Green post office

50 %
50 %
Information about Green post office

Published on January 19, 2014

Author: goodtanin

Source: slideshare.net

Description

NEW SE Business IDEA.
พัฒนาทุกความคิดสำคัญ นำสู่การสร้างสรรค์ เปลี่ยนเป็นพลังแห่งความเข้าใจ

The Green Post Office พัฒนาทุกความคิดสาคัญ นาสู่การสร้ างสรรค์ เปลี่ยนเป็ นพลังแห่ งความเข้ าใจ

จากความต้ องการเชิงสร้ างสรรค์ ขององค์ กรธุรกิจที่มีต่อภาคประชาชน คุณภาพ มาตรฐาน ถูกต้ อง โปร่ งใส ภาพลักษณ์ PR + CSR องค์ กร ธุรกิจ ภารกิจ ฯลฯ ตอบแทน สังคม PROJECTS สิ่งแวดล้ อม การแสดงให้ เห็นถึงภารกิจ การแสดงคุณภาพมาตรฐานในกระบวนการผลิต การคานึงด้ านสิ่งแวดล้ อม ด้ านการใช้ แรงงาน กลไกการตังราคา การส่ งเสริมภาพลักษณ์ ส่ ูสังคม การจัดกิจกรรมตอบแทนสังคม การแสดงภารกิจตอบแทนทางสังคม ้ และอีกนับร้ อยพันความต้ องการ

Communication & Responsibility Planning ความแตกต่ าง องค์ กร ธุรกิจ •ดาเนินธุรกิจตามกฏหมาย •สร้ างผลผลิตมวลรวม •อยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยังยืน ่ •สร้ างสภาวะแวดล้ อมที่ดี •สร้ างความเข้ าใจที่ดี ในด้ านต่างๆ •ฯลฯ PR + CSR •ปั ญหาสภาวะชุมชน เศรษฐกิจ สังคม วิถีชีวิต •ด้ านสุขภาพ การศึกษา •ปั ญหาด้ านสิงแวดล้ อม ่ •ความเข้ าใจต่อองค์กร ธุรกิจ •ฯลฯ ไม่ ตอบโจทย์ ประชาชน ความไม่ เข้ าใจ ทาให้ ภารกิจโครงการและการสร้ างสรรค์ ส่ ือ ทาได้ ไม่ ตรงจุด หรื อ ไม่ ครอบคลุม

The Green Post Office : OBJECTIVE ทาอย่ างไร ที่จะสื่อสารให้ ประชาชน ให้ ได้ เข้ าใจถึงคุณค่ า ความดี และมองเห็นประโยชน์ ต่อสังคมโดยรอบ ในภารกิจขององค์ กรต่ างๆ ? ทาอย่ างไร ที่จะผสานความสัมพันธ์ ระหว่ างธุรกิจอุตสาหกรรมกับภาคประชาชน ให้ มีความแน่ นแฟน เอือประโยชน์ และอยู่ร่วมกันได้ อย่ างมีความสุข ? ้ ้ แล้ วจะทาอย่ างไร ที่จะผสานแผนแม่ บทจากองค์ กร เข้ ากับปั ญหาที่หลากหลาย ในสังคม เพื่อสร้ างสรรค์ ให้ กลายเป็ นโครงการและการสื่อสารที่น่าสนใจ มีประสิทธิภาพ และเป็ นประโยชน์ ต่อทุกฝ่ ายได้ อย่ างแท้ จริ ง ?

The Green Post Office : MISSION ไปรษณีย์สีเขียวส่ งเชื่อมความเข้ าใจ แปรข้ อมูลและโครงการสาคัญจากทุกองค์ กร เชื่อมโยงกับเครื อข่ ายข้ อมูลและการรวบรวมปั ญหาจากภาคประชาชน นักวิชาการ องค์ กร GREEN POST OFFICE ธุรกิจ •ประสบการณ์ของทีมงานผู้เชี่ยวชาญ •การคลี่คลายข้ อมูลที่ละเอียดอ่อน •การคัดสรรตัวแทนภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือ •ความร่วมมือจากแวดวงนักวิชาการ และเหล่าคนทางานมืออาชีพ NGO เครือข่ าย สื่อ ประชาชน มืออาชีพ การแก้ ปัญหาโดยการประกอบร่ างองค์ กร ให้ เกิดการร่ วมมือ ร่ วมคิด ร่ วมทา

The Green Post Office : Solution CONCEPT Interesting Conceptual Design Creative CSR Effective Project Creation Honest Communication Goodness Activism Creative CSR การออกแบบแนวความคิดในการสร้ างสรรค์โครงการให้ น่าสนใจและมีประสิทธิภาพ การผลิตผลงานและสื่อสารด้ วยหัวใจที่ซื่อตรง ไปจนถึงการร่วมเคลื่อนไหวในกิจกรรมเผยแพร่สื่อทางสังคม เพื่อสร้ างสรรค์ ข้อมูลให้ กลายเป็ นสื่อคุณภาพดี ที่ ตรงเข้ าไปในหัวใจของประชาชน มุ่งหวังให้ เกิดความเข้ าใจที่ดี สามารถขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ สังคมและกลไกการทางานขององค์ กรต่ างๆ ให้ เกิดผลสัมฤทธิ์

C o m m u n i c a t i o n s t r a t e g y : Stop Listen Think Act Recognition Awards อยากเห็นเมืองไทย ดีกว่ านี ้

Add a comment

Related pages

Post Office in Green, OH - USPS Hours and Location

Post Office in Green, Ohio 44232. Operating hours, phone number, US postal services, USPS Mail Boxes, and location address.
Read more

Post Office® - Helping You Get Life’s Important Things Done

Full details of the services available, including banking, foreign exchange, licences of all kinds and passports. Local post-office finder.
Read more

Branch Finder | Post Office

Use the Post Office Branch Finder tool to find our where your nearest branch is and what services are available at your local branch.
Read more

Post Office Green, Ohio

The City Of Green's post office provides Green, Ohio with all the postal services available at larger offices. Read More at CityofGreen.org.
Read more

Post Offices in Willesden Green | Reviews - Yell

Find Post Offices in Willesden Green on Yell. Get reviews and contact details for each business including photos, opening hours and more.
Read more

Wood Green Post Office - Essential Information ...

The Post Office Bureaux de Change is the UK's leading Foreign Exchange provider, offering convenient over-the-counter sterling transactions for visitors.
Read more

Werrington Green Post Office, Peterborough | Post Offices ...

Find Werrington Green Post Office in Peterborough on Yell. Get directions or leave a review about this business.
Read more

Green Hills Post Office - Post Offices - Green Hills ...

14 reviews of Green Hills Post Office "I don't go to POs much anymore because I pay most if my bills online, but for those few service providers that won't ...
Read more

Post offices in Green-Valley New South Wales | Australia Post

Browse all post offices in Green-Valley Australia. Find post office locations and opening hours from Australia Post.
Read more

South Green Post Office - Post Offices - 10a Grange Road ...

South Green Post Office in Billericay, reviews by real people. Yelp is a fun and easy way to find, recommend and talk about what’s great and not so great ...
Read more