Ford Focus AT Document

22 %
78 %
Information about Ford Focus AT Document
Automotive

Published on March 19, 2009

Author: busycat555

Source: slideshare.net

Description

Ford Focus AT Document in Vietnamese

Giới thiệu sản phẩm Ford Focus 5 cửa

FORD FOCUS 5 C ỬA Víi nh÷ng thµnh c«ng vang déi trªn kh¾p c¸c ch©u lôc, Ford Focus 5 cöa lµ mÉu xe 5 cöa duy nhÊt trong ph©n khóc h¹ng trung, lÇn ®Çu tiªn ®­îc giíi thiÖu t¹i thÞ tr­êng ViÖt nam.

Víi nh÷ng thµnh c«ng vang déi trªn kh¾p c¸c ch©u lôc, Ford Focus 5 cöa lµ mÉu xe 5 cöa duy nhÊt trong ph©n khóc h¹ng trung, lÇn ®Çu tiªn ®­îc giíi thiÖu t¹i thÞ tr­êng ViÖt nam.

Phong cách Châu ¢ u Công nghệ tinh x¶o của Đức Tính năng lái ưu việt §Æc tr­ng cña Ford Focus 5 cöa

Néi thÊt sÉm mÇu, sang träng vµ tinh t ế

Néi thÊt sÉm mÇu, sang träng vµ tinh t ế

V« l¨ng 3 chÊu, bäc da mang tÝnh thÓ thao CD 6 ®Üa, 6 loa FORD FOCUS 5 C ỬA HÖ thèng ®iÒu hoµ ®iÒu khiÓn tù ®éng (2 vïng khÝ hËu) Tiện nghi hàng đầu

V« l¨ng 3 chÊu, bäc da mang tÝnh thÓ thao

CD 6 ®Üa, 6 loa

HÖ thèng ®iÒu hoµ ®iÒu khiÓn tù ®éng (2 vïng khÝ hËu)

Kho¸ ®iÖn kÕt hîp chøc n¨ng ®iÒu khiÓn tõ xa. GhÕ l¸i ®iÒu khiÓn ®iÖn theo 6 h­íng rÊt tiÖn nghi. FORD FOCUS 5 C ỬA Cöa sæ trêi ®iÒu khiÓn ®iÖn më hai chÕ ®é. Tiện nghi hàng đầu

Kho¸ ®iÖn kÕt hîp chøc n¨ng ®iÒu khiÓn tõ xa.

GhÕ l¸i ®iÒu khiÓn ®iÖn theo 6 h­íng rÊt tiÖn nghi.

Cöa sæ trêi ®iÒu khiÓn ®iÖn më hai chÕ ®é.

Ford Focus 5 cöa ®­îc trang bÞ ®éng c¬ x¨ng Duratec HE 2.0L thÕ hÖ míi t¹o c«ng suÊt lín vµ tiªu hao nhiªn liÖu thÊp. C«ng suÊt cùc ®¹i: 107kw/6000 M« men xo¾n cùc ®¹i:185Nm/4500 FORD FOCUS 5 C ỬA Công nghệ tinh x ảo của Đức Vận hành

Ford Focus 5 cöa ®­îc trang bÞ ®éng c¬ x¨ng Duratec HE 2.0L thÕ hÖ míi t¹o c«ng suÊt lín vµ tiªu hao nhiªn liÖu thÊp.

C«ng suÊt cùc ®¹i: 107kw/6000

M« men xo¾n cùc ®¹i:185Nm/4500

Hép sè tù ®éng 4 cÊp kÕt hîp chøc n¨ng chuyÓn ®æi sè chÕ ®é c¬ (SSS), rÊt tiÖn dông vµ dÔ dµng sö dông FORD FOCUS 5 C ỬA Công nghệ tinh x ảo của Đức Vận hành

Hép sè tù ®éng 4 cÊp kÕt hîp chøc n¨ng chuyÓn ®æi sè chÕ ®é c¬ (SSS), rÊt tiÖn dông vµ dÔ dµng sö dông

HÖ thèng chèng bã cøng phanh (ABS) vµ hÖ thèng ph©n bè lùc phanh ®iÖn tö (EBD) HÖ thèng phanh ®Üa tr­íc vµ sau HÖ thèng an toµn FORD FOCUS 5 C ỬA Công nghệ tinh x ảo của Đức

HÖ thèng chèng bã cøng phanh (ABS) vµ hÖ thèng ph©n bè lùc phanh ®iÖn tö (EBD)

HÖ thèng phanh ®Üa tr­íc vµ sau

HÖ thèng tói khÝ phÝa tr­íc HÖ thèng d©y ®ai an toµn cho tÊt c¶ c¸c vÞ trÝ ngåi HÖ thèng an toµn FORD FOCUS 5 C ỬA Công nghệ tinh x ảo của Đức

HÖ thèng tói khÝ phÝa tr­íc

HÖ thèng d©y ®ai an toµn cho tÊt c¶ c¸c vÞ trÝ ngåi

Ford Focus 5 cöa ®­îc trang bÞ hÖ thèng c¶m biÕn lïi rÊt thuËn tiÖn khi lïi xe ë nh÷ng n¬i chËt hÑp. HÖ thèng an toµn FORD FOCUS 5 C ỬA Công nghệ tinh x ảo của Đức

Ford Focus 5 cöa ®­îc trang bÞ hÖ thèng c¶m biÕn lïi rÊt thuËn tiÖn khi lïi xe ë nh÷ng n¬i chËt hÑp.

