GROWTH HACKING – PORADNIK DLA POCZĄTKUJĄCYCH

50 %
50 %
Information about GROWTH HACKING – PORADNIK DLA POCZĄTKUJĄCYCH
c k

Published on June 30, 2016

Author: KamilGlapiski

Source: slideshare.net

1. GROWTH HACKINGPORADNIK DLA POCZĄTKUJĄCYCH

2. O K R E Ś L E N I E G R O W T H H A C K I N G P O R A Z P I E R W S Z Y Z O S T A Ł O U Ż Y T E P R Z E Z S E A N A E L L I S A W 2 0 1 0 R . W I Ę C J E S T T O D O Ś Ć „ Ś W I E Ż A ” T E C H N I K A M A R K E T I N G O W A .

3. P R Z Y K Ł A D Y F I R M , K T Ó R E S T O S U J Ą G R O W T H H A C K I N G ?

4. 1 . D R O P B O X , 2 . G R O U P O N , 3 . I N S T A G R A M , 4 . A I R B N B .

5. Z M I E Ń S P O S Ó B M Y Ś L E N I A ! GH to proces ciągły, który jest ściśle powiązany z produktem, co różni się od standardowego podejścia zakładającego, że marketing powinno się podejmować, gdy produkt jest już w 100% gotowy.

6. G R O W T H H A C K I N G M O Ż N A P O D Z I E L I Ć N A C Z T E R Y P O D S T A W O W E K R O K I .

7. D O P A S U J P R O D U K T D O R Y N K U G R O W T H H A C K I N G Z A K Ł A D A K O N I E C Z N O Ś Ć C I Ą G Ł E G O U L E P S Z A N I A P R O D U K T U , A Ż D O W E R S J I , K T Ó R A Z A C H W Y C I O D B I O R C Ó W . J E Ś L I Z A P O M N I A Ł E Ś , Ż E T W Ó J B I Z N E S M U S I B Y Ć D O S T O S O W A N Y D O O C Z E K I W A Ń O D B I O R C Ó W , T O M U S I S Z J A K N A J S Z Y B C I E J P R Z E S T A Ć I Ś Ć T Ą D R O G Ą ! 1

8. Z N A J D Ź S W Ó J S P O S Ó B N A W Z R O S T 2 H I S T O R I A N I E R A Z P O K A Z A Ł A N A M , Ż E C I E K A W A N I S K O B U D Ż E T O W A R E K L A M A M O Ż E P R Z Y C I Ą G N Ą Ć D O T W O J E G O P R O D U K T U R Z E S Z E K L I E N T Ó W . J A K W E R Z E Y O U T U B E ’ A I F A C E B O O K A W Y R Ó Ż N I Ć S W Ó J P R O D U K T ? J E D N Y M Z M O I C H U L U B I O N Y C H P R Z Y K Ł A D Ó W J E S T F I L M P R O M U J Ą C Y D O L L A R S H A V E C L U B . C O M . T E N F I L M M A P O N A D 2 2 M L N W Y Ś W I E T L E Ń !

9. W I R U S O W O Ś Ć T O T W Ó J N A J L E P S Z Y P R Z Y J A C I E L 3 T W Ó R Z D O B R E J A K O Ś C I O W O I C I E K A W E T R E Ś C I . P A M I Ę T A J O T Y M , Ż E B Y J A K N A J B A R D Z I E J U Ł A T W I A Ć S W O I M O D B I O R C O M M O Ż L I W O Ś Ć D Z I E L E N I A S I Ę M A T E R I A Ł A M I P R O M O C Y J N Y M I L U B K O R Z Y S T A Ć Z T A K I C H P L A T F O R M , K T Ó R E S Ą J A K N A J B A R D Z I E J P R Z Y J A Z N E P O D W Z G L Ę D E M „ S Z E R O W A N I A ” .

10. M I E R Z I U L E P S Z A J 4 M U S I S Z J E D N A K W I E D Z I E Ć C O D Z I A Ł A – D L A T E G O P O T R Z E B U J E S Z J A K N A J D O K Ł A D N I E J S Z Y C H D A N Y C H . S P R A W D Z A J C O N I E P O D O B A S I Ę T W O I M K L I E N T O M N A T W O J E J S T R O N I E I N T E R N E T O W E J N A J B A R D Z I E J , W K T Ó R Y M M O M E N C I E P R Z E R Y W A J Ą P R O C E S Z A K U P O W Y I S T O S U J O D P O W I E D N I E M E T O D Y P R Z Y P O M I N A N I A I M O P O R Z U C O N Y M K O S Z Y K U . Z R O Z U M C O J E S T P R O B L E M E M I W Y E L I M I N U J G O !

11. S T O S O W A N I E G R O W T H H A C K I N G U N A L E Ż Y R O Z P O C Z Ą Ć O D Z M I A N Y S P O S O B U M Y Ś L E N I A . N A R Z Ę D Z I A Z M I E N I A J Ą S I Ę Z R O K U N A R O K , C O R A Z N O W S Z E T E C H N O L O G I E S T W A R Z A J Ą C O R A Z W I Ę K S Z E M O Ż L I W O Ś C I I W A R T O B Y Ć N A B I E Ż Ą C O , J E D N A K N A W E T N A J L E P S Z E N A R Z Ę D Z I A N I C D A D Z Ą O C Z E K I W A N Y C H E F E K T Ó W , J E Ś L I B Ę D Ą U Ż Y W A N E W N I E W Ł A Ś C I W Y S P O S Ó B .

12. P Y T A N I A ? K O N T A K T @ K A M I L G L A P I N S K I . P L W W W . K A M I L G L A P I N S K I . P L

Add a comment

Related pages

GROWTH HACKING – PORADNIK DLA POCZĄTKUJĄCYCH

Przedstawię podstawowe założenia związane z Growth Hackingiem i najbardziej znane przykłady zastosowań, które pozwoliły niewielkim firmom stać ...
Read more

Growth hacking - poradnik dla początkujących ...

Growth hacking to technika marketingowa, która zdobywa coraz większą popularność. Dowiedz się na czym to polega i jak możesz zastosować GH w swoim ...
Read more

Archiwa: Growth Hacking - KamilGlapinski.pl

Growth hacking – poradnik dla początkujących. Posted on Luty 24, ... Dowiesz się czym właściwie jest Growth Hacking i dlaczego jest to technika, ...
Read more

Archiwa: growth hacking - eKomercyjnie.pl - eKomercyjnie.pl

Wpisy oznaczone tagiem: growth hacking. ... Dla początkujących. Jak założyć sklep internetowy? ... (poradnik .pdf)
Read more

Najlepsze książki o e-marketingu, które musisz przeczytać

Growth Hacking i Start Up. ... Jest to poradnik dla początkujących, w którym znajdziesz ciekawe rozwiązania ułatwiające analizę danych ze strony.
Read more

Growth Hacking w małym biznesie – przewodnik - Gazeta ...

Hosting dla początkujących. ... poradnik, który warto ... Growth Hacking bezpowrotnie zmienił oblicze małego biznesu.
Read more

Czas blogerów już się skończył - embedslide.net

GROWTH HACKING – PORADNIK DLA POCZĄTKUJĄCYCH. By: slideshare . How to Impress the Press & Generate Media Coverage for Your Startup. Embed slide.
Read more

Co to jest Growth Hacking Marketing i jak go wykorzystać ...

Hosting dla początkujących. ... poradnik, który warto ... Co to jest Growth Hacking Marketing i jak go wykorzystać we własnej firmie.
Read more