Gebelikte Aşılama

40 %
60 %
Information about Gebelikte Aşılama
Health & Medicine

Published on March 14, 2014

Author: fcayan

Source: slideshare.net

Description

Gebelik, Aşılar, immünüte, bağışıklık

GEBELİKTE AŞILAR DOÇ. DR. FİLİZ ÇAYAN MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM A.D.

Gebelikte Bağışıklama Amaç • Anneyi • Fetusu ve • Yenidoğanı önlenebilir enfeksiyonlardan ve bunlara bağlı gelişecek konjenital malformasyonlardan korumaktır. Gebelikte aşı yanıtı oldukça iyidir

Gebelikte Aşılama • Fetusa zarar verir düşüncesi • Hekimlerin tereddüt etmesi • Gebelerin aşılanmaya karşı isteksiz olmaları • Aşıların güvenilirliği ve faydaları hakkında ki yanlış inanışlar nedeni ile hedeflenenin çok altında kalmaktadır

• VAERS (Vaccine Adeverse Event Reporting System) • ACIP (Advisory committee on immunization practices) • CDC (Centers for disease control and prevention) • WHO (World health organization) • FDA (Food and drug administration) • VIP (Vaccine in pregnancy registry) Aşı ile fetusa virüs geçiş riski sadece TEORİK Aşıların gebelikte konjenital malformasyon yaptığına dair kanıt yok

GEBELİKTEAŞI NE ZAMAN YAPILMALI? • İlk trimesterde zaten artmış olan abortus riski ile ilişkilendirilmemesi için • Olası teratojenite endişesini azaltmak için Gebelere 2. ve 3. trimesterde aşı yapılmalı

GEBELİK VE AŞILAR – Genel ilkeler • Canlı aşılar gebelikte kontrendike (teorik ) • İnaktif aşılar ve toksoid aşılar güvenlidir http://www.cdc.gov/vaccines/pubs/preg-guide.htm

AŞI TİPİ DURUM MMR Varicella BCG Canlı virüs Kontrendike Tifo Sarı humma Polio Kolera Canlı bakteriel Canlı bakteriel İnaktive virüs İnaktive bakteriel Risk- Fayda Tdab İnfluenza Hepatit A ve B Pnömokok Meningokok Kuduz Toksoid İnaktive virüs İnaktive virüs İnaktive bakteriel İnaktive bakteriel İnaktive virüs Güvenli

Gebelerde Önerilen Rutin Aşılar Tdab Tetanoz, difteri, boğmaca ( her gebelikte ) İnaktif influenza ( her gebelikte ) CDC Guidelines for vaccinating pregnant women 2013 ACIP Recommended Immunization Schedule For Adults 2013 Her gebelikte 27-36. haftalar arasında Tdab uygulanmalıdır Tüm gebeler influenza aşısı ile aşılanmalıdır (ekim ayı başı- aralık ayına kadar) ilk aylarda bebek için de koruyucu

Gebelerde Önerilen Aşılar Td bağışıklaması tam olan gebelere 27-36. gebelik haftalarında bir doz Tdab önerilir 5-10 yıl içinde rapel yapılmışsa 1 doz Tdab Td hiç uygulanmamış veya tam değilse 3 doz Td (0,1,6-12. ay) bunlardan birisinde Td yerine Tdab CDC Guidelines for vaccinating pregnant women 2013 ACIP Recommended Immunization Schedule For Adults 2013

Gebelerde Ek Risk Varlığında Önerilen Aşılar Hepatit A Hepatit B Polisakkarid Pnömokok Aşısı (PPSV23) Meningokok Kuduz

Gebelerde Kontrendike Aşılar MMR Varicella Canlı influenza ve canlı polio aşıları

Gebelikte Seyahat ve Diğer Aşılar Sarı ateş Kar > zarar ise Antraks Kuduz BCG Karşılaşma sonrası Kontrendike Japon ensefaliti, tifo Yeterli veri yok kar > zarar ise Risk yüksek ise Gebeler yüksek riskli bölgelere yolculuktan kaçınmalı, zorunluluk durumunda aile bireylerinin aşılanmasına ve hijyen kurallarına uyulmasına dikkat edilmelidir

