Fhm thailand september 2013

40 %
60 %
Information about Fhm thailand september 2013
Entertainment

Published on February 27, 2014

Author: cisseguy

Source: slideshare.net

Description

FHM Thailand : For Him Magazine นิตยสารเอฟเอชเอ็มประเทศไทย นิตยสารสำหรับผู้ชายขายดีอันดับ 1 ของประเทศ เป็นนิตยสารรายเดือนสำหรับผู้ชายที่รวมเรื่องราวน่ารู้อัพเดทต่างๆสำหรับผู้ชาย

THAI ONLINE EDITION | 9/2013 www.fhm.in.th

WELCOME EDITOR’S LETTER September 2013 ขออนุญาตนอกเรือง! ่ เรืองของกีฬา ผมถือว่าเป็นไลฟ์สไตล์อย่างหนึงของผูชายนะครับ และผมเป็น ่ ่ ้ คนทีเ่ สพติดเกมลูกหนังเข้าขันโคม่า! คนหนึงเลยทีเดียว ย้อนกลับไปเมือตอน ้ ่ ่ เด็กๆ ผมพลาดไม่ได้ทตองติดตามเกมฟุตบอลทังระดับชาติและสโมสร แต่พอเมือ ี่ ้ ้ ่ ฟุตบอลไทย ณ ปัจจุบนมีการเติบโตจนเรียกว่าเป็น ‘ลัทธิคลัง’ ก็ยงตอกย�ำให้ผม ั ่ ิ่ ้ ต้องเฝ้าความเคลือนไหวในทุกๆ สัปดาห์ ไม่ตางจากฟุตบอลยุโรปประเทศดัง ่ ่ เมือกลางเดือนทีผานมาผมมีโอกาสได้เดินทางไปดูฟตบอลไทยพรีเมียร์ ลีกที่ ่ ่ ่ ุ จังหวัดหนึงทางภาคอีสานเพราะอยากสัมผัสความอลังการให้เห็นด้วยตาตนเอง ่ หลังจากทีได้ยนเสียงเล่าอ้างเยอะมากๆ ว่ายอดเยียมเกินค�ำบรรยาย ่ ิ ่ ่ ้ ้ และเมือผมได้เห็นกับตาก็ตองพยักหน้าหงึกๆ เห็นด้วยกับค�ำกล่าวนันอย่าง ไม่มขอกังขาทังบรรยากาศ สภาพแวดล้อม ผูคน กองเชียร์รวมทังความยิงใหญ่ ี้ ้ ้ ้ ่ ประหนึงนังอยูในสนามของทีมยักษ์ใหญ่ในต่างแดน แต่... พอได้เห็นช็อตที่ ่ ่ ่ ผูอาวุโสท่านหนึงซึงเป็นทีนบหน้าถือตา ‘พ่น’ วาจาไปยังแฟนฟุตบอลฝังตรงข้าม ้ ่ ่ ่ ั ่ ผ่านไมโครโฟนในช่วงพักครึงเวลาแล้ว มันท�ำให้ผมรูสกเหมือนตกจากทีสงวูบๆ ่ ้ ึ ่ ู ยังไงบอกไม่ถก แบบว่ามันอันๆ ถึงความไม่สด! ทีจะชืนชม ู ้ ุ ่ ่ จะเอาอะไรกันมากมายครับ... ฟุตบอลมันคือกีฬา มันคือการสันทนาการทีชวย ่่ สร้างความบันเทิงอย่างหนึงของชีวต และทีสำคัญมันสอนให้รจกการรูแพ้ รูชนะ ่ ิ ่ � ู้ ั ้ ้ และรูอภัย มันไม่ได้มความจ�ำเป็นใดๆ ทีจะต้องแสดงความรูสกเอาเป็นเอาตายกับ ้ ี ่ ้ ึ ฝังตรงข้าม เพราะว่าพอ 90 นาทีจบลงทุกอย่างก็ปกติครับ แฟนบอลก็แยกย้าย ่ ไปด�ำเนินชีวตประจ�ำวัน นักฟุตบอลก็เพือนกันทังนัน ทีมไหนแพ้กวากันใหม่แมตช์ ิ ่ ้ ้ ็่ หน้า ทีมไหนชนะก็ดใจกันไปสักระยะแล้วก็เริมต้นสูกนใหม่ แต่ไอ้ความจงเกลียด ี ่ ้ ั จงชังแบบนีละครับทีทำให้บรรยากาศของฟุตบอลไทยยังดูหม่นๆ ไม่สดชืนอย่างที่ ้่ ่ � ่ ควรจะเป็น ทุกอย่างมันต้องตังอยูบนค�ำว่า ‘พอดี’ ครับ ผมคงไม่ตองบอกว่าอะไรคือความ ้ ่ ้ พอดีเพราะผมคิดว่าใครทีเ่ ป็น ‘ผูใหญ่’ ซึงผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะๆ น่าจะเข้าใจ ้ ่ ถึงค�ำนีได้เป็นอย่างดี เว้นซะแต่วาจะยอมให้คำว่า ‘เคียดแค้น’มาบังตานันก็อกเรือง ้ ่ � ่ ี ่ ครับ อย่าลืมครับว่าฟุตบอลมันคือการสันทนาการอย่างหนึง เช่นเดียวกับ FHM ่ ทีถออยูในมือเล่มนีนไงครับ 555 ่ ื ่ ้ ี่ ร่ายมาซะเกือบหมดพืนที่ หลายคนคงสงสัยว่ายังไม่ได้เกรินอะไรเกียวกับเนือหา ้ ่ ่ ้ E-Magazine เล่มนีเ้ ลย ของแบบนีไม่ตองสาธยายอะไรให้มากครับ ถ้าเป็นแฟน ้ ้ กันอย่างเหนียวแน่นจริงๆ ก็ตองรูละครับว่า FHM แต่ละเดือนมีของร้อนๆ มาฝาก ้ ้่ เสมอ มีความสุขกับการรูดๆๆๆ ถ่างๆๆ ขยายๆ เพือดูให้เต็มตากันทุกคนแล้วพบกัน ่ เดือนหน้าครับ INSPIRE ENTERTAINMENT Co., Ltd. 115/66 Soi Ramintra 40, Ramintra RD., Nuanchan, Bung-Kum, Bangkok, 10230 THAILAND. Editorial tel : (662) 508 8100, Fax : (662) 508 8117, e-mail : fhm@inspire.co.th, Advertising fax : (662) 508 8144 FHM TEAM Editorial Advisor : ยอดชาย ขันธชวนะ Editor : จักรพัชร บูรณะบุตร Lifestyles Editor : อธิษาน มีแสง Senior Writer : อภิศกดิ์ เจือจาน ั Writer : ชานนท์ บุญญศิริ Editorial Assistant : ฤดีวรรณ เตชะสา ART Art Director : เชฏฐ์ สุจระพงษ์ ิ Senior Image Composer : จักรกริช ชีวะปัญญา Senior Graphic Designer : กีรพัฒน์ มณีสาร Graphic Designer : จารุวตร โภไคธเนศ ั Graphic Designer : ชัยวัฒน์ แซ่คู Graphic Designer : คุณพัฒน์ แสงเงิน WEBSITE Senior Webmaster : กฤษดา เครือวัลย์ Webmaster : ภาสพงศ์ สว่างเนตร Webmaster : จรัญญา ทองมีเพชร Webmaster : ชัชชภร พูลทรัพย์ Senior Web Programmer : ธนรัตน์ วงษ์ศรี Web Programmer : ชนวีร์ สัมภวมานะ Senior Web Designer : นครินทร์ แตงทิพย์ FASHION Fashion Editor : อรรถพล พงศ์พลสุข ู Stylist Supervisor : ชัญชญาฐิตต์ จันทร์นอย ้ Stylist : รุงกานต์ แสงสวัสดิ์ ่ Stylist Assistant : รอยล อุทธโยธา Scout & Stylist-Coordinator : กิรณา บูรณวนิช Fashion Editor Assistant : ตฤณ ณีศะนันท์ THANKS THIS ISSUE คุณอมรเทพ สุขทิพรัตน์, คุณสิทธิโชค นันท์ศรวรรณ, คุณอนรรฆ สังขพันธ์, ิิ คุณนารีรตน์ ปฐมกสิวฒนา, คุณจิระศักดิ์ อิทธิชยพิมล, คุณนิดา สุวจตร, ั ั ั ิิ คุณอนงค์ จึงสถาปัตย์ชย, คุณสืบฉาย จิรชัยกิตติ, คุณทวีวฒน์ บรรยงบุญฤทธิ,์ ั ั คุณตวัน ระพิพงษ์, คุณปิโยรส หลักค�ำ, คุณธีรยุทธ เยนา, คุณศิรวรรณ กุลวงศ์วาณิชย์, ิ คุณวัทธิกร ปริโยธร, คุณกาซาลอง ค�ำจริง, ปุณฑริกา วาจาวุทธ ADVISORS คุณไชยทัศน์ เตชะไพบูลย์, คุณระวิ โหลทอง, คุณวิลกษณ์ โหลทอง, ั คุณวรรคสร โหลทอง,คุณพงษ์ศกดิ์ ผลอนันต์, คุณมานิต ลือประไพ, คุณวิฑร นิรนตราย, ั ู ั คุณจรูญ วินชชา, คุณประพันธ์ อัศวอารี, คุณอัญชลี ธีระสิทธุ,์ คุณสุภา หงษ์ทอง, ิ คุณพงษ์ศกดิ์ รักตพงศ์ไพศาล,คุณพูลพิพฒน์ อังยุรกล, คุณฉัตรชัย วรดิลก, ั ั ี ุ คุณนันทสิทธิ์ แจ่มสมบูรณ์, คุณนิรติ กรุสวนสมบัต,ิ คุณเสก ตันจ�ำรัส ุ INSPIRE ENTERTAINMENT CO.,LTD. C.F.O : คุณสานิต บูรณวิทยานนท์ Executive Director : คุณวรรคสร โหลทอง Executive Director : คุณรณฤทธิ์ ซือวาจา ่ Executive Director : คุณก้องเกียรติ เหวียนระวี Executive Director : คุณฐิตยา อัตถากร ADVERTISING Advertising Director : คุณอัมรา ธิตธรรมรักษา ิ Advertising Manager : คุณสุชาดา อุชชิน Advertising Executive Supervisor : คุณขนิษฐา เทียนสว่าง Advertising Executive Supervisor : คุณปารดา ขจรวรงค์เดช Advertising Executive Supervisor : คุณฐิตรตน์ สุววรณเวส ิั Advertising Executive : คุณนาตยา ชมราศรี Sale-Coordinator : คุณฉัตรมาลีกา อรชร MARKETING AND PR Marketing Supervisor : คุณนิศาชล ธะนะวัฑฒะโก PR Manager : คุณธิดารัตน์ บุญสมบัติ CIRCULATION / DISTRIBUTION Director : คุณมานิตย์ ลือประไพ Manager : คุณเสน่ห์ แย้มกลิน ่ Production Manager : คุณมณีรตน์ โตเจริญ ั Traffic & Production Co : คุณอรรถอรองค์ คงเทพ จักรพัชร บูรณะบุตร EDITOR FHM INTERNATIONAL NETWORK International Director - Simon Greves Head of International Content - Anouska Christy International Content Executive - Ellie Bond INTERNATIONAL EDITORS www. .in.th FHM China – Jacky Jin, FHM Czech Republic – Dalibor Demel, FHM France – Laurent Giraud, FHM Germany – Markus Boden, FHM Holland – Sander Kersten, FHM India – Kabeer Sharma, FHM Indonesia – Richard Sam Bera, FHM Latvia – Sandris Metuzals, FHM Malaysia – Rajesh Taluar, FHM Norway – Martin Thronsen,FHM Philippines – Allan Madrilejos, FHM Romania – Paul Breazu, FHM Russia – Slava Rovner, FHM Singapore – David Fuhrmann Lim, FHM Slovenia – Uros Majcenovic, FHM South Africa – Hagen Engler,FHM Spain – Rafael Benitez, FHM Taiwan – Saffron Lee, FHM Turkey – Berk Iybar ,FHM UK – Joe Barnes Thailand FHM published by INSPIRE ENTERTAINMENT CO.,LTD. under licensed from Bauer Consumer Media Ltd. l Colour Separation: 71 INTERSCAN CO.,LTD. l Printing : SIAM PRINT CO.,LTD. l Distribution: SIAM SPORT SYNDICATE PUBLIC CO., LTD. l Copy Right: Nothing in this magazine may be reproduces in the whole or part without the written permission of the publishers. We cannot accept responsibility or unsolicited manuscripts and photographs or of material lost or damages in the post. FHM 3