(Tr­íc) (Sau) HÖ thèng treo phÝa tr­íc kiÓu MacPherson HÖ thèng treo sau, ®éc lËp ®a liªn kÕt HÖ thèng treo FORD FOCUS 5 C ỬA Tính năng lái ưu việt

HÖ thèng treo phÝa tr­íc kiÓu MacPherson

HÖ thèng treo sau, ®éc lËp ®a liªn kÕt

FORD FOCUS 5 C ỬA Vô lăng điều chỉnh 4 hướng Hệ thống lái điều khiển điện tử Tính năng lái ưu việt Hệ thống lái

Vô lăng điều chỉnh 4 hướng

Hệ thống lái điều khiển điện tử

Đo tiêu hao nhiên liệu dưới sự chứng kiến của các nhà báo Đoạn đường Mai Châu – Hà nội (địa hình núi đèo hiểm trở) Ford Foc us - Tiết kiệm nhiên liệu 8,3L/100km

Đo tiêu hao nhiên liệu dưới sự chứng kiến của các nhà báo

Đoạn đường Mai Châu – Hà nội (địa hình núi đèo hiểm trở)

§en Kim Loai Vµng ¸nh Kim Xanh §¹i D­¬ng Tr¾ng Kim C­¬ng §á ¸nh D­¬ng N©u Hæ Ph¸ch B¹c B¹ch Kim (mµu míi) MÇu tiªu chuÈn Vµng (mµu míi)

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SỐ TỰ ĐỘNG TRÊN XE FORD FOCUS

SỐ TỰ ĐỘNG Năm 1940 chiếc xe đầu tiên được trang bị hộp số tự động ra đời, đã mang lại kiểu chuyển số hoàn toàn mới rất êm ái nhẹ nhàng, không còn sự ám ảnh phải mỏi chân khi cắt côn chuyển số. Hộp số tự động sẽ tự động chuyển số tuỳ thuộc vào tốc độ của xe và vị trí bàn đạp chân ga. Hộp số tự động hiện nay rất thịnh hành ở các nước phát triển. T ại thị trường Bắc Mỹ 80% số xe bán ra là số tự động. Xu h ướng sử dụng số tự động ngày càng tăng tại các nước đang phát triển.

Năm 1940 chiếc xe đầu tiên được trang bị hộp số tự động ra đời, đã mang lại kiểu chuyển số hoàn toàn mới rất êm ái nhẹ nhàng, không còn sự ám ảnh phải mỏi chân khi cắt côn chuyển số.

Hộp số tự động sẽ tự động chuyển số tuỳ thuộc vào tốc độ của xe và vị trí bàn đạp chân ga.

Hộp số tự động hiện nay rất thịnh hành ở các nước phát triển. T ại thị trường Bắc Mỹ 80% số xe bán ra là số tự động.

Xu h ướng sử dụng số tự động ngày càng tăng tại các nước đang phát triển.

LỢI ÍCH SỐ TỰ ĐỘNG MANG LẠI Vận hành dễ dàng, đặc biệt trong điều kiện đường xá đông đúc giúp lái xe an toàn hơn. Dễ dàng xuất phát từ vị trí giữa dốc - đặc biệt hữu ích với người mới lái. Kh ông bị chết máy khi đang tham gia giao thông. Xe chuy ển số tự động nhẹ nhàng êm ái không rung, giật Xe chuy ển đổi số chính xác phù hợp với tốc độ của động cơ giúp động cơ hoạt động ổn định, hiệu quả và tiết kiệm nhiên liệu. Hộp số tự động có tuổi thọ cao điều này giúp giảm chi phí sửa chữa

Vận hành dễ dàng, đặc biệt trong điều kiện đường xá đông đúc giúp lái xe an toàn hơn.

Dễ dàng xuất phát từ vị trí giữa dốc - đặc biệt hữu ích với người mới lái. Kh ông bị chết máy khi đang tham gia giao thông.

Xe chuy ển số tự động nhẹ nhàng êm ái không rung, giật

Xe chuy ển đổi số chính xác phù hợp với tốc độ của động cơ giúp động cơ hoạt động ổn định, hiệu quả và tiết kiệm nhiên liệu.

Hộp số tự động có tuổi thọ cao điều này giúp giảm chi phí sửa chữa

MỘT SỐ ĐIỂM CHÚ Ý KHI SỬ DỤNG XE SỐ TỰ ĐỘNG Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng xe của nhà sản xuất. Thường xuyên kiểm tra vị trí xe đỗ - nếu thấy có dấu hiệu chảy dầu cần đưa vào xưởng kiểm tra và sửa chữa ngay. Thường xuyên kiểm tra mức dầu hộp số tại trạm dịch vụ của nhà sản xuất. Thay dầu hộp số tại các trạm dịch vụ uỷ quyền chính hãng theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất – không nên để dầu đen quá hoặc quá bẩn.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng xe của nhà sản xuất.

Thường xuyên kiểm tra vị trí xe đỗ - nếu thấy có dấu hiệu chảy dầu cần đưa vào xưởng kiểm tra và sửa chữa ngay.

Thường xuyên kiểm tra mức dầu hộp số tại trạm dịch vụ của nhà sản xuất.

Thay dầu hộp số tại các trạm dịch vụ uỷ quyền chính hãng theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất – không nên để dầu đen quá hoặc quá bẩn.

MỘT SỐ ĐIỂM CHÚ Ý KHI SỬ DỤNG XE SỐ TỰ ĐỘNG Phải sử dụng đúng loại dầu hộp số. Mỗi hãng xe có yêu cầu khác nhau về dầu hộp số. Không được chuyển về vị trí đỗ (P) hoặc lùi (R) khi xe chưa dừng hẳn. Không được chuyển về vị trí (P) khi tốc độ vòng tua máy cao hơn tốc độ vòng tua máy ở chế độ không tải. Điều khiển bàn phanh và bàn ga bằng chân phải, chân trái được đặt ở vị trí nghỉ phía trên bên trái và không sử dụng trong suốt hành trình. Luôn đạp phanh khi chuyển cần số từ vị trí đỗ (P) sang vị trí khác. Số tự động có thể bị hỏng khi bánh xe chủ động trượt trên măt đường – (Patinê)

Phải sử dụng đúng loại dầu hộp số. Mỗi hãng xe có yêu cầu khác nhau về dầu hộp số.

Không được chuyển về vị trí đỗ (P) hoặc lùi (R) khi xe chưa dừng hẳn.

Không được chuyển về vị trí (P) khi tốc độ vòng tua máy cao hơn tốc độ vòng tua máy ở chế độ không tải.

