Finding The Path

75 %
25 %
Information about Finding The Path
Spiritual

Published on July 25, 2009

Author: chreezmd

Source: slideshare.netProverbs 3:5-6 5 Tumiwala ka saPanginoonngbuongpuso mo, at huwagkangmanaligsaiyongsarilingkaunawaan: 6 Kilalanin mo siyasalahatngiyongmgalakad, at kaniyangituturoangiyongmgalandas.

Ecclesiates 12:13 Ito angwakasngbagay; lahat ay narinig: ikaw ay matakotsa Dios, at sundin mo angkaniyangmgautos; sapagka'titoangbuongkatungkulanngtao.

Jeremiah 29:11 Sapagka'tnalalamankoangmgapagiisipnaakinginiisipsainyo, sabingPanginoon, mgapagiisiptungkolsakapayapaan, at hinditungkolsakasamaan, upangbigyan kayo ngpagasasainyonghulingwakas.

Zephaniah 2:2-3 2 Bagoangpasiya'ylumabas, bagodumaangparangdayamiangkaarawan, bagodumatingsainyoangmabangisnagalitngPanginoon, bagodumatingsainyoangkaarawannggalitngPanginoon.

3 HanapinninyoangPanginoon, ninyonglahatnamaamosalupa, nanagsigawangayonsakaniyangkahatulan; hanapinninyoangkatuwiran, hanapinninyoangkaamuan: kaypala ay malilingid kayo sakaarawannggalitngPanginoon.

Matthew 6:33 Datapuwa'thanapinmunaninyoangkaniyangkaharian, at angkaniyangkatuwiran; at anglahatngmgabagaynaito ay pawangidaragdagsainyo.

James 1:22-24 22 Datapuwa'tmagingtagatupad kayo ngsalita, at huwagtagapakiniglamang, nainyongdinadayaanginyongsarili.

23 Sapagka't kung angsinoman ay tagapakinigngsalita at hinditagatupad, ay katuladsiyangisangtaonatinitingnanangkaniyangtalagangmukhasasalamin: 24 Sapagka'tminamasdanniyaangkaniyangsarili, at siya'yumaalis at pagdaka'ykaniyangnalilimutan kung anosiya.

Psalms 37:22-25 22 Sapagka'tangmgagayongpinagpalangPanginoon ay mangagmamananglupain; at silangsinumpaniya ay mahihiwalay. 23 Anglakadngtao ay itinatagngPanginoon; at siya'ynasasayahansakaniyanglakad.

24 Bagamansiya'ymabuwal, hindisiyalubosnamapapahiga: Sapagka'tinaalalayansiyangPanginoonngkaniyangkamay. 25 Ako'ynagingbata, at ngayo'ymatanda; gayonma'yhindikonakitaangmatuwidnapinabayaan, niangkaniyanglahi man ay nagpapalimosngtinapay.

Haggai 1:4-13 4 Panahonbagasainyonatumahansainyongmganakikisamihangbahay, samantalangangbahaynaito ay namamalagingwasak? 5 Ngayonnga'yganitoangsabingPanginoonngmgahukbo, Gunitainninyoanginyongmgalakad.

6 Kayo'ynangaghasikngmarami, at nagsisianingkaunti; kayo'ynagsisikain, nguni'thindi kayo nagkaroonngkahustuhan; kayo'ynagsisiinom, nguni'thindi kayo nangapapatirang-uhaw; kayo'ynangananamit, nguni'twalangmainit; at yaongkumikitangmgapinagarawan ay kumikitangmgapinagarawanupangilagaysasupotna may mgabutas.

7 GanitoangsabingPanginoonngmgahukbo, Gunitainninyoanginyongmgalakad. 8 Magsiahon kayo sabundok, at mangagdalangkahoy, at mangagtayo kayo ngbahay; at akingkalulugdan, at ako'yluluwalhati, sabingPanginoon.

