author: JankaBydgoska

Source: slideshare.net

1. Grupa Kapitałowa EGB Investments Wyniki finansowe za I Q 2016

2. EGB Investments SA (spółka dominująca) EGB Nieruchomości sp. z o.o. (spółka zależna) Kancelaria Prawna EGB Bartłomiej Świderski (spółka zależna) Akcjonariat/ Udziałowcy  98,86% - ALTUS TFI SA (fundusze inwestycyjne zamknięte)  1,14% - pozostali akcjonariusze  100% - EGB Investments SA  Komplementariusz – Bartłomiej Świderski  Komandytariusz – EGB Investments SA Główny przedmiot działalności Kompleksowa obsługa wierzytelności masowych, w tym:  Kupno portfeli należności  Sekurytyzacja  Windykacja na zlecenie  Windykacja sądowa  Skip tracing (poszukiwanie dłużników)  Monitoring płatności  Obsługa wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie, w tym również sekurytyzowanych  Nabywanie nieruchomości w toku egzekucji komorniczych i działań windykacyjnych, obrót tymi nieruchomościami, ich zagospodarowanie i komercjalizacja Kompleksowa obsługa prawna, w tym:  wsparcie procesu odzyskiwania wierzytelności prowadzonego przez EGB Investments SA  reprezentowanie Spółki w postępowaniach sądowych i administracyjnych  ogólne doradztwo prawne  sporządzanie opinii prawnych, etc. Grupa docelowa  Podmioty generujące masowe portfele wierzytelności, m.in. banki, instytucje finansowe, firmy teleinformatyczne, towarzystwa ubezpieczeniowe, operatorzy płatnej telewizji  Zbywcy wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie  Nabywcy nieruchomości  Spółki z Grupy Kapitałowej EGB Investments oraz ich Klienci  Fundusze sekurytyzacyjne, w których EGB Investments SA posiada 100% Certyfikatów Inwestycyjnych oraz tych, w których jest serwiserem wierzytelności - 2 - INFORMACJE O SPÓŁKACH W GRUPIE

3. DANE FINANSOWE ZA IQ 2016 13 37412 674 2 2912 092 2 233 2 477 2 052 2 316 Przychody ze sprzedaży (w tys. zł) EBITDA (w tys. zł)EBIT (w tys. zł) Zmiana 2016/2015  71,4% Zmiana 2016/2015  14,3% Zysk ze sprzedaży (w tys. zł) 18 127 5 176 - 5 000 10 000 15 000 20 000 01.01.-31.03.2015 01.01.-31.03.2016 2 533 2 170 1 900 2 000 2 100 2 200 2 300 2 400 2 500 2 600 01.01.-31.03.2015 01.01.-31.03.2016 2 562 2 133 - 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 01.01.-31.03.2015 01.01.-31.03.2016 2 717 2 259 - 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 01.01.-31.03.2015 01.01.-31.03.2016 Zmiana 2016/2015  16,7% Zmiana 2016/2015  16,9% - 3 -

4. DANE FINANSOWE ZA IQ 2016 Przychody ogółem (w tys. zł) Zysk brutto (w tys. zł)Zysk netto (w tys. zł) 19 633 5 930 - 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 01.01.-31.03.2015 01.01.-31.03.2016 1 552 29 - 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600 1 800 01.01.-31.03.2015 01.01.-31.03.2016 2 060 62 - 500 1 000 1 500 2 000 2 500 01.01.-31.03.2015 01.01.-31.03.2016 Zmiana 2016/2015  69,8% Zmiana 2016/2015  98,1% Zmiana 2016/2015  97% - 4 -

5. WYBRANE POZYCJE BILANSU (w tys. zł) Stan na 31.03.2015 Stan na 31.03.2016 AKTYWA AKTYWA RAZEM 155 366 147 425 AKTYWA TRWAŁE 16 051 46 670 w tym, NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE 87 87 AKTYWA OBROTOWE 139 316 100 709 w tym, NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 6 182 1 717 w tym, INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE 132 665 98 595 PASYWA OGÓŁEM 155 366 147 425 KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 62 312 64 571 w tym, KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY 1 305 1 305 ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 92 942 82 810 w tym, ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 41 712 59 453 w tym, ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 47 556 19 510 - 5 -

6. WYBRANE POZYCJE Z RACHUNKU WYNIKÓW (w tys. zł) - 6 - 01.01.2015 - 31.03.2015 01.01.2016 - 31.03.2016 PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 18 127 5 176 ZYSK ZE SPRZEDAŻY 2 533 2 170 EBIT (zysk operacyjny) 2 562 2 133 EBITDA (EBIT + amortyzacja) 2 717 2 259 ZYSK BRUTTO 2 060 62 ZYSK NETTO 1 552 29

7. WSKAŹNIKI FINANSOWE ZA IQ 2016 Wskaźnik 01.01.2015 - 31.03.2015 01.01.2016 - 31.03.2016 Rentowność sprzedaży 13,97% 41,91% ROE 22,56% 3,43% ROA 9,55% 1,44% Wskaźnik ogólnego zadłużenia 59,82% 56,17% Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 149,16% 128,25% P/E* 3,12 84,00 P/BV* 0,63 2,83 ** (kapitał własny na początek okresu + kapitał własny na koniec okresu) / 2 *** (aktywa ogółem na początek okresu + aktywa ogółem na koniec okresu ) / 2 FORMUŁA WSKAŹNIKA: wynik ze sprzedaży / przychody ze sprzedaży FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto / średni stan kapitału własnego** FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto / średni stan aktywów*** FORMUŁA WSKAŹNIKA: pasywa ogółem – kapitał własny / pasywa ogółem FORMUŁA WSKAŹNIKA: kapitał obcy / kapitał własny * do obliczenia wskaźnika przyjęto liczbę akcji na koniec kwartału oraz zysk netto za 4 ostatnie zamknięte kwartały- 7 -