con tents 0 9 / 1 3 c on 16 RE FIACKER CR 22 12 30 filter 8 เรื่องราวที่น่าสนใจที่สุดส�ำหรับเดือนนี้ และเป็นสิ่งที่คุณไม่ควรพลาดโดยเด็ดขาด! 12 MACHINE: JAGUAR PROJECT 7 CONCEPT จากแบบร่างในกระดาษสู่ตัวเป็นๆ ที่สุดโฉบเฉี่ยว ความฝันของผู้ชายถูกเติมเต็มอีกครั้ง! 16 FIRECRACKER: SUCHADA WAIYAWAJJAKORN แม้หลายคนอาจมองว่าสาวคนนี้ดูแรง แต่ส�ำหรับเราแล้ว เธอเปี่ยมด้วยเสน่ห์ความเร่าร้อน จนท�ำให้เราต้องจ้องมองเธอไม่ละสายตาเลยทีเดียว 22 MOVIE: PAIN & GAIN เมื่อแผนลักพาตัวเกิดผิดพลาด ความซวยจึงบังเกิด PRISONERS ฮิวจ์ แจ๊คแมน สลัดคราบไอ้หมาป่าสู่ความเป็นพ่อ 26 MUSIC: LADY GAGA – APPLAUSE เมืออาร์ตตัวแม่กลับมาเรียกเสียงฮือฮาจากแฟนๆ อีกหน ่ 4 FHM KATY PERRY : ROAR การพลิกลุคครั้งยิ่งใหญ่ของเคที่ จากสาวหวานกลิ่น ลูกกวาด กลายเป็นแม่เสือจอมค�ำรามลั่นป่า! 28 SPORT: NFL 2013-14 SEASONS START!! พักจากฟุตบอลแล้วเปลียนไปโฟกัสทีศกคนชนคน ่ ่ึ ปีนกำลังจะระเบิดความมันระห�ำแล้ว เรามาดูกนว่า ี้ � ่ ั มีอะไรน่าตืนเต้นให้ตดตามบ้าง ่ ิ 29 APP: ADIDAS SNAPSHOT ถ้าคุณอยาก พัฒนาทักษะการเล่นฟุตบอลให้เข้าใกล้ความเป็นเทพ ด้วยวิธีง่ายๆ เราขอแนะน�ำให้เริ่มจากแอพนี้ 30 DREAMGIRL: WIRAPORN JIRAVECHSOONTORNKUL น้องมายด์ วิรพร กับบทบาทความ เป็นนางเอกหนังใหญ่ครั้งแรกในชีวิต 32 GAME: TOTAL WAR: ROME II เกมล�ำดับที่ 8 ของ Total War และน่าจะเรียกว่าเป็น ภาคอัพเกรดจากภาคแรกในปี 2004 แต่ไม่ว่าจะยังไง ก็ตาม มันได้ท�ำให้ถนนทุกสายต่างมุ่งหน้าสู่กรุงโรม เพื่อห�ำหั่นฟาดฟันในสงครามใหญ่รอบนี้ ้

