Genòmica nutricional de l’obesitat

50 %
50 %
Information about Genòmica nutricional de l’obesitat

Published on March 15, 2016

Author: LaiaPrezRico

Source: slideshare.net

1. GENÒMICA NUTRICIONAL DE L’OBESITAT Laia Pérez Rico

2. INTRODUCCIÓ  Obesitat: malaltia caracteritzada per un excés de greix, que es traduïx en un excés de pes que pot ser perjudicial per a la salut. L'adquisició d'un excés de greix es produïx per un desequilibri entre la ingesta i la despesa energètica.

3. Factors genètics de l’obesitat  L'herència genètica a través de gens específics pot influir en la regulació de la gana, la termogènesis i el metabolisme energètic, així com en diferents processos incluint l'adipogènesi INTRODU

4.  Nutrigenòmica: ciència que estudia la influència dels nutrients sobre l'expressió dels gens. INTRODU

5. Principis de la genòmica nutricional  Els components de la dieta poden alterar l'expressió o estructura dels gens.  La dieta pot ser un factor de risc d'una malaltia.  Alguns gens regulats per la dieta poden participar en l'inici, la incidència, la progressió i/o la severitat de les malalties cròniques.  El grau en què la dieta influïx sobre el binomi salut- enfermetat pot dependre de la constitució genètica individual.  Qualsevol intervenció dietètica basada en el coneixement de les necesitats nutricionals, l'estat nutricional i el genotip serà útil per a prevenir, mitigar, o curar les malalties cròniques. INTRODU

6. VARIANTS GENÈTIQUES RELLEVANTS EN L’OBESITAT  Gen de la leptina: regulador clau del metabolisme dels greixos i el consum d'energia  Gen de la MC4R: control hipotalàmic de la ingesta d’aliments. Regulació de la gana i del consum energètic. Les mutacions rares en aquest gen s’han asociat amb l’obesidad monogènica en humans. La deficiència de MC4R es caracteritza per trastorns, com ara hiperfàgia, hiperinsulinèmia o increment de la massa de greix

7.  PPARγ: controla l'expressió de gens implicats en la diferenciació dels adipòcits, l'emmagatzematge de lípids i la sensibilització a la insulina.  ADRB  ADRB2: codifica una proteïna principal del receptor lipolític en cèl·lules grasses humanes  ADRB3: participa en el metabolisme dels adipòcits, la mediació de la taxa de lipòlisis en resposta a les catecolamines i en la termogènesi. VARIAN RELLEV

8.  Napmt: les concentracions circulants de Nampt i els nivells d'expressió del ARNm de la CBP són elevats en els pacients obesos.  UCP: actuen com a reguladors del metabolisme energètic. Existeixen UCP1, 2 i 3 VARIAN RELLEV

9.  FTO: s’ha associat el gen FTO i diferències en el comportament de la ingesta de menjar, la sacietat i la dieta. Les funcions del gen FTO es relacionen amb el control hipotalàmic de la sacietat, la hiperfàgia i l'ansietat davant la restricció del menjar. Este gen afecta la massa del greix corporal a través de la regulació de la lipòlisi. VARIAN RELLEV

10. Estudis amb diferents gens  Criteris per a identificar els gens candidats a un malaltia: – Deuen ser regulats per la dieta o pel genotip – Deuen estar localitzats en regions cromosòmiques associades a la malaltia

11. UCP 2:  L'al·lel G en la regió promotora d'UCP2 augmenta el risc de l'obesitat.  El polimorfisme Ala55Val augmenta l'eficàcia de l'exercici físic. Estudis

12. Estudi sobre l’impacte dels reguladors sobre l’expressió de l’obesitat associada als gens FTO i Nampt  L'expressió del gen FTO no està relacionada amb la diferenciació i maduració dels adipòcits humans, ni tampoc per la concentració dels factors que influïxen en el metabolisme de la glucosa.  L'expressió de Nampt es veu afectada per la concentració dels compostos relacionats amb la glucosa i la restricció de glucosa total en resposta a un possible paper de compensació de la resposta cel·lular en preadipòcits i adipòcits Estudis

13. Concentració sanguínia de Nampt en pacients obesos  Les concentracions plasmàtiques de Nampt són majors en els pacients obesos respecte a aquells no ho són. Estudis

14. ADRB 2  En homes l'al·lel 27Glu s'ha associat amb l'augment de l'IMC, el greix subcutani i amb nivells elevats de leptina i TAG.  En dones aquesta variant està relacionada amb l'augment de l'IMC, la massa grassa corporal i l'índex cintura/maluc. Estudis

15. Estudis de modulació de les associacions genètiques per l'estil de vida  Les interaccions genotip-ambient es presenten quan la resposta d'un fenotip als canvis ambientals depenen dels antecedents genètics de l'individu.  Nivells d’interacció: – Estar involucrats en la determinació de la susceptibilitat a l'acumulació de greix en resposta al risc ambiental. – Estar involucrats en la susceptibilitat de les persones obeses a desenvolupar comorbiditats associades amb l'obesitat o en la resposta al tractament.

