General principles of philosophy and political thought

50 %
50 %
Information about General principles of philosophy and political thought

Published on March 3, 2014

Author: glennrivera520

Source: slideshare.net

Some Thoughts on Western Philosophy and Political Thought

Philosophy

Ano ang Pilosopiya o Philosophy • Etymology • The term philosophy is taken from the Greek word, (phileo) meaning "to love" or "to befriend" and , (sophia) meaning "wisdom." Thus, "philosophy" means "the love of wisdom". Socrates, a Greek philosopher, used the term philosophy as an equivalent to the search for wisdom. Also, the term wisdom is used as a general term for describing the intellectual probing of any idea.

Ano ang nagtulak sa mga pilosopo na mag-isip at magsulat? • Ang mga pilosopo ay nagsimula sa pag-aaral nila ng kanilang kapaligiran, sarili at kapwa tao. Ganito ang naging tuntungan nina Plato, Aristotle at iba pa • Sa gayon, batay sa kanilang mga karanasan at kinamulatan, ang mga pilosopo at manunulat ay nakaisip ng kung ano ang pananaw nila sa kanilang sarili, kapaligiran, lipunan, gobyerno at kapwa-tao at ano ang relasyon ng mga ito sa bawat isa • Ang ibang pilosopo naman ay nagkaroon ng pagnanasa na baguhin ang kanilang kinagisnang mga gawi at bagay sa kanilang kapaligiran, sarili at kapwa-tao • Ang ilan ay may mga nakitang problemang gusto nilang solusyunan

Ano ang naging paraan upang magkaroon ng sariling “ideya”? • Ang mga pilosopo ay gumamit ng panulat sa mga pagkakataong gusto nilang maibahagi ang kanilang mga nalalaman sa ibang mga tao • Kung sakaling ang isang pilosopo ay may mga paniniwala na nakikita o nababasa natin ngayon, ito ay dahil ang kanilang mga panulat ay tumagal at paulit-ulit na isinalin sa mga lahi at panahon • Ang mga manunulat ay nagkaroon ng pagkakataong maging “imortal” sa pamamagitan ng literatura, kanilang mga salita at kung paano ang mga ito ay na-interpret o nasuri ng iba pang mga iskolar o manunulat • Karamihan sa mga kilalang pilosopo noon at ngayon ay naging ahente ng pagbabago sa kani-kanilang lipunan at maging sa iba pa

Ano ang kahalagahan ng mga pilosopo noon? • Noong panahon nila, ang mga pilosopo ay nag-iisip ng mga bagay na maaaring makapag-bigay ng pagbabago sa kanilang lipunang ginagalawan at maging sa kanilang kapwa-tao • Ang ilan sa kanila ay nagsumikap rin na ipaliwanag kung ano ang nangyayari sa kanilang lipunan at gobyerno • Ang mga panulat at pananalita ng mga pilosopo ay sinasabing nakaapekto sa kanilang lipunan dahil kung ano ang kanilang mga naisulat ay sumalamin sa kung ano ang naging takbo ng kanilang pamahalaan, ekonomiya at kasaysayan. Kumbaga, kung ano ang mga ideya na lumabas sa mga panulat ng mga pilosopo ay naging totoo at naisakatuparan (applied) sa realidad

Ang mga pilosopo at pilosopiya ngayon • Sa ngayon ang mga pilosopong tulad nina Plato at Aristotle ay makabuluhan upang magkaroon tayo ng ating mga sariling pag-iisip at pananaw tungkol sa mga bagay-bagay. Sila ang magsisilbing mga gabay natin kung paano ba ang pag-iisip at pagiging rasonable sa mga bagay-bagay at bawat paksa • Iba-iba ang naging paksain ng mga pilosopo. May ilan sa kanila na nagsulat tungkol sa kung ano ang hustisya, ano ang lipunan, ano ang gobyerno at pamamalakad, sino at ano ang tao at ano ang mga bagay na mahalaga sa isang lipunan