Điều khiển bàn phanh và bàn ga bằng chân phải, chân trái được đặt ở vị trí nghỉ phía trên bên trái và không sử dụng trong suốt hành trình.

Luôn đạp phanh khi chuyển cần số từ vị trí đỗ (P) sang vị trí khác.

Số tự động có thể bị hỏng khi bánh xe chủ động trượt trên măt đường – (Patinê)

Phần I : NĂM VỊ TRÍ CƠ BẢN CỦA CẦN SỐ TỰ ĐỘNG “ Vị trí Số tiến”

Khi cần số đang ở vị trí khác sẽ không khởi động được xe hoặc sẽ không rút chìa khóa điện được. Chỉ chuyển sang P khi xe đã dừng hẳn. Trước khi bạn rời xe hãy kiểm tra đã kéo hết phanh tay, đảm bảo cần số đã ở số P và tắt máy Nếu cần số không ở vị trí P chuông cảnh báo sẽ kêu khi bạn mở cửa lái Khi dừng xe quá 10 giây, nên tắt máy để tiết kiệm nhiên liệu, để nổ máy không tải trong vòng 3 phút sẽ tiêu hao nhiên liệu đủ để đi được 1 km ở tốc độ 50 km/h. Kéo phanh tay Chuông cảnh báo VỊ TRÍ P

Khi cần số đang ở vị trí khác sẽ không khởi động được xe hoặc sẽ không rút chìa khóa điện được.

Chỉ chuyển sang P khi xe đã dừng hẳn.

Trước khi bạn rời xe hãy kiểm tra đã kéo hết phanh tay, đảm bảo cần số đã ở số P và tắt máy

Nếu cần số không ở vị trí P chuông cảnh báo sẽ kêu khi bạn mở cửa lái

Khi dừng xe quá 10 giây, nên tắt máy để tiết kiệm nhiên liệu, để nổ máy không tải trong vòng 3 phút sẽ tiêu hao nhiên liệu đủ để đi được 1 km ở tốc độ 50 km/h.

Chỉ chọn số này khi xe đã dừng hẳn và động cơ chạy ở tốc độ không tải. Hãy đạp phanh khi gài số. Nếu lùi xe, vật cản được phát hiện trong phạm vi hoạt động cảm biến là 1m và 20 cm từ hai bên xe, hệ thống cảnh báo sẽ phát tín hiệu với tần số tăng dần với tiếng “bíp”. Nếu vật thể trong phạm vi 25 cm phía sau xe tiếng “bíp” cảnh báo sẽ phát ra liên tục. Khi lùi xe, nên duy trì tốc độ lùi xe nhỏ nhất có thể Đèn cảnh báo lùi VỊ TRÍ R

Chỉ chọn số này khi xe đã dừng hẳn và động cơ chạy ở tốc độ không tải.

Hãy đạp phanh khi gài số.

Nếu lùi xe, vật cản được phát hiện trong phạm vi hoạt động cảm biến là 1m và 20 cm từ hai bên xe, hệ thống cảnh báo sẽ phát tín hiệu với tần số tăng dần với tiếng “bíp”.

Nếu vật thể trong phạm vi 25 cm phía sau xe tiếng “bíp” cảnh báo sẽ phát ra liên tục.

Khi lùi xe, nên duy trì tốc độ lùi xe nhỏ nhất có thể

Chỉ chọn số này khi xe đã dừng hẳn và động cơ chạy ở tốc độ không tải. (Không truyền công suất tới các bánh xe). Vị trí số N chỉ sử dụng trong các trường hợp kéo đẩy xe, bảo dưỡng sửa chữa, Không sử dụng số N để đỗ xe, nên chuyển cần số về vị trí P trong trường hợp đỗ xe. Từ vị trí N sang vị trí D và ngược lại, không cần bấm nút khóa trên cần số. VỊ TRÍ N

Chỉ chọn số này khi xe đã dừng hẳn và động cơ chạy ở tốc độ không tải.

(Không truyền công suất tới các bánh xe).

Vị trí số N chỉ sử dụng trong các trường hợp kéo đẩy xe, bảo dưỡng sửa chữa,

Không sử dụng số N để đỗ xe, nên chuyển cần số về vị trí P trong trường hợp đỗ xe.

Từ vị trí N sang vị trí D và ngược lại, không cần bấm nút khóa trên cần số.

Vị trí D là vị trí lái xe (hay còn gọi là Vị trí Số tiến) là vị trí dùng thường xuyên nhất khi vận hành xe số tự động. Ở vị trí này, khi nhả phanh chân từ từ, xe sẽ chuyển động về phía trước. Để tăng tốc độ, đạp chân ga xe sẽ chuyển động tiến. Ở chế độ này, tất cả các số tiến sẽ được chọn một cách tự động tùy theo điều kiện lái xe. Vị trí số D được sử dụng trong các trường hợp xe lên đèo dốc. Tránh quan niệm sai là lái xe sử dụng số cơ lên đèo dốc và về số nhỏ Trên những đoạn đường đông , giữ tốc độ xe đều, chánh tăng ga và giảm ga đột ngột, hoặc rồ ga rồi lại dừng lại sẽ giúp xe vận hành với mức tiêu hao nhiên liệu ít nhất. VỊ TRÍ D (Vị trí Số tiến)

Vị trí D là vị trí lái xe (hay còn gọi là Vị trí Số tiến) là vị trí dùng thường xuyên nhất khi vận hành xe số tự động.

Ở vị trí này, khi nhả phanh chân từ từ, xe sẽ chuyển động về phía trước.

Để tăng tốc độ, đạp chân ga xe sẽ chuyển động tiến. Ở chế độ này, tất cả các số tiến sẽ được chọn một cách tự động tùy theo điều kiện lái xe.

Vị trí số D được sử dụng trong các trường hợp xe lên đèo dốc. Tránh quan niệm sai là lái xe sử dụng số cơ lên đèo dốc và về số nhỏ

Trên những đoạn đường đông , giữ tốc độ xe đều, chánh tăng ga và giảm ga đột ngột, hoặc rồ ga rồi lại dừng lại sẽ giúp xe vận hành với mức tiêu hao nhiên liệu ít nhất.

