Fhm thailand august 2013

50 %
50 %
Information about Fhm thailand august 2013
Entertainment

Published on February 27, 2014

Author: cisseguy

Source: slideshare.net

Description

FHM Thailand : For Him Magazine นิตยสารเอฟเอชเอ็มประเทศไทย นิตยสารสำหรับผู้ชายขายดีอันดับ 1 ของประเทศ

THAI ONLINE EDITION | 8/2013 www.fhm.in.th

56 FHM

WELCOME INSPIRE ENTERTAINMENT Co., Ltd. 115/66 Soi Ramintra 40, Ramintra RD., Nuanchan, Bung-Kum, Bangkok, 10230 THAILAND. Editorial tel : (662) 508 8100, Fax : (662) 508 8117, e-mail : fhm@inspire.co.th, Advertising fax : (662) 508 8144 FHM TEAM Editorial Advisor : ยอดชาย ขันธชวนะ Editor : จักรพัชร บูรณะบุตร Lifestyles Editor : อธิษาน มีแสง Senior Writer : อภิศกดิ์ เจือจาน ั Writer : ชานนท์ บุญญศิริ Editorial Assistant : ฤดีวรรณ เตชะสา EDITOR’S LETTER AUGUST 2013 ART เป็นยังไงกันบ้างกับความเปลียนแปลงของ FHM อาจจะดูแปลกตาไปบ้างแต่กคง ่ ็ ไม่ถงกับแปลกใจใช่ไหมครับ? เราได้มการปรับแต่งโมดิฟายรูปแบบเลย์เอาต์ตางๆ ึ ี ่ ในหลายๆ คอลัมน์ให้ตางออกไป และจากการลงความเห็นของทีมงานเราได้มการ ่ ี เสริมเติมคอลัมน์ใหม่ๆ เข้าไป ถอดคอลัมน์เก่าๆ ออกมา สลับสับเปลียนเพือให้ ่ ่ เกิดความลงตัวมากขึน ้ ทีเ่ ห็นได้ชดเจนในการเพิมเนือหาอันเป็นประโยชน์แก่หนุมๆ ก็ได้แก่ FHM Taste ั ่ ้ ่ คอลัมน์ทวาด้วยเรืองอาหาร เครืองดืม สถานทีเ่ จ๋งๆ ทีนาอภิรมย์และรสนิยมต่างๆ ี่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ อย่างเมือเล่มทีแล้วเราก็ได้สรรหาเอาเรืองราวของ ‘Martini’ เครืองดืมแสนวิเศษ ่ ่ ่ ่ ่ อีกชนิดหนึงบนโลกใบนีมาให้ได้อานกัน ส่วนเล่มนีผมและทีมงานก็ได้สรรหาเอา ่ ้ ่ ้ เรืองราวของ ‘อาหารเช้า’ มือส�ำคัญทีสดของวันมาน�ำเสนอ และรับรองว่ามันมี ่ ้ ่ ุ อะไรทีมากกว่าการเป็นอาหารมือหนึงของคนเราเลยล่ะครับ ่ ้ ่ นันก็เป็นตัวอย่างของคอลัมน์ที่ FHM ซึงก้าวเข้าสูปที่ 11 น�ำมาให้กบทุกคน ่ ่ ่ ี ั นอกเหนือจากนีกอย่างเช่น Unzipped ความเซ็กซีทวาด้วย ‘การเปิดซิง’ ของ ้ ็ ่ ี่ ่ สาวๆ ทียงไม่เคย ‘ถ่ายแบบ’ เซ็กซีทไหนมาก่อน แต่พวกเธอกลับมาให้เราปลด ่ ั ่ ี่ กระดุมเสือเผยความอวบอิมให้ได้เห็นเป็นครังแรกในชีวต ลองพลิกไปดูความ ้ ่ ้ ิ ขาวๆ เนียนๆ กันได้นบตังแต่บดนีเ้ ป็นต้นไป ั ้ ั เอาเป็นว่าไปสร้างความเพลิดเพลินทางสายตากันได้แล้วล่ะครับ อ้อ... แล้วก็ อย่าลืมไปชืนชมความร้อนแรงของสาวฮอตสุดเซ็กซีอนดับหนึงของเมืองไทย ่ ่ ั ่ ‘ปู-ไปรยา’ เจ้าของต�ำแหน่ง Sexiest women in thailand 2013 กันให้เต็มตา นะครับ ครังนีเ้ ธอจัดเต็มมากกว่าครังใดๆ ครับ ้ ้ ถึงแม้ในรูปเล่มแบบกระดาษปกติจะมีการเปลียนแปลง แต่สำหรับ ่ � E-Magazine ก็ยงคงไหลลืนต่อไปแบบไม่สะดุด รูดปรืด รูดปรืด ดูกนให้ ั ่ ๊ ๊ ั ตาแฉะเหมือนเดิมครับ Art Director : เชฏฐ์ สุจระพงษ์ ิ Senior Image Composer : จักรกริช ชีวะปัญญา Senior Graphic Designer : กีรพัฒน์ มณีสาร Graphic Designer : จารุวตร โภไคธเนศ ั Graphic Designer : ชัยวัฒน์ แซ่คู Graphic Designer : คุณพัฒน์ แสงเงิน WEBSITE Senior Webmaster : กฤษดา เครือวัลย์ Webmaster : ภาสพงศ์ สว่างเนตร Webmaster : จรัญญา ทองมีเพชร Webmaster : ชัชชภร พูลทรัพย์ Senior Web Programmer : ธนรัตน์ วงษ์ศรี Web Programmer : ชนวีร์ สัมภวมานะ Senior Web