Frontit seminarium om cobit är svaret

100 %
0 %
Information about Frontit seminarium om cobit är svaret
Business

Published on October 23, 2014

Author: Frontit

Source: slideshare.net

Description

"Om COBIT, PM3 eller ITIL är svaret – vad är då egentligen frågan?"

1. Om COBIT, PM3 eller ITIL är svaret –vad är då egentligen frågan? Frontitsseminarieserie September-Oktober 2014 Lars-Åke Nyberg Annika Engdell Jan Lindqvist

2. Atlantic Crossing Chart (image gracegalleries.com) www.flickr.com/photos/craigsd/ Management Ledning Governance Styrning

3. imdocblog.blogspot.se SYMPTOMEN?

4. DIAGNOSEN?

5. ISO 38500: En god övergripande IT-styrning (governance) innebär att… •Högsta ledningen styr IT genom att… –utvärderaförslag om användning av IT –styraplaner och policyer så att IT stöder verksamhetens mål –följa upp att planer och policies efterlevs och åstadkommer avsedd nytta •…så att… –…alla berörda förstår och tar sitt ansvar–och har de befogenheter som behövs. –…verksamhetens strategitar hänsyn till möjligheterna med IT och IT-strategin stöder verksamhetens strategi –…beslut om systemval, upphandling, sourcing m.m. görs tydligt och öppet, baserat på giltiga skäl (avvägningar mellan fördelar, möjligheter, kostnader och risker, på både lång och kort sikt) –…IT stöder verksamhetens behov genom att göra rätt saker på rätt sätt –…IT uppfyller krav i lagstiftning och andra regelverk –…IT tar hänsyn till hur människornai processen fungerar Fritt efter ISO 38500

6. Alla berörda förstår/tar inte sitt ansvareller har inte de befogenhetersom behövs. COBIT PM3 ITIL Verksamhetensstrategitar inte hänsyn till möjligheterna med IT – eller IT-strateginstöder inte verksamhetens strategi COBIT Isbergs- modellen Projekt- portfölj- styrning TOGAF IRM Exempel på mediciner om diagnosen är…. Beslut om systemval, upphandling, sourcingm.m. görs inte tydligt och öppet eller motiven kan ifrågasättas. ISO 37500 E-delega- tionens vägledning IT stöder inte verksamhetens behov genom att göra rätt saker på rätt sätt –är inte effektivt. CMMI Astra- kan ITIL ISO 15504 IT uppfyller inte krav i lagstiftning och andra regelverk COBIT COSO IT tar inte hänsyn till hur människornai processen fungerar ISO 9241 Astra- kan ISO 16982 ISO 38500

7. Exempel på mediciner om diagnosen är…. Alla berörda förstår/tar inte sitt ansvareller har inte de befogenhetersom behövs. COBIT PM3 ITIL Verksamhetensstrategitar inte hänsyn till möjligheterna med IT – eller IT-strateginstöder inte verksamhetens strategi COBIT Isbergs- modellen Portfölj- hantering Beslut om systemval, upphandling, sourcingm.m. görs inte tydligt och öppet eller motiven kan ifrågasättas. IT stöder inte verksamhetens behov genom att göra rätt saker på rätt sätt –är inte effektivt. CMMI Astra- kan ITIL IT uppfyller inte krav i lagstiftning och andra regelverk COBIT COSO IT tar inte hänsyn till hur människornai processen fungerar ISO 38500

8. Tre medinburkar från hyllan …närverksamhetensstrategiinte tar hänsyn till möjligheterna med IT –eller IT-strategininte stöder verksamhetens strategi Planera Bygga Använda Följa upp Utvärdera Styra Följa upp Governance Management COBIT PM3 ITIL www.freephotoshop.org

9. Tre medinburkar från hyllan Planera Bygga Använda Följa upp Utvärdera Styra Följa upp Governance Management COBIT PM3 ITIL www.freephotoshop.org …när alla berördainteförstår/tar sitt ansvareller intehar de befogenhetersom behövs.

10. Tre medinburkar från hyllan Planera Bygga Använda Följa upp Utvärdera Styra Följa upp Governance Management COBIT PM3 ITIL www.freephotoshop.org …när IT inte stöder verksamhetens behov genom att göra rätt saker på rätt sätt –inte är effektivt.

