Finansal yönetim ii bölüm4

50 %
50 %
Information about Finansal yönetim ii bölüm4
Finance

Published on February 18, 2014

Author: ulubey

Source: slideshare.net

Finansal Yönetim II Öğr.Gör. Ulukan BÜYÜKARIKAN

FİNANSMAN KAYNAKLARI

Finansman Kaynakları Finans yöneticisinin en önemli görevi işletmenin ihtiyaç duyduğu fonları en uygun maliyetle, en uygun zamanda sağlaması ve elde ettiği bu fonları işletmenin piyasa değerine olumlu etki edecek alanlarda kullanmasıdır. Özellikle fon kaynaklarının çeşitliliği göz önünde bulundurulduğunda, finans yöneticisinin tüm fon kaynaklarını risk ve getiriler açısından analiz etmesi gereklidir(Ceylan ve Korkmaz, 2012).

Finansman Kaynakları İşletmelerin kullanabileceği fonlar, kaynaklarına veya vadelerine göre incelenebilir. Kaynaklarına göre fonları; özsermaye, yabancı kaynaklar ve oto finansman olarak sınıflandırabilmek mümkündür. Vadelerine göre fonlar ise, kısa, orta ve uzun vadeli kaynaklar olarak sınıflandırılabilir(Ceylan ve Korkmaz, 2012).

Kredili Finansmanın Temel Özellikleri Bir işletmede alacaklı kişi yada kurumlar, alacaklarını nominal değerle (menkul kıymetin üzerinde yazılı değeri) talep ederler. İşletme faaliyetlerinin başarısından bağımsız olarak sabit bir faiz ödenir. Kreditör parasını sınırlı bir süre için işletmesinin kullanımına sunar (Berk, 2010).

Kredili Finansmanın Temel Özellikleri Kreditörün işletmenin performansından bağımsız olarak sadece verilen krediyi geri isteme hakkı vardır Kreditör, prensip olarak işletmenin yönetimini etkileyemez; ancak banka ve müşteri arasında bu yönde bir sözleşme düzenlenebilir Faiz ödemeleri bir işletme gideri olarak kabul edilir ve vergiye konu olan gelirden düşülür(Berk, 2010).

Kredili Finansmanın Temel Özellikleri Bir işletmenin borçlanabilmesi kredibilitesine bağlıdır. Verilen kredinin amacına uygun olarak kullanılması ve işletmenin geri ödeme kapasitesi ve isteği aranır. Krediler genellikle teminat karşılığı kullandırılır(Berk, 2010).

Özsermaye ve Fonksiyonları İşletmelerde yaygın olarak kullanılan temel kaynak özsermayedir. Ödenmiş sermaye ve şirket fonlarından oluşan özsermaye olmadan hiçbir ticari işletme faaliyet gösteremez. Özsermaye finansman fonksiyonunun yanı sıra ortakların işletmedeki haklarını da göstermektedir (Berk, 2010).

Özsermaye ve Fonksiyonları Söz konusu olan haklar, işletmede ödenmiş sermaye karşılığında çıkarılan pay senetleri ile izlenmektedir. Özsermayenin önemli bir kısmını oluşturan ödenmiş sermayenin minimum düzeyi şirket türlerine göre değişmektedir. A.Ş. için ödenmiş sermaye minimum 50.000, kayıtlı sermaye sistemini kabul eden ve halka açık olmayan şirketler için 100.000 TL’dir(Berk, 2010).

Özsermaye ve Fonksiyonları Özsermaye, işletme ile ilgili çevrelere karşı garanti fonksiyonunu yerine getirmektedir. Bu durum, işletmenin varlığını sürdürebilmesi ve risklere karşı ömrünü uzatabilmesi açsından da önemlidir. Özsermayesi güçlü olan şirketlere kreditörler kolaylıkla kredi sunarlar. Böylece özsermaye kredibilite fonksiyonunu da yerine getirir (Berk, 2010).

Özsermaye ve Fonksiyonları Özsermayenin diğer bir özelliği de yönetim hakkıdır. Ortaklar, şirketteki paylarıyla orantılı olarak şirket yönetim kuruluna girme ve şirketin denetiminde söz sahibi olma hakkına sahiptirler. Özsermaye, işletmeye bağımsız karar alma hakkı ve hareket serbestliği sağlar (Berk, 2010).