c o n t en t s 0 9 / 1 3 34 ING INCOM L GIR ETC. PLANET WOMEN, WHO THE HELL are you, QUOTE-UNQUOTE, MONTHLY PLAN, X-THINGS, FHM FACT, JOKEs : เรื่องแปลกๆ จากทุกมุมโลก ประสบการณ์หนุ่มโสด สาวแสบ... นี่แค่ของเรียกน�ำย่อย ยังมีที่เด็ดๆ ้ อีกเพียบเลย! 34 INCOMING GIRL: DRIFT ANGELS สี่หมวยจากแดนอาทิตย์อุทัยที่เพิ่งเข้ารับต�ำแหน่ง Drift Angels หมาดๆ พวกเธอจะมาท�ำให้คุณอ้าปากค้าง 44 STUDENT OF THE MONTH: PAT – PATTY ROTHHAAS สาวลูกครึงไทย-อเมริกน ่ ั 96 98 จากคณะนิเทศศาสตร์คนนีจะมาท�ำให้คณใจละลาย ้ ุ จากความสวยเซ็กซีในแบบฉบับของเธอเอง ่ 54 FHM FACT: BEVERAGES ว่าด้วยเรื่องราว ความหลากหลายของเครื่องดื่มทั่วโลก 55 X-THINGS: 10 THINGS YOU WILL SEE IN CAR PARK นี่คือสิ่งที่คุณจะได้พบเห็นบ่อยๆ ในเวลา ที่ต้องขับรถเข้าไปในลานจอด 56 UNZIPPED: BEAU – CHOMPUNUT CHANPATIPHAN FHM ขอเชิญคุณมาร่วมเป็น เกียรติในการถ่ายเซ็กซี่ครั้งแรกของน้องโบ 44 FHM 5

co n t en t s 0 9 / 1 3 FHM MAIN 60 COVER GIRL: SARA MALAKUL LANE ต่อยอดกระแสความร้อนแรงของนักแสดงสาวสุดเซ็กซี่ ด้วยการจัดหนักเพือผูอาน FHM โดยเฉพาะ ่ ้่ 74 FEATURE: THE FREE WORLD ใครว่าโลกนี้ไม่มีอะไรฟรี? เรามีหลักฐานมาคัดค้าน และขอตะโกนบอกไว้เลยว่า นี่แหละของฟรีโคตรเจ๋ง! 80 GIRL: POSH GIRLS BEHIND CLOSED DOORS จับเข่านั่งคุยเรื่องแสบๆ กับสาวจอมซ่าที่คุณ ต้องร้อง “อั๊ยย่ะ” กับความเปรี้ยวจนเข็ดฟัน! 88 FEATURE: PREMIER LEAGUE ‘NEW ERA’ ออกส�ำรวจขุมก�ำลังของแต่ละทีมในศึกพรีเมียร์ลีก มีอะไรน่าตื่นตาตื่นใจในยุคใหม่ของฟุตบอลบ้าง 96 Q&A: SUHARIT SIAMWALLA เปิดอกคุยกับดีเจ.นักการเมืองที่ติสต์ที่สุดในโลก! 98 FHM NUMBER: 20 ACTIVITIES YOU MUST DO BEFORE GETTING MARRIED! 20 เรื่องที่ควรต้องท�ำก่อนที่คุณจะเป็นฝั่งเป็นฝา 104 dr. love: VERY SEXY BADMINTON เมื่อไอ้อ้วนริจะใช้กีฬาแบดมินตันในการแอ้มสาว 108 FHM TASTE: SUSHI FHM พาคุณเข้าให้ถึงศาสตร์และศิลป์ของซูชิ 104 98 6 FHM 60 COVER L GIR

c o n t en t s 0 9 / 1 3 124 130 EX- L 127 TALK ABOUT GIR D EN FRI SEX 118 HOT DATES ON THE SOFA: โซฟาแดงเดือนนี้ สาวๆ ทั้ง 4 นางจะมาพบคุณในชุด เมด พร้อมสารภาพประสบการณ์เสียวว้าบจนคุณแทบ จะอยากเดินเข้าครัวในทันที 123 SHE WANTS TO TELL YOU: ดีเจ.ต้นหอม มาเสนอแง่มมทีเ่ ป็นข้อดีของผูชายนักดืม ุ ้ ่ เผือจะเอาไปใช้แก้ตวกับแฟนสาวได้ในหนหน้า! ่ ั 124 SEX FEATURE I : A TO Z SEX PLACE นอกจากเตียงและห้องนอนแล้ว ยังมีอีกมากมายที่คุณ และเธอจะไปเล่นท่ากันได้ ไปดูสิว่าสถานที่ปฏิบัติกิจ กามที่เรานำ�เสนอ ยังมีตรงไหนที่คุณยังไม่ได้ลองบ้าง 127 MISS X SEX EXPERT: ไขปัญหากลุ้มใจเรื่องใคร่ๆ ปนคาวๆ โดยกูรูสาว พราวเสน่ห์ของเรา 128 PILLOW TALK: ถ้าคุณอยากรู้ว่า อารมณ์ของสาวๆ สามารถจุดติด ด้วยวิธีไหนบ้าง นี่เป็นค�ำแนะน�ำที่ควรน�ำไปลองใช้ 139 SEX RELATIONSHIP: อีกหนึ่งคำ�ถามคลาสสิกที่ผู้ชายหลายคน อยากรู้วิธีแก้“ถ้ามีแฟนแล้วแต่ยังเลิกรัก คนอื่นไม่ได้ เราจะทำ�ยังไงกันดีล่ะ ครับพี่น้อง?” 130 EX-GIRLFRIEND TUNED UP: AUMAIM NARUEMON SUKKLAI สาวคน นีมแฟนมาแค่ 2 คน ถ้าหนุมคน ้ี ่ ไหนอยากจะเป็นคนข้างกาย เธอก็ตองหน้าตี๋ มีผวขาว และ ้ ิ ไม่หล่อ! 140 SNOT YET: FIX HER BROKEN HEART ค�ำแนะน�ำดีๆ ในการปลอบใจสาว อกหัก ที่จะช่วย เปลี่ยนให้แฟนใหม่ คนต่อไปของเธอ กลับกลายเป็นคุณ! 118 FHM 7

