Föreläsningsanteckningar Borås, Skövde och Trollhättan

50 %
50 %
Information about Föreläsningsanteckningar Borås, Skövde och Trollhättan

Published on March 8, 2014

Author: theresb

Source: slideshare.net

Att vara Sfi och andraspråkslärare Ett utmanande uppdrag med möjligheter

innehåll • ”Språket är nyckeln” • Presentation • Utmaningar • Möjligheter att möta utmaningar • Exempel från undervisningen

språket är nyckeln • Identitet/personlighet • Reflektion • Kommunikation • Kunskap • Arbetsliv, samhällsliv och fritid • Gemenskap

theres brännmark • Arbetar inom Sfi och Svenska som andraspråk • Komvux Kalix • Lektioner och distans • Projektledare • (Författaraspirant)

varför lärare? • Trivdes i skolan • Vikarierade som lärare • Ville ha ett omväxlande och stimulerande arbete • Intresse för språk och litteratur • Intresse för att möta människor

varför lärare? • Att följa och stimulera andra människors utveckling • Ständiga utmaningar som också får mig att utvecklas • Skolan - en dynamisk och utvecklande miljö

varför lärare? • Varför blev just du lärare? • Varför valde just du att arbeta med utbildning?

Utmaningar inom Sfi och Svenska som andraspråk inom vuxenutbildningen

flexibilitet • Vuxenutbildningen ska sträva efter flexibla lösningar när det gäller organisation, arbetssätt och arbetsformer med utgångspunkt i individens behov och förutsättningar. LVUX12

flexibilitet • Kan handla om plats, tid, studietakt, studieform och sätt att lära för att möjliggöra studier i kombination med exempelvis arbete, pratkik eller studier inom andra skolformer Skolverket ”Utbildning i Svenska för invandrare”

flexibilitet • Elever ska kunna nå sina mål och utbildningens mål genom olika studieformer, studietakt och arbetssätt inom Sfi Skolverket ”Utbildning i Svenska för invandrare”

individanpassning • Utbildningen ska utgå från elevens mål och förutsättningar • Undervisningen ska anpassas till elevers intressen, erfarenheter, kunskaper och behov. Skolverket ”Utbildning i Svenska för invandrare”

individanpassning • Eleverna bär med sig värdefulla kunskaper och erfarenheter och det är därför angeläget att dessa tidigt tas tillvara hos var och en som ska studera. Ansvaret för detta vilar på dem som leder och genomför utbildningsinsatserna, så att eleven blir utgångspunkten för hur utbildningen utformas och hur utvecklingen av verksamheten sker. Elevens tidigare erfarenhter och behov blir en grund för planeringen samt påverkar hur utbildningen sedan behöver läggas upp. Skolverket ”Utbildning i svenska för invandrare”

individen • Jag är någon (resursperspektiv) • ”Jag kan bli något på mitt andraspråk” • Vad kan jag? Vart är jag på väg? • Individuella mål, delmål

individen • Vem är du på ditt modersmål? • Vem är du i det svenska språket? • Hur viktigt är det nya språket för dig? Varför? • Vad vill du använda språket till? • Vad behöver du använda språket till?

utbildningen • En resurs för att eleven ska kunna förverkliga sina mål • Ska stärka individens ställning i samhälls- och arbetsliv och främja personlig utveckling • Kan bygga innehåll kring elevens verklighet i relation till kursplaner och läroplan

ytterligare en utmaning • Eleverna ska få kunskaper i att använda ”modern teknik som verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande” (Skolverket, Lvux12).

Individanpassni ng Flexibilite t Tid och rum Studietakt Omfattning Metod Kursplaner Styrdokum ent Individen Kompetens Mål Förutsättningar Behov Studieformer Studietakt Arbetssätt Metod IK T Litteracitet Verktyg Kunskapssökande Kommunikation Skapande Lärande

Hur kan man möta några av utmaningarna i dagens vuxenutbildning?