Ang mga pilosopo at pilosopiya ngayon • Sinasabi ng ilang tao, lalo na iyong may maraming alam at nabasa na ang karamihan sa ating mga iniisip ngayon ay hindi na “orihinal” kundi inulit na lang at nasabi o naisip na ng mga sinaunang tao. Diyan papasok ang konsepto ng “plagiarism”. Sa konseptong ito, maaari nating sabihin na kapag ang iyong sinabi o sinulat ay naisip na ng ibang tao kahit pa hindi mo ito alam, ikaw ay maaaring maakusahan ng pagnanakaw ng ideya ng taong iyon

Ang mga pilosopo at pilosopiya ngayon • Samakatwid, kailangan nating araling mabuti ang mga pilosopo at kanilang mga pananaw upang malaman natin kung ang ating mga gustong isulat at sabihin ba (halimbawa sa Facebook, blog, assignment, project o kaya ay exam) ay orihinal o hindi • Ang plagiarism ay isang batas na maituturing sa pagsusulat at pagsasalita. Kailangan lubusang alam mo kung ang iyong sinabi ba ay sarili mong pananaw o sinabi na ng iba. Halimbawa dito ang kaso ni Senator Tito Sotto sa kainitan ng mga debate sa RH o Reproductive Health Bill. Diba may speech si Sotto na hindi niya raw alam ay Tinagalog na bersyon lang pala ng speech ni John F. Kennedy. Kaya mahalaga talaga na alam natin kung ano ang ating mga sinasabi dahil kapag nalaman ng ibang tao na kinopya lamang natin ang mga ideya natin, ito ay nakakahiya

Ang mga pilosopo at pilosopiya ngayon • Sa ngayon, ang mga pilosopo ay maituturing na lamang nating mga sinaunang mga tao na nag-isip upang maging ano at sino tayo ngayon. Karamihan sa kanila ay sinasabing nagpasimuno kung paano at bakit tayo gumagalaw ngayon sa lipunan. Makikita natin na ang ilan sa mga pilosopong ito ay bumago sa ugali, kilos at pananaw ng ibang mga tao tulad halimbawa nina Thomas Hobbes, John Locke, Jean Jacques Rousseau at Karl Marx na talaga namang mga tanyag sa kanilang panulat at kabuuang kontribusyon sa pagbabago ng mga lipunan sa Europa at maging sa ibang bansa

Ang mga pilosopo at pilosopiya ngayon • Sa halimbawang ibinigay ko, makikita ninyo sa ating pagaaral kung paano binago nina Hobbes, Locke at Rousseau ang pananaw ng mga tao tungkol sa pamamahala o paggogobyerno at sa pagkakaroon ng mga hari at reyna sa Europa habang si Marx naman ay nakaapekto sa pananaw ng mga tao tungkol sa kapitalismo. Ang pinakamalapit na aplikasyon ni Marx sa ating lipunan sa Pilipinas ay ang paniniwala ng mga NPA o New People’s Army at New Democratic Front. Ang mga taong nakaanib sa mga samahang ito ay naniniwala sa mga pananaw ni Marx kung kaya sila ay sinasabing namundok o nagrerebelde sa ngayon. Pero para sa inyong mga kapakanan, hindi natin pag-uusapan si Marx nang husto dahil para sa akin ay luma na ang kanyang pananaw para sa makabagong lipunan ngayon

Mga lugar kung saan namuhay ang mga pilosopo Ibigay ang mga dahilan kung bakit nanguna ang mga lugar na ito sa pagkakaroon ng mga kilalang pilosopo. Ano ang mayroon sa kanila at ano ang naging papel nila sa Kasaysayan • Greece • Rome • Europe, especially Italy, England, France • Germany • United States of America • Scandinavian countries: Sweden, Norway, Denmark