co n t en t s 0 9 / 1 3 178 STYLE 144 FASHION NEWS: อัพเดตเรื่องราวน่าสนใจ เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของแฟชั่นชั้นดีที่เหมาะกับ ผู้ชายเจ๋งๆ อย่างพวกเรา! 146 STYLE GUIDE: แหกทุกกฎ ทิ้งความเชื่อ แบบเดิมๆ สไตล์มันไม่มีกรอบตายตััว! 152 EDITOR’S CHOICES: รวมของสุดฮิป ประจ�ำเดือนที่ Fashion Editor คัดมาแล้ว ว่ายอดเยี่ยมที่สุด 154 FASHION GROOMING: ผลิตภัณฑ์เจ๋งๆ ที่ช่วยให้คุณเสนอหน้าหล่อๆ ได้อย่างมั่นใจ 152 FHM L GIR 80 reviews 158 HEALTH: WEIGHT CONTROL GUIDE FHM อาสาเป็นไกด์ที่จะท�ำให้หนุ่มๆ ได้รู้ว่า มีอะไรอีกบ้างที่ต้องเอาใจใส่ นอกจากที่จะชวนตัวเอง เข้าฟิตเนสให้ได้ทุกวัน! 165 BOOKS: หนังสือดีๆ น่าอ่าน ที่เราคัดมา เพื่อคุณโดยเฉพาะ 166 EAT OUT: ได้เวลาเสาะหาร้านอาหารเจ๋งๆ บรรยากาศดีๆ ส�ำหรับพาสาวๆ ไปดินเนอร์กันแล้ว! 170 EXPLORE NIGHT OUT: NEW PLACES NEW FEELINGS! ได้เวลาซ่ากับ 3 สถานที่แฮงก์เอ้าต์ เปิดใหม่ยามราตรีที่เรารับประกันความสนุก 162 TRAVEL: เก็บเสื้อผ้ายัดลงกระเป๋าซะ เราจะ พาคุณไปสัมผัสความสุดยอดของรีสอร์ตและโรงแรม 174 MOVIE: หนังดีน่าดู รู้ไว้ก่อนจะตีตั๋วพาสาว จากทั้งในและต่างประเทศ เข้าไปนั่งกุ๊กกิ๊กกันในโรง 162 177 GAMES: ไม่วาจะเกมคอนโซล เกมพีซี หรือ ่ แพลตฟอร์มไหนๆ เราก็มให้พสจน์กนอย่างครบถ้วน ี ิู ั 178 MUSIC: อัลบั้มเพลงน่าฟังจากศิลปินดัง ทั้งไทยและเทศ รอให้คุณตามไปพิสูจน์ 180 MACHINE: สุดยอดแห่งยนตรกรรมของเดือนนี้ 184 GADGETS: เทคโนโลยีสุดเจ๋งที่ไม่ควรพลาด 8 FHM

c o ntributors 0 9 / 1 3 คอลัมนิสต์รับเชิญผู้เข้ามาเป็นก�ำลังส�ำคัญให้กับนิตยสาร FHM ในทุกๆ ฉบับ ธีรภพ ช่วยชู SPEAK OUT บุรุษผู้ชุ่มโชกด้วย ประสบการณ์กับไฟที่ยัง ลุกโชนในเรื่องรถ เคยอยู่ หลังไมค์จัดวิทยุรายการ รถมากว่าสิบปี จนโชคชะตาแปรผันให้มาเป็น นักเขียนนิตยสารรถ ปัจจุบันเขียนให้ ‘ออปชั่น ไทยแลนด์’ และ ‘ไทย ไดร์ฟเวอร์’ ส�ำหรับ FHM ฉบับนี้เขาน�ำเอาเรื่อง เบนท์ลี่ย์ คอนติเนนทัล จีที รถหรูระดับพรีเมียม ที่ถูกแปลงร่างเป็นรถแข่ง จีที และเรื่องการสานฝัน ทีมออกแบบจาร์กัวร์ ที่ร่างแบบรถสปอร์ต รุ่นพิเศษจากต้นแบบ รุ่น เอฟ-ไทป์ วี8 เอส จนเป็นซูเปอร์จาร์กัวร์ เอฟ-ไทป์ ในนาม ‘โปรเจกต์ 7 คอนเซปต์’ มาฝากหนุ่มขาซิ่งที่ชอบ เรื่องโลกแห่งยานยนต์ วสันต์ กันตวธีระ ศกุณตลา เทียนไพโรจน์ ฉบับนี้สาวมาดเซี้ยวที่ แอบน่ารักและมีมุมเซ็กซี่ (กองบรรณาธิการของเรา ลงความเห็น) ซึ่งท�ำงาน ด้านบันเทิงมาแล้วเกือบ ทุกแขนง ขอเป็นตัวแทน ผู้หญิงทั้งประเทศน�ำเอา ประสบการณ์ที่ได้พบเจอ มาบอกหนุ่มๆ ให้รู้ว่า หากสาวๆ ต้องเลือก ระหว่าง ‘ผูชายขีเ้ หล้า’ กับ ้ ‘ผู้ชายเจ้าชู้’ พวกเธอจะ เลือกหนุ่มประเภทไหนมา เป็นแฟนหรือคู่ชีวิต งานนี้ บอกได้ค�ำเดียวว่าสุดติ่ง ครับ! ส่วนหนุ่ม FHM ก็ควรจะต้องอ่านตั้งแต่ บรรทัดแรกจนถึงบรรทัด สุดท้าย เพราะจะได้เป็น ในสิงทีพวกเธอต้องการถูก ่ ่ หรือไม่ก็ทั้งเจ้าชู้และ ขี้เหล้าไปเลย 555 ศิรวรรณ ิ กุลวงศ์วานิช เดือนนี้สตรีเหล็กของ เราคนนี้จะพาแฟน FHM ไปดูหนังคุณภาพหลาก หลายแนวซึ่งแต่ละเรื่อง รับรองว่าจะต้องถูกใจ อย่างไม่ต้องสงสัย ส�ำหรับใครที่เป็นสาวก ของ ‘วิน ดีเซล’ เธอก็มี หนังไซไฟเรื่องล่าสุดของ พ่อหนุ่มหุ่นล�่ำมาฝาก แต่ถ้าใครชอบ ‘แมตต์ เดม่อน’ ก็ตามเธอไปดู Elysium อีกหนึ่งงานไซไฟ ที่พลาดไม่ได้ด้วยประการ ทั้งปวงเพราะผู้ก�ำกับเรื่อง นี้ สร้างชื่อมาจากเรื่อง District 9 อันลือลั่น นอกจากนี้ยังมีหนัง ส�ำหรับหนุ่มขาซิ่งอย่าง Rush มาให้ได้ติดตาม อนิศ โอสถานุเคราะห์ เป็นกูรูด้านความ สัมพันธ์มาหลายปี มี ปัญหาไถ่ถามมาก็หลาย แต่ส�ำหรับปัญหาฉบับนี้ ดูแล้วกูรูของเราจะให้ ความส�ำคัญเป็นพิเศษ กับเรื่องราวที่ว่า ‘แฟนก็มี อยู่ทั้งคนแต่ทำไมถึงลืม � คนเก่าไม่ได้สักที’ ปัญหา โลกแตกนี้กูรูของเราเขียน บรรยายเป็นฉากๆ ซะจน เห็นภาพ และน่าจะเป็น งานเขียนที่ตอบปัญหาได้ ตรงจุดแถมยังจี้ใจด�ำ เจ้าของค�ำถามอีก ต่างหาก ถ้าหนุ่มคนไหน ก�ำลังตกที่นั่งแบบนี้รีบ พลิกไปอ่านก่อนคอลัมน์ อื่นๆ จะเป็นการดี หนุ่มเจ้าของร้านสปา ผู้มีความสุขกับการเล่น เกมทุกประเภท ผ่านมา ยี่สิบกว่าปีก็ยังสนุกสนาน กับการเสิร์ชหาข่าวคราว เกมที่จะออกใหม่วิจารณ์ ตามความชอบล้วนๆ ให้กับ FHM ทุกฉบับ เดือนนี้เขาหยิบเอา Total War ROME II มาแนะน�ำ ให้ผู้ชายทุกคนลองเล่นดู พร้อมการันตีว่ามันเป็น เกมที่เราไม่ควรจะพลาด ด้วยประการทั้งปวง แม้ว่าในช่วงเริ่มต้นเรา อาจจะต้องเสียเวลากับ การท�ำความเข้าใจระบบ การเล่น รวมทั้งบรรดา กระบวนการและกลไก ต่างๆ ของมันสักเล็กน้อย แต่เขารับรองว่า เวลาที่ เหลือต่อจากนั้น ก็จะ กลายเป็นความเร้าใจ แบบหาอะไรมาทดแทน ได้ยากยิ่งนัก! ปิโยรส หลักค�ำ เดือนนี้ใครที่ชอบแนว อาร์แอนด์บีต้องไม่พลาด กับงานใหม่ของ Jay-Z ที่หนุ่มใหญ่วัยใกล้เลข 4 คนนี้การันตีด้วยเกียรติ ของการเป็นบรรณาธิการ นิตยสารมิวสิคเอ็กซ์เพรส ว่าเจ๋งจริง!! รวมทั้งน�ำเอา บทสัมภาษณ์แบบสุด พิเศษจากวงฮิปฮอป ของไทย VIP (ผู้อยู่ เบื้องหลังงานเพลง ของเหล่า GND Girl Group) ที่เจ้าตัวลงทุน ไปล้วงลึงถึงความเป็นมา เป็นไปในเส้นทางดนตรี ของพวกเขา ยังไม่หมด หนุ่ม ‘ปิโยรส’ ยังน�ำเอา อัลบั้มใหม่ๆ ที่น่าเสีย ตังค์ซื้อเป็นเจ้าของมา ฝากคนชอบเสียงดนตรี อีกด้วย FHM FHM = สวย โป้ โยคี เพลย์บอย (ปิยะ ศาสตรวาหา) FHM 9