Chuyển cần số sang vị trí số D sau đó dịch chuyển sang phải theo hướng mũi tên Vận hành của số ở vị trí này cũng giống như trên hộp số thường, cho phép xe chuyển sang số 3,4 hoặc chuyển xuống số 1 và 2. Số cơ có thể sử dụng (về số nhỏ), trong các trường hợp cần đà vượt những xe khác. Trên hộp số có 4 tốc độ, có các số tiến có thể được chọn khi xe đang đỗ hoặc chuyển động. Để về xuống số hãy ấn cần số về phía trước (-) . Để lên số, kéo cần số về phía sau (+). Số cơ (+) có thể sử dụng để lái xe khỏi vùng cát lầy. Không giữ cần số liên tục ở vị trí (+) hoặc (-) Khi xuống dốc, đổ đèo nên sử dụng vị trí số cơ số 1 hoặc số 2 tùy theo độ dốc của đèo, đường. VỊ TRÍ M (SỐ CƠ)

Chuyển cần số sang vị trí số D sau đó dịch chuyển sang phải theo hướng mũi tên

Vận hành của số ở vị trí này cũng giống như trên hộp số thường, cho phép xe chuyển sang số 3,4 hoặc chuyển xuống số 1 và 2.

Số cơ có thể sử dụng (về số nhỏ), trong các trường hợp cần đà vượt những xe khác.

Trên hộp số có 4 tốc độ, có các số tiến có thể được chọn khi xe đang đỗ hoặc chuyển động.

Để về xuống số hãy ấn cần số về phía trước (-) . Để lên số, kéo cần số về phía sau (+).

Số cơ (+) có thể sử dụng để lái xe khỏi vùng cát lầy.

Không giữ cần số liên tục ở vị trí (+) hoặc (-)

Khi xuống dốc, đổ đèo nên sử dụng vị trí số cơ số 1 hoặc số 2 tùy theo độ dốc của đèo, đường.

Phần 2: NHỮNG LỜI KHUYÊN VẬN HÀNH XE FORD FOCUS 5 CỬA AN TOÀN VÀ TIẾT KIỆM NHIÊN LIỆU

Trước khi lên xe người điều khiển xe phải quan sát, phát hiện các chướng ngại vật, đầu xe và cuối xe như trẻ em, khách bộ hành, các phương tiện đang lưu thông và các chướng ngại vật khác. Kiểm tra sơ bộ 4 bánh bằng mắt xem có biểu hiện bất thường . Trong trường hợp, người lái cảm thấy không chắc chắn về các chướng ngại vật xung quanh xe h ãy: Đ ưa cần số về vị trí P, mở cửa xe và đi một vòng để đảm bảo chắc chắn xe chuyển động sẽ không gây va chạm hoặc nguy hiểm cho người hoặc các chướng ngại vật khác. QUAN SÁT TRƯỚC KHI LÊN XE

Trước khi lên xe người điều khiển xe phải quan sát, phát hiện các chướng ngại vật, đầu xe và cuối xe như trẻ em, khách bộ hành, các phương tiện đang lưu thông và các chướng ngại vật khác.

Kiểm tra sơ bộ 4 bánh bằng mắt xem có biểu hiện bất thường .

Trong trường hợp, người lái cảm thấy không chắc chắn về các chướng ngại vật xung quanh xe h ãy: Đ ưa cần số về vị trí P, mở cửa xe và đi một vòng để đảm bảo chắc chắn xe chuyển động sẽ không gây va chạm hoặc nguy hiểm cho người hoặc các chướng ngại vật khác.

Lên xe, việc đầu tiên người điều khiển đeo dây đai an toàn, đóng cửa và đảm bảo các cửa khác của xe đã được đóng chặt, chốt cửa. Vì túi khí an toàn được bố trí trên vô lăng, nên chỉnh ghế lái sao cho tư thế ngồi cách vô lăng ít nhất 25 cm. Sau đó chỉnh hai gương bên và gương chiếu hậu đã được điều chỉnh ở vị trí dễ quan sát phía sau nhất. Điều chình phần giữa của tựa đầu ngang với phần trên tai, lưu ý những người cùng đi trên xe điều chỉnh tựa đầu như vậy. Điều chỉnh tựa đầu thấp có thể gây trấn thương cổ khi gặp tai nạn. Điều chỉnh tựa đầu NGỒI TRÊN XE Điều chỉnh tựa đầu

Lên xe, việc đầu tiên người điều khiển đeo dây đai an toàn, đóng cửa và đảm bảo các cửa khác của xe đã được đóng chặt, chốt cửa.

Vì túi khí an toàn được bố trí trên vô lăng, nên chỉnh ghế lái sao cho tư thế ngồi cách vô lăng ít nhất 25 cm.

Sau đó chỉnh hai gương bên và gương chiếu hậu đã được điều chỉnh ở vị trí dễ quan sát phía sau nhất.

Điều chình phần giữa của tựa đầu ngang với phần trên tai, lưu ý những người cùng đi trên xe điều chỉnh tựa đầu như vậy. Điều chỉnh tựa đầu thấp có thể gây trấn thương cổ khi gặp tai nạn.

Đề nổ máy. Không đề xe lâu hơn 10’’ giây mỗi lần. Thời gian mỗi lần phải các nhau tối thiểu 5’’ Quan sát nhanh các đồng hồ đo trên bảng táp-lô để đảm bảo xe đang trong điều kiện tốt để vận hành. Để tránh tiêu hao nhiên liệu, khi điều kiện cho phép, người lái nên khởi hành ngay, vì máy đời mới chỉ mất vài giây để bôi trơn, không cần phải chờ nóng máy. KHỞI ĐỘNG XE

Đề nổ máy. Không đề xe lâu hơn 10’’ giây mỗi lần. Thời gian mỗi lần phải các nhau tối thiểu 5’’

Quan sát nhanh các đồng hồ đo trên bảng táp-lô để đảm bảo xe đang trong điều kiện tốt để vận hành.