KISA VADELİ FON KAYNAKLARI

Kısa Vadeli Fon Kaynakları Kısa vadeli fonlar, işletmelerin en çok 1 yıl vadeli olarak elde ettikleri borçlardır. Kısa vadeli fonlar, genellikle dönen varlıkların finansmanı için kullanılmaktadır(Ceylan ve Korkmaz, 2012).

Kısa Vadeli Fon Kaynakları İşletmede kullanılacak kısa vadeli fon tutarı birçok faktörden etkilenmektedir. İşletmedeki varlıkların büyük bir bölümü dönen varlıklardan oluşuyorsa, kullanılacak kısa vadeli fonlar da artacaktır. Mevsimlik değişmeler, işletme varlıklarının yapısı, kaynakların maliyeti, ekonomik koşullar, alternatif fon kaynaklarının bulunmaması gibi faktörler kısa vadeli fon kaynaklarının tutarını belirler (Ceylan ve Korkmaz, 2012).

Kısa Vadeli Fon Kaynakları Ticari Kredi Ticari Banka Kredileri Avans Stoklar Karşılığı Kısa Vadeli Kredi Diğer Kısa Vadeli Finansman Kaynakları

1.1. Ticari Krediler Ticari krediler işletmelere satıcılar tarafından sağlanmaktadır. Satıcılar genellikle, sattıkları malların veya hizmetlerin bedelini peşin olarak tahsil edemezler. Böylece, herhangi bir ödeme yapılmadan veya malın bedeli tam olarak tahsil edilmeden, mal teslimi yapılarak, alıcıya satıcı tarafından fon temin edilmiş olur (Ceylan ve Korkmaz, 2012).

1.1. Ticari Krediler ABD’de ticari krediler, işletmeler için önemli fon kaynağıdır. Örneğin, imalat sektöründeki işletmelerde varlıkların finansmanının %8.8’i, toptan ticaret işletmelerinde %25’i, perakende ticaret işletmelerinde %17’sinin bu şekilde finanse edildiği tespit edilmiştir (Hunt vd., 1971).

1.1. Ticari Krediler Ticari kredinin en çok kullanılan iki türü; açık hesap ve borç senetleridir. Açık hesap, söz konusu olduğunda malları satın alan işletme satıcıya genellikle ödemede bulunmaz. Malların tutarı, alacak olarak satıcının defterine kaydedilir. Bu tür kredide alıcının imza karşılığı olarak bir sorumluluğu yoktur(Ceylan ve Korkmaz, 2012).

1.1. Ticari Krediler Ekonomik zorluklar, birçok satıcı işletmeyi açık hesap yerine bir belgeye dayanan ikinci tür ticari krediyi uygulamaya zorlamaktadır. Böyle bir durumda satıcı alacağını yasal bir belgeye (belge, çek veya senet) dayandırdığından daha kolay tahsil edebilir veya vadesi gelmeden bir bankaya ıskonto ettirerek nakit gereksinimini karşılayabilir(Ceylan ve Korkmaz, 2012).

1.1. Ticari Krediler Borç senetleri alıcı ile satıcı arasında ortaya çıkacak tartışmaların önlemesi açısından da önemli bir görev üstlenmektedir. Uyuşmazlık halinde, alacağın kolaylıkla kanıtlanmasının yanında ciro yoluyla kullanılma olanağı da bulunmaktadır(Ceylan ve Korkmaz, 2012).

1.1. Ticari Krediler Ticari kredi kullanımının bir maliyeti olduğu unutulmamalıdır. Ayrıca vade dolduğunda şayet ödeme yapılmazsa vade farkı ödemesi de söz konusu olabilir. (Ceylan ve Korkmaz, 2012).

1.1. Ticari Krediler Ticari veya satıcı kredilerinde erken ödeme ıskontosu da söz konusu olabilmektedir. Erken ödeme ıskontosu, «a/b, net c» şeklinde ifade edilir. Burada a: ıskonto oranı, b: ödemenin kaç günde yapılması gerektiğini, c: alacağın tahsil edileceği süreyi gösterir. Örneğin «3/10,net 30» 30 gün vade tanınan bir alacak 10 gün içinde ödenirse %3 ıskonto yapılacağını ifade etmektedir(Okka, 2009).