İNFLUENZA • Gebelikte influenza infeksiyonu: • Pnömoni • ARDS • Preterm eylem • EMR • Pulmoner ve kardiak komplikasyonlar • Anne ve bebek ölüm riski artar İnfluenza enfeksiyonları gebelerde daha ağır seyreder Gebelerde influenza nedeni ile hastaneye yatış oranı gebe olmayanlara göre daha fazladır

• Prekonsepsiyonel dönemde veya gebelikte inaktive influenza aşısının uygulanması ile • Anneler influenzaya bağlı olası morbidite ve mortaliteden korunabilir • Bebekler pasif immünizasyon ile 0-6 aylık dönemde influenzadan korunmuş olur BİR TAŞLA İKİ KUŞ VURMAK

Gebelikteaşılanankadınların bebeklerindeinfluenzainfeksiyonuoranında%63 respiratuarhastalıkoranındaise%30-50oranındaazalma Mevcut veriler inaktive influenza aşısının gebelik ve fetus üzerine zararlı etkisi olmadığını gösterdi

İNFLUENZA • CDC • WHO • Sağlık Bakanlığı Bağışıklık Danışma Kurulu • Sağlık BakanlığıTemel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü İnfluenza mevsiminde tüm gebe ve lohusa kadınlara influenza aşısının önerilmesi gerektiğini vurgulamaktadır Ülkemiz sağlık otoriteleri tarafından da WHO önerilerine paralel olarak gebelere inaktive influenza aşısının uygulanması önerilmekte ve teşvik edilmektedir

İNFLUENZA AŞISI Gebeler öncelikli aşılanması gereken yüksek riskli gruptadır Gebeliğin herhangi bir döneminde güvenle uygulanabilir

Gebelikte Antiviral Tedavi • CDC: • Gebelerde influenza infeksiyonu tedavisinde kullanılan antiviral ilaçlar GÜVENLİDİR • Fetus üzerinde istenmeyen etkisi saptanmamıştır • Gebelerde influenza semptomları başlar başlamaz antiviral tedaviye başlanmalıdır • Laboratuar sonuçları beklenerek tedavi geciktirilmemelidir • İlk 48 saatte başlayan tedavinin etkinliği yüksektir Tamiflu ve Relenza FDA gebelik kategori C

İNFLUENZA - SONUÇ • Tüm gebelere rutin inaktive influenza aşısı önerilmelidir • Gebeliğin herhangi bir zamanında aşı yapılabilir • Ekim- Mart ayları arasında gebe olacak her kadın rutin olarak aşılanmaktadır • LAIV- canlı aşı gebelikte önerilmez • Gebelerin de, 65 yaş üzerindeki bireyler gibi influenza açısından « özel riskli grup » olarak kabul edilmesi gerektiği vurgulanmalıdır

KIZAMIK (MMR) • Canlı virüs aşısı • Gebelikte kontrendike • Gebenin maruziyet sonrası ilk 72 saatte standart IVIG ve postpartum aşılanması önerilir

VARİCELLA • Varicella-zoster virüs - suçiçeği enfeksiyonu • Populasyonun % 90-95’i immün • % 15 olgu hayatın ileri dönemlerinde herpes zoster • Canlı virüs aşısı • Gebelikte kontrendike • Gebelikte varicella ile karşılaşılması durumunda 96 saat içinde varicella zoster immünglobulini verilmelidir • İmmünglobulin maternal enfeksiyondan koruyabilir ancak intrauterin enfeksiyondan koruduğuna dair kanıt yoktur • Ciddi maternal infeksiyonda Asiklovir kullanılabilir

