Fhm thailand january 2013

45 %
55 %
Information about Fhm thailand january 2013
Entertainment

Published on February 27, 2014

Author: cisseguy

Source: slideshare.net

Description

FHM Thailand : For Him Magazine นิตยสารเอฟเอชเอ็มประเทศไทย นิตยสารสำหรับผู้ชายขายดีอันดับ 1 ของประเทศ เป็นนิตยสารรายเดือนสำหรับผู้ชายที่รวมเรื่องราวน่ารู้อัพเดทต่างๆสำหรับผู้ชาย

THAI ONLINE EDITION | 01/2013 www.fhm.in.th

WorldMags.net WorldMags.net

/ JANUARY 2013 WorldMags.net INSPIRE ENTERTAINMENT Co., Ltd. 115/66 Soi Ramintra 40, Ramintra RD., Nuanchan, Bung-Kum, Bangkok, 10230 THAILAND. Editorial tel : (662) 508 8100, Fax : (662) 508 8117, e-mail : fhm@inspire.co.th, Advertising fax : (662) 508 8144 FHM TEAM สวัสดี... ชาว FHM E-Magazine ทุกคนครับ มาถึงตอนนีเ้ ราก็คงรูแล้ว ้ ยอดชาย ขันธชวนะ บรรณาธิการทีปรึกษา Editorial Advisor Yodchai Khandhajavana ่ จักรพัชร บูรณะบุตร บรรณาธิการบริหาร Editor Jakaphatchara Buranabutr สินะครับว่าโลกแตกหรือไม่แตก? เพราะถ้ามันแตกคุณๆ ก็คงไม่ ได้มานังอ่าน ่ อธิษฐาน มีแสง บรรณาธิการไลฟ์สไตล์ Lifestyles Editor Athisthan Meesaeng บทความในเนือทีเ่ ล็กๆ นีแล้วล่ะครับ ขอต้อนรับเข้าสูปี 2013 ผมคงไม่ถามครับ ้ ้ ่ อภิศกดิ์ เจือจาน นักเขียนอาวุโส Senior Writer Apisak Chuachan ั ชานนท์ บุญญศิริ นักเขียน Writer Chanon Boonyasiri ว่าแต่ละคน ‘เพียบหนัก’ ขนาดไหนกับการฉลองวันสินปีและต้อนรับปีใหม่ เพราะ ้ อุปการ วีรวัฒน์ นักเขียน Writer Ooppakan Weerawat หลายคนตังหน้าตังตารอคอยช่วงเวลาแห่งความสุขนีมาตังแต่ยงไม่สนเดือน ้ ้ ้ ้ ั ิ้ ฤดีวรรณ เตชะสา ผูชวยกองบรรณาธิการ Editorial Assistant Rudeewan Techasa ้่ ART ธันวาคม! เชฏฐ์ สุจระพงษ์ อาร์ตไดเร็กเตอร์ Art Director Chet Sujirapong ิ กีรพัฒน์ มณีสาร กราฟิกดี ไซเนอร์อาวุโส Senior Graphic Designer Kiraphat Maneesarn เอาเป็นว่าผมก็ขออวยพรให้กบผูอานทุกคนเตรียมพบเจอแต่สงดีๆ ในปีนี้ ั ้ ่ ิ่ จารุวตร โภไคธเนศ กราฟิกดี ไซเนอร์ Graphic Designer Jaruwatr Bhokhaidhanes ั ใครทีตงใจจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จ มีเค้าลางแห่งความโชคดีปรากฎ ่ ั้ ชัยวัฒน์ แซ่คู กราฟิกดี ไซเนอร์ Graphic Designer Chaiwat Saecu คุณพัฒน์ แสงเงิน กราฟิกดี ไซเนอร์ Graphic Designer Khunnapat Sangngern ให้เห็นโดยเร็ววัน จักรกริช ชีวะปัญญา ตกแต่งภาพอาวุโส Senior Image Composer Jakkrit Chawapanya ส่วนตัวผมเองปีทผานมาอย่างทีผมเขียนไปเมือฉบับทีแล้วว่า เป็นปีแห่ง ี่ ่ ่ ่ ่ WEBSITE กฤษดา เครือวัลย์ เว็บมาสเตอร์อาวุโส Senior Webmaster Kritsda Khruawan ความวุนวายทังเรืองงานและเรืองส่วนตัว แต่ทายทีสดผมก็ยงคงมีชวตและ ่ ้ ่ ่ ้ ุ่ ั ีิ ภาสพงศ์ สว่างเนตร เว็บมาสเตอร์ Webmaster Pasapong Swangnetr ลมหายใจอยูจนถึงตอนนี้ ดังนันสำหรับใครทีเ่ จอเรืองร้ายๆ ทีผานเข้ามาในชีวต ่ ้ ่ ่ ่ ิ จรัญญา ทองมีเพชร เว็บมาสเตอร์ Webmaster Jarunya Thongmepetch ธนรัตน์ วงษ์ศรี เว็บโปรแกรมเมอร์อาวุโส Senior Web Programmer Thanarat Wongsri จงกรุณาสูกบมันอย่าท้อถอย เพราะเวลาจะเป็นตัวช่วยให้เราผ่านมันไปได้ครับ ้ั ชนวีร์ สัมภวมานะ เว็บโปรแกรมเมอร์ Web Programmer Chonnavee Sampavamana มาถึงความเปลียนแปลงของ FHM ในรอบปีนบางดีกว่า เราเปิดศักราชของปี ่ ี้ ้ นครินทร์ แตงทิพย์ ออกแบบเว็บอาวุโส Senior Web Designer Nakarin Tangtip FASHION ด้วยคอลัมน์ ใหม่ๆ ที่ ได้รบเกียรติจากสาวฝีปากกล้าบนหน้าปัดวิทยุอย่าง ั ปุณฑริกา วาจาวุทธ บรรณาธิการกรุปแฟชัน Group Fashion Editor Puntharika Vajavude ๊ ่ ‘ดีเจ. ต้นหอม’ ทีผมและเธอไปเจอกันโดยบังเอิญทีรายการทีวรายการหนึง ่ ่ ี ่ อรรถพล พงศ์พลสุข บรรณาธิการแฟชัน Fashion Editor Attapon Pongpoonsuk ู ่ ชัญชญาฐิตต์ จันทร์นอย หัวหน้าสไตลิสต์ Stylist Supervisor Chunchayatit Junnoy ้ และได้มการทาบทามกันนอกรอบ จนในทีสดก็ได้เธอมาเป็นนักเขียนรับเชิญ ี ุ่ รุงกานต์ แสงสวัสดิ์ สไตลิสต์ Stylist Roongkarn Sangsawad ่ รอยล อุทธโยธา ผูชวยสไตลิสต์ Stylist Assistant Royon Uttayotha ้่ ลองไปอ่านดูวาเธอมีอะไรอยากจะมาบอกผูชาย FHM กันบ้างใน She want to ่ ้ ชุตนนท์ บูรณวนิช ประสานงานสไตลิสต์ Scout & Stylist-Coordinator Chutinun Buranavanich ิั tell you รับรองว่าผูชายอย่างเราได้ประโยชน์เต็มๆ ครับ ้ ส่วนคอลัมน์อนๆ ทีมเี ข้ามาเติมส่วนทีขาดให้แน่นมากยิงขึนก็อย่างเช่น How to ื่ ่ ่ ่ ้ THANKS THIS ISSUE คุณอมรเทพ สุขทิพรัตน์, คุณสิทธิโชค นันท์ศรวรรณ, คุณอนรรฆ สังขพันธ์, ิิ หนึงหน้ากระดาษแห่งความเซ็กซีจากสาวข้างบ้านในชุดบิกนทจะมาสอนให้คณ ่ ่ ิ ี ี่ ุ คุณนารีรตน์ ปฐมกสิวฒนา, คุณจิระศักดิ์ อิทธิชยพิมล, คุณนิดา สุวจตร, คุณอนงค์ จึงสถาปัตย์ชย, ั ั ั ิิ ั คุณสืบฉาย จิรชัยกิตติ, คุณทวีวฒน์ บรรยงบุญฤทธิ,์ คุณตวัน ระพีพงษ์, คุณปิโยรส หลักคำ, ั ทำนูนทำนี่ ในแต่ละเดือนรับรองว่าพวกเธอจะเป็นครูฝกชันดีให้กบหน่มๆ เลยทีเดียว ่ ึ ้ ั ุ คุณธีรยุทธ เยนา, คุณธีรภพ ช่วยชู, คุณศิรวรรณ กุลวงศ์วาณิชย์, คุณวัทธิกร ปริโยธร, ิ ล่ะครับ คุณกาซาลอง คำจริง, สรศักดิ์ วิจตรวราศานต์, ภิญญา บุญยะลาโภ ิ ต่อด้วย FHM Fact เนือทีของความจริงในเรืองต่างๆ ทีหลายคนอาจจะยังไม่รู้ ้ ่ ่ ่ ADVISORS คุณไชยทัศน์ เตชะไพบูลย์, คุณระวิ โหลทอง, คุณวิลกษณ์ โหลทอง, คุณวรรคสร โหลทอง, ั ซึงเราคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ททกคนสามารถนำไปเพิมรอยหยักในสมอง ่ ี่ ุ ่ คุณพงษ์ศกดิ์ ผลอนันต์, คุณมานิต ลือประไพ, คุณวิฑร นิรนตราย, คุณจรูญ วินชชา, ั ู ั ิ คุณประพันธ์ อัศวอารี, คุณอัญชลี ธีระสิทธุ,์ คุณสุภา หงษ์ทอง, คุณพงษ์ศกดิ์ รักตพงศ์ไพศาล, ั ได้แน่นอน คุณพูลพิพฒน์ อังยุรกล, คุณฉัตรชัย วรดิลก, คุณนันทสิทธิ์ แจ่มสมบูรณ์, ีุ นีกเ็ ป็นแค่สวนเล็กๆ ที่ FHM มีการปรับเปลียนเพือรับกับปีครบรอบของเรา ่ ่ ่ ่ คุณนิรติ กรุสวนสมบัตฐ, คุณเสก ตันจำรัส ุ ิ หวังว่าคงน่าจะเป็นการเพิมสีสนให้นตยสารเล่มนีนาอ่านขึนไปอีก ซึงอาจจะยังไม่สา ่ ั ิ ้่ ้ ่ INSPIRE ENTERTAINMENT CO.,LTD. ทยานนท์ น Buranavithyanon แก่ ใจใครหลายๆ คน แต่ผมและทีมงานก็จะพยายามเติมความจัดจ้าน ความจีดจ๊าด คุณสานิต บูรณวิณวรรคสร กก.อำนวยการฝ่ายการเงิาร C.F.O SanitDirector Vaksorn Lohtong ๊ คุ โหลทอง กรรมการบริห Executive คุณรณฤทธิ์ ซือวาจา กรรมการบริหาร Executive Director Ronnarit Suewaja ่ แซบลิน และความกลมกล่อมเข้าไปเรือยตามแต่สมองและองค์ประกอบอืนๆ ้ ่ ่ คุณก้องเกียรติ เหวียนระวี กรรมการบริหาร Executive Director Goungkiet Vienravi จะอำนวย คุณฐิตยา อัตถากร กรรมการบริหาร Executive Director Titaya Atthakorn มีความสุขกับปีมะเส็งนี้ ให้เต็มอิมนะครับ แต่ยงไงก็ขออย่าให้เป็น ‘ปีที่ เส็งเคร็ง’ ่ ั ADVERTISING คุณอัมรา ธิตธรรมรักษา ผูอำนวยการฝ่ายโฆษณา Advertising Director Amara Thitithamaraksa ิ ้ (ในความคิดของผม)เหมือนปีทผานมาแล้วกันครับ ี่ ่ คุณสุชาดา อุชชิน ผูจดการฝ่ายโฆษณา Advertising Manager Suchada Ujjin ้ั คุณขนิษฐา เทียนสว่าง หัวหน้าฝ่ายขายโฆษณา Advertising Executive Supervisor Kanitta Theinsawang คุณปารดา ขจรวรงค์เดช หัวหน้าฝ่ายขายโฆษณา Advertising Executive Supervisor Parada Khajornwarongdej คุณฐิตรตน์ สุววรณเวส หัวหน้าฝ่ายขายโฆษณา Advertising Executive Supervisor Titirut Suwanves ิั คุณนาตยา ชมราศรี พนักงานฝ่ายขายโฆษณา Advertising Executive Nattaya Chomrasri คุณฉัตรมาลีกา อรชร ประสานงานลูกค้า Sale-Coordinator Chatmaleeka Orachon ENJOY THIS ISSUE! จักรพัชร บูรณะบุตร คุณนิศาชล ธะนะวัฑฒะโก หัวหน้างานการตลาด Marketing Supervisor Nisachol Dhanawattako คุณธิดารัตน์ บุญสมบัติ ผูจดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ PR Manager Tidarat Boonsombut ้ั MARKETING AND PR Editor CIRCULATION / DISTRIBUTION คุณมานิตย์ ลือประไพ ผูอำนวยการฝ่ายจัดจำหน่าย Director Manit Lueprapai ้ คุณเสน่ห์ แย้มกลิน ผูจดการแผนกส่งเสริมกาารขาย Manager Sanay Yamklin ่ ้ั PRODUCTION คุณมณีรตน์ โตเจริญ ผูจดการฝ่ายผลิต Production Manager Maneerat Tocharoen ั ้ั FHM INTERNATIONAL NETWORK www. International Director - Simon Greves Head of International Content - Anouska Christy International Content Executive - Ellie Bond .in.th INTERNATIONAL EDITORS FHM Australia – Guy Mosel, FHM China – Jacky Jin, FHM Czech Republic – Dalibor Demel, FHM France – Laurent Giraud, FHM Germany – Markus Boden, FHM Holland – Sander Kersten, FHM India – Kabeer Sharma, FHM Indonesia – Richard Sam Bera, FHM Latvia – Sandris Metuzals, FHM Malaysia – Rajesh Taluar, FHM Norway – Martin Thronsen, FHM Philippines – Allan Madrilejos, FHM Romania – Paul Breazu, FHM Russia – Slava Rovner, FHM Singapore – David Fuhrmann Lim, FHM Slovenia – Uros Majcenovic, FHM South Africa – Hagen Engler, FHM Spain – Rafael Benitez, FHM Taiwan – Saffron Lee, FHM Turkey – Berk Iybar ,FHM UK – Joe Barnes Thailand FHM published by INSPIRE ENTERTAINMENT CO.,LTD. under licensed from Bauer Consumer Media Ltd. l Colour Separation: 71 INTERSCAN CO.,LTD. l Printing : SIAM PRINT CO.,LTD. l Distribution: SIAM SPORT SYNDICATE PUBLIC CO., LTD. l Copy Right: Nothing in this magazine may be reproduces in the whole or part without the written permission of the publishers. We cannot accept responsibility or unsolicited manuscripts and photographs or of material lost or damages in the post. WorldMags.net FHM 3

