Gpp drugstore2014

25 %
75 %
Information about Gpp drugstore2014
Business & Mgmt

Published on March 9, 2014

Author: UtaiSukviwatsirikul

Source: slideshare.net

Description

อาจารย์ ภก. วินิจ อัศวกิจวิรี

กฎกระทรวง ว่ าด้ วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไข การออกใบอนุญาต ่ และการต่ ออายุใบอนุญาต เกี่ยวกับการขายยาแผนปั จจุบน พ.ศ.2556 ั ลงราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 130 ตอนที่ 126 ก วันที่ 27 ธันวาคม 2556 สานักยา สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ทีมา หลักการ และเหตุผล ่  กฎกระทรวงฉบับที่ 15 (พ.ศ.2525) ประกาศใช้มาตั้งแต่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2525 ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบน ั  กาหนดเกณฑ์สถานที่ และอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับสภาพการ ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในปัจจุบน ั  เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริ การของสถานที่ขายยาแผน ปัจจุบน และคุมครองความปลอดภัยของผูบริ โภค ั ้ ้

ทีมา หลักการ และเหตุผล ่  เพิ่มเติมเนื้อหาว่าด้วยเรื่ องหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการต่อ อายุใบอนุญาตตามมาตรา 17 วรรค 2 ใน พระราชบัญญัติยา เพื่อคัดกรองร้านยาที่ไม่มีคุณภาพบริ การ  สอดคล้องกับมติที่ประชุม คณะอนุกรรมการพัฒนาร้านยา ครั้ง ที่ 1/2549 ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2549 ให้ปรับปรุ ง กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องเพื่อการยกระดับคุณภาพร้านยา

ทีมา หลักการ และเหตุผล ่  สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงมี คาสังสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่ 313/2549 ลง ่ วันที่ 23 มิถุนายน 2549 แต่งตั้งคณะทางานยกร่ าง กฎกระทรวง ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการอนุญาตและต่ออายุ ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบน ั  คณะทางานได้ทาการยกร่ าง และรับฟังความคิดเห็นจากภาค ส่ วนที่เกี่ยวข้องจานวน 3 ครั้ง ในวันที่ วันที่ 22 กันยายน 2549 วันที่ 1 ตุลาคม 2549 และ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2550

ระยะเวลาที่จะมีผลบังคับ ข้อ 1 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บงคับเพื่อพ้น 180 วัน นับแต่วนประกาศ ั ั ในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป  ลงราชกิจจานุเบกษา 27 ธันวาคม 2556  ครบ 180 วัน 24 มิถนายน 2557 ุ  มีผลบังคับใช้ 25 มิถนายน 2557 เป็ นต้ นไป ุ ข้อ 2 ให้ยกเลิก  กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐  กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๑ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐

นิยาม / แบบคาขอ / แบบใบอนุญาต ข้อ 3 วิธีปฏิบัตทางเภสั ชกรรมชุมชน หมายความว่า ิ ข้อกาหนด มาตรฐาน หรื อวิธีการให้บริ การทาง เภสัชกรรมด้านยาในสถานที่ขายยาแผนปัจจุบนทุกประเภท ั เพื่อให้เกิดความปลอดภัยจากการใช้ยา

นิยาม / แบบคาขอ / แบบใบอนุญาต ข้อ 4 , 5 กาหนดแบบคาขอ และ แบบใบอนุญาต นิยาม เวลาเปิ ดร้าน = เวลาดาเนินกิจการ เวลาปฏิบติการของผูมีหน้าที่ปฏิบติการ = เวลาเปิ ดทาการ ั ้ ั

สถานที่ ข้อ 6 - สถานที่ขายยา ต้องมีพ้ืนที่ขาย ให้คาปรึ กษาและแนะนา การใช้ยาติดต่อกันไม่นอยกว่า 8 ตารางเมตร ้ - สถานที่มนคง แข็งแรง ถูกสุ ขลักษณะ เหมาะสมต่อ ั่ การรักษาคุณภาพยา - มีแสงสว่างเพียงพอ - มีบริ เวณให้คาปรึ กษา และแนะนาที่เป็ นสัดส่ วน

