Firmat M

60 %
40 %
Information about Firmat M
Education

Published on December 11, 2008

Author: guest2514d3

Source: slideshare.net

Description

lexoneee

FIRMAT

C’ është firma? Nj ësi që orgnizon dhe koordinon faktorët e prodhimit (burimet natyrore, punën, kapitalin njerëzor, kapitalin financiar dhe aftësitë ndërmarrëse), në procesin e prodhimit.

Nj ësi që orgnizon dhe koordinon faktorët e prodhimit (burimet natyrore, punën, kapitalin njerëzor, kapitalin financiar dhe aftësitë ndërmarrëse), në procesin e prodhimit.

FORMAT LEGALE TE PRONËSISË SË NJË FIRME Individuale Bashkëpronësia – ortakëria Korporatë PRONËSIA MUND TË JETË FAKTORËT NDIKUES : Kapitali i nevojshëm Natyura e biznesit

Individuale

Bashkëpronësia – ortakëria

Korporatë

PRONËSIA INDIVIDUALE Pronësia individuale e biznesit kryhet në emrin personal, ka të bëjë me bizneset që nuk kanë formën e kompanive. Pronari është i përfshirë direkt në menaxhimin e biznesit dhe zhvilimin e tij Forma më e shpeshtë e biznesve

Pronësia individuale e biznesit kryhet në emrin personal, ka të bëjë me bizneset që nuk kanë formën e kompanive.

Pronari është i përfshirë direkt në menaxhimin e biznesit dhe zhvilimin e tij

Forma më e shpeshtë e biznesve

PRONËSIA INDIVIDUALE PËRPARËSITË :   Liria e veprimit (biznesi është i juaji, shef i vetvetes), merrni lehtë vendime dhe vendosni vet lidhur me profitin. Lehtësia e fillimit dhe përfundimit. Taksat më të thjeshtë (tatimi në të ardhura)

PËRPARËSITË :

  Liria e veprimit (biznesi është i juaji, shef i vetvetes), merrni lehtë vendime dhe vendosni vet lidhur me profitin.

Lehtësia e fillimit dhe përfundimit.

Taksat më të thjeshtë (tatimi në të ardhura)

PRONËSIA INDIVIDUALE TË METAT : E tërë përgjegjësia bie mbi pronarin, përgjigjeni me tërë pasurinë tuaj. Vështirësitë për të siguruar kapitalin për investime. Duhet të keni aftësi të shumnduarta (kryeni shumë punë vet).

TË METAT :

E tërë përgjegjësia bie mbi pronarin, përgjigjeni me tërë pasurinë tuaj.

Vështirësitë për të siguruar kapitalin për investime.

Duhet të keni aftësi të shumnduarta (kryeni shumë punë vet).

BASHKËPRONËSIA – ORTAKËRIA Dy ose më shumë pronarë bashkojnë kapitalin për formimin dhe zhvillimin e biznesit. Raportet lidhur me punën, menaxhimin, ndarjen e fitimit dhe rrezikut, hyrjen dhe daljen nga partneriteti duhet të jenë të precizuara mirë me kontratën ose marrëveshjen e themelimit të biznesit

Dy ose më shumë pronarë bashkojnë kapitalin për formimin dhe zhvillimin e biznesit.

Raportet lidhur me punën, menaxhimin, ndarjen e fitimit dhe rrezikut, hyrjen dhe daljen nga partneriteti duhet të jenë të precizuara mirë me kontratën ose marrëveshjen e themelimit të biznesit

BASHKËPRONËSIA – ORTAKËRIA PERPARËSITË Bashkimi bën fuqinë, sinergjia (kapitali, aftësitë etj). Mundësitë më të mëdha për rritje dhe zhvillim. Thjeshtësia e procedurave të menaxhimit dhe marrjes së vendimeve në krahasim me korporat ë n.

PERPARËSITË

Bashkimi bën fuqinë, sinergjia (kapitali, aftësitë etj).

Mundësitë më të mëdha për rritje dhe zhvillim.

Thjeshtësia e procedurave të menaxhimit dhe marrjes së vendimeve në krahasim me korporat ë n.