WorldMags.net FHM Editorial Team อัมรา ธิติธรรมรักษา Advertising Director อรรถพล พงศ์พูลสุข Fashion Editor อธิษฐาน มีแสง Lifestyles Editor เชฏฐ์ สุจิระพงษ์ Art Director จักรพัชร บูรณะบุตร Editor กฤษดา เครือวัลย์ Webmaster สุชาดา อุชชิน Advertising Manager กาซาลอง คำจริง Photographer อภิศักดิ์ เจือจาน Senior Writer ปิโยรส หลักคำ Guest Writer ฉัตรมาลีกา อรชร Sale-Coordinator Senior Graphic Designer Graphic Designer ชานนท์ บุญญศิริ Junior Writer นาตยา ชมราศรี กีรพัฒน์ มณีสาร จารุวัตร โภไคธเนศ Advertising Executive อนงค์ จึงสถาปัตย์ชัย International Coordinator WorldMags.net ชัชชภร พูลทรัพย์ Webmaster

HAPPY NEW YEAR WorldMags.net ปารดา ขจรวรงค์เดช์ ชัญชญาฐิตต์ Advertising Executive จันทร์น้อย Supervisor ฤดีวรรณ เตชะสา Stylist Supervisor ชุตินันท์ บูรณวนิช อุปการ วีรวัฒน์ Scout & StylistCoordinator Junior Writer Editorial Assistant Dr. LOVE รุ่งกานต์ แสงสวัสดิ์ STYLIST รอยล อุทธโยธา Stylist Assistan ชัยวัฒน์ แซ่คู Graphic Designer จรัญญา ทองมีเพชร Webmaster Prof. BIG นิศาชล ธะนะวัฑฒะโก Marketing Supervisor ขนิษฐา เทียนสว่าง Advertising Executive Supervisor จิระศักดิ์ อิทธิชัยพิมล Photographer ภาสพงศ์ สว่างเนตร Webmaster WorldMags.net ฐิติรัตน์ สุวรรณเวส Advertising Executive Supervisor

60 WorldMags.net CONTENTS JANUARY 2013 ACCESS PLANET WOMEN, WHO THE HELL, BLOKE TEST, CAT FIGHT, QUOTE-UNQUOTE, MONTHLY PLAN, X-THING, FHM FACT, JOKE : เรื่องแปลกๆ จากทุกมุมโลก ประสบการณ์ของหนุ่มโสด สาวแสบ... นี่แค่ของเรียกน้ำย่อย ยังมีที่เด็ดๆ อีกเยอะ! 10 ACCESS GIRL: NAOMI นับแต่วินาทีนี้ ผู้หญิงคนนี้คือสุดยอดแห่งความเร่าร้อนสำหรับ วงการภาพยนตร์ในแดนผู้ดีอังกฤษ 14 FHM MAIL: ถ้าคุณเป็นคนช่างสงสัย หรือแค่อยาก จะทักทาย ส่งจดหมายหรืออีเมลมาสิ... ของรางวัลรอคุณอยู่! 16 STUDENT OF THE MONTH: MIRUNTEE SUPHANARAT น้องปลาคนนี้ช่างกล้านัก เธอบอกว่าผู้ชายไทย “หน้าหม้อ!” 23 X-THING: 10 THINGS YOU SHOULD CHANGE FOR THIS NEW YEAR ปีใหม่นี้คุณควรจะเปลี่ยนแปลงอะไรในตัวเองบ้าง 27 FHM FACT: ABOUT PLANE คอลัมน์เพื่อรอยหยักในสมองที่จะพาคุณไปรู้ในเรื่องที่อาจจะ ไม่เคยรู้ 28 REAL GIRL: CHONRADA JUNLUAN สาวคนนี้เคยกระดกว้อดก้ามากถึง 12 ชอตครึ่ง! 32 HOW TO: MAKE COCKTAIL WITH GND สาวข้างบ้านทรงโตจะมาชวนทำเครื่องดื่มเย็นๆ ที่จะทำให้ เลือดลมของคุณฉูบฉีด! 34 QUOTE UNQUOTE: APPLAUSE LEADER เราขอพาคุณไปรู้จักกับคนให้คิวปรบมือประจำรายการเกมโชว์ 10 16 23 34 28 6 FHM WorldMags.net

JANUARY 2013 FILTER WorldMags.net 80 9 เรื่องราวที่น่าสนใจที่สุดในเดือนนี้ และคุณห้ามพลาด! 36 MACHINE: LAMBORGHINI AVENTADOR LP700-4 ROADSTER & NEW GALLARDO LP560-4 2 กระทิงเปลี่ยวซึ่งเป็นที่สุดแห่งซูเปอร์คาร์บนเมืองมนุษย์! 40 MOVIE: GANGSTER SQUAD หนังแอ๊กชั่นมันหยดที่ขนดาราใหญ่มากันเพียบ THE MAN WITH THE IRON FISTS: ความกวนทีนครั้งใหม่ของ เควนติน ทารันติโน่! 42 FIRECRACKER: ANARA สาวจากเกาะอังกฤษคนนี้ทำให้จอทีวีมีอุณหภูมิสูงขึ้นผิดปกติ ไปซะทุกครั้ง ไม่ว่าจะโผล่มาในโฆษณาอะไรก็ตาม 48 MUSIC: RIHANNA: UNAPOLOGETIC สาวซ่าคนเดิมกับความเฮี้ยวครั้งใหม่ที่กำลังฮิตไปทั่วโลก CHRISTINA AGUILERA : LOTUS หลังฝันร้ายผ่านพ้น สาวเสียงทรงพลังก็ถึงเวลาผงาดอีกครั้ง 50 MAN: FAR EAST MOVEMENT จับเข่าคุยแบบเป็นกันเอง กับ 4 ตี๋สายเลือดเอเชียแท้ๆ ที่สร้างชื่อระบือไกลไปทั่วทั้งโลก 53 GAME: DMC - DEVIL MAY CRY ความกล้าและบ้าบิ่นที่จะทำให้คุณสนุกได้ทั้งวันทั้งคืนอีกครั้ง 54 DREAMGIRL: MALIN PHOTAKSIN นางแบบสาวหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูที่เราอยากแนะนำให้คุณรู้จัก 56 SPORT: RED WAR!! ศึกแดงเดือดกำลังจะปะทุขึ้นอีกครั้งในรังโอลด์แทรฟฟอร์ด 57 APP: ACTION MOVIE FX แอพพลิเคชั่นสุดเจ๋งที่จะช่วยเปลี่ยนคลิปง่อยๆ ให้กลายเป็น หนังแอ็กชั่นพันล้านได้ในพริบตา 54 36 40 48 53 WorldMags.net FHM 7