Để tránh tiêu hao nhiên liệu, khi điều kiện cho phép, người lái nên khởi hành ngay, vì máy đời mới chỉ mất vài giây để bôi trơn, không cần phải chờ nóng máy.

Đạp phanh chân. Ấn nút chuyển số trên cần số và kéo nhẹ cần số từ vị trí P sang vị trí D. Bấm nút khóa trên cần phanh tay, hạ phanh tay, phanh chân giữ nguyên. Quan sát hệ thống gương bên và gương chiếu hậu đảm bảo không có chướng ngại vật, bật xi nhan hướng chủ định. 1 2 3 4 5 KHỞI HÀNH

Đạp phanh chân.

Ấn nút chuyển số trên cần số và kéo nhẹ cần số từ vị trí P sang vị trí D.

Bấm nút khóa trên cần phanh tay, hạ phanh tay, phanh chân giữ nguyên.

Quan sát hệ thống gương bên và gương chiếu hậu đảm bảo không có chướng ngại vật, bật xi nhan hướng chủ định.

Trên xe số tự động, chỉ sử dụng chân phải điều khiển bàn phanh và ga. Chân trái được đặt ở vị trí nghỉ phía trên bên trái trong suốt cuộc hành trình. Phanh chân được nhả từ từ, xe sẽ bắt đầu chuyển động với vận tốc nhỏ, bắt đầu hành trình. Hai tay được đặt trên vô lăng ở vị trí 10 h15 Đạp từ từ chân ga để tăng tốc KHỞI HÀNH (tiếp) Vị trí tay trái Vị trí tay phải Vị trí để tay trên vô lăng

Trên xe số tự động, chỉ sử dụng chân phải điều khiển bàn phanh và ga. Chân trái được đặt ở vị trí nghỉ phía trên bên trái trong suốt cuộc hành trình.

Phanh chân được nhả từ từ, xe sẽ bắt đầu chuyển động với vận tốc nhỏ, bắt đầu hành trình.

Hai tay được đặt trên vô lăng ở vị trí 10 h15

Đạp từ từ chân ga để tăng tốc

Không lái xe quá nhanh và quá chậm khi không cần thiết Không vượt quá tốc độ cho phép Tránh tăng ga đột ngột. Lái xe chậm cũng là một điều nguy hiểm, gây ức chế đối với các lái xe phía sau. Nên duy trì tốc độ xe gần với các xe cùng lưu thông trên đường sẽ giảm bớt nguy cơ va chạm. KHỞI HÀNH (tiếp)

Không lái xe quá nhanh và quá chậm khi không cần thiết

Không vượt quá tốc độ cho phép

Tránh tăng ga đột ngột.

Lái xe chậm cũng là một điều nguy hiểm, gây ức chế đối với các lái xe phía sau.

Nên duy trì tốc độ xe gần với các xe cùng lưu thông trên đường sẽ giảm bớt nguy cơ va chạm.

Khởi hành từ tốn và tăng ga từ tốn, tránh những cự li ngắn. Tăng ga, dừng lại rồi lại tăng ga. Nếu thường xuyên tăng tốc độ đột ngột rồi phanh gấp có thể sẽ gây lãng phí nhiên liệu đến 39%. Nên tắt máy khi dừng lâu vì xe để nổ máy không tải trong 3 phút sẽ tiêu thụ lượng nhiên liệu đủ để đi được 1 km với tốc độ 50 km/h. Giảm thiểu những vật nặng trong xe, trong cốp xe để giảm trọng tải chung của xe. Không nên đi xe ở tốc độ quá cao. Ở tốc độ khoảng 90km/h, mức tiêu hao nhiên liệu sẽ ở mức thấp nhất, tuy nhiên đi trên tốc độ này sẽ tốn nhiều nhiên liệu hơn. KHỞI HÀNH - TIẾT KIỆM NHIÊN LIỆU

Khởi hành từ tốn và tăng ga từ tốn, tránh những cự li ngắn. Tăng ga, dừng lại rồi lại tăng ga. Nếu thường xuyên tăng tốc độ đột ngột rồi phanh gấp có thể sẽ gây lãng phí nhiên liệu đến 39%.

Nên tắt máy khi dừng lâu vì xe để nổ máy không tải trong 3 phút sẽ tiêu thụ lượng nhiên liệu đủ để đi được 1 km với tốc độ 50 km/h.

Giảm thiểu những vật nặng trong xe, trong cốp xe để giảm trọng tải chung của xe.

Không nên đi xe ở tốc độ quá cao. Ở tốc độ khoảng 90km/h, mức tiêu hao nhiên liệu sẽ ở mức thấp nhất, tuy nhiên đi trên tốc độ này sẽ tốn nhiều nhiên liệu hơn.

Giữ áp suất lốp vừa phải. Thay lốp không đúng với khuyến cáo của nhà sản xuất cũng có thể làm tăng tiêu hao nhiên liệu. Bảo dưỡng máy thường xuyên, kiểm tra mức dầu nhớt đủ và đúng loại. Tận dụng tối đa gia tốc và đà. Đi trên đường nên giữ khoảng cách với các xe khác nhằm tránh phải sử dụng phanh nhiều. Trước khi khởi hành, hãy xác định trước tuyên đường đi. Hãy chọn tuyến đường đi không đông đúc, ít tắc nghẽn giao thông. KHỞI HÀNH - TIẾT KIỆM NHIÊN LIỆU

Giữ áp suất lốp vừa phải. Thay lốp không đúng với khuyến cáo của nhà sản xuất cũng có thể làm tăng tiêu hao nhiên liệu.

Bảo dưỡng máy thường xuyên, kiểm tra mức dầu nhớt đủ và đúng loại.

Tận dụng tối đa gia tốc và đà. Đi trên đường nên giữ khoảng cách với các xe khác nhằm tránh phải sử dụng phanh nhiều.

Trước khi khởi hành, hãy xác định trước tuyên đường đi. Hãy chọn tuyến đường đi không đông đúc, ít tắc nghẽn giao thông.