nätbaserad utbildning • Nätbaserad undervisning med lärplattformen som bas för elever som deltar i den schemalagda undervisningen men också för de som studerar på distans

nätbaserad utbildning flexibilitet • Tids och rumslöst • Lättare kombinera studier med jobb, föräldraledighet, praktik, andra studier m.m • Elever med ex medicinsk eller psykosocial problematik • Distansundervisning

nätbaserad utbildning individanpassning • Hämta uppgifter i egen takt och efter behov • Mer tid för handledning/stöttning • Struktur och tydlighet (elever kommer och går från undervisningen) • Inlämning • Försvunna papper/uppgifter förekommer inte

nätbaserad utbildning individanpassning • Allt samlat; material, länkar, hörövningar • Dokumenterad bedömning - mindre skört vid lärarbyten - portfolio • Uppföljning - statistik på aktivitet • Prov, quiz, lektionsutvärderingar • Samarbetsdokument • Kommunikation (öppen och privat)

Forum • Diskussionsforum för eleverna

möjligheter • Lärarrum - resursrum • Inspelningsfunktion • Koppla till mål • Livechatt också med video

utmaningar • Administration • Tar tid utveckla lärares IKT kompetens • Tar tid att bygga upp nätklassrum • Elever med liten datorvana • Elever som inte har Internet, bor långt borta kan inte nyttja vårt lärcentrum

utmaningar • Syn på utbildning och lärande krockar • Svårt att förstå att läraren inte förmedlar kunskapen utan att läraren guidar och hjälper eleven att ta kontroll över sitt lärande • Tillgång till modern fungerande teknik

individanpassning är så mycket mer • Stöttning • Framåtsyftande bedömning - planering • Innehåll med utgångspunkt i elevens intresse • Utgå från elevernas frågor (RT) • Utmana eleven inom den proximala utvecklingszon

Lärplattformen som bas Digitala verktyg som komplement

individanpassning individanpassning • Tillgänglighet • Filmer inte bara som förberedelse • Minilektioner • Bedömning • Repetition • Eleven kan pausa, ta om så många gånger hen behöver, höja eller sänka volymen • Använder gärna det andra gjort

Viktigt att undvika risken att eleven lämnas ensam i sitt lärande! ”Det är ii interaktionen mellan ”Det är interaktionen mellan människor människor som kunskaper och färdigheter får som kunskaper och färdigheter får liv.” liv.” Roger Säljö ”Lärande iipraktiken” s.250. Roger Säljö ”Lärande praktiken” s.250.

Interaktiv anslagstavla http://padlet.com

Samarbete

Samarbete http://todaysmeet.com

Elevens mål: Jobb Autentiskt innehåll Individanpassning Exempel från undervisningen IKT Språk Eleverna som resurser för varandra

Förmågor Anpassa språket efter olika syften, mottagare och situationer Formulera sig och kommunicera på svenska i tal och skrift Använda språkliga strategier och hjälpmedel i olika sammanhang

Centralt innehåll • Olika hjälpmedel för egen språklig produktion och interaktion. • Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion • Bearbetning av egna och andras muntliga och skriftliga framställningar för att variera, tydliggöra och precisera dem samt för att skapa struktur och anpassa dem till syftet och situationen. I detta ingår användning av ord och fraser som tydliggör orsakssammanhang och tidsaspekter. • Strategier för att bidra till och aktivt medverka i diskussioner med anknyt- ning till samhällsoch arbetslivet. • Kommunikationens innehåll: Ämnesområden med anknytning till elevens utbildning, samhälls- och arbetsliv, aktuella områden, tankar, idéer, erfarenheter och känslor. • Lyssna: via film, Strategier och hjälpmedel för förståelse • Muntlig och skriftlig produktion och interaktion av olika slag, även i mer formella sammanhang, där eleven, berättar, sammanfattar, förklarar, och värderar.

för E för E I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven kan även formulera sig med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar och gör enkla förbättringar av egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion i olika, även mer formella, sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.

Anställningsintervju • Elevers mål: jobb • Anställningsintervju • Autentiska och utmanande uppgifter • Lära genom att göra saker tillsammans • Elever som resurser för varandra

Anställningsintervju • Oförberedd uppgift • Intervjua varandra • Filmade intervjuer • Självbedömning genom skriftlig reflektion efter intervjun • Tittade på de filmade intervjuerna i helgrupp - lära av varandra

• Diskuterade frågor, varför olika typer av frågor ställs vid en intervju • Strategier för att förstå • Diskuterade vad man kan svara • Kroppsspråk • Kamratrespons • Individanpassad lärarrespons

• Eleverna fick i uppdrag att förbereda sig inför en ny omgång intervjuer • Vi tittade på arbetsförmedlingens hemsida (många svåra frågor)

