Geo-informatie - De verbindende-factor in moderne informatie-architecturen

50 %
50 %
Information about Geo-informatie - De verbindende-factor in moderne informatie-architecturen
Technology

Published on February 26, 2014

Author: ErikvanderZee

Source: slideshare.net

Description

Presentatie voor het Nederlands Genootschap voor Informatici (NGI) te Utrecht op 26 februari 2014 door Erik van der Zee (Geodan) en Jeroen Baltussen (Ministerie Economische Zaken)

Geo-informatie De verbindende-factor in moderne informatie-architecturen Presentatie voor het Nederlands Genootschap voor Informatici (NGI) Utrecht, 26 februari 2014 Erik van der Zee (Geodan) & Jeroen Baltussen (Ministerie Economische Zaken)

Introductie Erik • Erik van der Zee (1970) • Achtergrond in – Bedrijfseconomie – Fysische Geografie • Werkzaam bij Geodan (www.geodan.nl) als senior Consultant Geo-ICT specialisatie spatial SOA en EDA architecturen • Certified TOGAF Enterprise Architect • Promotieonderzoek aan VU (mogelijkheden van Geo in smart environments)

Introductie Jeroen • Jeroen Baltussen (1964) • Achtergrond in – Landbouw en natuur – ICT – Ruimtelijke Informatie • Geo-ICT architect - Ministerie Economische Zaken (GIS Competence Center) • Strategisch adviseur PDOK - Geonovum • Certified TOGAF Enterprise Architect

Agenda 1. Wat is GIS 1. 2. 3. 2. Toepassingen van GIS 1. 3. Geo-SOA en Geo-EDA Geodata en Geoservices Geo-standaarden Toonaangevende Geo-voorzieningen in Nederland 1. 2. 3. 4. 5. 5. Toepassingsvelden Geo-IT Architectuur (GIS onder de motorkap) 1. 2. 3. 4. Model van de werkelijkheid (Vector vs Raster) Concept van lagen in een GIS (en combineren van lagen) Meer dan alleen “kaartjes”  Attribuut queries en Joins vs Spatial queries en Joins PDOK/NGR/PGR (voorbeeld + “onder de motorkap”) Risicokaart.nl (voorbeeld + “onder de motorkap”) Ruimtelijkeplannen.nl (voorbeeld + “onder de motorkap”) Portaal voor de leefomgeving (voorbeeld + “onder de motorkap”) … Toekomst van GIS 1. 2. Smart environments en Internet of Things Augmented Reality (Google Glass)

1. Wat is GIS

Modeling the real world

Modeling the real world • Two ways of thinking about phenomena on the Earth’s surface 1. the discrete-object view, reality is like an empty table-top littered with discrete, countable objects that can be assigned to different classes 2. the continuous-field view, reality is a collection of continuous surfaces, each representing the variation of one property, such as elevation, over the Earth’s surface

Object vs Field view • Object View (vector) • Field View (tessellation)

Geodata 2D/3D Vector/Raster Vector • 2D • 3D Raster

Geometry Primitives (WKT/WKB) Vector data

Spatial Operators (selectors)

Spatial Functions

Coordinate Reference Systems • Unprojected vs Projected coordinates… Azimuthal map projection

Spatial Queries en Spatial Joins Selecteer vlak via punt (identify) select relatie_nummer from brp_percelen b where (sdo_relate (b.geometrie , mdsys.sdo_geometry (1, null , mdsys.sdo_point_type (123456, 456789, null) , null, null) , 'MASK=ANYINTERACT QUERYTYPE=WINDOW' ) ='TRUE') ================================== RELATIE_NUMMER ----------239132

Opvragen relatie tussen vlakken • SDO_GEOM.RELATE • Bepalen of twee vlakken (Groningen en Limburg) een relatie hebben: • • • • • • SELECT SDO_GEOM.RELATE(gro.shape, 'DETERMINE', lim.shape, 0.05) FROM nederland gro, nederland lim WHERE gro.provincie='Drenthe' AND lim.provincie='Limburg' /------------------------------------------------------DISJOINT • • • • SELECT SDO_GEOM.RELATE(n.shape, 'DETERMINE', b.shape, 0.05) FROM nederland n, bod50_index b WHERE n.PROVINCIE='Friesland' AND b.tile_name='B11WEST' • • --------------------------------------------------CONTAINS