มีพนทีเพียงพอต่อการให้บริการ และเปนระเบียบ ื้ ่ ็ เรียบร้อย

ั ่ มีการจัดสดสวนในการปฏิบตงาน ั ิ ั จุดบริการโดยเภสชกร บริเวณให้คาปรึกษาด้านยา ่ สวนบริการตนเอง

อุปกรณ์ ข้อ 7 สถานที่ขายยา ต้องมี - อุปกรณ์ที่ใช้ในการขายยา - อุปกรณ์การเก็บ และการควบคุมหรื อรักษาคุณภาพยา ตามลักษณะและจานวนที่กาหนด

ปายต่ างๆ ้ ข้อ 8 ป้ ายประเภทใบอนุญาต และป้ ายเภสัชกรผูมีหน้าที่ปฏิบติการ ้ ั สถานที่ขายยาแผนปัจจุบน ั สถานที่ขายยาส่ งแผนปั จจุบน ั สถานที่ขายยาแผนปัจจุบน ั เฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรื อยาควบคุมพิเศษ สถานที่ขายยาแผนปัจจุบน ั เฉพาะยาบรรจุเสร็จสาหรับสัตว์

นางสาวกิติยา วงษ์ครุ ธ ภ.บ. ั ภ.28397 เวลาปฏิบติการ 07.00-21.00น.

การจัดทาบัญชี / รายงาน ข้อ 8 บัญชี / รายงานต่างๆที่ ต้องทา 1. บัญชีการซื้ อยา 2. บัญชีการขายยาควบคุมพิเศษ 3. บัญชีการขายยาอันตราย เฉพาะรายการที่ อย. กาหนด 4. บัญชีการขายยาตามใบสังยาของผูประกอบวิชาชีพฯ (ทุกรายการ) ้ ่ 5. รายงานการขายยาตามประเภทที่ อย.กาหนด ส่ งให้ อย.

คารับรอง และหน้ าทีของผู้มีหน้ าทีปฏิบัตการ ่ ่ ิ ข้อ 9 คารับรองของผูมีหน้าที่ปฏิบติการ ้ ั ข้อ 10 หน้าที่ของเภสัชกร - ควบคุมการทาบัญชี /รายงาน ให้เป็ นไปโดยถูกต้อง - ควบคุมการขายยา ให้เป็ นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย - ให้คาแนะนาเกี่ยวกับการใช้ยาให้ปลอดภัยตามหลักวิชาการ และ จรรยาบรรณ ตามสมควร - ดาเนินการขายยาตามรายการที่ อย.กาหนด ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่ อย.กาหนด

การปฏิบัติตาม GPP ข้อ 11 ผูรับอนุญาตขายยาแผนปัจจุบนทุกประเภท และ ผูมี ้ ั ้ หน้าที่ปฏิบติการ ต้องปฏิบติตามวิธีปฏิบติทางเภสัชกรรม ั ั ั ชุมชนที่รัฐมนตรี กาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

อาจมีหน่ วยงาน หรือ องค์ กรวิชาชีพ เป็ นผู้ตรวจ GPP ข้อ 12 ผูอนุญาตอาจจัดให้หน่วยงานหรื อองค์กรวิชาชีพทาหน้าที่ ้ ตรวจประเมินตามวิธีปฏิบติทางเภสัชกรรมชุมชนของผูรับอนุญาต ั ้ และผูมีหน้าที่ปฏิบติการตามข้อ 11 เพื่อเป็ นข้อมูลประกอบการ ้ ั พิจารณาออกใบอนุญาต หรื อต่ออายุใบอนุญาต หน่วยงาน หรื อ องค์กรวิชาชีพ ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็ นไป ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่เลขาธิการคณะกรรมการ อาหารและยาประกาศกาหนด

