Final Emigranci 2008 Konferencja

50 %
50 %
Information about Final Emigranci 2008 Konferencja
News & Politics

Published on March 17, 2009

Author: internetstats

Source: slideshare.net

Polscy Emigranci w Europie Prezentacja wyników internetowego badania polskiej emigracji 2008 Warszawa, 17 marca 2009

Kontekst badania W grudniu 2008 roku zrealizowaliśmy drugą edycję badania polskiej emigracji. W I edycji - z października 2007 – zaprezentowaliśmy portret emigrantów jako konsumentów i odbiorców polskojęzycznych mediów oraz przedstawiliśmy sposoby kontaktu badanych z krajem. W II edycji z grudnia 2008 zbadaliśmy równieŜ aspekty emocjonalne Ŝycia na emigracji oraz perspektywy powrotu rodaków do Polski. Badanie dostarcza wielu uŜytecznych informacji, przydatnych bankom, deweloperom, przewoźnikom, w tym liniom lotniczym, biurom podróŜy, producentom FMCG, mediom czy instytucjom rządowym i samorządowym.

Cele badania Główny cel badania stanowiło zaprezentowanie wszechstronnego wizerunku Polaków Ŝyjących na emigracji w wybranych krajach europejskich. Obok portretu społeczno – demograficznego interesowało nas przede wszystkim głębsze wniknięcie w codzienność emigrantów. Nie tylko poprzez pryzmat sytuacji zawodowej czy materialnej, ale poprzez cele do których dąŜą, towarzyszące im tęsknoty oraz samopoczucie. Zbadaliśmy takŜe, czy mieszkając na emigracji nadal interesują się wydarzeniami z Polski oraz czy tęsknią za krajem. Na koniec zapytaliśmy badanych o ich plany powrotu do Polski.

Metodologia Wywiady zrealizowano poprzez ankiety internetowe (web survey). Zaproszenia do badania wyświetlano osobom, które odwiedzały zza granicy strony internetowe Onet.pl, WP.pl, Interia.pl oraz Gazeta.pl. Osoby te identyfikowano na podstawie numerów IP połączenia internetowego. Dodatkowo proszono badanych o potwierdzenie kraju zamieszkania. Badanie objęło osoby, które mieszkają od co najmniej trzech miesięcy w jednym z 11 krajów Europy Zachodniej. Kraje wybrano na podstawie liczby odwiedzin, tak aby uzyskać co najmniej 300 wywiadów na kraj. Ankiety zebrano w dniach 3-17 grudnia 2008 roku. Łącznie przeankietowano 20 006 osób.

Podział zebranych ankiet wg krajów 804 659 Łącznie zbadano 20 006 osób. 1 906 889 8 126 3/4 badanych pochodzi 473 trzech krajów: Wielkiej 4 740 Brytanii, Niemiec i Irlandii. 955 370 643 550

Dokąd wyjechali i kim są?

74% zbadanych emigrantów wyjechało do Wielkiej Brytanii, Irlandii lub Niemiec Duża zbieżność z danymi GUS Wielka Brytania 40% Wg danych GUS (koniec 2007r.) poza Polska przebywa czasowo 2,27 mln Niemcy 24% osób, w tym 1,86 mln w UE. Irlandia 10% Wielka Brytania: 690 tys. osób (37% wśród przebywających w krajach UE) Francja 5% Niemcy: 490 tys. (26%) Holandia 4% Irlandia: 200 tys. (11%) Szwecja 4% Norwegia 3% Wlochy 3% Hiszpania 3% Belgia 2% Austria 2% Podstawa procentowania: wszyscy badani (N=20 006) Źródło ilustracji: www.dziennik.pl