Trước khi chuyển hướng, phải quan sát chướng ngại vật qua hai gương bên và gương chiếu hậu. Bật xi nhan theo hướng chủ định, chỉ chuyển hướng khi hoàn toàn không có chướng ngại vật. Bạn sử dụng thao tác vắt chéo tay, để trả lái, bạn có thể thả lỏng tay để vô lăng tự trở về hoặc xoay vô lăng theo chiều ngược lại. Luôn chuyển hướng chạy xe (rẽ trái hoặc rẽ phải) một cách từ tốn, ở tốc độ vừa phải phù hợp với điều kiện giao thông. CHUYỂN HƯỚNG XE

Trước khi chuyển hướng, phải quan sát chướng ngại vật qua hai gương bên và gương chiếu hậu.

Bật xi nhan theo hướng chủ định, chỉ chuyển hướng khi hoàn toàn không có chướng ngại vật.

Bạn sử dụng thao tác vắt chéo tay, để trả lái, bạn có thể thả lỏng tay để vô lăng tự trở về hoặc xoay vô lăng theo chiều ngược lại.

Luôn chuyển hướng chạy xe (rẽ trái hoặc rẽ phải) một cách từ tốn, ở tốc độ vừa phải phù hợp với điều kiện giao thông.

Trước khi chuyển làn xe chạy hoặc vượt các xe khác, phải quan sát chướng ngại vật qua hai gương bên và gương chiếu hậu. Bật xi nhan theo hướng chủ định, chỉ chuyển hướng khi hoàn toàn không có chướng ngại vật. Luôn vượt lên phía bên trái, tuyệt đối không vượt phải. Đối với xe số tự động, bạn có thể chuyển sang chế độ số cơ (số nhỏ), để xe có đà vượt xe phía trước. Khi chuyển làn đường, bạn cần phải chắc chắn rằng bạn được phép chuyển làn. Kiểm tra tình trạng giao thông bằng các gương. Kiểm tra vùng mù bằng cách quay đầu lại. Bật đèn tín hiệu, nếu an toàn, bạn mới được phép chuyển làn. CHUYỂN LÀN XE

Trước khi chuyển làn xe chạy hoặc vượt các xe khác, phải quan sát chướng ngại vật qua hai gương bên và gương chiếu hậu.

Bật xi nhan theo hướng chủ định, chỉ chuyển hướng khi hoàn toàn không có chướng ngại vật. Luôn vượt lên phía bên trái, tuyệt đối không vượt phải.

Đối với xe số tự động, bạn có thể chuyển sang chế độ số cơ (số nhỏ), để xe có đà vượt xe phía trước.

Khi chuyển làn đường, bạn cần phải chắc chắn rằng bạn được phép chuyển làn. Kiểm tra tình trạng giao thông bằng các gương. Kiểm tra vùng mù bằng cách quay đầu lại. Bật đèn tín hiệu, nếu an toàn, bạn mới được phép chuyển làn.

Hình 1: Sử dụng gương chiếu hậu trong xe A có thể quan sát xe B Hình 2: Sử dụng gương chiếu hậu bên trái, có thể quan sát thấy xe C Hình 3: Sử dụng cả gương bên trong và gương chiếu hậu hai bên trái & phải, có thể quan sát thấy các xe B, C, D những không thể thấy xe E & F (xe E & F thuộc vùng mù của xe A) Lưu ý: Để đảm bảo an toàn, bạn phải đảm bảo vùng mù của xe mình ít nhất bằng cách điều chỉnh gương bên trong xe và gương chiếu hậu hai bên. Tuy nhiên khi cần kiểm tra cách tốt nhất là quay hẳn đầu lại. 1 LÁI XE TRÊN ĐƯỜNG

Hình 1: Sử dụng gương chiếu hậu trong xe A có thể quan sát xe B

Hình 2: Sử dụng gương chiếu hậu bên trái, có thể quan sát thấy xe C

Hình 3: Sử dụng cả gương bên trong và gương chiếu hậu hai bên trái & phải, có thể quan sát thấy các xe B, C, D những không thể thấy xe E & F (xe E & F thuộc vùng mù của xe A)

Lưu ý: Để đảm bảo an toàn, bạn phải đảm bảo vùng mù của xe mình ít nhất bằng cách điều chỉnh gương bên trong xe và gương chiếu hậu hai bên. Tuy nhiên khi cần kiểm tra cách tốt nhất là quay hẳn đầu lại.

Buổi tối, khi tầm nhìn giới hạn trong vòng 150m phải bật đèn Giảm tốc độ và sử dụng đèn cốt khi trời mưa, có khói hoặc sương mù Sử dụng đèn cốt ngay cả khi đượng được chia thành nhiều làn riêng biệt. Đảm bảo rằng đèn của bạn đã được điều chỉnh đúng để không làm ảnh hưởng đến các lái xe khác. Khi điểu khiển hãy tránh nhìn trực tiếp vào các đèn xe đi ngược lại, nó sẽ làm bạn bị loá mắt và ảnh hưởng đến việc điều khiển. ĐIỀU KHIỂN XE BUỔI TỐI

Buổi tối, khi tầm nhìn giới hạn trong vòng 150m phải bật đèn

Giảm tốc độ và sử dụng đèn cốt khi trời mưa, có khói hoặc sương mù

Sử dụng đèn cốt ngay cả khi đượng được chia thành nhiều làn riêng biệt.

Đảm bảo rằng đèn của bạn đã được điều chỉnh đúng để không làm ảnh hưởng đến các lái xe khác.

Khi điểu khiển hãy tránh nhìn trực tiếp vào các đèn xe đi ngược lại, nó sẽ làm bạn bị loá mắt và ảnh hưởng đến việc điều khiển.

Luôn đưa cần số tự động về vị trí P khi đỗ và dừng xe. Khi xe đỗ đèn đỏ, chắn tầu vv. cần số phải được chuyển về vị trí P, ở vị trí này xe sẽ không bị trôi, khi đỗ ở đoạn đường dốc. Để di chuyển tiếp, người lái thao tác như lúc mới khởi hành, thực hiện các thao tác cần thiết để khởi hành, lúc này cần số sẽ được chuyển từ P sang D Luôn kéo phanh tay nếu khi rời xe ĐỖ XE VÀ DỪNG XE

Luôn đưa cần số tự động về vị trí P khi đỗ và dừng xe.