ผู้มีหน้ าทีปฏิบัตการใน ข.ย.2 ่ ิ ข้อ 13 ผูมีหน้าที่ปฏิบติการใน ข.ย. 2 ต้องควบคุมการ ้ ั ทาบัญชีซ้ื อยา เฉพาะยาแผนปั จจุบนซึ่ งเป็ นยาบรรจุเสร็ จ ั ที่ไม่ใช่ยาอันตราย หรื อ ยาควบคุมพิเศษ ให้เป็ นไป โดยถูกต้อง และลงลายมือชื่อรับรองกากับไว้

ผู้มีหน้ าทีปฏิบัตการใน ข.ย.3 ่ ิ ข้อ 14 ผูมีหน้าที่ปฏิบติการใน ข.ย. 3 ต้องควบคุมการ ้ ั ทารวมถึงบัญชีต่างๆ บัญชีซ้ื อยา เฉพาะยาแผนปั จจุบนซึ่ ง ั เป็ นยาบรรจุเสร็ จสาหรับสัตว์ให้เป็ นไปโดยถูกต้อง และ ลงลายมือชื่อรับรองกากับไว้ ควบคุมการขายยาบรรจุเสร็ จสาหรับสัตว์ที่เป็ นยา ควบคุมพิเศษให้เป็ นไปโดยถูกต้อง

การต่ ออายุใบอนุญาต ข้อ 15 แบบคาขอต่ออายุใบอนุญาต ข้อ 16 เงื่อนไขที่จะไม่ต่ออายุใบอนุญาต 16.1 ผูรับอนุญาตขาดคุณสมบัติ และมีลกษณะต้องห้ามตามมาตรา 14 ้ ั ่ 16.2 ไม่ผานการตรวจ GPP 16.3- 16.5 ประวัติการฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วยยา

เงือนไขไม่ ต่ออายุใบอนุญาต (ประวัติการฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วยยา) ่ ข้อ 16 (ต่อ) 16.3 ผูรับอนุญาต (ข.ย.1 , ข.ย.2 , ข.ย.3) ไม่จดให้มีผมีหน้าที่ปฏิบติการ ้ ั ู้ ั ่ ประจาอยูตลอดเวลาทาการ(ตามมาตรา 21 , 21ทวิ , 22 และ 23 ) และได้รับโทษ ปรับตามมาตรา 103 เกินกว่า 3 ครั้ง ในรอบการต่ออายุใบอนุญาต 16.4 ผูรับอนุญาต (ข.ย.1 , ข.ย.3) ขายยาอันตรายหรื อยาควบคุมพิเศษใน ้ ่ ั ระหว่างที่เภสัชกรชั้นหรื อผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ไม่อยูปฏิบติหน้าที่ ้ และได้รับโทษปรับตามมาตรา 107 เกินกว่า 3 ครั้ง ในรอบการต่ออายุใบอนุญาต 16.5 ผูรับอนุญาตฝ่ าฝื น หรื อไม่ปฏิบติตามกฎหมายว่าด้วยยา และได้รับ ้ ั โทษปรับหรื อถูกเปรี ยบเทียบปรับ เกินกว่า 5 ครั้ง ในรอบการต่ออายุใบอนุญาต

อืนๆ เกียวกับใบอนุญาต ่ ่ ข้อ 17 การขอรับใบแทนใบอนุญาต ข้อ 18 การขอย้ายสถานที่ ข้อ 19 การเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการต่างๆในใบอนุญาต ข้อ 20 สถานที่ยนคาขอ (กรุ งเทพฯ –> อย. / ต่างจังหวัด –> สสจ.) ื่