Cel wyjazdu stanowiła przede wszystkim chęć poprawy statusu materialnego oraz potrzeba poznania świata poznanie świata, ludzi 30% zarobienie pieniędzy na konkretny cel 30% znalezienie pracy 28% Procentowy udział rodzajów motywacji chęć „wyrwania” się z Polski 27% wyjazdów swobodny styl Ŝycia 23% rodzinne 20% chęć rozwoju osobistego 22% względy rodzinne (dołączenie do rodziny, ślub, etc.) 20% rozwój 34% rozwój zawodowy, kontynuacja kariery 17% pieniądze, praca 44% edukacja, kształcenie się 17% inne 5% styl Ŝycia 37% urodziłem/am się poza Polską 0,3% Co było dla Ciebie głównym powodem wyjazdu z Polski? Podstawa procentowania: wszyscy badani (N=20 006) Odpowiedzi nie sumują się do 100%. Respondent mógł udzielić więcej niŜ jednej odpowiedzi

43% emigrantów przebywa za granicą krócej niż 3 lata (podział na „nową” i „starą emigrację” wg długości pobytu) Ogółem 5% 5% 33% 27% 30% Irlandia 5% 49% 38% 5% Wielka Brytania 4% 5% 43% 36% 12% Norwegia 8% 10% 43% 21% 18% Holandia 8% 10% 36% 16% 30% Hiszpania 9% 6% 34% 18% 34% Szwecja 7% 6% 23% 21% 44% Włochy 5% 5% 24% 22% 45% Belgia 7% 5% 22% 19% 47% Francja 8% 5% 19% 19% 50% Niemcy 4% 4% 18% 15% 59% Austria 4% 4% 17% 15% 60% 0% 50% 100% 3 – 6 miesięcy 7 – 12 miesięcy od roku do 3 lat od 3 do 5 lat powyŜej 5 lat Od jak dawna mieszkasz za granicą? Nowa emigracja Podstawa procentowania: wszyscy badani (N=20 006)

Większość emigrantów to osoby młode – 70% badanych jest pomiędzy 21 a 35 rokiem życia Ogółem 3% 70% 15% 12% Irlandia 2% 86% 9% 2% Wielka Brytania 3% 80% 11% 6% Norwegia 2% 61% 22% 15% Holandia 3% 74% 15% 9% Hiszpania 3% 69% 18% 10% Szwecja 3% 50% 21% 26% Włochy 3% 68% 19% 9% Belgia 5% 65% 20% 10% Francja 65% 17% 16% Niemcy 2% 53% 21% 24% Austria 3% 52% 20% 24% 0% 50% 100% 15 - 20 lat 21-35 lat 36-45 lat 46 i więcej Podstawa procentowania: wszyscy badani (N=20 006)

Wyjechały przede wszystkim osoby dobrze wykształcone – 90% badanych zadeklarowało przynajmniej średnie wykształcenie Struktura wykształcenia Porównanie ze spisem zbadanych emigrantów powszechnym GUS Emigranci 2008 GUS spis 2002 podstawowe lub niŜsze 2% 11% zasadnicze zawodowe 9% podstawowe i zawodowe 54% średnie zawodowe (z maturą lub bez) 19% 28% średnie ogólnokształcące (z maturą średnie 10% lub bez) 33% policealne / pomaturalne 7% 19% policealne i wyŜsze nieukończone wyŜsze nieukończone 11% 3% wyŜsze (licencjat lub magisterskie) 37% 42% wyŜsze i podyplomowe 10% wyŜsze podyplomowe (np. doktorskie, 5% MBA) Podstawa procentowania: wszyscy badani (N=20 006)

Często są z nimi najbliżsi – po 40% badanych przebywa na emigracji razem ze współmałżonkiem(-ą) lub partnerem(-ką) 100% 90% 80% 70% 60% 62% 50% 81% 7% 7% 40% 11% 30% 20% 40% 39% 33% 24% 10% 9% 0% małŜonek(-ka) partner(-ka) dzieci rodzeństwo rodzice na emigracji w Polsce Podstawa procentowania: wszyscy badani (N=20 006) Źródło ilustracji: imagebase.davidniblack.com

Jak im się wiedzie zawodowo i finansowo?

