แนะนำแอพ Google keep for LG G2 Thailand Club

75 %
25 %
Information about แนะนำแอพ Google keep for LG G2 Thailand Club
Gadgets & Reviews

Published on February 17, 2014

Author: diginoom

Source: slideshare.net

Description

แนะนำแอพจด Note ดีจาก Google - Google Keep

แนะนำแอพ Google Keep @lgg2thailandclub

Google Keep คือ? Google Keep คือแอพของ Google สำหรับจดโน้ ตต่ำงๆ รวมถึง Reminder สำมำรถ download ได้ จำก Play Store @lgg2thailandclub

Google Keep - Overview 1 2 3 4 5 6 1. 2. 3. 4. 5. ปุ่ มเมนูของแอพ กดเพื่อค้ นหำ Notes สร้ ำง Note แบบบันทึกธรรมดำ สร้ ำง Note แบบเป็ นรำยกำร (List) สร้ ำง Note โดยกำรใช้ เสียง จะมีคลิปเสียง แนบ 6. สร้ ำง Note ด้ วยภำพ ทังถ่ำยใหม่และ ้ แทรกภำพจำก Gallery บริ เวณ Add quick note สำมำรถพิมพ์ Note ลงไปได้ เลย @lgg2thailandclub

Google Keep - Menu เมื่อกดปุ่ มเมนูของแอพ จะเข้ ำมำหน้ ำนี ้ เรำสำมำรถเลือก gmail account ของเรำได้ เพรำะจะ sync ไว้ เท่ำกับว่ำ เมื่อเรำ download แอพนี ้ลง smartphone (android และ iOS) หรื อเข้ ำเวป keep.google.com แล้ วลอคอินด้ วย gmail เดิม ก็จะเห็น note ทั ้งหมด นอกจำกนี ้ ยังเลือกเป็ น Reminders หรื อกำร ช่วยเตือนควำมได้ โดยหน้ ำตำจะเหมือนหน้ ำ Note เหมือนรูปขวำ @lgg2thailandclub

Google Keep – Taking Note เมื่อเรำกดปุ่ มสร้ ำง Note ก็จะเจอหน้ ำแบบนี ้ • สำมำรถสร้ ำงชื่อ หรื อ Title ของ Note ได้ • ปุ่ มที่คล้ ำยๆจำนสี จะเป็ นกำรเลือกพื ้นสีของ โน้ ต ทำให้ เวลำแสดงคล้ ำยๆสีของกระดำษ Post-it • ปุ่ มกล้ อง ไว้ สำหรับแทรกรูปลงใน Note • นอกจำกนี ้ ที่ปม Remind me สำมำรถตังเวลำ ุ่ ้ เพื่อช่วยเตือนควำมจำได้ อีกด้ วย @lgg2thailandclub

Google Keep - Settings เมื่อเรำกดปุ่ มเมนูของเครื่ อง จะพบเมนูตำม รูปแรก Single-column view คือ ปรับให้ หน้ ำแสดง Note เป็ นแถวเดียว เมื่อเรำกดที่ Settings จะมำที่หน้ ำถัดไป เรำสำมำรถเชคได้ ว่ำ Note มีกำร sync อยู่ กับ gmail หรื อไม่ @lgg2thailandclub

Add a comment

Related presentations

Health & Fitness Tracking Trends: 2014 Introduction The latest lifestyle has ...

Both the Lumia 520 and X look similar and are available in a similar price bracket...

Like a paint brush to an artist and a chisel in the sculptor's hand, so is the Mag...

The Venus Ratio Pdf

The Venus Ratio Pdf

March 30, 2014

The Venus Ratio is the new impressive weight reduction program developed especiall...

専門学校として、GDC2012への参加し、GDC2014でGDC Playへ出展した時の記録です。今後、GDC Playへ出展される方への参考になればと思います。

Related pages

Google Keep

Sign in with your Google Account Enter your email. Need help? Sign in with a different account Create account One Google Account for everything Google ...
Read more

Samsung Galaxy S7 4G Smartphone - Devices & Hardware

Samsung Galaxy S7 4G LTE Smartphone Released ... Samsung Galaxy S7 4G Smartphone Samsung Galaxy S7 4G LTE Smartphone Released
Read more

ZyXEL LTE4506 4G LTE Cat6 Wireless Router - Devices & Hardware

ZyXEL LTE4506 4G LTE Cat6 Wireless Router ZyXEL LTE4506 LTE Cat6 Router
Read more

Droidth

Keep me logged in. Forgot your password? ... LG Mobile Thailand Club. ... เครื่อง lg g2 ของผม เชื่อมต่อ wifi ...
Read more

Google Mobile

One place to create, share, collaborate & keep your stuff, ... Google Keyboard makes text input easy with Gesture and Voice Typing and word suggestions.
Read more

Nexus - Google

Packed with new features including Nexus Camera, ... Nexus is a direct line to Google’s latest in mobile ... Keep me posted on the latest news from Nexus.
Read more

ปัญหา browser พาไปเวบไม่ ...

Keep me logged in. Forgot ... ผมเริ่มจากหาข้อมูลใน Google ด้วยคำ ... LG G2 Thailand Club ...
Read more