GET IN TOUCH! contact : fhm.in.th fhm@inspire.co.th facebook.com/fhmthailand instagram.com/fhmthailand twitter.com/fhmthailand 115/66, SOI RAMINTRA 40, RAMINTRA RD., NUANJAN, BUNG-KUM, BANGKOK, 10230 THAILAND TEL. 02-508 8100 FAX. 02 508 8144 FHM’s t commen on fanpage Letter of the month ! เป็นยังไงกันบ้างกับการจัดเต็มของ ปู-ไปรยา เจ้าของต�ำแหน่งสาวเซ็กซี่ และทรงอิทธิพลมากทีสดของหนุม ่ ุ ่ FHM และทังหมดนีกคอการต้อนรับ ้ ้ ็ ื ทีให้กบเธอได้รบตังแต่นตยสาร ่ ั ั ้ ิ ฉบับ 124 วางแผง (25 กรกฎาคม) ต้องขอขอบคุณทัง 1,555 ไลค์ เธอกระซิบมา ้ ว่าปีหน้าถ้าคว้าต�ำแหน่งอีกเธอจะจัดเต็มให้มากกว่านี! ้ ถึงทีมงาน FHM ขอบคุณ FHM มากคับ ที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ผมเป็น วัยรุ่นนักเรียน จนเป็นหนุ่ม ออฟฟิศ ภาพที่ส่งมาเป็นภาพ แทนค�ำขอบคุณนะคับผม ถึงจะล่าช้าไปหน่อยแต่ก็มา ขอให้ FHM อยู่คู่กับชายไทย ขอบคุณมากๆ ที่อยู่เป็น เพื่อนกันมาตั้งแต่วัยรุ่น แบบนี้ตลอดไปนะคับผม น้องแจ๊ค nsongtaku@ gmail.com อีกต่างหาก แบบนี้ ขอคารวะสักสองขวด จนท�ำงาน แถมยังอุตส่าห์ส่ง แบบเพียวๆ โซดาน�้ำ รูปมายืนยันความเป็นพันธุ์แท้ ไม่ต้องเป็นไงครับ 555 FHM ถึง บ.ก. จักรพัชร ทศวรรษต่อๆ ไปของ FHM ฝากถามกอง บ.ก. ขอให้รักษาความเป็นหนึ่ง FHM ปกสีด�ำทองกับ ได้มีโอกาสเห็นภาพแฟชั่น 9 สาว Sexy สวยแซ่บสะดุดตา ไว้ให้ได้ รักษาสุขภาพด้วยค่ะ คอลัมน์ EX-Girlfriend เมื่อ สะกิดใจฝุดๆ ว่าแต่ท�ำไมมี อากาศมันเปลี่ยนแปลงบ่อย เล่มที่แล้ว เลยอยากจะถามว่า เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝน แค่ 9 ไม่เป็น 10 ล่ะคะ FHM ใช้โลเกชั่นที่ไหนครับ S.T. เหมือนคุ้นๆ ว่าผมเคยไป ขอบคุณส�ำหรับค�ำ ถ่ายรูปเถียงกับเพื่อนที่ท�ำงาน ่ ชมและก�ำลังใจทีให้ อยู่ครับ ยังไงรวบกวนไขข้อ นะครับ ส่วนเรืองที่ ่ ข้องใจด้วยนะครับ ถามมาว่าท�ำไมบนปก เล่ม 10 ปี ท�ำไม มีสาวแค่ 9 คน จริงๆ ก็ไม่มอะไร ี มากหรอกครับ ‘อาร์ตไดเร็กเตอร์’ ของเรา คิดว่าแค่นี้ มันสวยแล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องมี � 10 คน อย่าคิด มากครับ 555 หนุมหลังสวน ่ สถานทีคอ The Heritage ่ ื Hotel Group ครับ แถมทีอยู่ ่ กับเบอร์โทรศัพท์ให้ดวยไป ้ เลยครับ 198 ซ.นราธิวาส 3 ถนนนราธิวาส กรุงเทพฯ โทร. 02-235-2888 Fax : 02-235-2889 ถ้ายังไม่พอ แจกเว็บไซต์แถมไปอีกหน่อย info@theheritagehotels .com WHAT HAPPENED IN LAST MONTH? ‘สียอดกุมาร’ หรือ The Avenger ว่ะเนีย? ่ ่ 10 FHM ้ ่ ื เขาบอกว่านีคอ ‘ต�ำราศึกษาใจผูหญิง’ ื่ ่ กลินมาดามหอมชนใจ! หน้าโคตรฟินเลย... LETTER OF THE MONTH GETS รีบร่อนจดหมายหรืออีเมลมาหาเราที่ fhm@inspire. co.th ด่วน! เพราะถ้าฉบับไหนได้เป็น Letter of the month รับไปเลย รองเท้าจาก Saramanda รุ่น Randwick ความเท่ที่ส่งตรงจาก ออสเตรเลียทันที 1 คู่ (เบอร์ 8) มูลค่า 4,350 บาท ฟรีทันที! (ติดต่อรับรางวัลภายใน 1 เดือน หลังจากนิตยสารวางแผงที่ 02-508-8113 มิฉะนั้นถือ ว่าสละสิทธิ์)

Filter ้ � ่ กระแสแหงความน่าสนใจประจำเดือนของผูชาย Jaguar Proje 01 MACHINE จากแบบร่างในกระดาษสู่ตัวเป็นๆ ที่สุดโฉบเฉี่ยว! 12 FHM