สภาพบังคับ ข้อ 21 ใบอนุญาต (ข.ย.1 / ข.ย.2 / ข.ย.3 ) ที่ออกตามกฎกระทรวงฉบับที่ 15 ให้ใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้ นอายุ (31 ธ.ค. ของปี ที่กฎหมายบังคับใช้ ) ข้อ 22 คาขอต่างๆ ที่ยนไว้ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลบังคับใช้ และยังอยู่ ื่ ระหว่างดาเนินการ ให้ถือว่าเป็ นคาขอตามกฎกระทรวงฉบับนี้โดย อนุโลม และให้ผอนุญาตมีอานาจสังให้แก้ไขเพิ่มเติมได้ตาม ู้ ่ ความจาเป็ น

สภาพบังคับ ข้อ 23 ผูรับอนุญาต (ข.ย.1 / ข.ย.2 / ข.ย.3 ) ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 15 ้ จะต้องจัดให้มีสถานที่(ข้อ 6) อุปกรณ์(ข้อ 7) และการปฏิบติ ั ตาม GPP (ข้อ 11) ภายในระยะเวลาที่รัฐมนตรี กาหนด แต่ ต้องไม่เกิน 8 ปี นับแต่วนที่กฎกระทรวงนี้มีผลบังคับ ั ข้อ 24 ผูมีหน้าที่ปฏิบติการ (ข.ย.1 / ข.ย.2 / ข.ย.3 ) ตามกฎกระทรวง ้ ั ฉบับที่ 15 จะต้องมีการปฏิบติตาม GPP (ข้อ 11) ภายใน ั ระยะเวลาที่รัฐมนตรี กาหนด แต่ตองไม่เกิน 8 ปี นับแต่วนที่ ้ ั กฎกระทรวงนี้มีผลบังคับ

สรุปสาระสาคัญ 1. กาหนดให้ยกเลิก กฎกระทรวง ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2525) และกฎกระทรวง ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 2. กาหนดหลักเกณฑ์การยืนคาขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบน ขายยาแผนปัจจุบน ่ ั ั เฉพาะยาบรรจุเสร็ จที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรื อยาควบคุมพิเศษ ขายยาแผนปั จจุบน ั เฉพาะยาบรรจุเสร็ จสาหรับสัตว์ ขายส่ งยาแผนปั จจุบน และการกาหนดแบบ ั ใบอนุญาต 3. กาหนดให้สถานที่ขายยาต้องมีขนาดพื้นที่ตามที่กาหนด และต้องมีความมันคง ่ แข็งแรง ถูกสุ ขลักษณะ เหมาะสมต่อการรักษาคุณภาพยา แสงสว่างที่เพียงพอ มีบริ เวณให้คาปรึ กษาและแนะนาการใช้ยา และต้องมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการขาย การเก็บและควบคุมหรื อรักษายาตามที่กาหนด ตลอดจนการให้การจัดทาป้ าย และ บัญชีเกี่ยวกับการขายยาเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และแบบที่กาหนด

สรุปสาระสาคัญ 4. กาหนดให้ผมีหน้าที่ปฏิบติการประจาสถานที่ขายยาแผนปัจจุบนทุกประเภท ู้ ั ั เภสัชกรชั้นหนึ่ ง ผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ช้ นหนึ่ ง และผูรับ ้ ั ้ อนุญาตขายยาแผนปั จจุบนทุกประเภทต้องปฏิบติตามหลักเกณฑ์ตามที่กาหนด ั ั 5. กาหนดหลักเกณฑ์การตรวจประเมินตามวิธีปฏิบติทางเภสัชกรรมชุมชน และ ั การควบคุมการทาบัญชีการซื้ อยา 6. กาหนดหลักเกณฑ์การต่ออายุใบอนุญาต การพิจารณาไม่ต่ออายุใบอนุญาต การ ขอรับใบแทนใบอนุญาต การย้ายสถานที่ขายยา การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ ในใบอนุญาต และสถานที่ยนคาขออนุญาต ื่ 7. กาหนดบทเฉพาะกาลเกี่ยวกับใบอนุญาต และบรรดาคาขอต่าง ๆ ที่ยนไว้ก่อน ื่ วันที่กฎกระทรวงนี้ ใช้บงคับ และกาหนดให้ผรับอนุญาตและผูมีหน้าที่ ั ู้ ้ ปฏิบติการประจาสถานที่ขายยาต้องปฏิบติตามหลักเกณฑ์ ตามกฎกระทรวงนี้ ั ั ภายในระยะเวลาที่กาหนด