JANUARY 2013 FHM MAIN WorldMags.net 60 COVER GIRL: YARDTHIP RAJPAL หยาดทิพย์ ราชปาล กลับมาพร้อมความแปลกและแหวกแนว มากกว่าทุกครั้ง แต่ยังคงเย้ายวนชวนให้หลงรักเหมือนเดิม 74 FEATURE: KIDNAPPED เรื่องราวของ จอห์น แคนท์ไล ช่างภาพเดนตายชาวอังกฤษที่ ถูกลักพาตัวในซีเรีย ถูกซ้อม ยิง และทิ้งให้เน่าตายเหมือนหมา 80 SECOND GIRL: KELLY BROOK สาวอังกฤษสุดฮอตกับค่ำคืนสุดพิเศษที่เราจะไม่มีวันลืม 42 86 FHM HERO: VAN DAMME เพราะ ฌอง-โคล็ด ไม่ยอมให้สัมภาษณ์ เราเลยต้องออกตามล่า และเข้าให้ถึงตัวเขาให้ได้ ไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนก็ตาม! 90 FHM NUMBER: 25 JAPANESE AV NEW FACES IN 2013 เราขอแนะนำให้คุณรู้จักกับ 25 นางเอกเอวีรุ่นใหม่วัยขบเผาะ ที่จะมาสร้างความสนุกสุดหฤหรรษ์ให้กับคุณถึงบ้าน! 96 THIRD GIRL: A-CLASS GIRL THAILAND 3 สาวสุดเซ็กซี่ที่กำลังจะเป็นตัวแทนประเทศไทย เดินทางไป โชว์ความเร้าใจที่ประเทศญี่ปุ่น 104 FEATURE: SEX LAB สำรวจพฤติกรรมเซ็กซ์แห่งมนุษยชาติ TALK ABOUT SEX 110 HOT DATE ON THE SOFA: 4 สาวจะมาช่วยกันเปิดเผยแท็กติกในการ “ทอดสะพาน” ที่พวกเธอใช้พิชิตหัวใจผู้ชายอย่างเรา! 116 PILLOW TALK: ความเร้าใจย่อมเกิดขึ้นได้แม้จะเป็นในพื้นที่แคบๆ 118 SEX RELATIONSHIP: ฉบับนี้ผู้เชี่ยวชาญความสัมพันธ์จะมาชวนคุยในหัวข้อที่ว่า “ทำยังไงดี... เมื่อเธอไม่สนใจผู้ชายอย่างเรา!” 1119 MISS X SEX EXPERT: ไขปัญหากลุ้มใจเรื่องใคร่ๆ โดยกูรูสาวพราวเสน่ห์ของเรา 120 SHE WANTS TO TELL YOU: ดีเจ.ต้นหอม ขอประเดิมคอลัมน์ใหม่กับเราเป็นครั้งแรก 122 LOVE GURU: HOW TO MAKE UP 74 86 WITH YOUR GIRLFRIEND PART I วิธีง้อสาวให้ได้ผล จากมันสมองของโปรเฟสเซอร์บิ๊ก 124 DR.LOVE: (S)EXCLUSIVE PARTY! ไอ้อ้วนจอมหื่นออกปฏิบัติการนัวเนียสาวในปาร์ตี้สุดเสียว! 128 EX-GIRLFRIEND TUNED UP: HELEN B เฮนเลน บี กับการถ่ายแบบครั้งแรกในชีวิต ซึ่งเราต้องขอบอก ว่ามันเป็นการประเดิมงานใหม่ที่เร้าใจเหลือเกิน 8 FHM 10 FHM 110 116 WorldMags.net 122

JANUARY 2013 WorldMags.net E+ UPGRAD 128 136 HEALTH: 10 ตัวการร้ายที่จะสามารถทำลายหุ่น เฟิร์มๆ ของคุณให้กลายเป็นความย้วยได้ในพริบตา 138 TRAVEL: เก็บเสื้อผ้ายัดลงกระเป๋าซะ เราจะพาคุณ ไปสัมผัสความสุดยอดของรีสอร์ตและโรงแรมจากทั่วประเทศ 141 BOOKS: หนังสือดีๆ ที่เราคัดมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ 142 EAT OUT: ได้เวลาเสาะหาร้านอาหารเจ๋งๆ บรรยากาศดีๆ สำหรับพาสาวๆ ไปดินเนอร์กันแล้ว! 146 EXPLORE NIGHT OUT: RANGSIT : THE HOTTEST AREA / PART II ซ่ากันต่อเนื่องที่แถบเมืองเอกในย่านรังสิต 150 MOVIE: เดือนนี้มีหนังเรื่องไหนน่าชวนสาวไปดูบ้าง ่ 153 GAMES: ชวนคุณเล่นเกมใหม่ลาสุดส่งตรงจากทุกค่าย 154 MUSIC: อัลบั้มไหนน่าฟังและน่าควักกระเป๋าซื้อที่สุด ่ั ่ 156 MACHINE: สุดยอดแห่งยนตรกรรมทีคดมาเพือคุณ 160 GADGETS: เทคโนโลยีสุดเจ๋งประจำเดือน FASHION 164 FASHION NEWS: อัพเดตเรื่องราวน่าสนใจเกี่ยวกับความเคลื่อนไหว ของแฟชั่นชั้นดีที่เหมาะสำหรับผู้ชายเจ๋งๆ อย่างพวกเรา! 166 FASHION HOW TO: IDEAS FOR THE PERFECT PRESENT ไอเดียสุดบรรเจิดสำหรับการเลือกของขวัญปีใหม่ 167 FASHION REVIEW: WATCH นาฬิกาสายหนังคอลเลกชั่นใหม่ล่าสุด 170 EDITOR’S CHOICES: ของสุดฮิปประจำเดือน ที่ Fashion Editor คัดมาแล้ว ว่ายอดเยี่ยมที่สุด 170 138 124 146 167 WorldMags.net FHM 9

WorldMags.net THE NEXT BIG THING... NAOMI Photography by Zoe McConnell, Edited by Stuart Hood, Arranged by Chanon Boonyasiri ต่อจากวินาทีนี้... เธอคือที่สุดของเหตุผลแห่ง ความร้อนเร่าในวงการภาพยนตร์อังกฤษ!!! WorldMags.net