Khi xe đỗ đèn đỏ, chắn tầu vv. cần số phải được chuyển về vị trí P, ở vị trí này xe sẽ không bị trôi, khi đỗ ở đoạn đường dốc.

Để di chuyển tiếp, người lái thao tác như lúc mới khởi hành, thực hiện các thao tác cần thiết để khởi hành, lúc này cần số sẽ được chuyển từ P sang D

Luôn kéo phanh tay nếu khi rời xe

Chỉ chọn số này khi xe đã dừng hẳn và động cơ chạy ở tốc độ không tải. Hãy đạp phanh khi gài số. Quan sát gương bên và gương chiếu hậu, lưu ý đèn cảnh báo lùi. Nếu bạn không chắc chắn về chướng ngại vật phía sau xe, hãy đỗ xe, xuống xe và đi một vòng để quan sát bằng mắt Khi lùi xe, nên duy trì tốc độ lùi xe nhỏ nhất có thể. ĐỖ XE VÀ LÙI XE

Chỉ chọn số này khi xe đã dừng hẳn và động cơ chạy ở tốc độ không tải.

Hãy đạp phanh khi gài số.

Quan sát gương bên và gương chiếu hậu, lưu ý đèn cảnh báo lùi.

Nếu bạn không chắc chắn về chướng ngại vật phía sau xe, hãy đỗ xe, xuống xe và đi một vòng để quan sát bằng mắt

Khi lùi xe, nên duy trì tốc độ lùi xe nhỏ nhất có thể.

Không tiến xe vào vị trí đỗ xe trong trường hợp này. Cách tốt nhất là lùi xe vào vị trí đỗ. Xác định khoảng trống cho vị trí xe của bạn. Đối với Ford Focus S khoảng cách giữa hai xe B và C khoảng 6.5 m là đủ. Tiến xe lên ngang với xe phía trước, dừng xe và thực hiện các thao tác chuẩn bị lùi xe. Lùi xe từ từ, đánh hết lái bên phải cho đến khi xe tạo được một góc khoảng 45 độ với lề đường. Lúc này, vô lăng của bạn sẽ nằm trên cùng một đường thẳng với cản sau của xe B. Trả thẳng lái. Tiếp tục lùi cho đến khi phần bên phải cản trước xe bạn nằm trên cùng đường thẳng với cản sau xe B. Lưu ý không để va vào xe phía trước. ĐỖ XE TRÊN PHỐ

Không tiến xe vào vị trí đỗ xe trong trường hợp này. Cách tốt nhất là lùi xe vào vị trí đỗ.

Xác định khoảng trống cho vị trí xe của bạn. Đối với Ford Focus S khoảng cách giữa hai xe B và C khoảng 6.5 m là đủ.

Tiến xe lên ngang với xe phía trước, dừng xe và thực hiện các thao tác chuẩn bị lùi xe.

Lùi xe từ từ, đánh hết lái bên phải cho đến khi xe tạo được một góc khoảng 45 độ với lề đường.

Lúc này, vô lăng của bạn sẽ nằm trên cùng một đường thẳng với cản sau của xe B.

Trả thẳng lái. Tiếp tục lùi cho đến khi phần bên phải cản trước xe bạn nằm trên cùng đường thẳng với cản sau xe B. Lưu ý không để va vào xe phía trước.

LÙI VÀO CHỖ ĐỖ XE Ba vị trí đỗ xe thông dụng. Việc đỗ xe đòi hỏi việc điểu khiển xe một cách chính xác thông qua một quá trình luyện tập 1. Đỗ xe trên phố, giữa 2 xe. Đây là cách đỗ xe được nói ở phần trên. 2. Đỗ xe vào bãi đỗ chéo. Bạn có thể điều chỉnh hai gương bên hơi cụp xuống mặt đường để có thế quan sát vạch kẻ hoặc chướng ngại vật dưới mặt đường và trước khi lùi xe vào chỗ. 3. Đỗ xe vào bãi đỗ thẳng điều chỉnh gương bên như lúc vào bãi đỗ chéo ở trên. Lưu ý: Nên đỗ cách xe bên phải khoảng cách hợp lý để có thể mở cửa lái và xuống xe.

Ba vị trí đỗ xe thông dụng. Việc đỗ xe đòi hỏi việc điểu khiển xe một cách chính xác thông qua một quá trình luyện tập

1. Đỗ xe trên phố, giữa 2 xe. Đây là cách đỗ xe được nói ở phần trên.

2. Đỗ xe vào bãi đỗ chéo. Bạn có thể điều chỉnh hai gương bên hơi cụp xuống mặt đường để có thế quan sát vạch kẻ hoặc chướng ngại vật dưới mặt đường và trước khi lùi xe vào chỗ.

3. Đỗ xe vào bãi đỗ thẳng điều chỉnh gương bên như lúc vào bãi đỗ chéo ở trên.

Lưu ý: Nên đỗ cách xe bên phải khoảng cách hợp lý để có thể mở cửa lái và xuống xe.

Không nên đi xe ở tốc độ cao. Đi ở tốc độ cao sẽ tốn nhiều nhiên liệu hơn. Mỗi 10km/h cao hơn 90km/h sẽ tiêu tốn nhiều hơn khoảng 10%. Khởi hành từ tốn và tăng ga cẩn thận, tránh cự ly ngắn, trước khi khởi hành nên chọn tuyến đường đi không đông đúc như vậy xe sẽ vận dụng tối đa gia tốc và đà. Tránh giờ cao điểm, chú ý giữ khoảng cách hợp lý với các xe khác, bạn sẽ tránh được việc phanh đột ngột và tăng ga trở lại. Tránh thay đổi tốc độ đột ngột. Điều này vừa làm tăng độ an toàn và vừa tiết kiệm nhiên liệu. Nếu thường xuyên tăng tốc độ đột ngột và phanh gấp có thể lãng phí nhiên liệu đến 39%. NHỮNG LỜI KHUYÊN LÁI XE TIẾT KIỆM NHIÊN LIỆU

Không nên đi xe ở tốc độ cao. Đi ở tốc độ cao sẽ tốn nhiều nhiên liệu hơn. Mỗi 10km/h cao hơn 90km/h sẽ tiêu tốn nhiều hơn khoảng 10%.

