Föreläsning Borås, Skövde och Trollhättan

67 %
33 %
Information about Föreläsning Borås, Skövde och Trollhättan
Education

Published on March 8, 2014

Author: theresb

Source: slideshare.net

Att vara Sfi och andraspråkslärare Ett utmanande uppdrag med möjligheter lördag 8 mars 14

innehåll • Presentation • ”Språket är nyckeln” • Utmaningar • Möjligheter att möta utmaningar • Konkreta undervisningsexempel lördag 8 mars 14

språket är nyckeln • Identitet/personlighet • Reflektion • Kommunikation • Kunskap • Arbetsliv, samhällsliv och fritid • Gemenskap lördag 8 mars 14

theres brännmark • Arbetar inom Sfi och Svenska som andraspråk • Lektioner och distans • Komvux Kalix • Projektledare • (Författaraspirant) lördag 8 mars 14

varför lärare? • Trivdes i skolan • Vikarierade som lärare • Ville ha ett omväxlande och stimulerande arbete • Intresse för språk och litteratur • Intresse för att möta människor lördag 8 mars 14

varför lärare? • Att följa och stimulera andra människors utveckling • Ständiga utmaningar som också får mig att utvecklas • Skolan - en dynamisk och utvecklande miljö lördag 8 mars 14

varför lärare? • Varför blev just du lärare? • Varför valde just du att arbeta med utbildning? lördag 8 mars 14

Utmaningar inom Sfi och Svenska som andraspråk inom vuxenutbildningen lördag 8 mars 14

flexibilitet • Vuxenutbildningen ska sträva efter flexibla lösningar när det gäller organisation, arbetssätt och arbetsformer med utgångspunkt i individens behov och förutsättningar. LVUX12 lördag 8 mars 14

flexibilitet • Kan handla om plats, tid, studietakt, studieform och sätt att lära för att möjliggöra studier i kombination med exempelvis arbete, pratkik eller studier inom andra skolformer Skolverket ”Utbildning i Svenska för invandrare” lördag 8 mars 14

flexibilitet • Elever ska kunna nå sina mål och utbildningens mål genom olika studieformer, studietakt och arbetssätt inom Sfi Skolverket ”Utbildning i Svenska för invandrare” lördag 8 mars 14

individanpassning • Utbildningen ska utgå från elevens mål och förutsättningar • Undervisningen ska anpassas till elevers intressen, erfarenheter, kunskaper och behov. Skolverket ”Utbildning i Svenska för invandrare” lördag 8 mars 14

individanpassning • Eleverna bär med sig värdefulla kunskaper och erfarenheter och det är därför angeläget att dessa tidigt tas tillvara hos var och en som ska studera. Ansvaret för detta vilar på dem som leder och genomför utbildningsinsatserna, så att eleven blir utgångspunkten för hur utbildningen utformas och hur utvecklingen av verksamheten sker. Elevens tidigare erfarenhter och behov blir en grund för planeringen samt påverkar hur utbildningen sedan behöver läggas upp. Skolverket ”Utbildning i svenska för invandrare” lördag 8 mars 14

individen • Jag är någon (resursperspektiv) • ”Jag kan bli något på mitt andraspråk” • Vad kan jag? Vart är jag på väg? • Individuella mål, delmål lördag 8 mars 14

individen • Vem är du på ditt modersmål? • Vem är du i det svenska språket? • Hur viktigt är det nya språket för dig? Varför? • Vad vill du använda språket till? • Vad behöver du använda språket till? lördag 8 mars 14

utbildningen • En resurs för att eleven ska kunna förverkliga sina mål • Ska stärka individens ställning i samhälls- och arbetsliv och främja personlig utveckling • Kan bygga innehåll kring elevens verklighet i relation till kursplaner och läroplan lördag 8 mars 14

ytterligare en utmaning • Eleverna ska få kunskaper i att använda ”modern teknik som verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande” (Skolverket, Lvux12). lördag 8 mars 14

Flexibilitet Individanpassning Tid och rum Studieformer Studietakt Arbetssätt Metod Studietakt Omfattning Metod Kursplaner Styrdokument lördag 8 mars 14 Individen Kompetens Mål Förutsättningar Behov IKT Litteracitet Verktyg Kunskapssökande Kommunikation Skapande Lärande