WorldMags.net ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง หลายสิ่งหลายอย่าง ต่างถูกเปรียบเปรยว่าเป็น “ The Next Big Thing” ไม่ว่าจะเป็นเครื่องเล่นมินิดิสก์, ไรอัน บาเบิล (เมื่อครั้งเขาเดินทางมาเล่นให้ลิเวอร์พูล) หรือแม้แต่ผู้ชนะของรายการ X Factor ทุกซีซั่น ซึ่งจริงๆ แล้วเราไม่ได้รู้สึกว่าเป็นเช่นนั้นหรอก แต่ในกรณีของสาวที่ชื่อ ‘นาโอมิ ยัง’ พวกเรา รู้สึกว่าเธอมีความแตกต่างอยู่เล็กน้อยจากบรรดา สิ่งต่างๆ ที่เราพูดไปข้างต้น สำหรับหนุ่มไทยที่ยังงงเป็นไก่ตาแตกอยู่ว่า เธอเป็นใครมาจากไหน เอาง่ายๆ เธอคือสาว จากกรุงลอนดอน เป็นสาวฮอตที่อาศัยอยู่ในแถบ เคนท์ มีความดูดีแบบสุดยอดอย่างแทบไม่น่าเชื่อ และแน่นอนว่าเธอจะทำให้คุณต้องนั่งอ้าปากค้าง ตอนดูมิวสิกวิดีโอที่มีเธอไปร่วมแสดง ไม่ว่าจะเป็น แร็พเปอร์อย่าง Skepta หรือวงฮิปฮอปอย่าง N-Dubz รวมถึงทีมงานในนั้นต่างชื่นชมเธอแบบไม่ขาดปาก และแน่นอนว่าเธอกลายเป็นสตาร์ดังในชั่วข้ามคืน! พูดง่ายๆ ว่าในชั่วโมงนี้เธอคือนักแสดงสาว ชาวอังกฤษที่ร้อนแรงที่สุด แถมเมื่อปลายปีที่แล้วเธอ ยังประเดิมแสดงหนังเรื่องแรกของเธอ “คริช แอนด์ ลี” (Krish And Lee) อีกด้วย และที่น่าตื่นเต้น กว่านั้นเมื่อคุณกำลังจะได้เห็นสาวสวยจากเคนท์ บ่อยครั้งขึ้นอีกในเร็ววันนี้! WorldMags.net สวัสดี นาโอมิ คุณดูสวยมากในวันนี้... นี่เป็นชุด ที่คุณแต่งปกติในชีวิตประจำวันหรือเปล่า? อืม... ปกติแล้วฉันจะไม่ค่อยไปไหนมาไหนด้วยชุด แบบนี้เท่าไหร่หรอก แต่ก็แล้วแต่อารมณ์อะนะ มีแหล่งข่าววงในบอกกับเราว่าคุณจะมีความสุขมาก กับการใส่แค่ชุดวันเกิดอยู่บ้าน... จริงป่ะ? ก็ถ้าไม่มีใครอยู่ฉันก็ทำอย่างนั้นแหละ ก็อาศัย ปิดม่านเอา มันรู้สึกดีนะกับการเป็นอิสระในบางครั้ง จะบอกให้ว่าแม่ของฉันก็ทำแบบนั้นเหมือนกัน บางครั้งมันน่าอายมากที่ฉันกลับบ้านกับเพื่อน พอเปิด ประตูเข้าไปแล้วฉันต้องตะโกนว่า “แม่ใส่เสื้อผ้าด่วน!” สองครั้งสองคราแล้วที่เพื่อนเห็นแม่ของฉันโป๊อยู่ FHM 11

WorldMags.net คุณกำลังจะได้เล่นหนังหลายเรื่องในปีหน้า คุณชอบหนังสยองขวัญหรือเปล่า? ฉันชอบดูมันนะ แต่จากนั้นอีก 2 คืน ฉันข่มตาหลับไม่ลงเลย ให้ตายสิ! บางทีก็รู้สึก ว่าฉันเป็นคนไม่เอาไหนเสียเลย ฉันมักจะได้ยิน เสียงวิทยุ และคิดว่ามีใครบางคนอยู่ในบ้าน ครั้งหนึ่งฉันเห็นเหมือนเป็นมือหรือหัวลอย ออกมาจากห้องน้ำ หลังจากนั้นไม่ว่าจะไป ที่ไหนที่ฉันต้องใช้ห้องน้ำ ฉันจะมองไปที่ อ่างน้ำเป็นอันดับแรก แล้วกลัวอะไรอีก? สัตว์จำพวกหนอน ถ้าเจอฉันจะตกใจ สุดขีด แม้ตอนเด็กๆ ฉันจะคุ้นเคยกับ การตกปลากับพ่อ แต่ฉันก็ไม่เคยเอามือ ไปแตะหนอนสักตัวเลย แล้วเรื่องตกปลาคุณทำได้ดี ไหม? ไม่ได้เรื่อง! อย่างในวันฮาโลวีนคุณชอบ แต่งตัวแฟนซีหลุดโลกป่ะ? ชอบมาก! ฉันเคยแต่งตัวเป็น กระต่ายสาว, นางแมวยั่วสวาท หรือแม่มด อะไรทำนองนั้น แต่งตัวเซ็กซี่คงไม่ใช่ความผิด ร้ายแรงหรอกมั้ง!!! “มันรู้สึกดีนะ กับการเป็นอิสระ ในบางครั้ง” เดี๋ยวก่อนนะ... พอเรามอง ไปที่คุณแล้วทำให้เรานึกถึง ใครบางคน แต่นึกไม่ออกว่า เป็นใคร... ฉันมีบางอย่างเหมือน เชอรีล โคล บางทีก็เหมือน คิม คาร์ดาเชี่ยน หรือแม้แต่ นิโคล แชร์ซิงเกอร์ ฉันขอน้อมรับคำชม เหล่านี้ไว้ พวกเธอทุกคนต่างมีความ เซ็กซี่เฉพาะบุคคล หากมีคนบอกว่า ฉันดูเหมือน อักลี่ เบ็ตตี้ นั่นสิถึงเรียก ว่าไม่ดี รู้สึกยังไงที่มีคนยกย่องให้คุณเป็น The Next Big Thing? 12 FHM WorldMags.net

WorldMags.net มันเหมือนกับเป็นความฝันในสมัยเด็กน่ะ เพราะตอนเป็นนักเรียนฉันหน้าตาไม่ได้มีความ น่ารักสักนิดเดียว แต่ก็อยากเป็นนักร้อง นักแสดง หรือไม่ก็นักเต้นอยู่ตลอดเวลา หรือบางทีก็อยาก จะเป็นเจ้าหญิงไปซะอย่างนั้น บางวันก็ดันอยาก เป็นเจ้าหน้าที่เอฟบีไอขึ้นมาซะงั้น ฉันคิดว่ามัน เจ๋งมาก... เยอะเนอะ (หัวเราะ) เยอะอยู่... คุณยังคงร้องเพลงอยู่หรือเปล่า? ก็ร้องนะ เสียงของคุณออกแนวไหน? มันผสมผสานกันน่ะ ตอนฉันเมาเสียงจะ ห่วยมาก แต่ในช่วงเวลานั้นฉันคิดว่าตัวเอง ยอดเยี่ยมที่สุดแล้วนะ (หัวเราะ) ฉันเคยอัดเสียง ของตัวเองไว้ด้วย มันเหมือนกับเสียงแมวกำลังจะ ขาดใจตายอะไรทำนองนั้น คุณชอบรีแลกซ์ด้วยวิธีการไหน? ในอ่างน้ำร้อน กับฟองสบู่ และเกลือเพื่อ สุขภาพ จุดเทียนสักหน่อย... มันช่วยฉันได้เยอะ เลยล่ะ! ห้องน้ำของคุณกว้างพอสำหรับ 2 คนป่ะ? คุณคงไม่รู้หรอกว่าฉันใช้ห้องน้ำร่วมกับ แจสมิน เพื่อนของฉันเสมอ แสดงว่าคุณค่อนข้างจะมีความสุขกับ การเปลือยกายกับเพื่อนน่ะสิ? เธอชอบวิ่งไปรอบๆ บ้านด้วยร่างกาย อันเปลือยเปล่าเช่นกัน ดังนั้นมันจึงไม่มีอะไร ที่ฉันไม่เคยเห็นมาก่อน ดูเหมือนเป็นบ้าน ของชีเปลือยเลยเนอะ ฮ่าฮ่า เห็นได้ชัดว่าคุณไม่ ได้เป็นคนขี้อายเท่าไหร่นัก คุณมีช่วงเวลาที่น่าอับอายบ้างไหม? ตอนฉันถ่ายหนังเรื่อง คริช แอนด์ ลี ฉันจอดรถ เข้าไปทำผมและแต่งหน้าจนเสร็จ จู่ๆ ก็มีทีมงานเข้ามาบอกว่า “นาโอมิ รถของคุณ เลื่อนไปตรงกลางถนนแล้ว!” คือรถมันเลื่อนไปอยู่ ที่กลางถนนและก็มีรถด้านหลังยาวเหยียดติดรอ ฉันคนเดียว พร้อมกับเสียงบีบแตรอย่างต่อเนื่อง รู้สึกอย่างไรบ้างที่ ได้ร่วมงานกับคนน่ารักอย่าง เจสซิก้า เจน เคลมองต์ ในหนังเรื่องนั้น? มันเป็นหนังเรื่องแรกของฉัน แต่เธอก็เดิน เข้ามาหาและให้กำลังใจฉัน เธอน่ารักจริงๆ แล้วเธอก็ดูร้อนแรงมากด้วยเช่นกัน FHM “ฉันใช้ห้องน้ำ ร่วมกับแจสมิน เพื่อนของฉัน” WorldMags.net FHM 13