Varicella İmmünglobulin Endikasyonları • Gebelere varicella maruziyeti sonrası • Yenidoğanlara anne doğumdan 2 gün önce veya 5 gün sonra varicella infeksiyonu geçirdi ise Proflaktik Ig kullanımı önerilmez Gebelikte varicella immünitesi olmadığı saptanan gebeler postpartum 6 ve 10. haftalarda iki kez aşılanmalıdır

• İmmün olmayan bir gebenin varicella maruziyeti halinde 14 gün içerisinde VZIG (varicella zoster immünglobulin) ve postpartum aşılama önerilir • VZIG: • VİREMİYİ • FETAL İNFEKSİYONU • KONJENİTAL VARİCELLA SENDROMUNU • NEONATAL VARİCELLA ÖNLEYEMEZ VZIG, fetustan ziyade maternal komplikasyonları engellemek için kullanılır

POLİO • Abortus ve konjenital paralitik enfeksiyonlara neden olur • Yenidoğan enfeksiyonu % 50 mortalite • Endemik bölgelere gidecek kadınlara önerilir • Suriye’ den gelen göçmenler ? • Artmış enfeksiyon riski olan, acil korunma gereken veya maruziyet sonrası gebelerde IPV yapılabilir İki tip aşı var OPV (canlı aşı) gebelikte kontrendike IPV (inaktif aşı) gebelikte zararlı etkisi gösterilememiş

LAKTASYON- AŞILAMA Gebelikte sadece tarama yapılmakla kalınmamalıdır. Antijenleri negatif olan kadınlara bir kez daha gebe kalabilecekleri düşünülerek emzirme döneminde rubella ve varicella aşıları yapılmalıdır Emzirme sırasında bütün aşılar GÜVENLİDİR

SIK SORULAN SORULAR

• Teorik riskler kadına anlatılmalı • ANCAK gebeliğin sonlandırılması için endikasyon olmadığı VURGULANMALIDIR GEBELİĞİMİN FARKINDA OLMADAN CANLI VİRÜS AŞISI YAPTIRDIM BEBEĞİME BİR ZARARI OLUR MU?

• Teorik riskler kadına anlatılmalı • ANCAK gebeliğin sonlandırılması için endikasyon olmadığı VURGULANMALIDIR CANLI VİRÜS AŞISI OLDUĞUM AY GEBE KALDIM KÜRETAJ OLMALIMIYIM ?

Emziren anneye yapılan aşı küçük bebeği etkiler mi? HAYIR

Evde gebe var ise veya bebeğin annesi gebe ise bebeğe canlı aşı yapılabilir mi? EVET Annesi gebe veya evde gebe biri varsa bebeğe her türlü aşı yapılabilir

Aynı evde yaşayan bir gebe olması ev halkına canlı aşıların uygulanmasına engel değildir

Olgu 1 • 30 yaşında 25 haftalık gebe kadın işyerinde aynı odada çalıştığı arkadaşı kızamıkçık geçirmiş. www. Perinatology.com/rubella Micromedex Database system Kızamıkçık virüsü katarakt, sağırlık, mikrosefali, kalp defektleri ( PDA, AVSD,.gibi),IUGR, hepatosplenomegali gibi konjenital malformasyonlara yol açabilir. Seronegatif kadınlarda malformasyon riski gebeliğin 1. ayında % 50, 2. ayda % 20, 4 ve 5. aylarda ise % 1-2 oranında bildirilmektedir. Gebeliğin 2. trimesterinden sonra Rubella enfeksiyonuna maruz kalan hastalarda konjenital malformasyon geliştiğine dair bilgi bulunmamaktadır. Yeni enfeksiyon tanısı için gebede seroloji bakılması önerilir.