BASHKËPRONËSIA – ORTAKËRIA P ërgjegjësia e pakufizuar fnanciare Jofleksibiliteti lidhur me organizmin, perspektivën, zhvillimin dhe futjen e partnerëve të rinj. Mosmarrëveshjet midis partnerëve potencialisht të mundshme rreth menaxhimit dhe autorizimeve (ndarja e punës, zhvillimi , personeli etj). Jet ë e kufizuar biznesore TE METAT

P ërgjegjësia e pakufizuar fnanciare

Jofleksibiliteti lidhur me organizmin, perspektivën, zhvillimin dhe futjen e partnerëve të rinj.

Mosmarrëveshjet midis partnerëve potencialisht të mundshme rreth menaxhimit dhe autorizimeve (ndarja e punës, zhvillimi , personeli etj).

Jet ë e kufizuar biznesore

KORPORATA Një formë më e komplikuar e organizmit të biznesit, dallon nga ortakëria, sepse jeta dhe zhvillimi i biznesit janë qartazi të veçuara nga pronarët Menaxhmenti dhe prona janë qartazi të përkufizuara:prona mund të shitet -biznesi vazhdon; Në aktin e themelimit (Statuti/kontrata) paraqitet edhe mënyra e qeverisjes- Bordi, aksionet dhe qeversija korporative Pronësi e transferueshme dhe jo e transferueshme

Një formë më e komplikuar e organizmit të biznesit, dallon nga ortakëria, sepse jeta dhe zhvillimi i biznesit janë qartazi të veçuara nga pronarët

Menaxhmenti dhe prona janë qartazi të përkufizuara:prona mund të shitet -biznesi vazhdon;

Në aktin e themelimit (Statuti/kontrata) paraqitet edhe mënyra e qeverisjes- Bordi, aksionet dhe qeversija korporative

Pronësi e transferueshme dhe jo e transferueshme

KORPORATA PËRPARËSITË Orientimi kah zhvillimi Lehtësia për të siguruar burime financiare për investime Letësia në ndryshimin/ transferin e pronës- jetëgjatësia (ekzistenca nuk varet nga nje individ) Përgjegjësia e kufizuar financiare

PËRPARËSITË

Orientimi kah zhvillimi

Lehtësia për të siguruar burime financiare për investime

Letësia në ndryshimin/ transferin e pronës- jetëgjatësia (ekzistenca nuk varet nga nje individ)

Përgjegjësia e kufizuar financiare

KORPORATA TE METAT Kapitali i nevojshëm për themelimin e tyre (kushtueshmëria) Tatimi para fitimit, por edhe tatimet në dividende për pronarët

TE METAT

Kapitali i nevojshëm për themelimin e tyre (kushtueshmëria)

Tatimi para fitimit, por edhe tatimet në dividende për pronarët

Rrugët e rritjes sw kapitalit Shitja e oligacioneve Emetimi I aksioneve (1) aksionet e preferuara dhe 2) aksionet e konvertueshme) Marrja e kredive bankare Fitmi i pashp ërndar Fondi i amortizimit Shkrirja (bashkimi vertikal dhe horizontal dhe konglomeratet)

Shitja e oligacioneve

Emetimi I aksioneve (1) aksionet e preferuara dhe 2) aksionet e konvertueshme)

Marrja e kredive bankare

Fitmi i pashp ërndar

Fondi i amortizimit

Shkrirja (bashkimi vertikal dhe horizontal dhe konglomeratet)

II. PËRGJEGJËSIA E BIZNESVE SI PERSONA JURIDIKË/LEGALË Shoqëritë tregtare me pergjegjësi të plotë Shoqëritë tregtare me përgjegjësi të kufizuar Shoqëritë komandite

Shoqëritë tregtare me pergjegjësi të plotë

Shoqëritë tregtare me përgjegjësi të kufizuar

Shoqëritë komandite

Shoqëritë tregtare me pergjegjësi të plotë Ortakët, pronarët/ pronari përgjigjen për obligimet e firmës me tërë pasurinë e tyre, jo vetëm më kapitalin që kanë investuar për themelimin e firmës

Ortakët, pronarët/ pronari përgjigjen për obligimet e firmës me tërë pasurinë e tyre, jo vetëm më kapitalin që kanë investuar për themelimin e firmës

2) Shoqëritë tregtare me përgjegjësi të kufizuar Pronari/pronarët/partneret përgjigjen për obligimet e firmës vetëm deri në lartësinë e kapitaleve të tyre të investuar me rastin e themlimit të firmës Me ligj mund të kufizohet kapitali minimal për themelimin e këtyre shoqërive

Pronari/pronarët/partneret përgjigjen për obligimet e firmës vetëm deri në lartësinë e kapitaleve të tyre të investuar me rastin e themlimit të firmës

Me ligj mund të kufizohet kapitali minimal për themelimin e këtyre shoqërive

3) Shoqëritë komandite Disa nga pronarët kanë përgjegjësi të plotë e disa nga ta kanë përgjegjësi të kufizuar. Me statut caktohen të drejtat dhe pjesëmarrja në menaxhim.