กลไกในกฎกระทรวงฯ 2 เป็ นหน้าที่ของ เภสัชกร ผูรบอนุญาต ้ั ต้องทาตาม GPP คะแนน GPP+ประวัตฝ่าฝื นกฎหมายเป็ น ิ 5 เงื่อนไขในการต่ออายุใบอนุญาต 1 กาหนดเงื่อนไข สถานที่ อุปกรณ์ เภสัชกร 6 ให้เวลาร้านเก่า ไม่เกิน 8 ปี 4 หน่วยคัดกรองเบื้องต้น 3 ระบบประเมินให้คะแนน ให้อนุญาต - ต่ออายุ ด้านคุณภาพบริการ

-ร่ างประกาศกระทรวงสาธารณสุ ขเรื่อง การกาหนดรายละเอียด เกียวกับหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติทางเภสั ชกรรม ่ ในร้ านขายยาแผนปัจจุบัน พ.ศ. ....

หมวดที่ 1 บุคลากร 1. เภสัชกรสวมเสื้ อกาวน์ และมีความแตกต่างจากบุคลากรอื่นในร้าน 2. การแต่งกายของบุคลากรอื่นในร้านต้องไม่ทาให้เข้าใจผิดว่าเป็ นเภสัชกร 3. มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างเภสัชกรและบุคลากรอื่นใน ร้าน โดยคานึงถึงความถูกต้องตามกฎหมาย และวิชาชีพ 4. เภสัชกรมีการควบคุมกิจกรรมโดยบุคลากรอื่นซึ่งมิใช่บุคลากรในร้านยาที่ เกี่ยวข้องกับผูมารับบริ การ ้

หมวดที่ 2 การบริการทางเภสั ชกรรม 5. เภสัชกรเป็ นผูให้บริ การทางเภสัชกรรม ้ 6. เภสัชกรมีการซักถามข้อมูลที่จาเป็ นก่อนจ่ายยา      ใครเป็ นผูใช้ยา ้ อาการป่ วย/ผลการวินิจฉัยจากแพทย์ โรคประจาตัว ยาที่ใช้ประจา ประวัติการแพ้ยา

หมวดที่ 2 การบริการทางเภสั ชกรรม 7. มีการเลือกสรรยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างสมเหตุสมผล ตามหลักวิชาการและจรรยาบรรณวิชาชีพ 8. ชองบรรจุยา หรื อภาชนะบรรจุยา ต้องมี 1. ชื่อร้าน 2. หมายเลขโทรศัพท์ 3. ชื่อยา 4. สรรพคุณ 5. วิธีใช้ยา 6. วันที่จ่าย 7. ข้อควรระวัง(ถ้ามี)

หมวดที่ 2 การบริการทางเภสั ชกรรม 9. มีการให้คาแนะนาตามสมควรเกี่ยวกับการใช้ยาอย่างปลอดภัย 10.มีการจัดเก็บประวัติและข้อมูลการใช้ยา ของผูป่วยที่ตองใช้ยาอย่าง ้ ้ ต่อเนื่อง หรื อจ่ายยาที่มีความเสี่ ยงสู ง 11.จัดให้มีหลักเกณฑ์การคัดกรอง และส่ งต่อผูป่วยที่เหมาะสม ้ 12.มีกระบวนการควบคุมยาเสื่ อมคุณภาพที่มีประสิ ทธิภาพ 13.ยาที่ส่งมอบถูกบรรจุใช้ภาชนะบรรจุที่ป้องกันการเสื่ อมคุณภาพของยา 14.การแบ่งบรรจุยาจะต้องดาเนินการโดยถูกสุ ขลักษณะ โดยคานึงถึงการ ปนเปื้ อนการแพ้ยา และเป็ นไปตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ

