Gachalyi Aniko 1

50 %
50 %
Information about Gachalyi Aniko 1
Entertainment

Published on November 23, 2009

Author: aSGuest31958

Source: authorstream.com

Betegjogi képviselet a gyakorlatban : Betegjogi képviselet a gyakorlatban Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány BEGYKA Limfóma klub 2009.11.10. Erhardtné Gachályi Anikó betegjogi képviselő Mit takar a betegjog fogalma? : Betegjog mindazon jogosultságok összessége, melyek az egészségügyi ellátás során az azt igénybe vevő személyt megilletik, függetlenül attól, hogy az ellátást igénybevevő személy betegsége miatt vagy más okból kerül kapcsolatba az egészségügyi ellátással pl.: szűrővizsgálatok, sportorvosi szakvizsgálat A betegek és a hozzátartozók jogainak garanciális védelmét az egészségügyi törvény biztosítja. Mit takar a betegjog fogalma? Beteg kötelezettségei : Beteg kötelezettségei 1997. évi CLIV törvény 26. § és 27. § Eredményes gyógyító tevékenység csak a beteg és az ellátók kölcsönös együttműködése révén lehetséges, ezért a betegnek nem csak jogai, de kötelezettségei is vannak. E kötelezettségeknek elsősorban a saját és mások gyógyulása érdekében kell eleget tennie. Slide 4: A beteg - saját érdekében mindenekelőtt köteles együttműködni - amennyiben ezt egészségi állapota lehetővé teszi - az őt ellátó egészségügyi dolgozókkal az alábbiak szerint: Tájékoztatni kell az ellátókat (saját betegségével összefüggésben) mindarról, aminek ismerete szükséges a megfelelő gyógykezeléshez korábbi betegségeiről, és gyógykezeléséről, milyen gyógyszereket szed illetve szedett, fel kell tárnia azokat a kockázati tényezőket is, melyek az egészségét károsíthatják mindarról, ami mások életét vagy testi épségét veszélyeztetheti így különösen a fertőző betegségekről egyes fertőző betegségek esetén azt is meg kell mondania, hogy a fertőzést kitől kaphatta, és kit fertőzhetett meg milyen jognyilatkozatokat tett egészségügyi ellátásával kapcsolatban korábban pl. helyettes döntéshozót nevezett meg vagy élő végakaratot készített Hitelt érdemlően igazolnia kell: a személyes adatait van-e egészségbiztosítása Slide 5: Köteles betartani: jogszabályokat, az intézmény házirendjét és működési rendjét a térítésköteles ellátások (részleges vagy teljes) ellenértékét megfizetni az orvosoknak és az ellátásában részt vevő más egészségügyi dolgozóknak a gyógykezelésével kapcsolatos rendelkezéseit,miután hozzájárult a beavatkozásokhoz, a kezelésre vonatkozó utasítások betartása az eredményes kezelés feltétele Köteles tiszteletben tartani: más betegek, betegtársak jogait az egészségügyi dolgozók jogait A betegek és hozzátartozóik úgy gyakorolhatják jogaikat, hogy azok az egészségügyi dolgozók törvénybe foglalt jogait nem sérthetik. A betegjogok érvényesülésének lehetőségei: : A betegjogok érvényesülésének lehetőségei: Betegek tájékoztatása saját jogaikról, azok érvényesítési lehetőségeiről, és az intézményi házirendről Intézményen belüli panaszkivizsgálás ( szabályzat alapján ) Felelősségbiztosítási egyeztetés: peren kívüli egyeztetési lehetőség a beteg, a biztosító, és az eü. szolgáltató között Egészségbiztosítási Felügyelet (EBF) ÁNTSZ szakfőorvosi eljárás/ fegyelmi, szabálysértési/ OSZMK szakfőorvosi eljárás/ fegyelmi, szabálysértési Etikai Bizottságok: Kórházi Etikai Bizottság Orvosi Kamara Etikai Bizottsága (kamarai tagok estében) Regionális ÁNTSZ-ek Etikai Bizottságai Közigazgatási kérelem az adott intézmény felügyeleti szervéhez, ill. az Egészségügyi Minisztériumba. Állampolgári Jogok Országos Biztosához fordulni ( orvos-szakmai kérdéseket nem ítélheti meg ) Közvetítői Tanács ( választott bíróságok 2000. évi CXVI.tv.):peren kívüli egyeztetési lehetőség a beteg és az egészségügyi szolgáltató között Békéltető testületek :a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény alapján jöttek létre Egyenlő Bánásmód Hatóság Fogyasztóvédelmi Hatóság Büntető feljelentés: amennyiben kötelességszegés alapos gyanúja merül fel Bírósági eljárás: általános személyiségi jogsértés miatti jogvita; vagyoni, nem vagyoni kártérítés iránti polgári per Civil szervezetek: betegjogokkal foglalkozó szervezetek és egyfajta betegségcsoportra specializálódott szervezetek Betegeket segítő betegjogi képviselet jogintézménye Önkéntes betegjogi képviselők bevonása A betegjogi képviselő tevékenységének célja : A betegjogi képviselő tevékenységének célja Az egészségügyi szolgáltatók fogyasztói kontrollja A jogtudatosság fokozása Ismeretszerzés az egészségügyi szolgáltatók minőségéről Tájékoztatás A betegjogok tiszteletben tarttatása Az egészségügyi szolgáltatások minőségének javítása A BETEGJOGI KÉPVISELŐ : A BETEGJOGI KÉPVISELŐ A betegjogi képviselő tevékenysége Segíti a betegeket jogaik megismerésében és érvényesítésében. Segíti a beteget az egészségügyi dokumentációhoz való hozzájutásban, azzal kapcsolatos kérdések, megjegyzések feltevésében. Segít a betegnek panasza megfogalmazásában, kezdeményezheti annak kivizsgálását. A beteg írásbeli meghatalmazása alapján képviselheti a beteget az intézmény, vagy az illetékes hatóság előtt. Az intézményen belül felméri, hogy az intézmény szervezése, működése lehetővé teszi-e a betegjogok érvényesülését. Tájékoztat az intézmény konkrét betegjogi helyzetéről, egyes betegjogi szabályok változásairól. A BETEGJOGI KÉPVISELŐ II. : A BETEGJOGI KÉPVISELŐ II. A betegjogi képviselő jogosult Az egészségügyi szolgáltató működési területére belépni, A vonatkozó iratokba betekinteni, Az egészségügyben dolgozókhoz kérdést intézni. A betegjogi képviselő köteles Az egészségügyi szolgáltató működésével kapcsolatos jogsértő gyakorlatra és egyéb hiányosságokra felhívni a intézmény vezetőinek, ill. fenntartóinak figyelmét, Jogsértő gyakorlat, hiányosság megszüntetésére javaslatot tenni, Felhívás eredménytelensége esetén az illetékes szervhez, vagy személyhez fordulni. Betegjogi képviselő működésének feltételei : Betegjogi képviselő működésének feltételei Betegjogi képviselő lehet az a személy aki: büntetlen előéletű felsőfokú végzettséggel rendelkezik legalább 5 éves –a rendeletben meghatározott- szakmai gyakorlattal rendelkezik meghatározott 60 órás tanfolyam elvégzését követően sikeres vizsgát tett vele szemben nem áll fenn kizáró ok elnyeri a Közalapítvány által kiírt pályázatot A betegjogi képviselőre vonatkozó külön szabályok munkaidejének 2/3 része a fekvőbeteg- szakellátásra fordítódik heti 1 napon a személyes elérhetőségét, fogadóóra megtartásával biztosítja Köszönöm a megtisztelő figyelmüket! : Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!