8. LUTY KWIECIEŃ CZERWIEC SIERPIEŃ GRUDZIEŃPAŹDZIERNIK STYCZEŃ MAJ LIPIEC WRZESIEŃ LISTOPAD NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W GRUPIE KAPITAŁOWEJ EGB INVESTMENTS 2016 Spółka dominująca - EGB Investments SA:  Podpisanie umowy o zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu ALTUS NS FIZ Wierzytelności oraz funduszu ALTUS NS FIZ Wierzytelności 3.  Wykup i umorzenie części certyfikatów inwestycyjnych: • 930 szt. Certyfikatów serii 005 AGIO EGB NS FIZ o wartości jednostkowej równej 755,97 zł, • 25 314 szt. Certyfikatów serii C EGB Wierzytelności 1 NS FIZ o wartości jednostkowej równej 43,89 zł, • 7 300 szt. Certyfikatów serii 005 AGIO EGB NS FIZ o wartości jednostkowej 747,42 zł.  Przydział 36 szt. certyfikatów inwestycyjnych serii I ALTUS NS FIZ Wierzytelności 2 oraz 2 szt. certyfikatów inwestycyjnych serii A ALTUS NS FIZ Wierzytelności.  Wypłata odsetek od obligacji serii AE (1/2015) w kwocie 340 400 zł oraz serii AF (2/2015) w kwocie 188 460 zł.  Dokonanie wykupu obligacji serii M, K, T, W wraz z należnymi odsetkami.  Emisja 3-letnich obligacji serii AH (1/2016), serii AI (2/2016), serii AJ (3/2016) przeznaczona na wykup obligacji serii M, K, T, W.  Podpisanie aneksu do umowy o zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu ALTUS NS FIZ Wierzytelności 3 Spółki zależne:  Zawiązanie spółki zależnej - Kancelaria Prawna EGB Bartłomiej Świderski sp. k., która weszła w skład Grupy Kapitałowej EGB Investments MARZEC - 8 -

9. WIERZYTELNOŚCI POZYSKANE W I Q 2016 - 9 - Branże nabyte w I Q 2016 obsługiwane w ramach zlecenia w I Q 2016 obsługiwane w funduszach sekurytyzacyjnych w I Q 2016 finansowa (w tym ubezpieczeniowa) - 28 078 647 550 702 704 teleinformatyczna - 7 285 453 118 225 892 usług publicznych - - - pozostałe - - - Razem - 35 364 100 668 928 596 Branże nabyte w I Q 2015 obsługiwane w ramach zlecenia w I Q 2015 obsługiwane w funduszach sekurytyzacyjnych w I Q 2015 finansowa (w tym ubezpieczeniowa) - 70 591 307 zł 15 342 090 zł teleinformatyczna - 6 635 721 zł - usług publicznych - - - pozostałe - 6 373 836 zł - Razem - 83 600 863 zł 15 342 090 zł

10. (52) 564 30 60 inwestor@egb.pl (52) 376 76 88 pr@egb.pl KONTAKT DLA INWESTORÓW: DLA MEDIÓW: www.EGB.pl/relacje-inwestorskie m.egb.pl

Add a comment

Related pages

Grupa kapitałowa ACTION S.A. | Poznaj nas - YouTube

Grupa kapitałowa ACTION S.A. to jeden z wiodących podmiotów na rynku dystrybucji sprzętu IT i RTV/AGD w Polsce oraz znaczący producent ...
Read more

Grupa Kapitałowa Konsalnet Holding S.A.

Grupa kapitało­wa KONSALNET HOLDING S.A. 01-267 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 55 tel.: (22) 560 50 00, fax.: (22) 560 50 04 e-mail: centrala@konsalnet.pl
Read more

Grupa kapitałowa – Wikipedia, wolna encyklopedia

Grupa kapitałowa – struktura łącząca, której elementami są samodzielne prawnie podmioty gospodarcze w postaci spółek kapitałowych. W przypadku ...
Read more

Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. - YouTube

The MAKRUM Capital Group consists of companies who dynamically operate in four separate market sectors: real property, accommodation industry, heavy ...
Read more

Grupa Kapitałowa - CD PROJEKT

Grupa Kapitałowa. Grupa Kapitałowa CD PROJEKT działa w dynamicznie rozwijającej się branży elektronicznej rozrywki – gier wideo. Od ponad 20 lat ...
Read more

Grupa kapitałowa Rovese S.A.

Grupa Kapitałowa Rovese S.A. to lider w branży kompleksowego wyposażenia łazienek na rynku europejskim z polskim kapitałem. Od 1998 roku spółka ...
Read more

Miedziński Grupa Kapitałowa Sp. z oo - facebook.com

Miedziński Grupa Kapitałowa Sp. z oo, Kowale, Poland. 1,578 likes · 16 talking about this. profosjonalnie, rzetelnie, z doświadczeniem
Read more

Grupa Kapitałowa KOPEX - facebook.com

Grupa Kapitałowa KOPEX, Katowice, Poland. 71 likes · 24 were here. Grupa Kapitałowa KOPEX oferuje kompleksowe rozwiązania dla górnictwa podziemnego i...
Read more

Grupa kapitałowa | ATM Grupa

Organizacja i produkcja koncertów oraz innych wydarzeń. Obsługa firm w zakresie tworzenia wizerunku, materiałów marketingowych i promocyjnych.
Read more

Grupa kapitałowa - Asseco Poland S.A.

Od momentu rozpoczęcia międzynarodowej ekspansji przez Grupę Asseco w 2004 roku, udało się nam zbudować silną sieć firm działających w ponad 50 ...
Read more