Επιλεκτικοί συλλέκτες FINO

100 %
0 %
Information about Επιλεκτικοί συλλέκτες FINO
Business & Mgmt

Published on February 27, 2014

Author: lennikca

Source: slideshare.net

Επίπεδοι ηλιακοί ζςλλέκηερ FINO Μικρό μέγεθος ηλιακού σσλλέκτη Visual_Collectors FINO_1.1

Πλεονεκηήμαηα • • • • • • • • • Μηθξό, ειαθξύ θαη εύρξεζην Μεησκέλν θόζηνο Υςειήο πνηόηεηαο Πηζηνπνίεζε Solar Keymark Μαίαλδξνο ζσιήλσλ γηα θαιύηεξε απόδνζε Εύθνιν ζηελ εύξεζε εμαξηεκάησλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε Σύζηεκα κόλσζεο γηα ρακειέο απώιεηεο ζεξκόηεηαο Αλζεθηηθό πιαίζην ζε όιεο ηηο ζεξκνθξαζίεο Καηάιιειν γηα δώλεο θνληά ζηε ζάιαζζα ή κε πνιύ ρηόλη ή αέξα

Τεσνικά ζηοισεία Συλήναρ Μαίανδπορ για εύκολερ ςδπαςλικέρ ζςνδέζειρ Ηλιακό κπύζηαλλο ESG Ιδιαίηεπα επιλεκηική επικάλςτη κενού αποπποθηηήπα για ηην καλύηεπη απόδοζη Φυηεινό και αδιάβποσο πλαίζιο ζε πολςανθπακικό Έξηπα πασιά μόνυζη για ηην ελάσιζηη απώλεια θεπμόηηηαρ Υπεπησηηική ζςγκόλληζη για ηη μεγαλύηεπη δςναηή μεηαθοπά θεπμόηηηαρ

Εξοικονόμηζη δαπανών ςλικοηεσνικήρ ςποδομήρ Πλεονεκηήμαηα: • • Μέγεζνο επξσπαιέηαο Εθαξκόδεη ζην πνξη-κπαγθάδ ελόο απηνθηλήηνπ • Φακειόηεξν θόζηνο ηεο εθνδηαζηηθήο θαη ηεο λαπηηιίαο Αποηέλεζμα: • • Εύθνιν ζηε κεηαθνξά Φακειόηεξν θόζηνο

Τεσνικά σαπακηηπιζηικά m.u. FINO Μεικηό εμβαδό m2 0,96 Ύτορ mm 800 Πλάηορ mm 1.200 Μήκορ mm 70 Βάπορ kg ca. 13,5 Πλαίζιο Κπύζηαλλο Μόνυζη Αποπποθηηήπαρ Επένδςζη Συλήνερ ζε πνιπαλζξαθηθό Ηιηαθό θξύζηαιιν ESG Οξπθηνβάκβαθαο Αινπκίλην Εμαηξεηηθά επηιεθηηθή επίζηξσζε ζε θελό Φαιθόο 10 mm

Χαμηλό κόζηορ ηος ηλιακού ζςζηήμαηορ Ηλιακό kit FINO 2 ζπιιέθηεο FINO (κεηθηή επηθάλεηα 1,92 m2) Γάληδνη γηα εγθαηάζηαζε ζηελ νξνθή Εμαξηήκαηα Δνρείν δηαζηνιήο DHW 8l Αληηςπθηηθό πγξό 10kg • • • • • Ηλιακό αποθηκεςηικό kit Economy+ Μπόηιεξ απνζήθεπζεο DHW 150l Μνλόδξνκνο ε ειηαθή νκάδα STDC ειεγθηήο κε 2 αηζζεηήξεο Εύθακπηνο ζσιήλαο θαη ζηήξηγκα γηα ζθάθνο Standard ειεθηξηθή αληίζηαζε • • • • • Τιμή*: 1.994,00 € * Τηκή ιηαληθήο κε ΦΠΑ

Add a comment

Related presentations

Canvas Prints at Affordable Prices make you smile.Visit http://www.shopcanvasprint...

30 Días en Bici en Gijón organiza un recorrido por los comercios históricos de la ...

Con el fin de conocer mejor el rol que juega internet en el proceso de compra en E...

With three established projects across the country and seven more in the pipeline,...

Retailing is not a rocket science, neither it's walk-in-the-park. In this presenta...

What is research??

What is research??

April 2, 2014

Explanatory definitions of research in depth...

Related pages

Sole Eurostar Fino 300-2T-200 | Skroutz.gr

Βρες τιμές καταστημάτων για το Sole Eurostar Fino 300-2T-200. Διάβασε απόψεις χρηστών και τεχνικά ...
Read more

Sole Eurostar Fino | Κατηγορίες Προϊόντων | COOLSERVICE ...

SOLE EUROSTAR FINO 150lt -1T-250 / Επιλεκτικός ... Sole Eurostar Fino 300lt-2T-200 / 2 Επιλεκτικοί συλλέκτες 4.00m² ...
Read more

COOLSERVICE ψύξη – θέρμανση – ηλιακά | Ηλεκτρονικό ...

Sole Eurostar Fino 300lt-2T-200 / 2 Επιλεκτικοί συλλέκτες ... Flegon Eco 200lt / 2 Επιλεκτικοί συλλέκτες 3.00m² ...
Read more

Aceite FINO Girasol - Education - documents.tips

El ACEITE FINO GIRASOL por ser un alimento de consumo masivo, ... Επιλεκτικοί συλλέκτες Fino Pipas de girasol
Read more

Ηλιακοί Συλλέκτες Επιλεκτικοί Τιτανίου ή Μαύρης Βαφής ...

Ηλιακοί Συλλέκτες Επιλεκτικοί Τιτανίου ή Μαύρης Βαφής - Climasol, NS Ηλιακοί συλλέκτες σε ...
Read more

Ηλιακοί Θερμοσίφωνες - stospiti.gr

Ηλιακός θερμοσίφωνας διπλής / τριπλής ενέργειας Sole Eurostar 200 λίτρα με συλλέκτη Μπλε ...
Read more