Blisko połowa emigrantów wykonuje prace fizyczne 27% pracuje jako specjaliści lub na stanowiskach kierowniczych (w Polsce 20%) 65% emigrantów pracuje na na emigracji w Polsce etacie, 9% prowadzi własną działalność gospodarczą, 7% 20% Praca fizyczna niewymagająca odbywa staŜ, pracuje dorywczo kwalifikacji 12% lub naukowo. 28% Praca fizyczna wymagająca kwalifikacji 20% 19% badanych nie pracuje 4% Praca biurowa niewymagająca kwalifikacji (uczą się/studiują, prowadzą 6% dom, szukają pracy). 13% Praca biurowa wymagająca kwalifikacji 15% 19% Wysoko wykwalifikowany Działalność gospodarczą specjalista 14% prowadzą częściej emigranci 8% Stanowisko kierownicze, w Niemczech (17%) i Austrii dyrekcja, kadra zarządzająca 6% (16%). Najrzadziej – w 8% Irlandii (3%) i Wielkiej inne 27% Brytanii (7%) Podstawa procentowania: osoby pracujące (N=16 380)

Zdecydowana większość odczuła poprawę sytuacji materialnej po wyjeździe Na emigracji Przed wyjazdem ogół 6% 66% 16% 9% 12% 32% 35% 14% 6% Irlandia 5% 79% 9% 6% 15% 29% 32% 16% 7% Wielka Brytania 6% 72% 14% 7% 13% 30% 34% 14% 7% Norwegia 8% 68% 12% 9% 18% 26% 31% 15% 8% Holandia 6% 66% 15% 10% 4% 23% 27% 23% 14% 9% Hiszpania 5% 59% 20% 7% 8% 25% 26% 27% 11% 8% Szwecja 8% 69% 13% 8% 19% 25% 26% 17% 11% Włochy 52% 22% 8% 13% 22% 27% 25% 12% 11% Belgia 8% 65% 14% 9% 24% 25% 23% 9% 16% Francja 6% 59% 20% 5% 10% 22% 26% 25% 12% 11% Niemcy 6% 59% 20% 5% 10% 24% 28% 24% 10% 11% Austria 7% 60% 19% 5% 10% 18% 28% 29% 14% 9% 0% 25% 50% 75% 100% 0% 25% 50% 75% 100% jestem zamoŜny jestem zamoŜny wystarcza na wszystkie wydatki wystarcza na wszystkie wydatki nie wystarcza na większe wydatki nie wystarcza na większe wydatki trzeba odmawiać sobie wielu rzeczy, aby wystarczyło na Ŝycie trzeba odmawiać sobie wielu rzeczy, aby wystarczyło na Ŝycie nie wystarcza nawet na najpilniejsze potrzeby nie wystarcza nawet na najpilniejsze potrzeby trudno powiedzieć trudno powiedzieć Które określenie, najlepiej opisuje Twoją sytuację materialną? Które określenie, najlepiej opisuje Twoją sytuację materialną przed wyjazdem z Polski? Podstawa procentowania: wszyscy badani (N=20 006)

Nie tylko starcza im na bieżące potrzeby, ale jeszcze zaoszczędzają część zarobków 74% emigrantów oszczędza Cele oszczędzania minimum 5% zarobków. turystyka, podróŜe, rekreacja 38% dom/mieszkanie w Polsce 33% 35% emigrantów odkłada co dom/mieszkanie poza Polską 20% najmniej jedną trzecią swoich kupno samochodu 19% zarobków. inwestycje finansowe 18% edukacja dzieci 15% dodatkowa ochrona emerytalna 14% Emigranci z Irlandii pomoc rodzinie w Polsce 13% i Norwegii chętniej niŜ inni własna edukacja 13% oszczędzają na zakup otwarcie firmy w Polsce 9% mieszkania/domu w Polsce lub zdrowie: leczenie, rehabilitacja 4% otwarcie firmy w Polsce. Wg badań otwarcie firmy poza Polską 3% CBOS z 2008r. inne 4% tylko 23% Emigranci z Niemiec Polaków ma Ŝaden 6% oszczędności. i Austrii, częściej niŜ pozostali, oszczędzają na dodatkową ochronę emerytalną. Na jakie cele oszczędzasz? Podstawa procentowania: wszyscy badani (N=16 155) Odpowiedzi nie sumują się do 100%. Respondent mógł więcej niŜ jednej odpowiedzi