WorldMags.net FHMail 115/66, Soi Ramintra 40, Ramintra RD., Nuanjan, Bung-kum, Bangkok, 10230 Thailand E-mail: fhm@inspire.co.th ถึง FHM ที่รัก ขอชื่อชมพี่ๆ คอลัมนิสต์ ทุกท่านเก่งมาก แต่ผมชอบ ถึงบ.ก. FHM สวัสดี บ.ก. และทีมงาน ทุกคนครับ หลังจากผมติด หนังสือการ์ตูนมา 16 ปี ก็คิด ได้ว่าจะทำตัวเป็นเด็กตลอดไป ไม่ได้ เลยเริ่มอ่านหนังสือ หลายๆ แนว แต่ที่ติดใจที่สุด ก็ FHM นี่แหละครับ แม้ว่า ตอนที่หยิบจากแผงหนังสือแล้ว เดินไปจ่ายเงินครั้งแรกจะเขิน Sexrelationship และ Miss X sexpert โดนใจดี เพิ่มหน้า fhmail 1 หน้าได้ไหม สำหรับนางแบบ อั้ม, โบวี่ อัฐมา, หยก, แป้ง, อารียา, นก อุษนีย์, เมย์, ปู ไปรยา, วีเจจ๋า อยากให้ ใส่บิกินี่ จีสตริง เหมือน โอซาแวงหรือกระแต เพราะ ภาพนางแบบเหล่านั้น หล่อเลี้ยงหัวใจชายหนุ่ม อย่างเรา จัดได้มั้ย อ้อ... แล้วเล่มของใหม่ สุคนธวา ฉบับดังยังมีเหลือบ้างไหม เล่มเก่าก็ได้ เราจะรับต่อ ขอบพระคุณครับ นักรบ โอ้โฮ... ถามหาเล่มของ ใหม่ สุคนธวา แสดงว่าเป็น แฟนรุ่นเก๋าเลยสิครับ เล่มนั้น คือตำนานไปแล้วครับ ขนาด กองบรรณาธิการยังเหลือแค่ เล่มตัวอย่างเล่มเดียวเท่านั้น ส่วนข้อเสนอแนะที่อยากให้ ลิสต์ดาราคนดังมาใส่บิกินี่ ผมขอตอบเลยครับ ว่า FHM น่ะพร้อมอยู่แล้ว แต่เกรงว่า พวกเธอจะยังไม่พร้อมน่ะสิ FHM’s Comment on Fanpage เล่มที่แล้วถือเป็น Talk of the town กับการจัดหนักของ ‘อุ้ม ลักขณา’ ผมต้องขอขอบคุณทั้ง 3,291 ไลค์ และอีก 114 คำแนะนำติชม รวมทั้งจำนวนคนที่เห็นโพสต์ อีก 79,488 แถมท้ายด้วยอีก 96 แชร์ มากก็เถอะอารมณ์ประมาณ ซื้อหนังสือโป๊ครั้งแรกยังไงยังงั้น แต่พอได้อ่านเนื้อหาข้างใน บอกได้คำเดียวเลยว่าโดนใจ สุดๆ จนเป็นแฟนติดตาม ผลงานมาจนถึงทุกวันนี้เลยครับ เกือบทั้งเล่ม ทีหลังไม่ต้อง อายครับ ยืดอกพก FHM ติดตัวไปเลย ฮ่าฮ่าฮ่า แล้วก็ต้องขอขอบคุณ ที่อุดหนุนและติดตามกันมา จนถึงทุกวันนี้นะครับ ยังไงก็ zos civil อยากให้คุณ Zos Civil อยู่ จะไปอายทำไมครับ ในเมื่อ ฉลองครบรอบ 10 ปีช่วง มันไม่ ใช่นิตยสารโป๊ซะหน่อย กลางปีนี้กันด้วยนะครับ... มีเรื่องอ่านอันเป็นสาระอยู่ งานนี้จัดหนักและจัดเต็ม! LETTER OF THE MONTH GETS รีบร่อนจดหมายหรืออีเมลมาหาเราที่ fhm@inspire.co.th ด่วน! เพราะถ้าฉบับไหนได้เป็น Letter of the month รับไปเลย บัตรห้องพัก ‘ซูพีเรีย รูม’ สำหรับ 2 ท่าน จากโรงแรม La Vie En Rose จังหวัดเชียงราย 1 คืน มูลค่า 2,950 บาทฟรีทันที! (ติดต่อรับ รางวัลภายใน 1 เดือนหลังจาก นิตยสารวางแผงที่ 02-508-8113 มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์) เธอคนนี้ส่งรูปมาให้เรา พิจารณาสำหรับการถ่าย คอลัมน์ Real Girl หนุ่มๆ FHM คิดว่าเราควรจะ เรียกเธอมาถ่ายไหมครับ ส่งความเห็นมาที่ fhm@ inspire.co.th เลยครับ ถ้ามีคนอยากเห็นเธอเซ็กซี่ เร็วๆ นี้ ได้ยลโฉมกันแน่ 14 FHM WorldMags.net

เรือง : ปุ่มปุ๊ม ภาพ : จีบัน WorldMags.net PLANET WOMEN ดาร์ลิ่ง 19 ปี DJ.Met 107 หื่มกามค่ะ อย่างน้อยเค้าก็ ทำการบ้านเสร็จ มาดูกันว่าสาวๆ จะเลือกอะไรระหว่างแฟน ‘ติดหนังโป๊’ ไม่ยอม ทำการบ้านกับแฟน ‘หื่นกาม’ ทำการบ้านได้ทุกเวลา? แพตตี้ 21 ปี - นักแสดง ติดหนังโป๊ดีกว่าค่ะ อย่ามาติด หนูเลย น้ำผึ้ง 22 ปี นักศึกษา หนังโป๊ค่ะ อย่างน้อยก็ สบายใจว่า เค้าไม่ติดอ่าง หวาน 22 ปี - ธุรกิจส่วนตัว หืนกามดีกว่าค่ะ ให้ยงกับเรา ่ ุ่ ดีกว่ามัวดูหนังโป๊เนอะ จิ๊บ 25 ปี ธุรกิจส่วนตัว หนังโป๊ค่ะ อีกอันมันดู เยอะเกินไปอะ บิว 24 ปี - Sale อัง 24 ปี - ผู้ประกาศ ข่าวบันเทิง หื่นกามค่ะ จะได้มีกิจกรรมทำร่วมกัน เนย 25 ปี - ธุรกิจ ส่วนตัว ขอแบบไม่หื่นเกินไป แต่ขยันทำการบ้านค่ะ ตูน 22 ปี - นักศึกษา หนังโป๊ดีกว่าค่ะ อยากดูว่า เค้าทำอะไร ลีลาเป็นยังไง ไม่ชอบสักอย่างเลยค่ะ ขอเดินทางสายกลางได้ป่ะ จ๋า 21 ปี - นักศึกษา หนังโป๊ค่ะ เรื่องนั้นถ้ามาก WorldMags.net เกินไปเดี๋ยวมันเหนื่อย

