Funkční skupiny organické chemie

60 %
40 %
Information about Funkční skupiny organické chemie

Published on February 28, 2014

Author: kylianek

Source: slideshare.net

Description

Funkční skupiny organické chemie

Funkční skupiny organické chemie

Funkční skupina: V organické chemii je funkční skupina určitá skupina atomů v molekule, která jí přidávají určité charakteristické vlastnosti. Stejná funkční skupina umožňuje stejné nebo podobné reakce nezávisle na délce molekuly, jejichž je částí. Podle funkční skupiny se organické sloučeniny dělí do charakteristických kategorií.

Uhlovodíky Skupiny obsahující halogen Skupiny obsahující kyslík Skupiny obsahující dusík Skupiny obsahující síru

Skupina Obecný vzorec Předpona Přípona Výskyt Alkyl R- alkyl- -an Alkany Alkenyl R-CH=CH- alkenyl- -en Alkeny Alkynyl RC≡C- alkynyl- -yn Alkyny Fenyl C6H5- fenyl- -benzen deriváty benzenu

Skupina Obecný Předpona vzorec Přípona Výskyt Fluoro -F fluoro- {alkyl}fluorid fluoroalkany Chloro -Cl chloro- {alkyl}chlorid chloroalkany Bromo -Br bromo- {alkyl}bromid bromoalkany Jodo -I jodo- {alkyl}jodid jodoalkany

Skupina Obecný vzorec Předpona Přípona Výskyt Hydroxylová -OH hydroxy- -ol Alkoholy Aldehydická -CH=O formyl- -al Aldehydy Ketoskupina >C=O oxo- (keto-) -on Ketony Karboxylová -C(=O)-OH Etherová -O- -karboxylová kyselina {alkyl}{alkyl} {alk(an)}oxyether karboxy- karboxylové kyseliny Ethery

Skupina Obecný vzorec Předpona Přípona Výskyt Aminoskupina -N< amino- -amin Aminy Amidová -C(=O)-N< karboxamido - -amid Amidy karboxylových kyselin Azoskupina -N=N- azo- -diazen Azosloučeniny Imidová -C(=O)-NHC(=O)- imido- -imid Imidy karboxylových kyselin Iminová -C(=N-)- imino- Iminy Nitrilová -C≡N kyano- -imin -nitril, kyanid Nitroskupina Nitrososkupina -NO2 -NO nitronitroso- Nitrily Nitrosloučeniny Nitrososloučeniny

Skupina Obecný vzorec Předpona Přípona Výskyt Sulfonylová -SO2- sulfonyl- -sulfon Sulfony Sulfonová -SO3H sulfo- -sulfonová kyselina Sulfonové kyseliny Thioetherová -S- -sulfid Thioethery Sulfinylová -S(=O)- sulfinyl- -sulfoxid Sulfoxidy Sulfanylová -SH sulfanyl(merkapto-) -thiol Thioly

Add a comment

Related pages

Funkční skupina – Wikipedie

V organické chemii je funkční skupina určitá skupina atom ... Podle funkční skupiny se organické sloučeniny dělí do charakteristických kategori ...
Read more

P ŘEHLED ORGANICKÉ CHEMIE Deriváty uhlovodíků ...

Rozdělení derivátů podle druhu funkční skupiny - Halogenderiváty: R-X (X = F, Cl, Br, I); R ... "P ŘEHLED ORGANICKÉ CHEMIE Deriváty uhlovodíků.
Read more

NÁZVOSLOVÍ ORGANICKÉ CHEMIE - chemie.utb.cz

NÁZVOSLOVÍ ORGANICKÉ CHEMIE Funkční skupiny podle klesající priority vzorec předpona přípona radikály --- --- -yl anionty* --- --- -id, -it, -át
Read more

Nomenklatura anorganické a organické chemie | Maturitní ...

Principy nomenklatury anorganické a organické chemie Chemické prvky latinský název český název symbol Chemické sloučeniny chemické
Read more

Úvod do studia organické chemie - gymelg.cz

Úvod do studia organické chemie 1828 ... Organická chemie - chemie sloučenin uhlíku a vodíku, ... tzv. funkční skupiny
Read more

Kategorie:Organická chemie – Wikipedie

Organická chemie je vědním oborem chemie, ... Funkční skupiny‎ ... (4 kat., 19 str.) Organické pigmenty‎ (2 kat., 16 str.) Organické ...
Read more

Organická chemie 1 - bilakniha.cvut.cz

Uhlíkatý skelet a funkční skupiny. Historie organické chemie. 2. Názvosloví organických sloučenin (IUPAC - hlavní řetězec, hlavní ...
Read more

Inovace studia molekulární a

Předmět: LRR CHPB II./Chemie pro ... v organické chemii ... atomy nebo funkční skupiny, které přitahují
Read more

Organická chemie pro biochemiky I, PřF UP Olomouc

Organická chemie pro biochemiky I a II, PřF UP Olomouc, verze 2003/4. Sylabus a materiály promítané při přednáškách. Doc. RNDr. Pavel Drašar, CSc.
Read more