Overlap van percelen • SDO_GEOM.SDO_INTERSECTION • Geeft een geometrisch object dat de topologische doorsnede is van twee geometrische objecten (AND operatie). In het onderstaande voorbeeld is een vlak genomen uit de bod50_index dat gedeeltelijk binnen Groningen ligt. Van het hele vlak is vervolgens bepaald welk percentage (‘ / area * 100) binnen Groningen ligt. • • • SELECT (SDO_GEOM.SDO_AREA( (SELECT SDO_GEOM.SDO_INTERSECTION(n.shape, b.shape, 0.05) FROM nederland n, bod50_index b WHERE n.provincie='Groningen' AND b.tile_name='B07WEST') , 0.05) / area * 100)percentage FROM bod50_index WHERE tile_name='B07WEST' /

CAD vs GIS • Line oriented data (CAD) – Texts are stored as geometries – Properties are stored using texts, colors and symbols • Object oriented data (GIS) – Texts are stored as attributes – Properties are stored as attributes

2. Toepassingen van GIS

GIS Use Cases

3. Geo-IT Architectuur (GIS onder de motorkap)

Architectuur Businessdoelen Business architectuur Product/ Di enst Proces Organisa tie Informatie architectuur Technische architectuur Gegevens Middle ware Principes Principes Modellen Modellen Standaards Standaarden Framework GeoFramew ork voor geo stanaarden Standaarden Applicatie Platform Netwerk

 GI-beraad Het doen van aanbevelingen aan de minister, overige ministers en overheidsorganen over • de strategische onderwerpen op het gebied van de geoinformatie in de publieke sector in Nederland • adviseren over en kaders te stellen voor GEO m.b.t. • de organisatie van de coördinatie • de infrastructuur en voorwaarden voor ontsluiting • het stimuleren van gebruik en • standaardisatie van de geo-informatie

 GIDEON • Visienota van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu • 2008-2011 • Doel: Basisvoorziening geoinformatie Binnen vier jaar beschikt Nederland over een basisvoorziening geo-informatie die duurzaam, succesvol en intensief wordt gebruikt door alle partijen in de samenleving.

 Vier hoofddoelen GIDEON 1. Burgers en bedrijven kunnen van elke locatie alle geo-informatie op eenvoudige wijze gebruiken 2. Bedrijven kunnen gemakkelijk waarde toevoegen aan geo-informatie van de overheid 3. De overheid maakt optimaal gebruik van geo-informatie in al haar werkprocessen en dienstverlening 4. Overheid, bedrijfsleven en instellingen van onderwijs, onderzoek en wetenschap werken nauw samen (innovatie)

 Zeven implementatiestrategieën 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Inbedding Geo in e-dienstverlening Wettelijke basisregistraties INSPIRE implementatie in Nederland Optimalisatie aanbod geo-informatie en –diensten Ketensamenwerking Waardecreatie Kennis, innovatie en educatie

Geo Samen (Gideo 2) Nieuwe visie van overheid, bedrijfsleven en wetenschap op de toekomst van de geosector Speerpunten: • Basis op orde • Kennisinfrastructuur • Open data • Innovatie • Beter benutten • Marketing en communicatie • Internationaal • Samenwerking in de gouden driehoek OGC Geo Services  Web Map Service (WMS): webgebaseerde kaartservice. Levert kaarten, d.w.z. visuele representatie van geografische data in PNG, GIF, JPEG, SVG, WebCGM, … De afbeelding wordt verstuurd naar de client.  Web Feature Service (WFS): interface voor het opvragen, aanleveren en bewerken van geografische vector data. De geografische data wordt weliswaar visueel gerepresenteerd, maar de geografische data zelf wordt naar de client verstuurd.