WorldMags.net 16 FHM WorldMags.net

WorldMags.net month Student of the เรื่อง : ชานม ภาพ : ตวัน ระพิพงษ์, ผู้ช่วยช่างภาพ : ธงชัย ทองเพชร, สไตลิสต์ : รุ่งกานต์ แสงสวัสดิ์, เสื้อผ้า : K-CHIC : 3fl. Soi 7 Platinum 089-777-6448, White Closet : Platinum 4fl. Soi8 www.whitecloset.com, The Cat Sexy Shop : City Complex Zone 3 1fl. 085-075-3780 ขอขอบคุณสถานที่ : De Rum Bar & Restaurant พระรามเก้า ซ.13 โทร.081-692-1692, 089-168-3444 SUPHANARAT สถาบัน FHM ขอแนะนำ ‘มิรันตี สุพรรณรัตน์’ หรือ ‘น้องปลา’ ที่พร้อมจะแหวกว่ายเข้าไปใน ทุกอณูหัวใจของหนุ่มๆ แถมเธอยังบอกเราอย่าง เต็มปากเต็มคำอีกว่า... ผู้ชายไทยน่ะหน้าหม้อ! WorldMags.net FHM 17

WorldMags.net “ไม่ ได้หน้าหม้อ หรือชอบหยอด เหมือนผู้ชายไทย” ชื่อ ‘มิรันตี’ เพราะจัง... แปลว่าอะไรอะ? เป็นภาษาบาลีค่ะ แปลว่าดอกดาวเรือง ที่เอาไว้ไหว้ในพิธีอิสลาม แต่ปลาไม่ได้เป็น มุสลิมนะคะ พอดีคุณแม่ชอบ คุณบอกว่าไม่เคยถ่ายแมกกาซีนมา ก่อนเลย? ปกติปลารับทำพริตตี้ค่ะ นิตยสารนี่ ไม่เคยเลย นี่เป็นครั้งแรก แล้วทำไมตัดสินใจประเดิมถ่ายแบบ ครั้งแรกกับ FHM เลยล่ะ? มีเพื่อนแนะนำมา ปลาก็เลยส่งรูปแล้ว ลองมาแคสติ้งดู แล้วถ่ายครั้งนี้ก็ไม่ได้ โป๊มาก แค่เซ็กซี่นิดหน่อย แสดงว่าต้องมั่นใจในความเซ็กซี่ ของตัวเอง? ไม่ (หัวเราะ) ไม่เลย แต่ก็ลองถ่าย ดูค่ะ ในชีวิตประจำวันคุณใส่เสื้อผ้า แบบไหน? ถ้าเป็นตอนกลางวันก็จะ ออกแนวน่ารักๆ ธรรมดา แต่ถ้าตกกลางคืน เวลาไป เที่ยวก็มีเปรี้ยวๆ เซ็กซี่บ้าง มีชุดแนวเซ็กซี่อยู่ ในตู้ เสื้อผ้าบ้างไหม? ก็เยอะอยู่ (หัวเราะ) เที่ยวเก่งล่ะสิ? ถ้าปิดเทอมก็จะเที่ยวบ่อยหน่อย แต่ถ้า เปิดเทอมก็ไม่ค่อยได้เที่ยวแล้ว สมมุติว่าในตู้เสื้อผ้ามีอยู่ 100 ชุด จะมีเสื้อผ้าเซ็กซี่ๆ อยู่สักกี่ตัว? ประมาณ 70 ชุด (หัวเราะ) ใช่ย่อยนะเรา... แล้วอย่างตอนเดินห้าง เที่ยวต่าง-จังหวัด จะแต่งตัวแบบไหน? เสื้อกล้าม สายเดี่ยว นี่เค้าเรียกว่า เซ็กซี่ป่ะล่ะพี่ แล้วคิดว่าตัวเองใส่แล้วเซ็กซี่ป่ะล่ะ? ก็น่าจะนิดนึง (หัวเราะ) อั๊ยย่ะ! ถามตรงๆ เลยดีกว่า... คุณเคย ใส่จสตริงออกไปข้างนอกบ้างหรือเปล่า? ี โห... ไม่เคย (หัวเราะ) ยังไม่เคยใส่ ไม่มี 18 FHM WorldMags.net

WorldMags.net WorldMags.net FHM 19

WorldMags.net ติดตู้เสื้อผ้าด้วย แหม... นึกภาพคุณใส่ ไม่ออกเลย ไม่เอาอะพี่ มันหวิวๆ (หัวเราะ) ดูลุคคุณออกแนวน่ารักใสๆ จริงๆ แล้ว มันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า? เวลาไปเที่ยวหนุ่มๆ มักจะบอกว่าปลา ออกแนวเปรี้ยวๆ นะ คิดว่าทำไมชายหนุ่มถึงมองปลา ในลักษณะนั้น? ด้วยหุ่นด้วยมั้ง แต่ปลาชอบขา ของตัวเองนะ ขาเรียวยาวดี (ยิ้ม) น่ารักแบบนี้คนจีบตรึมเลยสิ? (หัวเราะ) ก็มีบ้าง มีมาเรื่อยๆ แต่ปลา ไม่คุยทุกคนนะ ปลาชอบให้เพื่อนช่วย สแกนก่อน ถ้าทุกอย่างโอเคผ่าน ค่อยคุย อ้าว! เชือเพือนมากกว่าเชือตัวเองเหรอ? ่ ่ ่ คือเวลาเดินสวนกับผู้ชาย ถ้าเกิดมอง แล้วปลาไม่ชอบก็คือไม่ชอบ แต่ส่วนใหญ่ ที่ได้คุยก็คือมีเพื่อนติดต่อให้ซะมากกว่า เคยมีมารุมจีบคุณพร้อมๆ กันบ้างไหม? เคยนะ ประมาณ 7 คนอะ แต่ปลา จะไม่เป็นฝ่ายโทรหาเขาก่อนนะ สมมุติว่า ปลาคุยกับคนหนึ่งอยู่ ถ้ามีอีกคนโทรมา ปลาก็ไม่รับ สักพักเราค่อยขอวาง... อะไร ประมาณเนี้ยค่ะ (หัวเราะ) แต่ตอนนี้ไม่มี คุยเลย เพิ่งเลิกกับแฟนไป 2-3 เดือน เฮิร์ตป่ะ? ก็เศร้านะ แต่ปลาทำตัวเองน่ะ... มีกิ๊กล่ะสิ? คือเค้าเป็นคนเอาแต่ใจ อารมณ์ร้อน ปลาก็ตามใจเค้าหมด แล้วพอวันหนึ่งก็มี ผู้ชายอีกคนเข้ามา ซึ่งดีกับเรา ตอนแรกก็ กะว่าจะจับปลาสองมืออะแหละ (หัวเราะ) แล้วยังไงต่อ? จู่ๆ รถไฟก็มาชนกัน (หัวเราะ) ตอนนี้ก็เลยโสดสนิท ถ้าหนุ่ม FHM จะขอสมัครจีบคุณ เพิ่มอีกคนจะโอเคหรือเปล่า? ก็ได้นะ... แต่จะชอบหรือไม่ ชอบก็ต้องว่ากันอีกที แต่หนุมๆ ่ FHM ต้องเจ้าชูแน่ๆ เพราะว่า ้ ได้เจอผูหญิงสวยๆ เซ็กซีๆ เยอะ ้ ่ แต่ปลาไม่ชอบผู้ชายเจ้าชู้น่ะสิ รูมาว่าคุณเรียนคณะศิลปศาสตร์ ้ เอกภาษาอังกฤษ... แสดงว่าส ปีกอิงลิชคุยกับหนุ่มๆ ต่างชาติ สบายเลยใช่ ไหม? ก็พอสื่อสารได้ ฟังรู้เรื่อง แต่ปลา ยังโต้ตอบกับเค้าไม่ได้เยอะเท่าไหร่ เคยมีหนุ่มๆ ชาวต่างชาติเข้ามาจีบ บ้างหรือเปล่า? 20 FHM WorldMags.net