Mga pananaw ng mga Pilosopo • Ang mga kilalang pilosopo ay mahahati natin ang mga pananaw batay sa mga “Movement” o “sets of ideas” na kanilang kinabibilangan. Halimbawa, si Plato ay napapabilang sa Rationalist movement dahil ang kanyang pangunahing gamit sa pag-aanalisa at pagsasalaysay sa takbo ng buhay ng tao at lipunan at batay sa “Rason” o “Reason”. Ang mga movement na ito ay patuloy ang pag-usad at pagbabago hanggang sa kasalukuyang panahon. Masasabi natin na ang movement ay hinuhubog ng panahon at tayo ay nasa panahon na nga na ang “welfare state” at “mixed political economic systems” and namamayani

Mga pananaw ng mga Pilosopo • • • • • • • Rationalism and Idealism Realism Modernism and Empiricism Liberalism and Modern Economics Revolutionary communism The Welfare State and Social Democracy Post-modernism and critical theory: NeoMarxism, Socialism and Feminist theory (Optional – too revolutionary)

Rationalism, Idealism and Legalism • Plato – Idealism, world of ideas, what is justice?, harmony of classes and division of labor in society, philosopher-kings, the ideal society that consists of an aristocracy run by a class of legislators groomed for leadership by a state education system • Aristotle – relativism (belief in changeable standards: the belief that concepts such as right and wrong, goodness and badness, or truth and falsehood are not absolute but change from culture to culture and situation to situation) politics, city-states • Cicero – Roman law and the Greco-Roman legacy

Realism • Niccolo Machiavelli – what is the role of the state and the Prince; pursuit and preservation of power in the hand of the Prince at all cost; kapag pulitiko ka, iyan ang magiging hangarin mo sa buhay, ang makuha at mapanatili sa iyong mga kamay ang kapangyarihan. Example of Ferdinand Marcos and Gloria Macapagal Arroyo – political survival

Modernism and Empiricism • The Social Contract Theorists – where does power come from and how can a society attain justice in a post-divine right of kings doctrine • Batay sa ating mga karanasan, makakakuha tayo ng mga obserbasyon at hinuha kung ano ang katotohanan. Ang mga bagay sa paligid ay kailangang masusi o sistematikong pag-aralan. Ganoon din sa pagtatatag ng pamahalaan, ang mga tao ang dapat na bumubuo nito batay sa mga katotohanang ating nakikita sa paligid • Dati ay Bibliya at takot sa Diyos lamang ang basehan ng kaalaman, sa panahon ng Modern period, natuto ang mga tao na gumamit ng scientific method at science sa pag-aaral ng sanlibutan

Liberalism and Modern Economics • Adam Smith – Laissez-faire economy and the role of the government, the invisible hand (as opposed to the planning-centered “hand” of mercantilism) and the division of labor • Self-interest and personal gains as the guiding force of man’s economic activity to promote the common good of society: cite the “butcher’s example” – hindi sa awa ng taga-patay ng mga baka o baboy kung bakit tayo may pagkaing karne kundi dahil gusto nilang kumita o magkaroon ng pera. Sa kabuuan, ang mga tao ay nabubuhay upang mapunan masunod ang kanilang mga gusto at interes na magiging dahilan upang ang mga tao ay magkaroon ng kanya-kanyang negosyo

Revolutionary Communism • Karl Marx – the revolutionary impetus, the dictatorship of the proletariat, ownership by the state of the means of production, socialism and the role of the state vis-a-vis the economy

The Welfare State and Social Democracy • John Maynard Keynes – the monetarist and fiscal roles of the government during economic crisis situations • Beveridge – full employment • Myrdal – the social insurance aspect of the state • John Rawls – a theory of justice in modern times (In his work Rawls sought to develop an alternative conception of justice to that of utilitarianism—the doctrine that humans should always act in a way that provides the greatest benefits for the most people)

The Welfare State and Social Democracy • The principles of justice, Rawls argued, determine how the benefits and burdens of society are to be distributed among individuals in a fair manner. Thus for Rawls, justice is fairness. Yet how can people determine what is fair, especially in a society of great inequalities and diverse interpretations of the good life? Rawls theorized that the principles of fairness are those that would be agreed upon by people in a hypothetical situation he referred to as the “original position.” (Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. All rights reserved.)

