Grade5 2

50 %
50 %
Information about Grade5 2
Education

Published on March 3, 2014

Author: e1234k

Source: slideshare.net

รหัสวิชา ง30244 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 หองที่ 2 ปการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 2 เลข นักเรียน ที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 จาตุพงษ อดิศร พงศธร กิติพงศ เจษฏางค ณภูภณ ชาญวิทย ธชพล นพพร สุชน กมลชนก จันจิรา ศิริลักษณ ปวีนุช กาญจนา รุงทิวา ฐาปนีย ณัฐมณฑ นรวดี ไพรินทร สุพัตรา กาญจนา จิดาภา ณิชาภัทร เบญจมาพร ปวีณา วัลรีย สุฑาฑิพย สุธิดา อินทิรา เบญญาภา สุดตา นองนุช ศิริกาญจน กัญญาพัชร ภัทรสุดา คะแนนหนวยการเรียนรู คะแนนกลางภาค คะแนนปลายภาค 60 60 10 10 30 10 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 58 48 59 48 58 57 58 57 53 29 52 38 57 40 10 53 30 48 58 57 59 57 53 43 58 43 58 53 53 58 58 58 58 58 38 8 6 6 10 5 10 10 5 10 10 6 6 9 6 6 6 10 6 8 10 10 10 5 6 10 6 6 6 10 6 10 7 10 7 10 5 8 6 6 10 5 10 10 5 10 10 6 6 9 6 6 6 10 6 8 10 10 10 5 6 10 6 6 6 10 6 10 7 10 7 10 5 13 9 13 21 16 25 14 11 14 7 16 6 14 11 8 14 17 13 12 17 20 20 15 11 19 10 16 17 17 14 18 15 19 19 19 13 2 8 2 2 8 9 8 8 8 2 2 8 8 8 8 0 8 8 8 8 8 5 5 6 5 6 6 5 6 6 5 5 8 8 8 8 11 13 11 17 18 26 17 14 17 7 14 11 17 14 12 11 19 16 15 19 21 19 15 13 18 12 17 17 17 15 17 15 20 20 20 16 รวม ผลการประเมิน 100 ปกติ แกตัว เรียนซ้ํา 78 77 65 86 71 94 84 77 84 70 49 69 64 77 58 27 82 52 71 87 88 88 77 72 71 76 66 81 80 74 85 80 88 85 88 59 รหัสครู 724 ชื่อ-นามสกุล นายเอกนรินทร อิ่มรส สังกัดกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 3.5 3.5 2.5 4 3 4 4 3.5 4 3 0 2.5 2 3.5 1.5 0 4 1 3 4 4 4 3.5 3 3 3.5 2.5 4 4 3 4 4 4 4 4 1.5

Add a comment

Related presentations