17% odczuło na własnej skórze początki kryzysu (w listopadzie/grudniu) 56% osób nie planowało wówczas podejmowania szczególnych działań Reakcje na kryzys finansowy Pierwsze objawy kryzysu nie podjąłem/ nie planuję podjąć Ŝadnych 56% najwcześniej dostrzegli działań respondenci z Włoch oszczędniejsze Ŝycie codzienne 25% i Hiszpanii. kupowanie tańszych produktów 13% odłoŜenie większych zakupów na później 11% Wśród osób które odczuły ograniczenie wyjść do barów, restauracji, 9% klubów oznaki kryzysu (17% ograniczenie wyjazdów wypoczynkowych i 7% turystycznych wszystkich badanych) podjęcie dodatkowej pracy lub praca po 6% zwracano przede godzinach wszystkim uwagę na rozwaŜanie powrotu do Polski 6% wzrost zagroŜenia utraty rezygnacja / odłoŜenie planów zakupu 5% nieruchomości pracy (44% z nich). ograniczenie jeŜdŜenia samochodem 3% zamiana mieszkania na tańsze 3% inne 1% Czy w związku z kryzysem gospodarczym planujesz podjąć, lub juŜ podjąłeś(-aś) jakieś działania? Podstawa procentowania: osoby, które uwaŜają, Ŝe nadchodzi kryzys (N=19 191) Odpowiedzi nie sumują się do 100%. Respondent mógł więcej niŜ jednej odpowiedzi

Do czego dąŜą, na czym im zaleŜy, czy czują się dobrze na emigracji?

Najważniejszymi wartościami są dla nich szczęście rodzinne i udane życie osobiste Cele które chcą osiągnąć szczęście rodzinne 40% Emigrantom w Irlandii bardziej udane Ŝycie osobiste/ prywatne 37% niŜ pozostałym zaleŜy na własny dom, mieszkanie 32% własnym domu/mieszkaniu. dobre zdrowie, samopoczucie 30% odpowiedni poziom finansowy 28% Emigranci w Norwegii kładą podróŜowanie, poznawanie świata 25% większy nacisk niŜ inni na satysfakcjonująca praca 24% pomoc rodzinie. kariera zawodowa 16% wykształcenie 13% własna firma, jej rozwój 12% czas wolny – odpowiednia jego ilość 8% Wg badań CBOS z 2008 najwaŜniejsze cele i dąŜenia Polaków, to zdrowie, długie Ŝycie (35%), poprawa poziomu Ŝycia, pomoc rodzinie 8% wyŜsze zarobki, dobrobyt materialny (23%), szczęście udane, ciekawe Ŝycie towarzyskie 6% rodzinne i osobiste (12%). trudno powiedzieć 1% inne 1% Czy jest coś, na osiągnięciu czego szczególnie Ci teraz zaleŜy? Podstawa procentowania: wszyscy badani (N=20 006) Odpowiedzi nie sumują się do 100%. Respondent mógł udzielić więcej niŜ jednej odpowiedzi

Zdecydowana większość badanych czuje się dobrze na emigracji bezpiecznie niepewnie 7% 16% 41% 34% nieszczęśliwie 3% 8% 29% 37% 23% szczęśliwie rozczarowany 3% 8% 33% 39% 17% spełniony obco swojsko 4% 16% 33% 32% 14% osamotniony 6% 18% 31% 30% 16% wśród swoich 0% 25% 50% 75% 100% 1 2 3 4 5 Jak czujesz się na emigracji? Które z poniŜszych określeń najlepiej opisują stan, jaki na ogół Ci towarzyszy? Podstawa procentowania: wszyscy badani (N=20 006) Odpowiedzi sumują się do 100%. Respondent mógł udzielić jednej odpowiedzi.