WorldMags.net “ตอนแรกก็กะว่าจะ จับปลาสองมืออะแหละ จู่ๆ รถไฟก็มาชนกัน” เคยมีหนุ่มออสเตรเลียมาจีบ ซึ่งวิธีการ จะแตกต่างจากคนไทยนะ ฝรั่งเค้าจะเข้า มาชมตรงๆ ถามไถ่สารทุกข์สุขดิบ ไม่ได้ หน้าหม้อหรือชอบหยอดเหมือนผู้ชายไทย อ้างแต่หนุ่มไทยขี้หยอด... หรือคุณ ไม่เคยหยอดหนุ่มๆ เลย? ก็หยอด (หัวเราะ) เดาไม่เคยจะผิด!!! ก็อย่างสมมุติมีคนโทรมาหา ปลาก็ชอบ พูดว่า ‘ทำไม... คิดถึงเหรอ?’ แต่คุณก็จะแวบหายไป? มารับก็ขึ้นรถสิ (หัวเราะ) ดีเลย คุณเล่นดนตรี ไทยได้ด้วย? ปลาเล่นขิมค่ะ เล่นตั้งแต่ตอนเด็กๆ แล้ว ตอนนี้ไม่ค่อยได้เล่นละ เคยสนใจจะ ‘ตีฉิ่ง’ บ้างป่ะ? (หัวเราะ) ไม่ชอบอะ ปลาก็มองแค่ว่า น่ารักดี แต่พอมาคุยจริงๆ มันก็ไม่ใช่ สมมุติว่าในอนาคตมีโอกาสได้จูบ กับผู้หญิงล่ะ? ไม่รู้เหมือนกันนะ แต่ปลาเคยแอบคิด ว่าอยากมีแฟนเป็นทอม เพราะผู้ชายมันหน้าหม้อ? ใช่! ผู้ชายมันไม่ดี ก็มีคุยกับทอม มี ทอมมาจีบบ้าง แต่ก็ไม่ได้คบกัน ความรูสกของการจูบผูหญิง ้ึ ้ มันต่างจากจูบกับผูชายมากป่ะ? ้ ก็น่าจะมากอยู่นะ แสดงว่าเคยจูบกะผู้ชายแล้ว? แหม... มันก็ต้อง... ใช่มะ ไปไม่เป็น เลย (หัวเราะ) แซวเล่นน่า! แล้วคุณชอบการจูบแบบ ‘เร่าร้อน’ หรือ ‘อ่อนโยน’ มากกว่ากัน? อ่อนโยนๆ มันดูนุ่มนวล ไม่ชอบแบบร้อนแรง ถ้าแฟนคุณคนต่อไปดันเต็มไปด้วยความ เร่าร้อนล่ะ? WorldMags.net ก็คงค่อยๆ บอกเค้าว่าเราไม่ชอบ แต่ช็อตแรกถ้าเค้ามาเต็มก็คงปล่อย ไปก่อนแหละ (หัวเราะ) FHM FHM 21

WorldMags.net WHO THE HELL ARE YOU? ไม่ ใช่รูปถ่ายติดวิญญาณที่เห็นแล้วจะต้องช็อค... แต่เอาเป็นว่ามาช่วยกันดูหน่อยดีกว่า ว่าไอ้ที่อยู่ ในรูปมันคืออะไร??? w โธ่...เจ๊!! เมื่อมองจากภาพเราคาด ว่าน่าจะเป็นฤดูหนาวทาง ภาคเหนือแน่ๆ และก็ไม่รู้ว่า เจ้าสองคนมาในสไตล์ไหน เหมือนกัน แล้วก็ไม่รู้อีก เหมือนกันว่าเจ๊ที่กำลัง ดูดอมยิ้มอยู่ด้านหลังซะ กลางเฟรมน่ะใครเหรอ? โธ่... คนเค้ากำลังหล่อๆ อยู่ เจ๊โผล่มาทำไมเนี่ย! ใครผิด? เข้าใจว่าไม่ว่าใครก็ตามที่ได้แวะ ‘เพลินวาน’ จะต้องขอชักภาพร่วมกับ ป้ายดังกล่าว แต่กับภาพนี้เราไม่แน่ใจว่าใครกันแน่ที่ ‘ผิดเวย์’ ระหว่าง น้องแว่นดำที่ยืนเดี่ยวๆ โพสต์ท่าอยู่คนเดียว กับกลุ่มครอบครัวที่แอ๊กชั่น กันสุดฤทธิ์อยู่ข้างๆ เอาเป็นว่าเชิญคุณพิจารณากันเอาเองแล้วกัน ไต่ถัง ดับเบิ้ล ‘แอ๊บ’ ในขณะที่คุณน้องเสื้อ กันหนาวสีชมพูกำลังตั้งท่า ปา

Add a comment

Related presentations

Related pages

Yardthip Rajpal FHM Thailand January 2013 - Clothing ...

Lanna Hiranyalekha Numero Thailand January 2013. Thai socialite Lanna Hiranyalekha photographed by Surat Jariyawatanawijit for the cover shoot of the ...
Read more

FHM Thailand - January 2013 - Online Movie Clips Video ...

FHM Thailand - January 2013 Thai | 184 pages | PDF | 92 Mb FHM (For Him Magazine) is the world's leading magazine for men brand, published in over 20 ...
Read more

FHM Thailand : For Him Magazine นิตยสารเอฟเอชเอ็มประเทศไทย ...

Date: 2013-10-10 14:49:43 View: 40,107; video. ... FHM Thailand. สงวนลิขสิทธิ์ ©2559 SIAM SPORT DIGITAL MEDIA CO.,LTD.
Read more

Yardthip Rajpal - FHM (Thailand) Magazine (January 2013 ...

Get your daily fix of the hottest celebrity photos on red carpet, in bikini, on vacation and fashion photos from the red carpet, awards shows ...
Read more

Yardthip Rajpal - FHM Thailand 2013 -13 - GotCeleb

Yardthip Rajpal - FHM Thailand 2013 -13 - Posted on December 28, 2012
Read more

Yardthip Rajpal FHM Thailand 4 - Clothing, Makeup & Beauty ...

Yardthip Rajpal FHM Thailand January 2013. Thai model, actress and singer Yardthip Rajpal is the cover star of the men's magazine FHM Thailand for their ...
Read more

Marian Rivera Cover Girl of FHM Thailand for January 2014 ...

Kapuso actress Marian Rivera graces the cover of FHM Thailand for the January 2014 issue of the magazine, one of Thailand’s most popular men’s magazine ...
Read more

FHM

FHM Girls; News; Style; Health & Fitness; How-To; Bauer Xcel Media. Privacy Policy / Your California Privacy Rights; Terms of Use; Contact Us ...
Read more