1.1. Ticari Krediler Şayet müşteri kendisine tanınan süre içerisinde erken ödeme yapmaz, son güne kadar beklerse ıskonto süresi ile son ödeme günü arasında parayı kullanmış olacaktır. Ancak bunun müşteriye bir maliyeti olacaktır. Finans yöneticisi erken ödeme indiriminden vazgeçmenin yıllık maliyetini hesaplamalı, bulduğu oranı bankaların kredi faiz oranı ile karşılaştırmalıdır (Okka, 2009).

1.1. Ticari Krediler Eğer erken ödeme ıskontosundan vazgeçmenin maliyeti, bankanın teklif ettiği faiz oranından yüksek ise, bankadan kredi kullanmalı ve erken ödeme teklifinden yararlanılarak avantaj sağlanmalıdır(Okka, 2009).

1.1. Ticari Krediler (Örnek 1) «1/10, net 30» kredi şartının 1 yıl içerisinde hiç kullanılmaması müşteriye 20 gün kazandırmasına rağmen, eğer banka, işletmeye %14 faiz oranı ile kredi teklifinde bulunuyor ise bu durumda işletme krediyi, kullanmalı mıdır? (Okka, 2009).

1.1. Ticari Krediler (Örnek 1) «1/10 net 30» a c b Burada a: ıskonto oranı, b: ödemenin kaç günde yapılması gerektiğini, c: alacağın tahsil edileceği süreyi gösterir Iskonto oranından vazgeçmenin yıllık maliyeti:

Add a comment

Related presentations

Les changements sur le marché du distressed aux Etats-Unis et en Europe

Main Sections of the Report 1) Nifty Technical View 2) 4 Large Cap Trade Ide...

This presentation consits the yearly results of Kinepolis Group

Related pages

2.Bölüm - Finansal Yönetim-1 - serhatkose.net

Copyright © 2014, serhatkose.net
Read more

Finansal Yönetim 2 Bölüm 1 - YouTube

Finansal Yönetim 2 Bölüm 1 Cem Demirtay. Subscribe Subscribed Unsubscribe 1,892 1K. ... FİNANSAL YÖNETİM II - Ünite1 Özet - Duration: 8:56.
Read more

Açık Sınıf - Finansal Yönetim II 1-1 - TRT OKUL & AÖF ...

Açıköğretim Finansal Yönetim II dersi Açık Sınıf ders anlatım videosu. Ünite : 1-1 Orta ve Uzun Vadeli Finansman Prof.Dr. Güven ...
Read more

Finansal Yönetim 2 - Orta ve Uzunlu Vadeli Finansman 2 ...

Finansal Yönetim 2 - Orta ve Uzunlu Vadeli Finansman 2 - Video embed to Dargoole. Dargoole search your video.
Read more

Finansal Yönetim II dersi ile ilgili çıkmış sorular, PDF ...

' Bankacılık ve Sigortacılık bölümündeki Finansal Yönetim II dersi ile ilgili geçmiş yıllarda çıkan sorular ve bu soruların yer aldığı ...
Read more

Açık Sınıf - Finansal Yönetim II 2-1 - TRT OKUL & AÖF ...

Açıköğretim Finansal Yönetim II dersi Açık Sınıf ders anlatım videosu. Ünite : 2-1.
Read more

Açıköğretim Finansal Yönetim 2 Ders Notları / Ders Kitabı

Açıköğretim Finansal Yönetim 2 Ders Notları / Ders Kitabı Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2012-2013 eğitim yılı itibari ile tüm ...
Read more

Finansal Yönetim II 5-8.pdf - Google Drive

Finansal Yönetim II 5-8.pdf. Finansal Yönetim II 5-8.pdf. Sign In ...
Read more

Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar ...

BİRİNCİ BÖLÜM. ... İşletme yönetim kurulu; finansal tablo ve faaliyet ... Dair Karar’ın ekinde yer alan II sayılı Liste’nin 5 inci ...
Read more

FİNANSAL YÖNETİM 2.bölüm - ymmogut.com

Basel II; Ücretsiz Programlar; Ekonomi Haberleri; ... FİNANSAL YÖNETİM 2.bölüm DOSYAYI İNDİR (Sağ Tık/Farklı Kaydet) KEMAL ÖĞÜT, YMM
Read more