Add a comment

Related presentations

Related pages

Legal counsel for patients | National Institute of Oncology

Legal counsel for patients. Címlap >> Legal counsel for patients. ... 00-36-1-224-8600 / 1302; Place: Országos Onkológiai Intézet, Budapest, XII.ker.
Read more

Erhardtné Dr. Gachályi Anikó: Esettanulmány

TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ ESET-TANULMÁNY Erhardtné dr. Gachályi Anikó ,
Read more

Betegjogi képvisel ők feladatai - obdk.hu

2012. november 1-től megalakult az OBDK – központi hivatal Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ
Read more

SE Gyógyszerésztudományi Kar Betegjogi ismeretek a ...

1. Betegjogok a jogvédelmi rendszerben. Alaptörvényben deklarált, egészségügyi területet érintő alapjogok az élethez való jog az emberi ...
Read more

Káldor Adolf Szakorvosi Rendelő – … egy újabb WordPress ...

Tájékoztatjuk Tisztelt Betegeinket, hogy 2016. július 1-je Semmelweis nap, ... erhardtne. aniko@ obdk. hu Fogadóóra helye, időpont­ja: ...
Read more

Betegjogi képviselők | Semmelweis Egyetem

e-mailcím: erhardtne.aniko@obdk.hu. ... minden hónap 1. és 3. szerdája 09.00-12.00h a Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika épületében ...
Read more

Betegjogi képviselő - Városi Egészségügyi Központ Gyál

Címe: 1204 Budapest, Köves u. 1. Telefonon: (06) 20 489 9658; vagy (06) 1 289-6200/1600 mellék ...
Read more

Érdekvédelem - kamerdo.hu

Betegjogi képviselő neve: Erhardtné Gachályi Anikó 06- 1- 464-8602 . Copyright© 2008 - 2016 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Kamaraerdő . ...
Read more

Elérhetőségeink - OSEI

OSEI Sportkórház . 1123 Budapest Alkotás u. 48. (bejárat a Győri út 19. felől) Telefon: 06-1/488-61-00, E-mail: info@osei.hu ...
Read more