Gitano

67 %
33 %
Information about Gitano

Published on May 31, 2008

Author: marcusmedia

Source: slideshare.net

9 S O C I E TAT EL PUNT | Dissabte, 31 de maig del 2008 Criden a declarar El govern reactiva el pla integral del un dirigent de CCOO pel fet poble gitano, aprovat fa quasi tres anys d’estar a favor de l’avortament ● Barcelona. Andrés L’executiu ha posat en marxa 64 de les 91 mesures incloses en el programa Querol Muñoz, secreta- ri de Moviments So- any per la lentitud en el desplegament del pro- fundació per promoure la cultura del poble gi- S. PÉREZ / Barcelona cials de CCOO de Cata- ● Tres quartes parts de les mesures incloses en grama han imprès un nou ritme a la seva execu- tano i la formació de dones en voluntariat. Les lunya, ha estat citat a el primer pla integral del poble gitano que el ció. Entre les actuacions destaquen la creació entitats fan una valoració positiva del desple- declarar als jutjats de govern va aprovar al final del 2005 ja s’estan en de la figura del promotor escolar, la posada en gament tot i esperar que s’apliquin les mesures Manresa dilluns vinent marxa. Les crítiques sorgides fa poc més d’un marxa d’una escola de romaní, l’impuls d’una més ràpidament i que hi hagi més implicació. per haver-se autoincul- pat d’haver acompa- Aquest any toca fer balanç nyat una dona a qui de la feina feta i plantejar s’havia de fer una inter- què cal millorar del primer rupció voluntària de pla adreçat al poble gitano l’embaràs. Aquesta au- per elaborar-ne una sego- toinculpació la va fer na part. Fa un any, algunes dins de la campanya en de les entitats van criticar defensa de l’exercici «la lentitud» amb què s’es- del dret a l’avortament, tava aplicant i es va detec- en la qual participa tar que el flux d’informa- CCOO de Catalunya. ció entre l’administració i La campanya es du a les associacions no era del terme per denunciar el tot fluid. Llavors s’havien desprestigi que han vis- posat en marxa 28 actua- cut les clíniques auto- cions. Ara, el nombre puja ritzades per avortar, i fins a 64 i les associacions per demanar a les insti- fan un balanç més positiu tucions que mantinguin del pla malgrat afirmar el dret a la intimitat i la que n’esperen molt més. protecció de dades de La coordinadora del pla, les dones. Dimecres Manuela Fernández, re- passat, a Barcelona, ja corda que caldrà més va haver-hi una concen- temps per desenvolupar i tració en el marc de la avaluar algunes de les me- campanya contra la pe- sures previstes. Posa com nalització de l’avorta- a exemple les relacionades ment en què es va anun- amb l’educació i les que ciar la recollida de sig- han de promoure i donar a El promotor Miguel Ángel Franconetti, al pati de l’escola pública Jaume Balmes del barri de Sant Cosme. / ORIOL DURAN natures per presentar- conèixer la cultura del po- les als parlaments espa- ble gitano. El pla s’està nyol i català. Fa unes L’enllaç entre l’escola i la família desplegant de manera quantes setmanes, una transversal per mitjà de jutgessa de Tarragona dotze departaments de la va citar a declarar una ● A Catalunya hi ha 13 promotors Generalitat i amb la parti- d’entorn de Sant Cosme. Assegura alumnes sense escolaritzar i han vintena de persones per cipació activa de 23 enti- escolars, una nova figura dins del que els resultats obtinguts han es- millorat els resultats acadèmics. haver-se autoinculpat tats a través de les comis- sistema educatiu que fa «de pont tat bons perquè «s’ha omplert el Franconetti diu que la tasca del en el marc de la mateixa sions de treball. entre l’escola i les famílies gita- buit» que s’havia detectat entre els promotor està lligada a la zona on campanya. / ACN nes» i que té com a objectiu reduir centres i les famílies. La seva feina es treballi. Ara n’hi ha a Badalona, Algunes mesures l’absentisme i promoure l’èxit es- va més enllà de la del mediador: l’Hospitalet de Llobregat, Reus, ICV aconsegueix La mediació és un dels as- colar de l’alumnat gitano. Miguel treballa en equip amb els diferents Tarragona, Girona, Balaguer, Ter- pectes que s’ha impulsat Ángel Franconetti fa de promotor professionals dels centres educa- rassa i Sabadell, Gavà, Sant Boi i celebrar el dia de amb el pla. En concret, al Prat de Llobregat, al barri de tius de la zona –de fet, ell és un Sant Cosme. Comenta que s’està l’alliberament gai s’ha creat la mediació civi- Sant Cosme. Va ser el primer a Ca- més–, però a la vegada interactua plantejant un protocol d’actuació a cocomunitària amb la con- talunya gràcies a un pla pilot im- amb l’entorn. «La meva feina no través de la Fundació Pere Closa. a Viladecavalls tractació de set persones pulsat pel Departament d’Educa- està a les aules sinó participant en El perfil és divers: persones amb ● Viladecavalls. El grup d’ètnia gitana per prevenir ció, a través de la Fundació Pere les estructures del barri», afirma. A estudis i sense, formades per ser i intervenir en cas de pos- Closa. La feina de Franconetti través del pla d’entorn, s’han acon- promotors i amb un estret vincle municipal d’Iniciativa sibles conflictes a tot el també està lligada al pla educatiu seguit bons resultats: no hi ha amb la comunitat. per Catalunya Verds de territori, i s’ha reforçat la Viladecavalls ha acon- sociocultural. Set media- seguit que al final se ce- dors més treballen amb els d’un museu virtual del po- plicació dels departaments esperances que el pla anirà Gitano a Catalunya. La di- lebri el dia de l’allibera- ajuntaments per promoure ble gitano que serà gestio- és desigual. Segons afirma a millor.» Hi afegeix que rectora, Carmen Méndez, ment gai i lèsbic al mu- l’accés de les persones als nat per gent de la comuni- el president, José Santos, cal una major implicació recorda «la complexitat» nicipi el 29 de juny vi- serveis. En el marc de tat després de rebre forma- n’hi ha de compromesos, del poble gitano: «No po- de la posada en marxa nent. En un comunicat l’impuls de la cultura i la ció. En l’àmbit de les do- com ara el d’Educació, i dem esperar que ningú ens d’un pla que aposta per «la la formació ecosocia- llengua del poble gitano, nes, vol reforçar la seva d’altres que no s’hi han ho solucioni tot.» L’entitat transversalitat» i per pen- lista es felicita de l’as- s’ha creat la Romani Sko- participació amb cursos de implicat, com ara el de Drom Kotar Mestipen fa sar en el poble gitano de soliment d’aquest ob- la, un espai on trenta alum- formació de voluntariat. Ja Treball. Santos assegura «una valoració positiva de manera integral, i això in- jectiu a partir d’una nes es formen per poder se n’ha fet un. I per acabar, que «estan fent feina» tant l’esforç que s’està fent i clou la promoció de la seva moció que es va presen- ensenyar després al col- per mitjà del Departament les associacions com Go- dels avenços en la posada cultura. Creu que en el fu- tar en ple municipal i a lectiu gitano la llengua ro- de Governació s’han posat vernació, que lidera, per en marxa de les actuacions tur pla s’ha d’apostar per la qual tots els partits maní amb l’objectiu de re- tres punts Òmnia, als bar- mitjà de la direcció gene- del pla». Les membres de millorar la planificació i polítics van donar su- cuperar-la. En aquest sen- ris de Gràcia i la Mina i a ral d’Acció Cívica, la ges- l’associació destaquen temporització dels objec- port. El regidor Carles tit, també s’està treballant Viladecans, gestionats per tió del pla. Reclama, però, que «és fonamental la pre- tius ja marcats per avançar Rodríguez va voler sub- per enllestir el projecte i entitats gitanes. més agilitat en la posada sència de la veu de les do- en resultats. També creu ratllar «la importància aprovar la creació de la en marxa de les mesures. nes gitanes en els diferents que s’haurien de prioritzar de visualitzar i norma- La veu de les entitats fundació per promocionar Partint d’una valoració po- òrgans de participació del les campanyes per donar litzar els homes i dones la cultura gitana. Fernán- Per la Federació d’Asso- sitiva, Juan de Dios Ramí- pla». També participa en més informació i fer més lesbianes, gais, transse- dez destaca, a més, la futu- ciacions Gitanes de Cata- rez Heredia, de la Unió el desenvolupament del visibles les mesures a fa- xuals i bisexuals, també ra posada en funcionament lunya (Fagic), però, la im- Romaní, afirma: «Tenim pla la Fundació Secretariat vor del poble gitano. a Viladecavalls». / EFE

