Filosof_Skovoroda

56 %
44 %
Information about Filosof_Skovoroda
Education

Published on November 22, 2017

Author: bibliografcbs

Source: authorstream.com

Презентация PowerPoint: Макет заголовка Подзаголовок Презентация PowerPoint: Базалук , Олег Олександрович . Філософія освіти [Текст] : навч .-метод. посіб . / О. О. Базалук , Н. Ф. Юхименко ; Мін -во освіти і науки України , Держ . вищ . навч . заклад "Переяслав- Хмельницький держ . пед . ун-т ім . Григорія Сковороди". - К. : Кондор, 2010. - 164 с . - Екземпляри : всього 5 : БФ 2 (1), БФ 3 (1), БФ 11 (1), БФ 15 (1), БФ 24 (1 ) – Режим доступу: http:// westudents.com.ua/knigi/632-flosofya-osvti-bazaluk-oo.html Філософія освіти Григорія Сковороди, тема 3.2. Пропонований навчально-методичний посібник стандартизо-ваний за вимогами болонського процесу та кредитно- модульної системи навчання для вищих навчальних закладів України . Автори доступно окреслюють поле дії філософії освіти , визначають її головні проблеми та основні завдання , пропонують власні шляхи їх вирішення . Презентация PowerPoint: Петрушенко, Віктор Леонтійович . Філософія : підруч . / В. Л. Петрушенко. - 5-те вид., випр . і доп. - Львів : " Магнолія 2006", 2009. - 508 с. : іл . - ( Вища освіта в Україні ). - Екземпляри : всього 5 : юн (1), БФ 3 (1), БФ 13 (1), БФ 11 (1), кх (1 ) – Режим доступу: http:// westudents.com.ua/knigi/627-flosofya-petrushenko-vl.html Особливості філософських курсів Києво-Могилянської академії. Філософська діяльність Г. С. Сковороди, тема 10.4. Підручник с коротким за змістом і доступним за формою викладом історії світової та вітчизняної філософської думки, основних теоретичних проблем сучасної філософії ( онтології , пізнання , природи свідомості , людського буття та ін .). Велика увага в книзі приділена філософії історії , особистості , культури та науки. Підручник побудовано у відповідності з учбовою програмою курсу, він забезпечує використання повного комплексу основних методів навчання : словесного, наочного і практичного . Презентация PowerPoint: Подольська , Єлізавета Ананіївна . Філософія : п ідручник / Є. А. Подольська . - К. : Центр навчальної літератури , 2006. - 704 с. - Екземпляри : всього 15 : чз (1), кх (1), юн (1), БФ 1 (1), БФ 3 (1), БФ 9 (1), БФ 13 (1), БФ 14 (1), БФ 16 (1), БФ 23 (1), БФ 2 (1), БФ 8 (1), БФ 11 (1), БФ 15 (1), БФ 20 (1) – Режим доступу: http:// westudents.com.ua/knigi/628-flosofya-podolska-a.html Філософія українського просвітництва другої половини XVII-XVIII ст. Григорій Сковорода, розділ 5.3. У підручнику висвітлено філософські теорії , концепції , ідеї , які можуть стати основою розвитку світогляду сучасного громадянина , спеціаліста , а також методологічним інструментом для студентів та аспірантів в обгрунтуванні методів і форм наукового дослідження онтологічних , гносеологічних та соціальних проблем. Розглянуто основні тенденції та напрями розвитку світової і вітчизняної філософської думки, її гуманістичний потенціал . Презентация PowerPoint: Ушкалов , Леонід Володимирович . Григорій Сковорода [Текст] / Л. Ушкалов . - Х. : Фоліо , 2013. - 126 с. - Екземпляри : всього 1 : БФ 6 (1 ) Григорій Савич Сковорода (1722 - 1794) – один з найбільших і найзагадковіших християнських філософів світу , чиї твори й зараз привертають увагу читачів , що намагаються наблизитися до глибинних витоків « мандрівного філософа » й осягнути всю незбагненну мудрість його містики . Презентация PowerPoint: Чижевський , Дмитро Іванович . Філософія Г. С. Сковороди / Д . І . Чижевський ; п ідг . тексту й попереднє слово Л . Ушкалова . - Х. : Прапор, 2004. - 270 с. : табл. - Екземпляри : всього 8 : БФ 1 (1), БФ 3 (1), БФ 6 (1), БФ 13 (1), БФ 19 (1), БФ 23 (1), кх (1), юн (1 ) – Режим доступу: http:// litopys.org.ua/chysk/chysk.htm Презентация PowerPoint: ЕЛЕКТРОННІ ВИДАННЯ Презентация PowerPoint: Багалій , Д. І. Український мандрований філософ Гр. Сав. Сковорода / Дмитро Багалій . - Х. : Держвидав України , 1926. - 396 с. - ( Критич . б-ка ). – Режим доступу: http:// lukl.kiev.ua/elib/index.php/b/791-ukrainskyi-mandrovannyi-filosof-h-s-skovoroda-kyiv-1926 Ця книжка присвячується пам’яті великого діяча України , першого українського філософа Григорія Савича Сковороди. В основу цієї розвідки про Г. С. Сковороду академік Дмитро Багалій вклав власні досліди , які перевірив , переробив та доповнив , де які з них являють собою історично-критичний та разом систематичний огляд висновків та спостережень й інших дослідників . Розвідка складається з двох частин : в 1-й частині про Г. С. Сковороду, в 2-й - про його науку та значення . Презентация PowerPoint: Кремень В. Г. Філософія : мислителі , ідеї , концепції [ Електронний ресурс ] : підручник / В. Г. Кремень, В. В. Ільїн . - К.: Книга, 2005. - 528 с. – Режим доступу: http://studentbooks.com.ua/content/view/1390/53/1/0 / Філософія Григорія Сковороди, розділ 20.3. У підручнику пропонується ґрунтовний і всебічний аналіз фундаментальних проблем світової філософської думки. В дохідливій формі автори прагнуть довести до читача зміст основних філософських ідей , теорій , поглядів , які дістали загальне визнання та практичне підтвердження , розкрити їх генезис у процесі духовної еволюції культури . Автори намагались ознайомити тих, хто вивчає філософію , з різними філософськими напрямами , течіями , школами, розкрити плюралістичний характер філософського знання , уникнувши традиційної моноідеологічної та теоретичної однобічності у викладі матеріалу . Особливу увагу приділено основним філософським напрямкам XX ст., а також українській філософії . Розглядаються особливості східної філософії . Презентация PowerPoint: Огородник І . В. Історія філософської думки в Україні [ Електронний ресурс ] : Курс лекцій : Навч . посіб . / І. В. Огородник, В. В. Огородник.- К.: Вища шк .: Т-во " Знання ", КОО, 1999. - 543 с . – Режим доступу: http:// westudents.com.ua/knigi/620-storya-flosofsko-dumki-v-ukran-ogorodnik-v.html Україна і просвітництво. Філософія Г. С. Сковороди, лекції 8-9, розділ 4. Викладено один з перших систематизованих курсів історії філософської думки в Україні від її зародження до XX ст. Проаналізовано основні етапи розвитку філософської думки в Україні з урахуванням її специфіки та зв'язку із світовою філософською культурою, погляди провідних українських мислителів як метропольної України , так і діаспори . Основну увагу приділено тим мислителям , які обстоювали загальнолюдські цінності в контексті розвитку національної духовної культури , а також тим , імена яких були невиправдано забутими . У разі браку навчальних годин структурою посібника передбачено об'єднання двох суміжних лекцій . Презентация PowerPoint: Філософія : хрестоматія ( від витоків до сьогодення ) [ Електронний ресурс ] : навч . посіб . / за ред. Л. В. Губерського , уклад. Л. В. Губерський , А. О. Приятельчук , І. В. Бойченко [ та ін. ] . – К.: Знання, 2009. – 624 с. - Режим