The Welfare State and Social Democracy • Welfare State - government responsibility for social welfare: a political system in which a government assumes the primary responsibility for assuring the basic health, education, and financial well-being of all its citizens through programs and direct assistance (Microsoft® Encarta® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. All rights reserved)

Post-modernism and critical theory: Neo-Marxism, Socialism and Feminist theory

Neo-Marxism • Neo-Marxism is a loose term for various twentiethcentury approaches that amend or extend Marxism and Marxist theory, usually by incorporating elements from other intellectual traditions, such as: critical theory, psychoanalysis or Existentialism • Neo-Marxism comes under the broader framework of the New Left. In a sociological sense, neo-Marxism adds Max Weber's broader understanding of social inequality, such as status and power, to Marxist philosophy. Strains of neo-Marxism include: critical theory, analytical Marxism and French structural Marxism.

Neo-Marxism • Critical theory is a school of thought that stresses the reflective assessment and critique of society and culture by applying knowledge from the social sciences and the humanities. As a term, critical theory has two meanings with different origins and histories: the first originated in sociology and the second originated in literary criticism, whereby it is used and applied as an umbrella term that can describe a theory founded upon critique; thus, the theorist Max Horkheimer described a theory as critical insofar as it seeks "to liberate human beings from the circumstances that enslave them."

Socialism • political system of communal ownership: a political theory or system in which the means of production and distribution are controlled by the people and operated according to equity and fairness rather than market principles • movement based on socialism: a political movement based on principles of socialism, typically advocating an end to private property and to the exploitation of workers • stage between capitalism and communism: in Marxist theory, the stage after the proletarian revolution when a society is changing from capitalism to communism, marked by pay distributed according to work done rather than need (Microsoft® Encarta® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. All rights reserved.)

Feminist theory • “The personal is political” • belief in women's rights: belief in the need to secure rights and opportunities for women equal to those of men, or a commitment to securing these • movement for women's rights: the movement committed to securing and defending rights and opportunities for women that are equal to those of men (Microsoft® Encarta® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. All rights reserved.)

Link to encarta encyclopedia • Western Philosophy • Greek Philosophy

Add a comment

Related pages

Principles of Philosophy - Wikipedia, the free encyclopedia

Principles of Philosophy (Latin: Principia philosophiae) ... Newton borrowed this principle from Descartes and included it in his own Principia; ...
Read more

Political philosophy

Political philosophy has been practised for as ... contributions to political thought ... liberal political principles cannot ...
Read more

What is Philosophy? - General - The Basics of Philosophy

General > What is Philosophy? ... or principles of ... proof, truth, etc. (Oxford Dictionary of Philosophy) careful thought about the fundamental ...
Read more

Political philosophy - Wikipedia, the free encyclopedia

Political philosophy, or political ... choose principles of justice for the basic ... for liberal democratic thought in general and ...
Read more

General Principles of Imam Khomeini's Political Thought ...

General Principles of Imam Khomeini's Political Thought. Introduction; Alliance Between Religion and Politics; Imam Khomeini's Arguments on the Alliance ...
Read more

SparkNotes: Problems of Philosophy: Chapter 7 - On our ...

... On our Knowledge of General Principles in Bertrand Russell ... or section of Problems of Philosophy and what ... collectively called "Laws of Thought."
Read more

Foundations Study Guide: Political Philosophy

Foundations Study Guide: Political Philosophy ... of philosophy that investigates the principles of a ... Texts in the History of Political Thought."
Read more

Principles of Philosophy - AHS History

Principles of Philosophy René ... taken in its general sense, except for a mode of thought. ... accept as a firm principle that the stronger power ...
Read more

SIX PRINCIPLES OF POLITICAL REALISM - Mount Holyoke College

SIX PRINCIPLES OF POLITICAL REALISM. ... we read and anticipate his very thoughts. ... It was erected into a general principle of government by George ...
Read more