จาร์กัวร์ โปรเจกต์ 7 คอนเซปต์ ปรากฏตัวครั้งแรกในงาน กู๊ดวูด เฟสติวัล ออฟ สปีด ปีล่าสุดโดยใช้ พื้นฐานรุ่น เอฟ-ไทป์ ใหม่ล่าสุด แบบ 2 ที่นั่ง เปิดประทุน และยัง ชนะเลิศรางวัล เวิลด์ คาร์ ดีไซน์ ออฟ เดอะ เยียร์ 2013 จุดเด่นหลักที่แตกต่างจาก เอฟ-ไทป์ ปกติคือ แฟร์ริ่งหลังศรีษะ คนขับ, ล้อแม็กฟอร์จก้านคาร์บอน ไฟเบอร์, ลิ้นหน้าแยกส่วน, สเกิร์ต ข้าง, ดิฟฟิวเซอร์หลัง และกระจกบัง ลมหน้าทรงต�ำ พร้อมกันชนหน้าแบบ ่ ใหม่ ส่วนภายในก็โดดเด่นแตกต่าง ไม่แพ้กันด้วย เบาะนั่งเดี่ยวคอมโพสิต พร้อมเข็มขัดนิรภัยซิ่ง, ฐานรอง ยึดหมวกกันน็อค และภายในแบบ เลือกได้ ชื่อโปรเจกต์ 7 เป็นตัวเลขชัยชนะ 7 หนของทีมจาร์กัวร์ในศึกเลอ มังค์ ช่วงปี 1951-1990 นับเป็นสถิติของ ทีมผู้สร้างจากสหราชอาณาจักร ส่วน สีฟ้าเป็นการย้อนร�ำลึกชัยชนะของ จาร์กัวร์ ดี-ไทป์ ฤดูกาล 1956/1957 และโปรเจกต์ 7 ไม่ใช่แค่รถ ject 7 Concept FHM 13

FILTER MACHINE จุดเริมต้นและความเป็นมา ่ คอนเซปต์โชว์ แต่เต็มไปด้วยฟังก์ชั่น การใช้งานจริง และมีประสิทธิภาพสูง สมกับเป็นรถสปอร์ตรุ่นพิเศษ ข้อดีของ เอฟ-ไทป์เป็นการใช้อะลูมิเนียมเป็น องค์ประกอบหลัก นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี พละก�ำลังปรับปรุงใหม่ของเครื่องยนต์ 5.0 ลิตร ซูเปอร์ชาร์จ วี8 ให้กำลัง 550 � แรงม้า แรงบิด 680 นิวตัน-เมตร เพิ่ม จากรุ่น เอฟ-ไทป์ วี8-เอส 55 แรงม้า กับ 55 นิวตัน-เมตร ตามล�ำดับ การพัฒนาจากเอฟ-ไทป์ เพื่อให้ ความรู้สึกของผู้ขับจาร์กัวร์ตอบรับกันได้ เมื่อได้ขับก็สามารถจับอาการต่างๆ ได้ 14 FHM ดีไม่ว่า ความกระฉับกระเฉง, ความ ดุดัน, เร็วและซิ่งได้สนุก ให้ความ เพลิดเพลินยามซิ่งไปบนถนน โปรเจกต์ 7 ให้ความโดดเด่นได้มากกว่า สัมผัสได้ จากทุกอณูของรถ ทั้งการตอบสนอง, สุ่มเสียง และประสิทธิภาพ จาร์กัวร์ โปรเจกต์ 7 คอนเซปต์ (2013) นอกจากมีพละก�ำลังเพิ่ม ระบบ เกียร์ 8 สปีด สามารถถ่ายทอดก�ำลังได้ อย่างว่องไว และทันสมัยด้วยการใช้ เฟืองท้ายอิเลกทรอนิกส์ นอกจากนี้ก็มี ระบบระบายไอเสียฟรีโฟวล์ที่เคลือบด้วย เซรามิค และวางต�ำลงกว่าเดิม 10 มม. ่ มร.เอียน คัลลัม ผู้อำนวยการฝ่าย � ออกแบบ ท้าทายทีมออกแบบของเขา ด้วยการขยายข้อจ�ำกัดด้านการออกแบบ โดยคอนเซปต์ 7 เริ่มจากการสเก็ต บนกระดาษโดย มร.ซีซาร์ เปียรี่ นักออกแบบของทีม และท�ำเป็นรถคัน จริงซิ่งในสนามแข่งได้หลังจากร่างแบบ แค่ 4 เดือน ด้วยความรักที่มีต่อรถและความชอบ ในมอเตอร์สปอร์ต กับความหลงใหลใน ความเป็นมาของต้นตระกูลเอฟ-ไทป์ มร.เปียรี่วาดรูปรถสปอร์ตเบาะเดี่ยว กระจกบังลมหน้าสั้น พร้อมแรง บันดาลใจแบบรถแข่ง เมื่อ มร.เอียน คัลลัม เห็นภาพสเก็ต ของเอฟ-ไทป์ แบบกระจกหน้าสั้น ที่นั่ง เดี่ยว ก็รู้สึกชอบและอยากท�ำให้รถ ในภาพเป็นจริง ส�ำนักออกแบบของ จาร์กัวร์ นักออกแบบทุกคนมักได้รับ การผลักดันไอเดียไปให้ไกลถึงที่สุด ความท้าทายของทีมออกแบบกับภาพ สเก็ตนี้ก็คือ การน�ำไอเดียไปท�ำต่อ และท�ำให้เป็นไปได้ในการผลิตจริง และในที่สุดโปรเจกต์ 7 ก็ถือก�ำเนิด จากการเริ่มร่างแบบในคอมพิวเตอร์ สู่การปั้นแบบเคลย์ จนเป็นรูปร่างของ โปรเจกต์ 7 การท�ำงานแข่งกับเวลาเพื่อ ผลิตคันจริงให้ทันงาน กู๊ดวูด เฟสติวัล ออฟ สปีด 2013 ทีมออกแบบและ วิศวกรของจาร์กัวร์จึงร่วมกันพัฒนา อย่างใกล้ชิด ส�ำหรับโปรเจกต์ 7 การดัดแปลง รูปทรงของเอฟ-ไทป์ มีจุดส�ำคัญอยู่ที่ แฟร์ริ่งหลังศรีษะคนขับ เป็นปล่องเรียว ลาดลงไปด้านหลัง ซึ่งได้รับแรงบันดาล ใจจากรุ่นดี-ไทป์ อันโด่งดังในอดีต และหลังคาได้ถูกรื้อออกถาวร นอกจาก รูปทรงตัวถัง ล้อแม็กเป็นฟอร์จอัลลอย ขนาด 20 นิ้ว และมีคาร์บอนไฟเบอร์ สอดแทรกภายในห้องโดยสารของ โปรเจกต์ 7 ท�ำได้น่าประทับใจไม่แพ้ ภายนอก โดยเบาะคนขับเป็นแบบ บักเก็ต คอมโพสิต ส่วนต�ำแหน่งเบาะ ผู้โดยสารด้านข้างถูกถอดแล้วแทนที่ ด้วยฐานยึดหมวกกันน๊อคสีฟ้าคาดลาย กราฟิกเข้ากับตัวรถ เบาะหนังและแผงข้างประตูถูกเย็บ ด้วยงานมือลายเหลี่ยมเพชร คอนโซล ใช้คาร์บอนฯ ตบแต่งประกอบ เช่นเดียว กับหัวเกียร์ ปุ่มสตาร์ท-สต๊อปเป็นวัสดุ สีด�ำเงา และพวงมาลัยติดตั้งแพดเดิ้ล ชิฟท์ท�ำจากอะลูมิเนียม โปรเจกต์ 7 เป็นรถที่พิเศษสุดๆ ไม่ใช่เพราะถูกสร้างขึ้นแบบเฉพาะ เจาะจง แต่เพราะความตั้งใจในการ สร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์ และเป็นจาร์กัวร์ แบบแท้ๆ ... หาสักคันไปจอดในโรงรถที่บ้าน ไหมล่ะพ่อหนุ่ม? FHM