หมวดที่ 2 การบริการทางเภสั ชกรรม 15.จัดให้มีกระบวนการป้ องกันอาการไม่พึงประสงค์ 16.มีการรายงานหากพบอาการไม่พึงประสงค์จากยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 17.มีแหล่งข้อมูลด้านยาที่เหมาะสม เชื่อถือได้ ทันสมัย สาหรับใช้ในการ ปฏิบติงาน และอ้างอิง ั 18.สื่ อให้ความรู้ และสื่ อโฆษณาภายในร้านที่จะต้องไม่โอ้อวด ไม่บิดเบือน ความจริ ง ไม่สร้างความเข้าใจผิด และผ่านการอนุญาตตามกฎหมาย 19.ไม่จาหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่ องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ 20.จัดให้มีระบบรักษาความลับของผูมารับบริ การ ้

ทรงศักดิ์ วิมลกิตติพงศ์ ภบ. ภ.17054 เวลาปฏิบติการ 07.00-21.00น. ั เภสั ชกร เสื้อกาวน์ ผู้ช่วยฯ

แนวทางการควบคุมยาหมดอายุ  การเข้ า/ออกของสินค้ าตามหลักเข้ าก่อน-ออกก่อน (FEFO : First Expire First Out)  มีบญชีควบคุมยาหมดอายุ ั  มีระบบการตรวจสอบยาหมดอายุ ระบบรหัสสี สมุดบันทึก คอมพิวเตอร์

ควบคุมอุณหภูมิเก็บรักษายา - บันทึกในรู ปแบบกราฟ - บันทึกแบบตัวเลข อุณหภูมภายในร้ าน ิ อาจใช้ การบันทึกในรูปแบบกราฟ โดย บันทึกในช่ วงเวลาทีมีความเสี่ ยงสู ง ของทุกวัน ่ อุณหภูมยาตู้เย็น ิ หรือใช้ การบันทึก เป็ นตัวเลข บัตรบันทึกอุณหภูมิ

รายละเอียดบนซองยา  ชื่อร้าน ที่อยู่  หมายเลขโทรศัพท์  วันที่จ่ายยา  ชื่อผูป่วย ้  ชื่อยา / สรรพคุณ  วิธีใช้ยา  ข้อควรระวัง

การป้ องกันการแพ้ยา

ี สติ๊ กเกอร์สน้ าตาล ยาทีตองปองก ันจากแสง ่ ้ ้

 เอกสารให้ความรู้ / เอกสารโฆษณา  ตารา / แหล่งข้อมูลด้านยา

ห้ ามขายบุหรี่ ร้ านยาเป็ นเขตปลอดบุหรี่ 100% ตาม ประกาศ สธ. ฉบับที่ 17 (พ.ศ.2549) ข้ อ2(11) ออกตาม พ.ร.บ.คุ้มครองสุ ขภาพของผู้ไม่ สูบบุหรี่ พ.ศ.2535

ห้ ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้ านขายยา พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดืมแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ่

ขอขอบคุณ สานักยา สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

Add a comment

Related presentations

Canvas Prints at Affordable Prices make you smile.Visit http://www.shopcanvasprint...

30 Días en Bici en Gijón organiza un recorrido por los comercios históricos de la ...

Con el fin de conocer mejor el rol que juega internet en el proceso de compra en E...

With three established projects across the country and seven more in the pipeline,...

Retailing is not a rocket science, neither it's walk-in-the-park. In this presenta...

What is research??

What is research??

April 2, 2014

Explanatory definitions of research in depth...

Related pages

ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ...

Gpp drugstore2014. Business & Mgmt. Tweet. 21. 02. 2014 0 views กฎกระทรวง การขอ ...
Read more

cpg for asthma

cpg for asthma Health & Medicine presentation. ... CPG-03 - CPG - 03 1/11 PCT CPG - 03 2/11 o Cardiogenic Conditions : - Congestive Heart Failure, MI o ...
Read more