Khởi hành từ tốn và tăng ga cẩn thận, tránh cự ly ngắn, trước khi khởi hành nên chọn tuyến đường đi không đông đúc như vậy xe sẽ vận dụng tối đa gia tốc và đà.

Tránh giờ cao điểm, chú ý giữ khoảng cách hợp lý với các xe khác, bạn sẽ tránh được việc phanh đột ngột và tăng ga trở lại.

Tránh thay đổi tốc độ đột ngột. Điều này vừa làm tăng độ an toàn và vừa tiết kiệm nhiên liệu. Nếu thường xuyên tăng tốc độ đột ngột và phanh gấp có thể lãng phí nhiên liệu đến 39%.

Nên để điều hoà ở mức thấp nhất. Nếu điều kiện thời tiết cho phép có thể hạ kính để lấy gió từ bên ngoài. Trọng lượng thừa cũng làm tốn khá nhiều nhiên liệu. Hãy bỏ bớt vật dụng không cần thiết trên xe hoặc trong khoang chứa đồ Bảo dưỡng xe định kỳ, thay dầu (nhớt) đủ và đúng loại, sẽ giúp xe bạn chạy ít tốn xăng và an toàn hơn. Cụ thể là: Động cơ không được bảo dưỡng thường xuyên có thể lãng phí tới 50% nhiên liệu. Bộ lọc gió bẩn sẽ lãng phí 10% nhiên liệu Lốp xe mòn sẽ lãng phí 5% nhiên liệu NHỮNG LỜI KHUYÊN LÁI XE TIẾT KIỆM NHIÊN LIỆU

Nên để điều hoà ở mức thấp nhất. Nếu điều kiện thời tiết cho phép có thể hạ kính để lấy gió từ bên ngoài.

Trọng lượng thừa cũng làm tốn khá nhiều nhiên liệu. Hãy bỏ bớt vật dụng không cần thiết trên xe hoặc trong khoang chứa đồ

Bảo dưỡng xe định kỳ, thay dầu (nhớt) đủ và đúng loại, sẽ giúp xe bạn chạy ít tốn xăng và an toàn hơn. Cụ thể là:

Động cơ không được bảo dưỡng thường xuyên có thể lãng phí tới 50% nhiên liệu.

Bộ lọc gió bẩn sẽ lãng phí 10% nhiên liệu

Lốp xe mòn sẽ lãng phí 5% nhiên liệu

XIN CẢM ƠN CÁC BẠN CHÚC CÁC BẠN LÁI XE AN TOÀN

Add a comment

Related presentations

Il 24 Ottobre 2014 si è svolta la Capitale Automobile CARS - #Cap2014Auto , il sum...

Manual diagramas eléctricos del OPEL CORSA 2002 en español. Cortesía de la pagin...

Colorado Springs, CO. Unbeatable Specials during the Phil Long’s l-25 Statewide Ve...

Colorado Springs, CO - Get ready for Hyundai MONSTER DEALS in Colorado Springs fro...

Related pages

Ford Focus Gebrauchtwagen – mobile.de

Sie suchen einen Ford Focus in Ihrer Nähe? Finden Sie Ford Focus Angebote in allen Preiskategorien bei mobile.de – Deutschlands größtem Fahrzeugmarkt
Read more

Ford Focus - AUTOBILD.DE - Testberichte - Automarkt

Mehr als 150 News, Tests und Videos zum Ford Focus von 1998 (Ford Focus MK 1) bis 2011 (Ford Focus MK 4) finden Sie im Auto-Katalog von autobild.de
Read more

Ford Focus gebraucht kaufen bei AutoScout24

Informationen und Gebrauchtwagen-Angebote zum Ford Focus bei AutoScout24 - Ihrem großem Automarkt für Ford Focus Gebrauchtwagen oder Jahreswagen.
Read more

Ford Focus ST 2015-2016 – Limousine & Turnier (Kombi ...

Der Ford Focus ST (2015) als Limousine oder Turnier (Kombi) erstmals auch als Diesel-Variante mit 2,0-l-TDCi-Dieselmotor. Von 0 auf 100 km/h in 8,1 Sek.
Read more

2017 Focus Sedan & Hatchback | Compact Car | Ford.com

Get noticed in the Ford Focus, the most equipped Focus to date—more performance, more technology, more luxury. It’s all that and more.
Read more

Ford Focus Neuwagen – z.B. Titanium, ST-Line, ST und RS ...

Hier erhalten Sie detaillierte Informationen zu den Ford Focus Ausstattungsvarianten Ambiente, Trend, Business Edition, ST-Line, Titanium, ST, und RS.
Read more

Ford Focus Gebrauchtwagen und Jahreswagen - autobild.de

Ford Focus Gebrauchtwagen kaufen: Niedrige Preise für gebrauchte Focus und günstige Focus Jahreswagen Angebote finden Sie im autobild.de-Automarkt.
Read more

Ford Focus - Alles, was Sie noch nicht über den Ford Focus ...

Ford Focus - Alles, was Sie noch nicht über den Ford Focus wussten Der Ford Focus ist eine Kompaktklasse des Automobilherstellers Ford. Er ist das ...
Read more

Ford Focus Gebrauchtwagen im Internet kaufen ...

Lass Dich von verschiedenen Modellvarianten begeistern, verliebe Dich in den Komfort und entdecke die besten Ford Focus Gebrauchtwagen-Angebote online.
Read more

Ford – New Cars, Trucks, SUVs, Hybrids & Crossovers | Ford ...

The Official Ford Site to research, learn and shop for all new Ford Vehicles. View photos, videos, specs, compare competitors, build and price, search ...
Read more