Badani są w zdecydowanej większości zadowoleni z warunków życia codziennego, sytuacji finansowej oraz relacji z innymi osobami warunków w jakich mieszkasz, Ŝyjesz 55% 31% 8% 3% poziomu, standardu Ŝycia 46% 38% 10% 3% stanu zdrowia 50% 34% 9% 4% sytuacji materialnej 38% 39% 14% 5% 4% relacji z osobami na miejscu 35% 41% 15% 5% 3% Ŝycia rodzinnego 47% 27% 12% 5% 6% 3% relacji z osobami w Polsce 33% 37% 17% 7% 4% sytuacji zawodowej 35% 33% 16% 6% 7% 0% 25% 50% 75% 100% Tak Raczej tak Ani tak, ani nie Raczej nie Nie Trudno powiedzieć Czy jesteś zadowolony/a z….? Podstawa procentowania: wszyscy badani (N=20 006) Odpowiedzi sumują się do 100%. Respondent mógł udzielić jednej odpowiedzi.

38% badanych spotkały kiedykolwiek nieprzyjemności na tle narodowościowym nie, Ŝadne 62% Nieprzyjemnych sytuacji doświadczyło 50% emigrantów obraźliwe Ŝarty, docinki 22% z Holandii. gorsze warunki zatrudnienia 16% obelgi, wyzwiska 6% W najmniejszym stopniu wskazują na takie sytuacje pomówienia 5% osoby zamieszkałe w kradzieŜ, oszustwo 4% Hiszpanii – tylko 29% z nich zniszczenie mienia (wybicie szyb spotkało się z 3% w domu, uszkodzenie samocho nieprzyjemnościami. groźby 1% pobicie 1% molestowanie 1% inne 2% Czy podczas obecnego pobytu za granicą spotkały Cię jakieś nieprzyjemności z powodu polskiego pochodzenia? Podstawa procentowania: wszyscy badani (N=20 006) Odpowiedzi nie sumują się do 100%. Respondent mógł udzielić 3 odpowiedzi.

Najbardziej pozytywny stosunek mają do osób lokalnej narodowości, najmniej - wobec… innych Polaków na emigracji Osoby lokalnej narodowości 34% 52% 5% 7% 3% Polacy w Polsce 44% 40% 5% 7% 3% Inni emigranci (poza Polakami) 20% 47% 11% 14% 8% Polacy na emigracji 16% 36% 8% 25% 15% 0% 25% 50% 75% 100% Pozytywny Raczej pozytywny Trudno powiedzieć Raczej negatywny Negatywny 51% emigrantów z Holandii ma negatywny stosunek do innych Polaków na emigracji (podczas gdy w całej próbie 40%). Jaki jest Twój stosunek do następujących grup? Podstawa procentowania: wszyscy badani (N=20 006) Odpowiedzi sumują się do 100%. Respondent mógł udzielić jednej odpowiedzi.

Czy interesują się sytuacją w Polsce? Czy tęsknią za krajem?

Choć tylko 32% badanych tęskni wprost za Polską, jako krajem, to niemalże każdy z respondentów ma swoje „małe tęsknoty” rodzina 66% Rodzina i znajomi, to przyjaciele, znajomi 51% niezaleŜnie od kraju pobytu produkty spoŜywcze 26% dwa najwaŜniejsze źródła ulubione miejsca 22% tęsknoty. przyroda, krajobrazy, morze, góry 21% polskość, mentalność Polaków 15% Za polskimi produktami styl Ŝycia sprzed wyjazdu 10% spoŜywczymi tęsknią przede wszystkim emigranci Ŝycie kulturalne (muzea, galerie, teatry) 7% w Hiszpanii i Norwegii. polskie programy TV, radio i prasa 7% zwierzęta domowe 7% ksiąŜki, muzyka, filmy 5% Tęsknotę za polską mentalnością, Polakami wydarzenia sportowe 2% najczęściej deklarują emigranci inne 2% z Niemiec. nie ma nic takiego 6% Czy jest coś w Polsce, za czym szczególnie tęsknisz? Podstawa procentowania: wszyscy badani (N=20 006) Odpowiedzi sumują nie się do 100%. Respondent mógł udzielić 3 odpowiedzi