доступу: http:// westudents.com.ua/knigi/622-flosofya-guberskiy-lv.html Основні етапи розвитку філософської думки. Григорій Сковорода, розділ 4. Це хрестоматія – перший в історії освіти України навчальний посібник, у якому систематизовано представлено фрагменти творів видатних вітчизняних і зарубіжних філософів, створений з урахуванням досягнень у сфері філософської культури. Фундаментальність хрестоматії забезпечується зосередженням уваги на основоположних ідеях філософії від доби античності до сьогодення, відображенням класичних теоретико-методологічних принципів, соціально-філософських доктрин, репрезентацією сучасного критичного, духовно-практичного змісту світової філософської думки. Презентация PowerPoint: ФІЛОСОФІЯ СКОВОРОДИ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ Презентация PowerPoint: Економічні аспекти філософії праці Г. Сковороди [ Електронний ресурс ] //  aratta-Ukraine.com : український національний портал [ офіц . сайт]. – Електрон . текст. дані .   - Режим доступу: http:// www.aratta-ukraine.com/text_ua.php?id=2363 (03.04.2012). – Назва з екрана . Презентация PowerPoint: Дороговказ Григорія Сковороди нашій сучасності [ Електронний ресурс ] //  Бандерівець : бог, Україна , свобода!  : [ офіц . сайт]. – Електрон . текст. дані .   - Режим доступу: http:// www.oa.edu.ua/ua/info/news/2012/11-22-1 (03.12.2015). – Назва з екрана . Презентация PowerPoint: Завідняк , Богдан. Григорій Сковорода сучасними очима [ Електронний ресурс ] //  Жінка - Українка  : [ офіц . сайт]. – Електрон . текст. дані .   - Режим доступу: http:// ukrainka.org.ua/node/5007 (17.11.2017). – Назва з екрана . Презентация PowerPoint: « Незвична » філософія Григорія Сковороди [ Електронний ресурс ] //  Національний університет « Острозька Академія »  : [ офіц . сайт]. – Електрон . текст. дані .   - Режим доступу: http:// www.oa.edu.ua/ua/info/news/2012/11-22-1 (22.11.2012). – Назва з екрана . Презентация PowerPoint: Григорій Сковорода: невідома філософія життя [ Електронний ресурс ] // «На скрижалях» : навіть боги не можуть змінити минуле  : [блог]. – Електрон . текст. дані .   - Режим доступу: https:// na-skryzhalyah.blogspot.com/2016/09/blog-post_67.html ( 17.11.2017). – Назва з екрана . Презентация PowerPoint: Ковалів О. І. Сродна праця і філософія Сковороди [ Електронний ресурс ] / О. І. Ковалів // Персональна сторінка Коваліва Олександера Івановича  : [блог]. – Електрон . текст. дані .   - Режим доступу: https:// www.kovaliv.kiev.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=60:2009-01-15-12-11-17&catid=40:2009-01-15-12-03-26&Itemid=63 ( 15.01.2009). – Назва з екрана . Презентация PowerPoint: « Пізнай себе». Українська ідея Григорія Сковороди [ Електронний ресурс ] // Тиждень . ua  : [ офіц . сайт ]. – Електрон . текст. дані .   - Режим доступу: http:// tyzhden.ua/History/67626 ( 13.01.2013). – Назва з екрана . Презентация PowerPoint: Григорий Сковорода - саббатианец ? Хасид? Масон? Или русско-украинский поэт и философ [ Електронний ресурс ] // Український Богословський сайт  : [ офіц . сайт ]. – Електрон . текст. дані .   - Режим доступу: http:// tyzhden.ua/History/67626 (21 .12.2013). – Назва з екрана . Презентация PowerPoint: Філософія серця Григорія Сковороди [ Електронний ресурс ] // ХайВей  : [ офіц . сайт ]. – Електрон . текст. дані .   - Режим доступу: http:// tyzhden.ua/History/67626 (10 .05.2017). – Назва з екрана .

Add a comment

Related presentations