9 Kayo'ynangaghintayngmarami, at, narito, angdumating ay kaunti; at nanginyongdalhinsabahay, akinghinipan. Bakit? sabingPanginoonngmgahukbo. Dahilsaangakingbahay ay nahahandusaynawasak, samantalangtumatakbobawa'tisasainyosakanikaniyangsarilingbahay. 10 Kaya'tdahilsainyo, pinipigilnglangitanghamog, at ipinagkakaitnglupaangkaniyangbunga.

11 At ako'ynagpasapitngpagkatuyosalupa, at samgabundok, at satrigo, at saalak, at salangis, at sasumisibolsalupa, at samgatao, at sabaka, at salahatngpinagpagalanngmgakamay.

12 Nang magkagayo'ysiZorobabelnaanakniSealtiel, at siJosuenaanakniJosadac, napangulongsaserdote, sangpungbuongnalabisabayan, nagsitalimasatinigngPanginoonnilang Dios, at samgasalitaniHagainapropeta, nasiyangsinugongPanginoonnilang Dios; at angbayan ay natakotsaharapngPanginoon.

13 Nang magkagayo'ynagsalitasiHagai, nasugongPanginoonayonsapasugongPanginoonsabayan, nanagsasabi, Ako'ysumasainyo, sabingPanginoon.

Add a comment

Related presentations

How to do Voodoo

How to do Voodoo

November 11, 2014

How to do Voodoo Are you working too hard and not getting the results?? Well,...

LA VERDAD SOBRE LA MUERTE

LA VERDAD SOBRE LA MUERTE

October 24, 2014

Donde van las personas despues de muerto?

Son simples cuestiones que, aunque puedan resultar a priori inocentes, albergan in...

"The souls of the just are in the hand of God, and no torment shall touch them. " ...

Boletín de 02/11/2014

Boletín de 02/11/2014

November 1, 2014

Boletín de 02/11/2014

Omms News 10-07-2014

Omms News 10-07-2014

November 4, 2014

Omms News 10-07-2014

Related pages

Finding the Path - DDO wiki

The Path of Inspiration has created a perfect utopia in the city of Dar Qat -- war, poverty, and hunger are non-existent. All that's necessary ...
Read more

Finding the Path - Microsoft Store

Finding the Path Jennsing. 2013 • 1 Musiktitel • Mehr • Weltmusik • Dewlight Records. Album kaufen 7,99 € Kostenlos erhältlich + + ...
Read more

Finding the Path eBook by Kelvin Cruickshank ...

Lesen Sie Finding the Path von Kelvin Cruickshank mit Kobo. I love my work as a medium. I love to be connected with spirit, doing spirit work with people ...
Read more

Finding the Path - Microsoft Store

Finding the Path Jennsing. Finding the Path. 4:13 Fr. 1.60. Zusätzliche Informationen . Genres Mehr , Weltmusik Label Dewlight Records ...
Read more

Finding the Path (Worm AU) | Spacebattles Forums

Chapter 3 - Amy Nope, nope, all the nope. I was not about to stick my foot in this one. I do a lot for Vicky, but this, this was just stupid. I did a quick ...
Read more

Finding the path – Gazette – Memorial University of ...

Finding the path Aboriginal Resource Office tailors programming to suit students' needs
Read more

Pathfinding - Wikipedia, the free encyclopedia

Pathfinding or pathing is the plotting, by a computer application, of the shortest route between two points. It is a more practical variant on solving mazes.
Read more

7.2. Finding the path - Internet FAQ Archives - Online ...

Instead of setting path to the directory where the currently running script is located, we set it to the current working directory instead. This ...
Read more

Finding the Right Path - Harvard Business Review - Ideas ...

The typical firm relies on one chief path to growth. Some companies develop most resources internally, others focus on licensing or joint venturing, and ...
Read more

Pathfinding – Wikipedia

Pathfinding bzw. Wegfindung ist in der Informatik die algorithmengestützte Suche nach dem oder den optimalen Wegen (englisch path – Pfad) von einem ...
Read more