Wśród doniesień z Polski, emigranci najchętniej śledzą informacje ze świata polityki, gospodarki oraz ze „swojego” miasta/regionu polityka 44% Informacje z rynku gospodarka 34% nieruchomości interesują moje miasto, region w Polsce 33% szczególnie emigrantów koszty, warunki Ŝycia 27% z Irlandii. rynek pracy i wynagrodzenia 22% kultura (film, muzyka, teatr, etc.) 21% Informacje o wydarzeniach kulturalnych oraz ze świata sport 17% polityki najchętniej śledzą nieruchomości (ceny mieszkań, budowa 17% domu) emigranci z Francji. Ŝycie gwiazd, znanych osób 10% prawo i podatki 6% słuŜba zdrowia 5% szkolnictwo i moŜliwości uczenia się 3% kredyty i warunki przyznawania 3% Czy śledzisz informacje z Polski? Jeśli tak, co Cię interesuje? Podstawa procentowania: wszyscy badani (N=20 006) Odpowiedzi nie sumują się do 100%. Respondent mógł udzielić 3 odpowiedzi.

2/3 emigrantów ogląda polskojęzyczne kanały telewizyjne, a ponad połowa czyta polskojęzyczną prasę lub słucha radia Odsetek osób korzystających z mediów Intensywność korzystania z mediów polskojęzycznych polskojęzycznych 79% internet telewizja 64% 95% 38% telewizja 51% prasa 57% 15% radio codziennie 33% co najmniej raz na tydzień radio 56% 3% prasa 20% Uwaga – na wykresie pominięto pozostałe odpowiedzi dotyczące częstotliwości Czy oglądasz za granicą polskojęzyczne stacje telewizyjne? Czy słuchasz za granicą polskojęzycznych stacji radiowych? Jak często czytasz polskojęzyczną prasę wydawaną w kraju, w którym mieszkasz? Podstawa procentowania: wszyscy badani (N=20 006) Odpowiedzi nie sumują się do 100%. Wyniki są odpowiedzą na kilka pytań.

Czy wrócą do Polski?

Co trzeci respondent planuje pozostać na stałe za granicą Powrót planują przede wszystkim osoby zamieszkałe w Irlandii Ogółem 10% 17% 9% 5% 29% 30% Irlandia 15% 29% 11% 4% 26% 16% Wielka Brytania 11% 19% 10% 4% 29% 28% Norwegia 10% 18% 12% 6% 25% 29% Holandia 13% 16% 8% 6% 26% 31% Hiszpania 12% 14% 6% 4% 33% 32% Szwecja 6% 11% 7% 6% 26% 46% Włochy 9% 16% 6% 6% 34% 30% Belgia 8% 16% 9% 6% 31% 29% Francja 9% 11% 7% 6% 33% 35% Niemcy 7% 11% 8% 7% 31% 37% Austria 6% 13% 8% 8% 30% 35% 0% 50% 100% w ciągu roku w ciągu 1 - 4 lat w ciągu 5 - 10 lat w ciągu 11 - 20 lat trudno powiedzieć planuję pozostać na stałe za granicą Które z poniŜszych określeń najlepiej oddaje Twoją sytuację? Nowa emigracja Podstawa procentowania: wszyscy badani (N=20 006)

Wrócić planują na ogół osoby krócej przebywające za granicą oraz słabiej znające lokalny język Długość pobytu za granicą a plany powrotu 3 – 6 miesięcy 56% 26% 18% 7 – 12 miesięcy 49% 27% 24% od roku do 3 lat 48% 29% 24% od 3 do 5 lat 40% 30% 30% powyŜej 5 lat 29% 30% 41% Znajomość lokalnego języka a plany powrotu nie znam w ogóle 60% 26% 15% trochę rozumiem, ale nie mówię 57% 28% 15% umiem się dogadać w niektórych sytuacjach 50% 30% 20% umiem się dogadać w prawie kaŜdej sytuacji 44% 30% 27% posługuję się płynnie 34% 29% 37% planuję wrócić do Polski trudno powiedzieć planuję pozostać na stałe za granicą Które z poniŜszych określeń najlepiej oddaje Twoją sytuację? Podstawa procentowania: wszyscy badani (N=20 006)

