Forsøkene på finansregulering - mye snakk og beskjedne resultater

100 %
0 %
Information about Forsøkene på finansregulering - mye snakk og beskjedne resultater
News & Politics

Published on March 11, 2014

Author: AttacNorge

Source: slideshare.net

Description

Innledning om finansregulering ved Petter Håndlykken på Attacs landseminar 2014.

Petter Håndlykken, Attac Forsøkene på finansregulering - mye snakk og beskjedne resultater

Banker i en opplånt økonomi - der finansnæringen rår • Dagens økonomiske situasjon i Europa • Kravene til soliditet og reserver i bankene – Nye regler for kapitalkrav - Basel III – Redusere mulighet for å bruke egenkapitalen i banken til spekulasjon • Dodd-Frank Act i USA – Volcker Rule • Strukturelle reformer i sektoren – Skille mellom innskudds/utlåns banker og investeringsbanker – Oppdeling av banker som er for store til å feile – Regler for styrt avvikling av banker som er konkurs / må avvikles • Attacs krav - skattlegging av de rikeste og av spekulantene – Skatt på finanstransaksjoner – reduserer lønnsomhet ved spekulasjon – Aktvitetskatt på lønn og fortjeneste i sektoren

Økonomisk situasjon i dag – Svært høyt gjeldsnivå både privat og offentlig • billige lån til de rike / dyre lån til de fattige – Minst 30 mill. arbeidsledige - sosial nød • Et stort antall personer er blitt ”gjeldsslaver” • I følge Røde Kors får 43 millioner i Europa for lite mat – Millioner i bolignød i Spania, • Men likevel 3 mill tomme boliger – I følge IMFs rapporter er tilstanden i bankene minst like svak i dag som da krisa brøt ut i 2007 – Store faktiske tap i bankene som ikke er tatt • En tar ikke sjansen på konkurser / tvangsavvikling • Subsidiering av bankene fra ECB med lån til svært lav rente

Basis bankvirksomhet Bankinnskudd - mer enn 95% av alle penger sirkulasjon står som innskudd i bank Bankens egenkapital Utlån Bankens eiendeler Det banken skylder Kilde: www.finance-watch.org/ Bankeierne er opptatt av høy avkastning på egenkapitalen, lavere egenkapital = høyere avkastning

Banker - mer enn innskudd/utlån - de tar opp lån og handler verdipapirer Bankinnskudd Bankens egenkapital Utlån Bankens eiendeler Det banken skylder Lån banken opptar Verdipapirer banken eier

Utviklingen i de største bankene gjennom finansboomen de siste 30 årene ”Skyggebanker” Investerings- banker Banker som ikke er ”banker”:

De store bankene forsikrer hverandre - verdipapirer - derivater De 14 største bankene i verden står for 82% av beløpet

De 15 største bankene i EU Det er ca 8000 banker i EU – halvparten ganske små…. DNB er blant de 25 største

Krav til soliditet i banker • Basel III regelverket – støttes av G20 – Detaljerte og kompliserte reservekrav – Svake krav slakkes stadig – senest nå i januar 2014 – Ikke krav om skille mellom ulike typer bankvirksomhet – Svarer ikke på problemet med banker som er for store • EUs innføring av Basel III kravene - CRD IV – Vedtatt av EU i 2011 - innføring skyves ut i tid – Forsiktig start i 2014 – skal være innført i 2018 ? • CRD IV er EØS relevant men ikke i avtalen pt – Norsk lovgivning er tilpasset direktivet fra juli 2013 – Forslag til norske forskrifter er nå ute på høring

Hvem tar kostnaden ? Banker må reguleres sterkt ellers blir det: -Høy risiko for innskytere -Dyrt for skattyterne