11. Efter pausen: ITILCOBITPM3Några avslutande tankar ashqtara.deviantart.com

12. MEDICINEN? egghead23.com COBIT PM3 ITIL www.freephotoshop.org

13. Vart kommer ITIL ifrån & Vem äger ITIL? Nya ägareavITIL & Prince2 2013, ettjoint venture mellanoutsourcing firmanCapita ochthe UK Cabinet Office harbildatbolagetAxelos

14. Vad är ITIL?

15. Service Strategy-Tjänstestrategi 1.IT Service Management 2.Service Portfolio Management 3.FinancialManagement for IT Services 4.DemandManagement 5.Business Relationship Management

16. Service Design -Tjänsteutformning 1.Design coordination (Introduced in ITIL 2011 Edition) 2.Service Catalogue management 3.Service level management 4.Availability management 5.Capacity Management 6.IT service continuity management 7.Information security management system 8.Supplier management

17. Service Transition-Tjänsteöverlämning 1.Transition planning and support 2.Change management 3.Service asset and configuration management 4.Release and deployment management 5.Service validation and testing 6.Change evaluation 7.Knowledge management

18. Service Operations -Tjänstedrift 1.Event management 2.Incident management 3.Request fulfillment 4.Problem management 5.Access management

19. ContinualService Improvement-Kontinuerligtjänsteförbättring Improvement initiatives typically follow a seven-step process: 1.Identify the strategy for improvement 2.Define what you will measure 3.Gather the data 4.Process the data 5.Analysethe information and data 6.Present and use the information 7.Implement improvement Demingcykeln: ”Plan-Do-Check-Act”

20. Symptom som kan botas med ITIL •IT tillhandahåller inte de tjänster som behövs för verksamheten. •Tjänsterna håller inte den kvalitet som behövs. Medicinens ”verksamma ingrediens”: –Best practices •Processer och funktioner med definierade gränssnitt som fungerar tillsammans. www.freephotoshop.org Diagnos: ”IT stöder inte verksamhetens behov genom att göra rätt saker på rätt sätt –är inte effektivt. CMMI ITIL

21. Hur hjälper ITIL? Exempel 1 •Symptom –Problem med balansen mellan verksamhetens krav och förväntningar med IT:s möjligheter att leverera. •Botemedel –Service Level Agreements ochServicekatalog ITIL

22. Hur hjälper ITIL? Exempel 2 •Symptom –Dåligt koordinerade ändringar som ger ständigt återkommande störningar i produktionssystemen. •Botemedel Release Strategy, Release Plan m.m. ITIL

23. Hur hjälper ITIL? Exempel 3 •Symptom –Utökade kapacitetsbehov kommer ofta fram ”fem i tolv”, när man börjar förbereda deployment. •Botemedel –Capacity Plans, Performance Monitoring ITIL

24. ITIL Inte en modell för governance, men ITILkan skapa utrymme till att få ägna sig åt governance

25. MEDICINEN? egghead23.com COBIT PM3 ITIL www.freephotoshop.org

26. Vad är COBIT5? –ramverkets 5 principer •Ettgemensamt ramverk… •…som täcker helaorganisationen… •…och allaintressentersbehov,… •…som omfattar allanödvändiga beståndsdelar… •…och som skiljermellan governanceoch management IT-revisorernas verktyg (Control OBjectivesfor Information and relatedTechnologystandards) Både kärnverksamhet och IT ”Enablers”: •Kärnvärden och policies •Etik och beteende •Människor och kompetens •Organisation •Processer •Information •Tjänster / applikationer / infrastruktur ”Mål-kaskaden” börjar med intressenterna ”Ramverkens ramverk” som hänvisar vidare till andra ramverk och standards

27. Symptom som kan botas med COBIT •Verksamheten missnöjd med IT –Levererade lösningar möter inte behoven –IT upplevs för trögrörligt •Ledningen oengagerad i IT-frågor •Återkommande revisionsanmärkningar Medicinens ”verksamma ingrediens”: –Mål-kaskaden COBIT www.freephotoshop.org Diagnos: ”Verksamhetensstrategitar inte hänsyn till möjligheterna med IT –eller IT-strateginstöder inte verksamhetens strategi”

28. ”Mål-kaskaden” Process,Information, etc Practices Activities / Governanceobjectives 17 st 17 st 37 st ITIL TOGAF KING III PMBOK PRINCE2 ISO xxxx ISO xxxx ISO xxxx COSO

29. COBITs processkarta •Heltäckande karta (ingen implemen- terar allt) •Tydlig uppdelning Governance / Management •”Vad” –inte ”Hur” •Mycket Input / Output •Underlag för utvärdering av processer Governance Management

30. MEDICINEN? egghead23.com COBIT PM3 ITIL www.freephotoshop.org

31. Vad är PM3? Effektiva förvaltningsobjekt Affärsmässiga förvaltnings- organisationer Beskrivna, förstådda och accepterade förvaltnings- processer Tydliga förvaltningsuppdrag

32. Effektiva förvaltningsobjekt Effektiva förvaltningsobjekt Affärsmässiga förvaltnings- organisationer Beskrivna, förstådda och accepterade förvaltnings- processer Tydliga förvaltningsuppdrag Objektverksamhet Förvaltningsverksamhet IT-verksamhet Förvaltningsprodukter Verksamhetskomponenter IT-komponenter

33. Tydliga förvaltningsuppdrag Effektiva förvaltningsobjekt Affärsmässiga förvaltnings- organisationer Beskrivna, förstådda och accepterade förvaltnings- processer Tydliga förvaltningsuppdrag