FHM 15

SUCHADA WAI 02 FIRECRACKER

YAWAJJAKORN แม้ว่าหนุ่มๆ หลายคนอาจมองว่าผู้หญิงคนนี้ดูแรง แต่สำหรับเรา � แล้ว ‘สุ – สุชาดา ไวยาวัจกร’ คือสาวที่มากล้นด้วยเสน่ห์ความ เร่าร้อน จนท�ำให้เราต้องจ้องมองเธอไม่ละสายตาเลยทีเดียว! เรื่อง : ชานนท์ บุญญศิริ ภาพ : กาซาลอง ค�ำจริง สไตลิสต์ : ชัญชญาฐิตต์ จันทร์น้อย ผู้ช่วยช่างภาพ : สนธยา โอฬาริ, วรากร นาถเจี่ยม หน้า : ชาคริต อ้อมชมภู ผม : มาคทอรี พรม เสื้อผ้า : play boy ขอขอบคุณสถานที่ : ร้าน whiskyland ถนนเลียบทางด่วนรามอินทรา

FILTER FIRECRACKER อัพเดตผลงานกันสักนิดดีกว่าว่า ตอนนีมอะไรให้หนุมๆ ได้ตดตามบ้าง? ้ ี ่ ิ ไปปาร์ตทไหน ี้ ี่ ก็จะชอบมีผชาย ู้ มองมาทีเ่ รา เร็วๆ นี้จะมีผลงานเพลงออกมาให้ ฟังกันค่ะ แนวเพลงจะเป็นลูกทุ่ง ร่วมสมัย จังหวะแดนซ์หน่อย หนุ่มๆ อย่าลืมติดตามผลงานของสุด้วยละกัน คุณเคยมีผลงานด้านเซ็กซีมาก่อน ่ หน้านี้ แล้วครังนีแตกต่างจาก ้ ้ ครังก่อนยังไงบ้าง? ้ ครั้งนี้สุรู้สึกว่าสุโตขึ้น ก่อนหน้านี้ เคยร่วมงานกับ Zoo Weekly ตอนนั้น อายุเพิ่ง 21-22 ยังเด็กอยู่เลย ตอนนี้ เป็นสาวแล้ว (หัวเราะ) คอนเซปต์การ ถ่ายก็จะแรงขึ้น แรงกว่าเดิม ถามจริงนะ... ท�ำไมถึงกล้า Top-less ล่ะ สาวไทยไม่คอยมีใครกล้านะ? ่ สุคิดว่า ถ้าสุถ่ายบิกินีทั่วไป คนอื่น เขาก็ถ่ายกันเยอะแล้ว แล้วที่สุถ่ายแบบ ครั้งนี้ก็ไม่ได้หมายความว่า มันจะแรง หรือไม่แรง แต่ประชาชนที่ได้เห็น ก็คงจะมองว่าแรงแหละ แต่ส�ำหรับสุ ตั้งใจถ่ายออกมาให้เป็นฟีลอาร์ต ให้รู้สึกว่าสุเป็นนางแบบ ไม่ได้ดูส่อเป็น อย่างอื่น ซึ่งสุก็เต็มที่ กล้าถ่ายก็ถ่ายเลย ท�ำอะไรท�ำเลย เป็นผู้หญิงแบบนั้น เป็นผูหญิงทีเ่ ต็มไปด้วยความมันใจ ้ ่ ในตัวเอง? คนอื่นเขาก็ว่ากันอย่างนั้น (หัวเราะ) ส่วนใหญ่จะมองว่าสุใจกล้า แต่สุไม่เคย คิดว่าตัวเองเป็นคนมีความมั่นใจนะ ก็ทำในสิ่งที่มันควรจะกล้ามากกว่า � อะไรที่ไม่ควรกล้าก็ไม่ท�ำ ใจกล้าเรืองเข้าไปจีบหนุมๆ ก่อนด้วย ่ ่ หรือเปล่า? ไม่เลย (หัวเราะ) เป็นคนที่ไม่กล้า ในเรื่องของความรัก ถ้าเรื่องความรัก เนี่ย อื้อหือ! ไม่น่าเชื่อว่าสุจะเป็นคน แบบนี้ ถ้าคนที่เห็นสุถ่ายแบบสไตล์นี้คง ไม่เชื่อว่าพอเวลามีความรักสุกลับกลัว ซะงั้น แต่เป็นคนรักจริงนะ เลยกลัวเจ็บ กลัวอกหัก ตอนมีความรักมันก็ดี แต่บางทีก็กลัวว่าเขาจะไม่รักเราจริงๆ แล้วสุก็ไม่ได้มีแฟนเยอะแยะ แสดงว่าเคยผ่านการเฮิรตแบบหนักๆ ์ มาแล้วล่ะสิ? ก็ประมาณนั้น... ใช่เลย! เสน่หเ์ ย้ายวนใจของผูหญิงทีชอ ้ ่ ื่ สุ-สุชาดา อยูทตรงไหน? ่ ี่ คงจะเป็นโดยรวมล่ะมั้ง เวลาสุเดิน ไปไหนหรือไปปาร์ตี้ที่ไหน ก็จะมีผู้ชาย ชอบมองมาที่เรา เยอะด้วย แต่สุก็ไม่รู้ ว่าเขามองสุหรือชอบสุที่ตรงไหน มองแล้วก็เข้ามาคุย บางคนก็ใจกล้า ขนาดเดินตามก็มี 18 FHM

สมมุตวาคุณมีแฟน แล้วแฟนคุณ ิ่ ชอบใช้อปกรณ์พวก โซ่ แส้ กุญแจมือ ุ คุณจะรูสกยังไง? ้ ึ (หัวเราะ) เป็นอุปกรณ์เสริมเหรอ... ก็คงจะแปลกๆ อาจจะลองๆ เล่นดูมั้ง เล่นด้วย... หมายความว่า? (หัวเราะ) อย่าเพิ่งคิดไปไกลสิ คือถ้า เป็นพวกรุนแรง มาท�ำร้ายเรา ก็ไม่เอา ถ้าเปิดห้องไปเจอเทียนไขก่อนเลยล่ะ? สุคงเป็นฝ่ายลนให้เขาล่ะค่ะ (หัวเราะ) เดี๋ยวสุลนให้มั้ย ถ้ามี กุญแจมือเดี๋ยวผูกให้ ไม่ต้องท�ำ เดี๋ยวสุท�ำให้เอง (หัวเราะ) แล้วอย่างพวกอุปกรณ์เสริมมันจะ ท�ำให้กราฟของอารมณ์คณพุงขึน ุ ่ ้ หรือพุงลงล่ะ? ่ คนทั่วไปเขาคงไม่ตื่นเต้นกันขนาด นั้นหรอกมั้ง สุเองก็เป็นผู้หญิงธรรมดา แล้วสุก็คิดว่าสุเป็นผู้หญิงที่เซ็กซี่อยู่แล้ว เป็นความเซ็กซี่ที่ออกมาจากข้างใน เวลามีความรักสุก็เซ็กซี่อยู่แล้วล่ะ ถ้ามีกญแจมือ ุ เดียวผูกให้ ๋ ไม่ตองท�ำ ้ หา! อะไรนะ!! (หัวเราะ) ประมาณนั้นแหละ แว่วมาว่าคุณก็เป็นสาวเจ้าชูเ้ หมือน กัน... ข่าวจริงหรือข่าวลือ? ข่าวลือ สุไม่ใช่ผู้หญิงเจ้าชู้ และก็ไม่ ชอบคนเจ้าชู้ด้วย ตรงนี้เน้นเลย! ไม่เอาเลย (เสียงหนักแน่น) เลิกคุย ถ้ารูวาไม่ได้คยกับคุณคนเดียว ้่ ุ ก็คอ... จบ? ื และจะไม่มีการเถียง ไม่มีการต่อว่า ไม่มีการทะเลาะ เพราะสุไม่อยากเอา ปล่อยเขาไปน่ะดีแล้ว จะให้ไปแย่งมา ก็ไม่เอาหรอก ใครจะเอาก็เอาไปเลย ถ้าเกิดดันหลงรักไปแล้วล่ะ จะท�ำไง? อืม... เป็นแฟนกันมันก็ต้องรักกันอยู่ แล้ว รักก็จริง แต่ไม่เอาดีกว่า ก็เปลี่ยน ได้ เพราะเขาไม่ใช่คนที่เราเคยคิดว่าใช่ อีกต่อไป ไม่ใช่คนที่เราเคยรู้จัก แล้วที่ สุเจอคือ ผู้ชายที่เข้ามาจีบมักจะเป็น ผู้ชายเจ้าชู้ทั้งนั้นที่กล้าเข้ามาจีบ ผู้ชาย FHM 19