16. Dieta  Els nutrients i els antinutrients alteren els processos moleculars com: – Estructura de l'ADN – Expressió genètica – Metabolisme  Per tant alteraren, en la malaltia: – Inici – Desenvolupament – Progressió.  Les variacions genètiques individuals també poden alterar la forma en què els nutrients són assimilats, metabolitzats, emmagatzemats o excretats per part de l'organisme. E g

17. Els gens, el consum de carbohidrats i el risc d'obesitat  Es va trobar una interacció significativa entre el risc d'obesitat i alts nivells de consum de carbohidrats per als portadors de l'al·lel Glu del gen ADRB2.  Dones amb el polimorfisme Glu27 i amb una alta ingesta de CHO s’associen amb nivells elevats d'insulina que poden contribuir a la major probabilitat d'aparició de l'obesitat entre aquests subjectes. Dieta

18. La variant de PPAR pot ser alterada per la composició de greixos de la dieta  Entre els participants no es va detectar diferències ni en la concentració d'insulina en dejú ni en l‘IMC.  Aportació dietètica d'àcids grassos saturats és baixa, la mitjana de l'IMC en els portadors d'Ala és major que en els homozigots Pro  Relació d'àcids grassos saturats alta, els portador Ala són més prims.  En canvi no hi ha relació demostrable amb la ingesta de greixos en proporció al consum d'energia total. Dieta

19. CONCLUSIONS  L’heretabilitat de l’obesitat es situa entre el 50 i el 80%. El reconeixement de la influència genètica en l'obesitat humana ha portat a buscar els gens causals per comprendre no només les vies i les xarxes que controlen la massa corporal i la composició dels éssers humans sinó també per proporcionar informació que contribueix a millorar el tractament i les estratègies de prevenció.

20.  A més dels diferents gens que poden produir l’obesitat es convenient coneixer quin efecte tenen els diferents estils de vida sobre les variants genètiques.

Add a comment

Related pages

GENÒMICA NUTRICIONAL. EVIDÈNCIA CIENTÍFICA BASADA EN ...

“Introducció a la genòmica nutricional, ... CIBER Fisiopatologia de l’Obesitat i Nutrició. Departament de Medicina Preventiva i Salut Pública.
Read more

CCNIEC - Centre Català de la Nutrició de l'Institut d ...

L'estudi de la dieta mediterrània i la seva contribució a la prevenció de les malalties cardiovasculars i de l'obesitat, ... Genòmica Nutricional de ...
Read more

Institut d'Estudis Catalans: l'acadèmia catalana de les ...

Grup de Recerca en Nutrigenètica i Genòmica Cardiovascular i de l'Obesitat de la ... Genòmica Nutricional i Risc Cardiovascular de la ...
Read more

Gestió molecular del sobrepès i l'obesitat (UdL)

Gesti? molecular del sobrep?s i l'obesitat ... nutricional que ens envolta no són ... que la ciència de la genòmica pot aportar a la seva ...
Read more

CCNIEC - Centre Català de la Nutrició de l'Institut d ...

Grup de Recerca CCNIEC “Nutrigenètica i Genòmica Cardiovascular i de l'Obesitat”. Facultat de Medicina, ... Metabolòmica nutricional en la Síndrome ...
Read more

Nutrigenòmica: la nutrició personalitzada - Inici

La nutrigenètica, o genòmica nutricional, ... com a component de la llet materna, en la prevenció de l’obesitat en edats més avançades.
Read more

NUTRIGENÒMICA NUTRICIÓ PERSONALITZADA DURANT ELS ÚLTIMS ...

metabòlic, com ara l'obesitat, les malalties cardiovasculars o la diabetis, ... La Nutrigenòmica, o Genòmica Nutricional, podria perfecta-
Read more

NUTRIGENÒMICA NUTRICIÓ PERSONALITZADA DURANT ELS IJLTIMS ...

metabòlic, com ara l'obesitat, ... o Genòmica Nutncional, ... ca Nutricional són principalment dos, ...
Read more

Participació de voluntaris en estudis clínics - IMIM ...

... (CIBER Fisiopatologia de l'Obesitat i ... nutricional en el que es ... de Regulació Genòmica de Barcelona en col·laboració ...
Read more

gen, ètica i estètica - Inici

genòmica nutricional, pretén enten-dre com les característiques genèti-ques d’un individu determinen la ... d’aquesta manera a l’obesitat; ...
Read more