Bankreform – dele opp bankene – Skille mellom innskuddsbaserte banker og investeringsbanker • Gjøre innskuddsbaserte banker sikre • Dele opp banker som er for store til å feile • Redusere gjensidig avhengighet mellom banker – Et forslag til hvordan styrt avvikling banker kan gjennomføres, ble sendt ut fra EU-kommisjonen i slutten av januar 2014 • I følge Finance Watch påpeker EUs høringsnotat mange av problemene med for store banker, men har ingen tiltak – Det opp til det enkelte lands regjering å foreta seg noe dvs det enkelte lands finanssektor vil hindre at noe skjer

Regler for styrt avvikling av banker som er konkurs • Hovedproblemet er hvordan tapene som har oppstått i banken skal fordeles – Bail-in – hva skal dekkes av interessenter i banken – Bail-out – hva skal dekkes av myndighetene • EUs forslag ang avvikling av banker kan gjelde fra 2016 • Dagens svært store banker lar seg ikke avvikle på en måte som ikke skaper både store negative ringvirkninger i samfunnet og store konflikter – Bankene må gjøres mindre – Avhengigheten mellom banker må reduseres

Attacs krav • Banker er samfunnsinstitusjoner og må kontrolleres og styres som dette • Dekning av de kostnadene statene har hatt i krisa bør dekkes gjennom en engangs formuesavgift • De store bankene må deles opp – Skille ordinær bankvirksomhet fra investering og forsikring, noe som vil begrense risikoen i ordinære banker – Dele opp de bankene som er ”for store til å feile” • Skatt på finanstransaksjoner – Mindre mulighet for spekulasjonsgevinster – Mer offentlige inntekter • Ekstra skatt på banker (aktivitetsskatt) – Begrunnet i at banker ikke betaler moms – Begrense mulighet for bonuser til ledelsen i bankene • Sletting av gjeld som aldri kan betales

Add a comment

Related presentations

Cfbp barometre octobre

Cfbp barometre octobre

November 10, 2014

VITOGAZ vous présente: CFBP baromètre gpl carburant

Ata Escrita da 16ª Sessão Ordinária realizada em 16/10/2014 pela Câmara de Vereado...

Ata Escrita da 10ª Sessão Extraordinária realizada em 16/10/2014 pela Câmara de Ve...

Rx1 nasil kullanilir

Rx1 nasil kullanilir

November 8, 2014

Rx1 zayiflama hapi, kullanimi nasildir, yan etkileri var mi? yan etkiler var ise h...

Esposto del MoVimento 5 Stelle sul Patto del Nazareno

Slide Servizi postali

Slide Servizi postali

November 7, 2014

Slides per i servizi postali presentati in occasione dell'incontro azienda e organ...

Related pages

Presentasjoner fra landsseminaret 2014 | Attac Norge

“Forsøkene på finansregulering – mye snakk og beskjedne resultater” – Petter Håndlykken om finansregulering i etterkant av krisa i Europa
Read more

Hva skjedde egentlig i Europa - Troika party

Innledning om krisa i Europa ved Martin Giset på Attacs ... og hvordan kan de løses? News ... på finansregulering - mye snakk og beskjedne resultater.
Read more

Soppbekjempelse i olje- og proteinvekster - Nibio - Nibio

kan være en av forklaringene på det beskjedne dyrkingsomfanget. Resultater fra ... mens det i forsøkene på Romerike og Bioforsk ... og mye av ...
Read more

Prøving av havre- og byggsorter i Midt-norge - Nibio - Nibio

mer fokus på havreproduksjon og økonomien ... de siste to årene har vært mye snakk om å ... Resultater fra disse forsøkene viser at havren kan gi ...
Read more

Måling av bekymringsfull høy produksjon av kullos (CO ...

2.2 Protokoll for forsøkene 9 3 Resultater ... snø og is. Soldatene trenger mye vann da ofte ... for forsøkene Basert på målinger av CO og ...
Read more

Evaluering av forsøk med kommunale arbeidsmarkedstiltak

de to kvalifiseringssentrene bruker tiltakene på, gir bedre resultater ... forsøkene dreier seg ikke så mye ... på tiltaksstrukturen i forsøkene og ...
Read more