 Werking van een WMS Service http://suite.opengeo.org/geoserver/wms?service=WMS&version=1.3.0 &request=GetMap&layers=usa:states&srs=EPSG:4326&bbox=24.956,124.731,49.372,-66.97&format=image/png&width=780&height=330

 WMS service WMS-server GetCapabilities XML-document GetMap Rasterkaart GetFeatureInfo Attribuutinformatie

WMS mogelijkheden  GetCapabilities: vraag de mogelijkheden van de WMS service op – Gehanteerde coördinatensysteem – Aanwezige kaartlagen – …  GetMap: verkrijgen van de kaart. Parameters: – Beeldgrootte – Rasterformaat – Coördinatensysteem – Kaartlagen – …  GetFeatureInfo (optioneel) – Opvragen van de eigenschappen van een individueel object op de kaart. 

 Praktijk: WMS client  Quantum GIS  URLs uit www.nationaalgeoregister.nl  http://webservice.nieuwekaart.nl/cgi-bin/nkn  http://www.nieuwsinkaart.nl/bag/wms?service=WMS&request=GetCapab ilities

 WFS Service Basic WFS-server GetCapabilities XML-document GetFeature GML DescribeFeatureType XML-schema

 WFS mogelijkheden  GetCapabilities: vraag de mogelijkheden van de WFS service op – Ondersteunde operaties – Beschikbare feature types  GetFeature: verkrijgen van de objecten. – Query taal: Filter Encoding – Response: feature collection  DescribeFeatureType – Opvragen van het XML schema.

 Werking van een WFS Service http://suite.opengeo.org/geoserver/wfs?service=wfs&vers ion=1.1.0&request=GetFeature&typename=usa:states&fea tureid=states.39

 INSPIRE Implementatie van standaarden Chapter II Chapter III DT Metadata DT Data Specifications Chapter IV DT Network Services Chapter V DT Data sharing Chapter VI DT Monitoring and reporting

 INSPIRE: thema’s Bijlage I – systemen voor verwijzing met coördinaten – geografisch rastersysteem – geografische namen – administratieve eenheden – adressen – kadastrale percelen – vervoersnetwerken – hydrografie – beschermde gebieden Bijlage II – hoogte – bodemgebruik – orthobeeldvorming – geologie

 INSPIRE: thema’s Bijlage III – statistische eenheden – gebouwen – bodem – landgebruik – menselijke gezondheid en veiligheid – nutsdiensten en overheidsdiensten – milieubewakingsvoorzieningen – faciliteiten voor productie en industrie – faciliteiten voor landbouw en aquacultuur – spreiding van de bevolking – demografie – gebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden – gebieden met natuurrisico's – atmosferische omstandigheden – meteorologische geografische kenmerken – oceanografische geografische kenmerken – zeegebieden – biogeografische gebieden – habitats en biotopen – spreiding van soorten – energiebronnen – minerale bronnen

INSPIRE Architectuur 

 Enterprise GIS

 Geo-ICT Component Stacks ESRI Stack Other Clients (OS, COTS) ESRI Web GIS ESRI Desktop GIS Oracle Stack Other Clients (OS, COTS) Oracle Maps (Mashup) Oracle Mapviewer OSS Stack Other Clients (OS, COTS) Open Layers OGC en W3C Services OGC en W3C Services OGC (en W3C) Services ESRI ArcGIS Server Oracle Application Server and OC4J OSS Server Components e.g. GeoServer, UMN, Degree Any DBMS Microsoft SQLServer PostgreSQL / Oracle Spatial / Etc… Oracle Spatial DBMS PostGreSQL/PostGIS Spatial ETL (e.g. FME Server) Spatial ETL (e.g. FME Server) Spatial ETL (e.g. FME Server)

GIS en The Cloud… Typische Geo Cloud oplossingen: • Private mapping clouds (Google Maps, Bing,..) • Open data mapping: Open street Map,.. • Public Clouds: PDOK, Data.gov, Ordnance Service • Private location services: Geodan, Bridgis, Neo, … • Amazon, Azure, … 

 Geo-Datamanagement (spatial ETL)

 OpaFit

Agenda  Standaarden

 Architectuur Nora en INSPIRE

Piramide van domein standaarden Semantische en conceptuele harmonisatie HOE ISO INSPIRE NEN3610  ISO standards European guidelines National standards Data Exchange IMRO IMWA IMLG IMNAB IMBAG IMKL IMKAD IMKICH IMWE IMGeo IM0101 IMBRO IMTOP IMOOV IM . . . Domain standards WAT Organisation standards