Hur kan man möta några av utmaningarna i dagens vuxenutbildning? lördag 8 mars 14

nätbaserad utbildning • Nätbaserad undervisning med lärplattformen som bas för elever som deltar i den schemalagda undervisningen men också för de som studerar på distans lördag 8 mars 14

nätbaserad utbildning flexibilitet • Tids och rumslöst • Lättare kombinera studier med jobb, föräldraledighet, praktik, andra studier m.m • Elever med ex medicinsk eller psykosocial problematik • Distansundervisning lördag 8 mars 14

nätbaserad utbildning individanpassning • Hämta uppgifter i egen takt och efter behov • Mer tid för handledning/stöttning • Struktur och tydlighet (elever kommer och går från undervisningen) • Inlämning • Försvunna papper/uppgifter förekommer inte lördag 8 mars 14

nätbaserad utbildning individanpassning • Allt samlat; material, länkar, hörövningar • Dokumenterad bedömning - mindre skört vid lärarbyten - portfolio • Uppföljning - statistik på aktivitet • Prov, quiz, lektionsutvärderingar • Samarbetsdokument • Kommunikation (öppen och privat) lördag 8 mars 14

Forum • Diskussionsforum för eleverna lördag 8 mars 14

möjligheter • Lärarrum - resursrum • Inspelningsfunktion • Koppla till mål • Live chatt också med video lördag 8 mars 14

Flipped Classroom individanpassning • Tillgänglighet • Filmer inte bara som förberedelse • Minilektioner • Bedömning • Repetition • Eleven kan pausa, ta om så många gånger hen behöver, höja eller sänka volymen • Använder gärna det andra gjort lördag 8 mars 14

utmaningar • Administration • Tar tid utveckla lärares IKT kompetens • Tar tid att bygga upp nätklassrum • Elever med liten datorvana • Elever som inte har Internet, bor långt borta kan inte nyttja vårt lärcentrum lördag 8 mars 14

utmaningar • Syn på utbildning och lärande krockar • Svårt att förstå att läraren inte förmedlar kunskapen utan att läraren guidar och hjälper eleven att ta kontroll över lärandet • Tillgång till modern fungerande teknik lördag 8 mars 14

individanpassning är så mycket mer • Stöttning • Framåtsyftande bedömning - planering • Innehåll med utgångspunkt i elevens intresse • Utgå från elevernas frågor (RT) • Utmana eleven inom sin proximala utvecklingszon lördag 8 mars 14

Lärplattformen som bas Digitala verktyg som komplement lördag 8 mars 14

Viktigt att undvika risken att eleven lämnas ensam i sitt lärande! ”Det är i interaktionen mellan människor som kunskaper och färdigheter får liv.” Roger Säljö ”Lärande i praktiken” s.250. lördag 8 mars 14

Interaktiv anslagstavla http://padlet.com lördag 8 mars 14

Samarbete lördag 8 mars 14

Samarbete http://todaysmeet.com lördag 8 mars 14

Elevens mål: Jobb Autentiskt innehåll Individanpassning Ett exempel från undervisningen IKT lördag 8 mars 14 Språk Eleverna som resurser för varandra

Förmågor Formulera sig och kommunicera på svenska i tal och skrift Anpassa språket efter olika syften, mottagare och situationer Använda språkliga strategier och hjälpmedel i olika sammanhang lördag 8 mars 14

Centralt innehåll • Olika hjälpmedel för egen språklig produktion och interaktion. • Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion • Bearbetning av egna och andras muntliga och skriftliga framställningar för att variera, tydliggöra och precisera dem samt för att skapa struktur och anpassa dem till syftet och situationen. I detta ingår • användning av ord och fraser som tydliggör orsakssammanhang och tidsaspekter. • Strategier för att bidra till och aktivt medverka i diskussioner med anknyt­ ning till samhälls­ och arbetslivet. lördag 8 mars 14 • Kommunikationens innehåll: Ämnesområden med anknytning till elevens utbildning, samhälls­ och arbetsliv, aktuella områden, tankar, idéer, erfarenheter och känslor. • Lyssna: via film, Strategier och hjälpmedel för förståelse • Muntlig och skriftlig produktion och interaktion av olika slag, även i mer formella sammanhang, där eleven, berättar, sammanfattar, förklarar, och värderar.

Kunskapskraven för E I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven kan även formulera sig med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mot­ tagare och situation. Eleven bearbetar och gör enkla förbättringar av egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion i olika, även mer formella, sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen. lördag 8 mars 14

Anställningsintervju • Elevernas mål: jobb • Anställningsintervju • Autentiska och utmanande uppgifter • Lära genom att göra saker tillsammans • Elever som resurser för varandra lördag 8 mars 14

Anställningsintervju • Oförberedd uppgift • Intervjua varandra • Filmade intervjuer • Självbedömning genom skriftlig reflektion efter intervjun • Tittade på de filmade intervjuerna i helgrupp - lära av varandra lördag 8 mars 14

• Diskuterade frågor, varför olika typer av frågor ställs vid en intervju • Strategier för att förstå • Diskuterade vad man kan svara • Kroppsspråk • Kamratrespons • Individanpassad lärarrespons lördag 8 mars 14

