Geography 10_period 6

67 %
33 %
Information about Geography 10_period 6

Published on November 6, 2007

Author: kiyoshi

Source: slideshare.net

Description

© 2007 kiyoshi_penny

Bài 6: Hệ quả chuyển động xung quanh Mặt Trời của Trái Đất I. Chuyển động biểu kiến hàng năm của Mặt Trời II. Các mùa trong năm III. Ngày, đêm dài ngắn theo mùa và theo vĩ độ © 2007 kiyoshi_penny

I. Chuyển động biểu kiến hằng năm của Mặt Trời Hiện tượng Mặt Trời ở đúng đỉnh đầu lúc 12 giờ trưa (tia sáng Mặt Trời chiếu thẳng góc với tiếp tuyến ở bề mặt đất) được gọi là Mặt Trời lên thiên đỉnh. Chuyển động biểu kiến là sự chuyển động của một vật thể được quan sát và mô tả từ một vị trí nào đó (dù trong thực tế vật thể được quan sát có thể sẽ không chuyển động thật) Chuyển động biểu kiến của Mặt Trời là sự chuyển động của Mặt Trời được quan sát và mô tả từ mặt đất (dù trong thực tế Mặt Trời không hề chuyển động quanh Trái Đất) © 2007 kiyoshi_penny

© 2007 kiyoshi_penny Tia sáng Mặt Trời Trục Trái Đất Chí tuyến Bắc Xích đạo Chí tuyến Nam Mặt trời lên thiên đỉnh tại Chí tuyến Bắc ngày 22/6 (Hạ chí)

© 2007 kiyoshi_penny Tia sáng Mặt Trời Trục Trái Đất Chí tuyến Bắc Xích đạo Chí tuyến Nam Mặt trời lên thiên đỉnh tại Xích đạo ngày Xuân phân (21/3) và Thu phân (23/9)

© 2007 kiyoshi_penny Tia sáng Mặt Trời Trục Trái Đất Chí tuyến Bắc Xích đạo Chí tuyến Nam Mặt trời lên thiên đỉnh tại Chí tuyến Nam ngày 22/12 (Đông chí)

Vào ngày Hạ chí 22/6, cực Bắc của Trái Đất sẽ nghiêng về phía Mặt Trời. Lúc 12h trưa Mặt Trời sẽ chiếu vuông góc với mặt đất tại Chí tuyến Bắc 23˚27’B Vào ngày Xuân phân 21/3 và ngày Thu phân 23/9, sẽ không có cực nào của Trái Đất nghiêng về phía Mặt Trời. Lúc 12h trưa, Mặt Trời sẽ chiếu vuông góc với mặt đất tại Xích đạo 0˚ Vào ngày Đông chí 22/12, cực Nam của Trái Đất sẽ nghiêng về phía Mặt Trời. Lúc 12h trưa, Mặt Trời sẽ chiếu vuông góc với mặt đất tại Chí tuyến Nam 23˚27’N Nhận xét: © 2007 kiyoshi_penny

© 2007 kiyoshi_penny I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 23 ˚ 27’N 23˚27’B 0˚ Tháng 21/3 22/6 23/9 22/12 Đường biểu diễn chuyển động biểu kiến của Mặt Trời

Kết luận: Khu vực nằm giữa Chí tuyến Bắc 23˚27’B và Chí tuyến Nam 23˚27’N (bao gồm cả Xích đạo 0˚) sẽ có hiện tượng Mặt Trời lên thiên đỉnh mỗi năm 2 lần. Tại Chí tuyến Bắc 23˚27’B và Chí tuyến Nam 23˚27’N sẽ có hiện tượng Mặt Trời lên thiên đỉnh mỗi năm một lần. Những khu vực có vĩ độ cao hơn 23˚27’B và thấp hơn 23˚27’N sẽ không bao giờ có hiện tượng Mặt Trời lên thiên đỉnh do những tia sáng Mặt Trời nhận được luôn là những tia xiên. © 2007 kiyoshi_penny

..:: The end ::.. © 2007 kiyoshi_penny

Add a comment

Related pages

Geography 10_period 7 - Education

Download Geography 10_period 7. Transcript. 1. ... Yr 6 Geography UnitsYr 7 Russia Chap 12Lake Baikal 1. Lake Baikal Made by: Aleksey Ermolchev, ...
Read more

Global 10 Period 6 - Cleveland Hill Schools

Global 10 Period 6: High School 105 Mapleview Rd. Cheektowaga, NY 14225 ... Global History & Geography 10 Block 6 - A, B, D, E days. Monday 10/19 –
Read more

www.ppcsd.org

Period 4: (9:49-10:30) Global History and Geography 10 . Period 5: (10:34-11:15) Global History and Geography 10 . Period 6: (11:19-12:00) Lunch ...
Read more

Global 10 Period 6 - Historymrcrino59 - Criminology

Global 10 Period 6. Edit 32 88 ... 6 MB; Middle Ages Essay Question.doc. ... EUROPE GEOGRAPHY. EUROPE COUNT CAP.ppt. Details; Download;
Read more

Global 10 - Period 2

Global 10 Period 6: High School 105 Mapleview Rd. Cheektowaga, NY 14225 716-836-7200 ... Global History & Geography 10 Block 2. Monday 10/19 – E Day.
Read more

Class Calendar - World History and Geography

Class Calendar NOTE: ... In Geography, religion is an example of cultural differences. ... Due September 9-10. Period 6 Preview;
Read more

Class Announcements - Mr. Bernstein's Page

9:15-10:10 period 4/5 Geography. 10:15-11:10 period 6 Physical Science. ... 9:15-11:15 make ups Technology Survey posted Jan 7, 2011, 6:29 AM by alex bernstein
Read more

AP Human Geography Unit III Vocab - Scribd

Kiran Shila 10/31/10 Period 6 Unit III Vocab. Concepts of Culture Acculturation the exchange of cultural features that results when groups of individuals ...
Read more