 Geo-standaarden en het stelsel van basisregistraties TOP10NL (NEN3610) IMKAD (NEN3610) IMGeo (NEN3610) StUF-WOZ NEN3610 voor geometrie in onderzoek IMBRO (NEN3610) StUF In onderzoek StUF LV-BAG (NEN3610)

 GeoData

4. Toonaangevende geovoorzieningen in Nederland

www.pdok.nl E-overheid GBA kadaster handelsreg www.overheid.nl gemeente Gebouwen KvK burger Contactcentrum Overheid Kadaster Overheidstransactiepoort RBD Topografie UWV bedrijf PDOK Adressen provincie Kentekens Polisadm ministerie Inkomen overig: 1600 etc. Servicebussen PDOK

www.nationaalgeoregister.nl • Live demo

www.risicokaart.nl • Live demo

www.ruimtelijkeplannen.nl • Live demo

ICT Innovatieplatform Geo

5. Toekomst van GIS

 Geo-Cloud

Geospatial Semantic Web

Geo in Smart Environments

Pilot Sensor Web en IoT

Pilot Sensor Web en IoT • Begin 2014 • Organisatie Geonovum (www.geonovum.nl) • Kenmerken – Open Platform (sponsors + overige geïnteresseerden) – Via samenwerking, kennisuitwisseling en afspraken werken aan gemeenschappelijk doel; om sensor en IoT toepassingen verder te brengen – Lange-termijn doel creëren van community, die ambitie heeft om sensor en IoT toepassingen verder te brengen

Pilod 2.0 Linked Open Data

Pilod 2.0 Open Linked Data • Fase 1 2013 – Fase 2 2014 • Organisatie Geonovum (www.geonovum.nl) • Kenmerken – Web of content -> Web of data – Implementatie – 2 Thema´s en 7 cases Bestuurlijke Verankering URI-strategie User Interface Sensoren Linked Geo data Semantiek Kennis API

EINDE

Add a comment

Related presentations

Presentación que realice en el Evento Nacional de Gobierno Abierto, realizado los ...

In this presentation we will describe our experience developing with a highly dyna...

Presentation to the LITA Forum 7th November 2014 Albuquerque, NM

Un recorrido por los cambios que nos generará el wearabletech en el futuro

Um paralelo entre as novidades & mercado em Wearable Computing e Tecnologias Assis...

Microsoft finally joins the smartwatch and fitness tracker game by introducing the...

Related pages

Ngi - Geo-informatie; de verbindende factor in moderne ...

Geo-informatie; de verbindende factor in moderne informatie-architecturen Geo-informatie heeft de laatste tijd een enorme vlucht genomen. Het is alom ...
Read more

Geo-informatie; de verbindende factor in moderne ...

26-2: Ngi-NGN: Geo-informatie; de verbindende factor in moderne informatie-architecturen: Datum: 26 februari Locatie: nbtm
Read more

Geo-informatie - De verbindende-factor in moderne ...

1. Geo-informatie De verbindende-factor in moderne informatie-architecturen Presentatie voor het Nederlands Genootschap voor Informatici (NGI) Utrecht, 26 ...
Read more

Nieuwsbrief

Onder de titel "Geo-informatie; de verbindende factor in moderne informatie-architecturen" zullen Jeroen Baltussen en Erik van der Zee op 26 ...
Read more

Geo-informatie; de verbindende factor in moderne ...

Geo-informatie heeft de laatste ... in moderne informatie-architecturen. ... hoe locatie een verbindende factor kan zijn en welke aspecten er ...
Read more

Geo-informatie; de verbindende factor in moderne ...

26-2: Ngi-NGN: Geo-informatie; de verbindende factor in moderne informatie-architecturen: Datum: 26 februari Locatie: nbtm
Read more

Geo-informatie; de verbindende factor in moderne ...

Geo-informatie; de verbindende factor in moderne informatie-architecturen. ... Ze hebben toegelicht hoe geo-informatie zich onderscheidt van ...
Read more

Erik van der Zee - HubSlide

Geo-informatie - De verbindende-factor in moderne informatie-architecturen Presentatie voor het Nederlands Genootschap voor Informatic... 5 months ago.
Read more