• Eleverna fick i uppdrag att förbereda sig inför en ny omgång intervjuer • Vi tittade på arbetsförmedlingens hemsida (många svåra frågor) lördag 8 mars 14

lördag 8 mars 14

• Eleverna fick ta fram sina CV för att påminna sig om sina kunskaper och erfarenheter • Eleverna fick i skrift formulera svar på de intervjufrågorna som valts ut • Elever sökte filmer med anställningsintervjuer på YouTube • Vi filmade intervjuerna igen lördag 8 mars 14

• Eleverna var inte bara bättre på att svara på frågorna, de var också bättre på att intervjua och en del ställde egna följdfrågor Jag gjorde dåligt för att frågorna var annorlunda och jag väntade på de frågorna som arbetsgivare ställde åt mig lördag 8 mars 14

• Diskussioner om möjligheter till arbete • Elever delade upplevelser och erfarenheter • Svårigheter att ta sig in på arbetsmarknaden • Arbetsförmedlingen lördag 8 mars 14

ANSTÄLLNINGSINTERVJU lördag 8 mars 14

Utvärderingen ”Jag kan göra en bättre intervju nästa gång om jag lär mig bra orden som jag kan använda i intervju och jag behöver öva också.” ”Jag gjorde bra för att jag fick berätta lite extra mer från vad jag har skrivit på mitt CV.” lördag 8 mars 14 ”Frågorna var svåra första gången men andra ”Vi behöver göra så här ofta!” ”Jag hoppas jag fick jobbet.” :-) gången de var okej eftersom vi har ju läst.” ”Idag gjorde jag lite dålig sak och den var jag blev lite nervös för att livet är så om man vill träffa med en chef eller en nya människa.”

Verktyg som står på tur • Nätradio/podcast • Voicethread - videoinlägg skapa diskussion för distanseleverna diskussionsforum via video/audio • Examination/redovisning genom film ex. instruerande text lördag 8 mars 14

Användbara länkar • http://sv.wikiversity.org/wiki/Sfi__Svenska_för_invandrare • http://www.digitalaskollyftet.se • http://sfipaddan.se • http://padlet.com • http://en.linoit.com lördag 8 mars 14

• http://svenska2.oer.folkbildning.net/ grammatik/ • http://www.folkuniversitetet.se/sfipodden lördag 8 mars 14

Theres brännmark • theres.brannmark@kalix.se • theresbrannmark.blogspot.se • lördag 8 mars 14 @bbrnnmark

Add a comment

Related presentations

Related pages

Föreläsning Borås, Skövde och Trollhättan - Education

Föreläsning dramaturgi och manus Min presentation som jag höll på Donnergymnasiet i ämnet Filmkunskap, om dramaturgi och manus.
Read more

Föreläsning dramaturgi och manus - Education

Föreläsning Borås, Skövde och Trollhättan ... Föreläsning kring Göteborgs historia och näringsliv, ett av stadens äldsta bolag ...
Read more

Diverse föreläsningar - tolgren.utrymmet.com

Muntlighet och läs- och skrivsvårigheter ... Inledande föreläsning till heldagsseminarium. Trollhättan. 16 juni. Skolförvaltningen. ... Borås: 7 okt.
Read more

Nyhetsarkiv | Toyota i Alingsås, Borås, Falköping ...

en tjejlunch för kvinnliga företagare i Skövde. ... en efterlängtad föreläsning av ... i Trollhättan och har 20 års erfarenhet av ...
Read more

Maria Lundqvist uppträder med sin föreläsning ...

Under våren föreläser Maria Lundqvist på Medborgarskolan i Borås, Göteborg, Skövde, Trollhättan och Halmstad. Maria föreläser om hur vi möter ...
Read more

Kurser och aktiviteter | Unionen

Plats och datum: Borås 2016-10 ... Plats och datum: Trollhättan 2016-10 ... En föreläsning om de normer och värderingar som styr våra liv och hindrar ...
Read more

The TEST | Facebook

... Köp biljett för halva priset till Måns Möllers föreläsning på ... på Medborgarskolan i Borås, Göteborg, Skövde, Trollhättan och ...
Read more

Välkommen till Medborgarskolan! Kurser, utbildningar ...

Medborgarskolan i Skövde och Halmstad söker ... Nu upphandlar Medborgarskolan extern utvärderingstjänst för ESF-projektet Arbeta och leva i ...
Read more

Lars Kellman – Wikipedia

... Tekniska Elementarskolan i Borås innan han bosatte sig i Skövde 1880 och ... för Borås Energi och ... Trollhättan (senare Trollhättans ...
Read more