• Eleverna fick ta fram sina CV för att påminna sig om sina kunskaper och erfarenheter • Eleverna fick i skrift formulera svar på de intervjufrågorna som valts ut • Elever sökte filmer med anställningsintervjuer på YouTube • Vi filmade intervjuerna igen

• Eleverna var inte bara bättre på att svara på frågorna, de var också bättre på att intervjua och en del ställde egna följdfrågor Jag gjorde dåligt för att frågorna var annorlunda och jag väntade på de frågorna som arbetsgivare ställde åt mig

• Diskussioner om möjligheter till arbete, diskriminering • Elever delade upplevelser och erfarenheter • Svårigheter att ta sig in på arbetsmarknaden • Arbetsförmedlingen

Utvärderingen ”Jag kan göra en bättre intervju nästa gång om jag lär mig bra orden som jag kan använda i intervju och jag behöver öva också.” ”Jag gjorde bra för att jag fick berätta lite extra mer från vad jag har skrivit på mitt CV.” ”Frågorna var svåra första gången men andra gången de ”Vi behöver göra så här ofta!” ”Jag hoppas jag fick jobbet.” :-) var okej eftersom vi har ju läst.” ”Idag gjorde jag lite dålig sak och den var jag blev lite nervös för att livet är så om man vill träffa med en chef eller en nya människa.”

Verktyg som står på tur • Nätradio/podcast • Voicethread - videoinlägg skapa diskussion för distanseleverna diskussionsforum via video/audio • Examination/redovisning genom film ex. instruerande text

Användbara länkar • http://sv.wikiversity.org/wiki/Sfi_-_Svenska ör_invandrare • http://www.digitalaskollyftet.se • http://sfipaddan.se • http://padlet.com • http://todaysmeet.com • http://en.linoit.com

• http://svenska2.oer.folkbildning.net/gramma • http://www.folkuniversitetet.se/sfi-podden

Theres brännmark • theres.brannmark@kalix.se • theresbrannmark.blogspot.se • @bbrnnmark

Add a comment

Related pages

Trollhättan - Wikipedia, the free encyclopedia

Trollhättan (Swedish ... Borås; Dals-Ed; Essunga; Falköping; Färgelanda; Götene; Gothenburg; Grästorp; Gullspång; ... Skövde; Stenungsund ...
Read more

Västra Götalands län – Wikipedia

... Älvsborgs län und Göteborgs och Bohus län. ... Borås, Uddevalla, Trollhättan, ... Borås (63.441) Trollhättan (44.498) Skövde (33.119 ...
Read more

Trollhättan Municipality - Wikipedia, the free encyclopedia

Trollhättan Municipality ... 1971 and 1974 during the last local government reform when the City of Trollhättan ... Skövde; Sotenäs; Stenungsund;
Read more

Borås (Gemeinde) – Wikipedia

Borås ist eine Gemeinde (schwedisch ... Skaraborgs län und Göteborgs och Bohus län zu Västra Götalands län ... Tranemo | Trollhättan | Uddevalla ...
Read more

Västtågen – Wikipedia

Västtågen mellan Göteborg och Skövde trafikeras ... Mellan Göteborg och Borås och på linjen ... Mellan Lödöse och Trollhättan ska ...
Read more

Trollhättan Avstånd

Till Trollhättan finns förbindelser med buss och tåg. ... Borås; Trollhättan; Skövde; Uddevalla; Lidköping; Alingsås; Vänersborg; Kungälv ...
Read more

Västsvensk identitet. Så stärker Borås, Skövde ...

Västsvensk identitet Så stärker Borås, Skövde, Trollhättan, Uddevalla och Varberg Västsverige Innehåll Förord 3 Inledning 5 Nulägesanalys 7 ...
Read more

Takarbete i Borås, Göteborg, Jönköping & Alingsås

Vi på Göta Tak utför takarbete i bl.a. Borås, Göteborg, ... Ulricehamn, Alingsås, Skövde och Kungälv! ... Trollhättan. Varberg. Ulricehamn ...
Read more

Bilar | Toyota i Alingsås, Borås, Falköping ...

Skövde Batterivägen 3, 541 ... (lunchstängt mån-tors 12:00-12:40, fre 12:00-13:00) Trollhättan: 07.00-16.00 Borås: ... Lindströms Bil AB säljer och ...
Read more