FILTER FIRECRACKER ดีๆ เขาจะคิดว่าสุแรงเกินไปหรือเปล่า อันนี้ก็ไม่รู้ แต่จริงๆ สุไม่ใช่คนแรง อย่างนั้น พูดตรงๆ ว่าถ้ามองภายนอก สุอาจจะมีแรงดึงดูดทางเพศสูงล่ะมั้ง แต่พอมาคุยจริงๆ มันก็ไม่ใช่แบบนั้นอะ สุชอบท�ำความดี สุว่าสุเป็นคนดีนะ รักเดียวใจเดียว คุณเป็นคนทานง่ายหรือเปล่า? ไม่ค่ะ เลือกทานนะ อาหารที่มี น�ำมันเยอะๆ สุไม่ชอบ จะชอบทาน ้ อะไรที่ดูสะอาดๆ และเป็นประโยชน์กับ ร่างกาย น�ำผลไม้ แล้วสุก็ทานไม่เยอะ ้ อาหารจานโปรดของคุณคืออะไร? ชอบอาหารญี่ปุ่น ทานทุกวันก็ได้ แซลมอนอะไรพวกนี้ เดียวพรุงนีเ้ ราท�ำไปให้คณทานถึงบ้าน ๋ ่ ุ แต่เช้าเลยโอเคไหม? (หัวเราะ) จริงเหรอ เดี๋ยวก่อนนะ นี่เราสองคนเคยเจอกันมาก่อนหรือเปล่า นีคอการพูดคุยกันอย่างเป็นทางการ ่ ื ครังแรกของเราสองคน... ้ นั่นน่ะสิ สุก็ว่าอย่างนั้น (หัวเราะ) ผูชายท�ำอาหารเก่งนีชอบป่ะ? ้ ่ ท�ำอาหารเก่งหรือไม่เก่ง... สุเฉยๆ นะ สุยังท�ำอาหารไม่เป็นเลย ถ้าท�ำอาหารไม่เก่งแล้วยังท�ำการบ้าน ไม่เก่งด้วยล่ะ? หา!!! หมายถึงเรื่องอย่างนั้นน่ะ เหรอ... (หัวเราะ) คือสุไม่ได้รักเขาที่ ตรงนั้นซะหน่อย เก่งหรือไม่เก่งมันฝึก กันได้ สุขอแค่ให้เขาเป็นคนดี รักสุ จริงๆ แค่นั้นพอ เรื่องอื่นก็ไม่ส�ำคัญแล้ว เลือกระหว่าง ร้านส้มต�ำข้างทาง กับ บาร์สดชิค คุณเลือกทีไหน? ุ ่ ขอไปบาร์สวยๆ หรูๆ ดีกว่า เพราะปกติสุชอบดื่มไวน์อยู่แล้ว ชอบไปกินร้านไหน? สุชอบไปร้าน Wine I Love You ไวน์กแก้วถึงจะน็อกคุณได้? ี่ เป็นขวดเลยมั้ย!!! (หัวเราะ) แต่เหล้า สุไม่ดื่มนะ ชอบไวน์มากกว่า ถ้าให้เปรียบคุณเป็นอาหารสักเมนู คิดว่าเมนูนนคืออะไร? ั้ อืม... ไม่รู้จะเป็นเมนูไหนดีอะ พี่ว่า สุเหมาะกับอาหารเมนูไหนล่ะ ไม่รสนะ... อย่าลืมสิ เราเพิงพูดคุย ู้ ิ ่ อย่างเป็นทางการครังแรกนะ... ้ สุว่าอะไรก็ได้ที่แซบๆ ซี้ดๆ เป็นสุหมดอะ (หัวเราะ) แล้วถ้าเปรียบหนุมในสเปกเป็นอาหาร ่ สักเมนู คุณจะเลือกให้เขาเป็นอะไรล่ะ? สุชอบผู้ชายโรแมนติก เพราะฉะนั้น ก็อยากจะให้เข

Add a comment

Related presentations

Related pages

Covers of FHM Thailand with Sara Malakul Lane, 958 2013 ...

Covers with Sara Malakul Lane 958 2013 of Thailand based magazine FHM Thailand from Inspire Entertainment including covers, editorials, company information ...
Read more

FHM Thailand September 2013 Digital Magazine on Web, iPad ...

FHM Thailand September 2013 digital magazine - Read the digital edition by Magzter on your iPad, iPhone, Android, Tablet Devices, Windows 8, PC, Mac and ...
Read more

FHM Thailand September 2013 - Download - 4shared - adi ...

FHM Thailand September 2013 - download at 4shared. FHM Thailand September 2013 is hosted at free file sharing service 4shared.
Read more

FHM Thailand on Pinterest | November, December and September

Explore Magazine Covers And Other Stuff's board "FHM Thailand" on Pinterest, a visual bookmarking tool that helps you discover and save creative ideas ...
Read more

Sara Malakul Lane FHM Thailand Magazine September 2013 ...

Sara Malakul Lane FHM Thailand Magazine September 2013 Browse more for Latest celebrity HQ magazine covers, HQ Magazine Photoshoot, Actress HOT ...
Read more

FHM Thailand - September 2013 (True PDF) - Free Download

FHM Thailand - September 2013 Thailand | 197 Pages | True PDF | 62.72 Mb DOWNLOAD: http://ul.to/q8zc5axp. Related. FHM Thailand - September 2014 .
Read more

FHM Thailand - September 2013 » True PDF Digital Magazine ...

FHM Thailand - September 2013Thailand | 197 pages | True PDF | 62.7 Mb FHM Thailand - September 2013Thailand | 197 pages | True PDF | 62.7 Mb ...
Read more

Covers of FHM Thailand - Magazine | Magazines | The FMD

Covers of Thailand based magazine FHM Thailand from Inspire Entertainment including covers, editorials, company information, history and more.
Read more

Fhm thailand - september 2013 - download torrent

Watch and download awesome everything you want, for example FHM Thailand - September 2013
Read more