Podsumowanie

Podsumowanie Poprawa statusu materialnego oraz chęć poznania świata, to dwa główne powody wyjazdów. Wyjechały osoby młode, lepiej wykształcone, często z rodziną. 81% emigrantów pracuje zarobkowo. Zdecydowana większość emigrantów odczuła wyraźną poprawę statusu materialnego. Nie tylko wystarcza im na podstawowe potrzeby, ale jeszcze mogą zaoszczędzić. Szczęście rodzinne oraz udane Ŝycie osobiste, to najwaŜniejsze cele, jakie chcą osiągnąć.

Podsumowanie Zdecydowana większość emigrantów czuje się dobrze na emigracji. Tylko co trzeci tęskni za Polską. 38% badanych spotkały kiedykolwiek nieprzyjemności na tle narodowościowym. Emigranci aktywnie interesują się informacjami z Polski oraz korzystają z mediów polskojęzycznych. Jeśli tęsknią, to przede wszystkim za rodziną oraz znajomymi/przyjaciółmi. Co trzeci badany planuje pozostać za granicą na stałe.

Dziękujemy za uwagę Andrzej Garapich Sławek Pliszka Edward Korbel Iwona Sienicka

Add a comment

Related presentations

Cfbp barometre octobre

Cfbp barometre octobre

November 10, 2014

VITOGAZ vous présente: CFBP baromètre gpl carburant

Ata Escrita da 16ª Sessão Ordinária realizada em 16/10/2014 pela Câmara de Vereado...

Ata Escrita da 10ª Sessão Extraordinária realizada em 16/10/2014 pela Câmara de Ve...

Rx1 nasil kullanilir

Rx1 nasil kullanilir

November 8, 2014

Rx1 zayiflama hapi, kullanimi nasildir, yan etkileri var mi? yan etkiler var ise h...

Esposto del MoVimento 5 Stelle sul Patto del Nazareno

Slide Servizi postali

Slide Servizi postali

November 7, 2014

Slides per i servizi postali presentati in occasione dell'incontro azienda e organ...

Related pages

Final Emigranci 2008 Konferencja - News & Politics

2008 Polscy Emigranci W Europie 1.Polscy Emigranci w EuropiePrezentacja wyników internetowego badania polskiej emigracji 2008Warszawa, 17 marca 2009 2.
Read more

2008 02 28 Konferencja Prasowa Gk Europa - Business

2008 02 28 Konferencja Prasowa Gk Europa. by wojciech-boczon. on Dec 23, 2014. Report Category: Business ... Final Emigranci 2008 Konferencja
Read more

emigranci 20089

17 marca 2008. poniedziałek, 13:30. emigranci 20089. http://pbi.org.pl/raporty/emigranci_2008_konferencja_090317.ppt. Twitter Facebook Slideshare. telefon ...
Read more

Prezentacja programu PowerPoint - PBI

Polscy Emigranci w Europie Prezentacja wyników internetowego badania polskiej emigracji 2008 Warszawa, 17 marca 2009 Dziękujemy za uwagę Andrzej ...
Read more

Konferencja Niemcy - Polska I.wmv - YouTube

Konferencja Niemcy - Polska I.wmv ... Konferencja prasowa podczas Mistrzostw Świata po meczu ... World Floorball Championships 2008 Finals: ...
Read more

Tamex Cup - konferencja - YouTube

Tamex Cup - konferencja ... 2008 SPAR Europen Cup Men's 400m Hurdles ... Blanka Vlašić IAAF Osaka 2007 High Jump Final (3 of 5 ...
Read more

Lambeth Conferences - Wikipedia, the free encyclopedia

The Lambeth Conferences are decennial ... It was agreed that the reports of the committees would be received at a final meeting on ... In 2008, four ...
Read more

Finał Mistrzostw Świata Dj’ów IDA 2008 ...

Finał Mistrzostw Świata Dj’ów IDA 2008 - konferencja prasowa . published: monday, 8. december 2008 - 1:01,
Read more