Add a comment

Related pages

Gitano – Wikipedia

Gitano ist die Bezeichnung für: einen Angehörigen der spanischen Untergruppe der Roma, siehe Kalé; einen Film aus dem Jahr 2000, siehe Gitano (Film)
Read more

Gitano

Gitano. Restaurant. Speisekarte. Aktuelles. Hochzeiten/Feiern. Events/Catering. Kochschule. Galerie. Kontakt. Impressum. Jobs. Öffnungszeiten ...
Read more

Kendji Girac - Color Gitano - YouTube

Découvrez le 1er Single de Kendji Girac « Color Gitano » Album disponible : http://kendji.lnk.to/KendjiAlbum KENDJI GIRAC – Color Gitano ...
Read more

Gitano Gitarrenstütze

Gitano Gitarrenstütze leichte Metallstütze mit 2 Saugknöpfen und rutschfestem Stoffband, zusammenklappbar, kann am Instrument verbleiben, paßt zum ...
Read more

El Gitano, Düsseldorf - Altstadt - Restaurant Bewertungen ...

El Gitano, Düsseldorf: 52 Bewertungen - bei TripAdvisor auf Platz 374 von 1.600 von 1.600 Düsseldorf Restaurants; mit 3,5/5 von Reisenden bewertet.
Read more

DJ GITANO | the best of latin music y mas flow © 2016

Dj Gitano,Dj & Producer from Venezuela,best of latin music y mas flow,official member of Nuestra Cosa Productions,Salsa Party in Heidelberg.
Read more

gitano.de

Hier gehts weiter. KLICK mich ...
Read more

Willkommen in der spanischen Taverne ElGitano in Kassel

Willkommen in der spanischen Taverne El-Gitano in Kassel. El Gitano. Schönfelder Str. 41 34121 Kassel Telefon: 0173 762 69 46. Öffnungszeiten: Dienstag ...
Read more

Gitano - significado de gitano diccionario

gitano, -na adj./s. m. y f. 1 Se aplica a la persona perteneciente a un pueblo nómada que probablemente tuvo su origen en la India y que se extendió por ...
Read more

Home - AGITANO

AGITANO, das Wirtschafts- und Mittelstandsmagazin, bringt regelmäßig Beiträge rund um Wirtschaft und Management, Interviews und hilfreiche Tipps und Tricks.
Read more