Disa nga pronarët kanë përgjegjësi të plotë e disa nga ta kanë përgjegjësi të kufizuar. Me statut caktohen të drejtat dhe pjesëmarrja në menaxhim.

PASQYRAT FINANCIARE Bilanci i gjendjes Pasqyra e rezultatit financiar

Bilanci i gjendjes

Pasqyra e rezultatit financiar

BILANCI I GJNDJES Bilanci i gjendjes paraqet gjendjen financiare n ë një moment të dhënë 350000 Totali 350000 Totali 200000 2. Kapitali 100000 2. Ndertesa 100000 1. Detyrimet 150000 1. Pajisje   Detyrimet afatgjata   Mjetet fikse 30000 2. Detyrimet rrjedhese 80000 2. Malli 20000 1. Pagesat per t'u kryer 20000 1. Para   Detyrimet afatshkurtera   Mjetet qarkulluese Shuma Pasiva Shuma Aktiva

Bilanci i gjendjes paraqet gjendjen financiare n ë një moment të dhënë

PASQYRA E REZULTATIT FINANCIAR Pasqyra e rezultatit financiar p ërmbledh transaksionet e firmës gjatë një periudhe të dhënë kohore.   195 b) fiimi i pashperndar   15 a) dividenda 210   5. Fitimi neto (3 - 4) 51   4. Minus tatimin ne te ardhura 261   3. Fitmi para tatimit (1 - 2)   27 e) interesi neto   161 d) shpenzimet per kerkim dhe zhvillim   619 c) kostot e shitjes dhe ato administrative   140 b) amortizimi   977 a) kostot, perjashtuar zerat e meposhtem 1924   2. Minus kostot   492 b) nga qirate dhe sherbimet   1693 a) nga shitjet 2185   1. Te ardhurat

Pasqyra e rezultatit financiar p ërmbledh transaksionet e firmës gjatë një periudhe të dhënë kohore.

Add a comment

Related presentations

Related pages

www.Firmat.de - Die Agentur - s.a.m

Firmat rangiert auf Platz 7.729.215 in Deutschland. 'Die Agentur - s.a.m. DieAgentur GmbH . WERBUNGwirdORANGE.de.'
Read more

Firmat - Wikipedia

Location of Firmat in Argentina: Coordinates: ... 96 m (315 ft) Population (2001) • Total: 18,294 • Density: 81/km 2 (210/sq mi) Demonym(s) firmatense:
Read more

firmat-Übersetzung im Latein Wörterbuch

Übersetzung und Formen zu firmat im Latein Wörterbuch.
Read more

Firmenverzeichnis Österreich - www.firma.at | Firmen ...

firma.at ist ein kostenloses Branchenverzeichnis für Österreich firma.at ist ein redaktionell betreutes Verzeichnis von österreichischen Firmen. www ...
Read more

Firmat M - Education - documents.tips

Firmat M. by guest2514d3. on Jun 26, 2015. Report Category: Education
Read more

E.E.S.M.T.P. N° 281 - Firmat - YouTube

E.E.S.M.T.P. N° 281 - Firmat Esteban Dulcich. Subscribe Subscribed Unsubscribe 5 5. Loading... ... Escuela de Educación Técnica N°281 - FIRMAT
Read more

Detail Firmat - meteoblue

meteoblue - weather close to you ... Durch Nutzung dieser Website stimmen Sie dem Einsatz von Cookies zu Analysezwecken sowie für individualisierte ...
Read more

Papierformat – Wikipedia

Format B0 hat 2 1/2 m 2. Format C0 hat 2 1/4 m 2. Format D0 hat 2 −1/4 m 2. Ähnlichkeits- und Faltungsbedingung bedeuten zusammen, ...
Read more

Firmat - Klempner - Route Bélesta, Aiguillon (L'), Ariège ...

Firmat in Aiguillon (L') mit Beiträgen von Menschen, wie du und ich. Mit Yelp kannst du suchen, Empfehlungen teilen und dich mit anderen darüber ...
Read more