Olgu 2 • Evde Hepatit A ile enfekte bir kişi olması • Aynı işyerinde enfekte birisi ile çalışmak • Hastalığın endemik olduğu bir yere seyahat • Kreş, bakımevi gibi tuvalet hijyenin kötü olduğu koşullar Gebeye Hepatit A aşısı önerilir

Olgu 3 • Hepatit B enfekte partner • Birden çok partner varlığı • Mesleki risk • İ.v ilaç kullanımı/ bağımlılığı • Akut infekte veya kronik Hepatit B taşıyıcı ile temas • HBs Ag (+) kan ile temas Gebeye Hepatit B aşısı önerilir

Gebelikte Bağışıklama- ÖZET Genel olarak gebelerde inaktif aşılar güvenli, canlı aşılar kontrendikedir Doğurganlık çağındaki kadınlarda tüm klinik endikasyonu olan aşılar gebelikten en az 1 ay önce tamamlanmalıdır MMR, Suçiçeği gibi canlı aşıların yanlışlıkla uygulanması durumunda gebeliğin sonlandırılmasına gerek yoktur Gebelerde Ig preparatlarının uygulanmasının fetusa bilinen bir zararı yoktur

Gebelik Öncesi Yapılması Gereken Aşılar • Kızamık, kabakulak, kızamıkçık ve suçiçeği aşıları gebelikte kontrendike olduğu için gebelik planlayan kadınların bağışıklıkları araştırılmalı ve negatif olanlar aşılanmalıdır. • Aşı sonrası 1 ay gebe kalınması önerilmez • Aşı öncesi rutin gebelik testi taramasına gerek yoktur • Yanlışlıkla gebelik sırasında aşı yapılması yada aşıdan sonra 1 ay içinde gebe kalınması durumunda gebeliğin sonlandırılmasına gerek yoktur

AŞI HEM ANNE HEM DE BEBEK İÇİN EN ÖNEMLİ KORUYUCU SAĞLIK HİZMETİ OLDUĞUNDAN UYGULAMAKTAN KAÇINILMAMALIDIR Teşekkürler

Add a comment

Related presentations

Related pages

Aşılama (İntrauterin İnseminasyon), İUİ, Aşılama Yöntemi ...

Aşılama İşlemi(İntrauterin İnseminasyon) İUİ, Aşılama Sonras ... Gebelik şansı uygulama sayısı arttıkça biraz daha artar.
Read more

AŞILAMA SONRASI DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Aşılama sonrası gebelik (hamilelik) belirtileri ne zaman başlar? Hamilelik belirtileri genellikle en erken aşılamadan 3 hafta sonra başlar.
Read more

Aşılama , Aşılama nedir, Aşılama ücreti 2016, aşılama fiyatı

Aşılama , Aşılama nedir, Aşılama ücreti 2016, aşılama fiyatı Aşılama tedavisi nedir. ... Aşılamada Gebelik testi ne zaman yapılmalıdır?
Read more

Hizmet Hastanesi

Gebelik Öncesi Testler; IUI (Aşılama) Amniyosentez; Yaz ve Gebelik; Adet Düzensizliği; Gebelik Takibinde Önemli Noktalara Dikkat! Aile Planlaması ...
Read more

GEBELÝK ve AÞILAR (TERATOTOKSÝKOLOJÝ YÖNÜNDEN)

Gebelikte Aşılama • Annenin, fetusun ve yenidoğanınönlenebilir morbidite ve mortalitesinin azaltılmasında önemli bir etkendir. • Aşılama ile ...
Read more

aşılama nedir nasıl yapılır gebe kalma şansı zararı

aşılama nedir aşılama nasıl yapılır aşılama sonrası gebe kalma şansı ne ... Testin pozitif olması durumunda uygun şekilde gebelik takiplerine ...
Read more

Aşılama - Op. Dr. Zeki SALAR

Aşılama ile gebelik oranları nedir? Aşılamanın başarısı başta kadının yaşı olmak üzere gebe kalamama süresi, tüplerin açıklığı, ve ...
Read more

GEBELİKTE (HAMİLELİKTE) AŞILAR - Jinekoloji ve Gebelik ...

Aşılama annenin, fetusun ve yenidoğanın önlenebilir morbidite ve mortalitesinin azaltılmasında önemli bir etkendir. Aşılama ile annenin ve ...
Read more