34. Affärsmässiga Förvaltningsorganisationer Effektiva förvaltningsobjekt Affärsmässiga förvaltnings- organisationer Beskrivna, förstådda och accepterade förvaltnings- processer Tydliga förvaltningsuppdrag

35. Beskrivna, förstådda och accepterade förvaltningsprocesser Effektiva förvaltningsobjekt Affärsmässiga förvaltnings- organisationer Beskrivna, förstådda och accepterade förvaltnings- processer Tydliga förvaltningsuppdrag Fyraaktivitetersomstödjerdettaarbete; 1.Förvaltningsstyrning 2.Användarstöd 3.Ändringshantering 4.Daglig IT-drift och underhåll

36. Symptom som kan botas med pm3 •Verksamhet och IT prioriterar olika saker •Verksamheten försöker styra IT för mycket och vice versa •Mål och resurser hänger inte ihop •Dolda förvaltningskostnader Medicinens ”verksamma ingrediens”: –Tydlig samverkansmodell mellan IT och verksamhet PM3 www.freephotoshop.org Diagnos: alla berördaförstår/tar inte sitt ansvareller har inte de befogenhetersom behövs

37. Symptom som kan botas med pm3 pm3 sammanfattning •Designat för att skapa en mer affärsmässig förvaltningsstyrning •Strävar till att skapa en gemensam terminologi och arbetssätt för hela verksamheten •Syftar till att uppnå en mätbar och definierad förvaltningsportfölj samt tydligare och mer transparenta beslutsfattningsprocesser •Tydlig samverkansmodell för verksamheten och IT på resan med gemensamt uppdrag att nå verksamhetens mål.

38. NÅGRA AVSLUTANDE TANKAR…. egghead23.com COBIT PM3 ITIL www.freephotoshop.org ISO 38500

39. COBIT PM3 www.freephotoshop.org

40. Frånännuettannatperspektiv Data Center facilities incl. space, network, power, cooling, perimeter protection etc. Layer 4 Functional Application Maintenance Layer 3 Technical Application Maintenance Layer 2 Application operations Layer 1 Infrastructure operations Layer 0 Base infrastructure services Operation of the system hardware, operating system, database server, storage, backup etc. Operation of the application/databases, application monitoring, incident management, change management etc. User support, first line support(office hours), data management, execution of manual routines, information and training, report and follow up etc. Maintenance of the application code, application configuration, second line support(office hours), error corrections incl. required testing(module, system, integration, performance) etc. Ulrik & Jan

41. Medicinernatillsammans ITIL Data Center facilities incl. space, network, power, cooling, perimeter protection etc. Layer 4 Functional Application Maintenance Layer 3 Technical Application Maintenance Layer 2 Application operations Layer 1 Infrastructure operations Layer 0 Base infrastructure services Operation of the system hardware, operating system, database server, storage, backup etc. Operation of the application/databases, application monitoring, incident management, change management etc. User support, first line support(office hours), data management, execution of manual routines, information and training, report and follow up etc. Maintenance of the application code, application configuration, second line support(office hours), error corrections incl. required testing(module, system, integration, performance) etc. Ulrik & Jan Verksamheten PM3 COBIT

42. egghead23.com COBIT PM3 ITIL www.freephotoshop.org ISO 38500

Add a comment

Related presentations

Boat chandlery

Boat chandlery

October 26, 2014

http://ecommerce-for-business.com/shackles-boats-theboatonlinestore/ We offer a ...

http://vendere-su-internet.com/shackles-for-boats-from-theboatonlinestore/ Moori...

Silver bar!

Silver bar!

October 21, 2014

Pretty similar to gold bars are these silver slabs. Silver is considered as the mo...

Gold coin prices!

Gold coin prices!

October 21, 2014

If you are an investor of gold bars and coins, one of the major things that you ou...

CyberSecurity's social media stats for one week as of Oct 21st 2014

CyberSecurity's social media stats for one week as of Oct 28th 2014

Related pages

Om COBIT, PM3, eller ITIL är svaret - vad är frågan?

Frontits seminarium som gav en introduktion till ... som är konsulter på Frontit med många års erfarenhet av ... Om COBIT, PM3 eller ITIL är svaret ...
Read more

Seminarium om IT-styrning i Malmö den 22 oktober - Frontit

Om COBIT, PM3 eller ITIL är svaret – vad är då egentligen frågan? Svenska IT-organisationer är sämre på att stödja verksamheten än sina ...
Read more

Inledning till seminarium om manualbaserade skolprogram ...

Seminarium om hållbarhetsredovisningar hos Hallvarsson & Halvarsson ... Frontit seminarium om cobit är svaret "Om COBIT, PM3 eller ITIL är svaret ...
Read more

Seminarium om hållbarhetsredovisningar - 1 september 2014 ...

Seminarium om hållbarhetsredovisningar hos Hallvarsson & Halvarsson ... Frontit seminarium om cobit är svaret "Om COBIT, PM3 eller ITIL är svaret ...
Read more