Designer : นครินทร์ แตงทิพย์ FASHION Fashion Editor : อรรถพล พงศ์พลสุข ู Stylist Supervisor : ชัญชญาฐิตต์ จันทร์นอย ้ Stylist : รุงกานต์ แสงสวัสดิ์ ่ Stylist Assistant : รอยล อุทธโยธา Scout & Stylist-Coordinator : กิรณา บูรณวนิช Fashion Editor Assistant : ตฤณ ณีศะนันท์ THANKS THIS ISSUE คุณอมรเทพ สุขทิพรัตน์, คุณสิทธิโชค นันท์ศรวรรณ, คุณอนรรฆ สังขพันธ์, ิิ คุณนารีรตน์ ปฐมกสิวฒนา, คุณจิระศักดิ์ อิทธิชยพิมล, คุณนิดา สุวจตร, ั ั ั ิิ คุณอนงค์ จึงสถาปัตย์ชย, คุณสืบฉาย จิรชัยกิตติ, คุณทวีวฒน์ บรรยงบุญฤทธิ,์ ั ั คุณตวัน ระพิพงษ์, คุณปิโยรส หลักค�ำ, คุณธีรยุทธ เยนา, คุณศิรวรรณ กุลวงศ์วาณิชย์, ิ คุณวัทธิกร ปริโยธร, คุณกาซาลอง ค�ำจริง, ปุณฑริกา วาจาวุทธ ADVISORS คุณไชยทัศน์ เตชะไพบูลย์, คุณระวิ โหลทอง, คุณวิลกษณ์ โหลทอง, ั คุณวรรคสร โหลทอง,คุณพงษ์ศกดิ์ ผลอนันต์, คุณมานิต ลือประไพ, คุณวิฑร นิรนตราย, ั ู ั คุณจรูญ วินชชา, คุณประพันธ์ อัศวอารี, คุณอัญชลี ธีระสิทธุ,์ คุณสุภา หงษ์ทอง, ิ คุณพงษ์ศกดิ์ รักตพงศ์ไพศาล,คุณพูลพิพฒน์ อังยุรกล, คุณฉัตรชัย วรดิลก, ั ั ี ุ คุณนันทสิทธิ์ แจ่มสมบูรณ์, คุณนิรติ กรุสวนสมบัต,ิ คุณเสก ตันจ�ำรัส ุ INSPIRE ENTERTAINMENT CO.,LTD. C.F.O : คุณสานิต บูรณวิทยานนท์ Executive Director : คุณวรรคสร โหลทอง Executive Director : คุณรณฤทธิ์ ซือวาจา ่ Executive Director : คุณก้องเกียรติ เหวียนระวี Executive Director : คุณฐิตยา อัตถากร ADVERTISING Advertising Director : คุณอัมรา ธิตธรรมรักษา ิ Advertising Manager : คุณสุชาดา อุชชิน Advertising Executive Supervisor : คุณขนิษฐา เทียนสว่าง Advertising Executive Supervisor : คุณปารดา ขจรวรงค์เดช Advertising Executive Supervisor : คุณฐิตรตน์ สุววรณเวส ิั Advertising Executive : คุณนาตยา ชมราศรี Sale-Coordinator : คุณฉัตรมาลีกา อรชร จักรพัชร บูรณะบุตร EDITOR MARKETING AND PR Marketing Supervisor : คุณนิศาชล ธะนะวัฑฒะโก PR Manager : คุณธิดารัตน์ บุญสมบัติ CIRCULATION / DISTRIBUTION Director : คุณมานิตย์ ลือประไพ Manager : คุณเสน่ห์ แย้มกลิน ่ Production Manager : คุณมณีรตน์ โตเจริญ ั Traffic & Production Co : คุณอรรถอรองค์ คงเทพ FHM INTERNATIONAL NETWORK International Director - Simon Greves Head of International Content - Anouska Christy International Content Executive - Ellie Bond INTERNATIONAL EDITORS www. .in.th FHM China – Jacky Jin, FHM Czech Republic – Dalibor Demel, FHM France – Laurent Giraud, FHM Germany – Markus Boden, FHM Holland – Sander Kersten, FHM India – Kabeer Sharma, FHM Indonesia – Richard Sam Bera, FHM Latvia – Sandris Metuzals, FHM Malaysia – Rajesh Taluar, FHM Norway – Martin Thronsen,FHM Philippines – Allan Madrilejos, FHM Romania – Paul Breazu, FHM Russia – Slava Rovner, FHM Singapore – David Fuhrmann Lim, FHM Slovenia – Uros Majcenovic, FHM South Africa – Hagen Engler,FHM Spain – Rafael Benitez, FHM Taiwan – Saffron Lee, FHM Turkey – Berk Iybar ,FHM UK – Joe Barnes Thailand FHM published by INSPIRE ENTERTAINMENT CO.,LTD. under licensed from Bauer Consumer Media Ltd. l Colour Separation: 71 INTERSCAN CO.,LTD. l Printing : SIAM PRINT CO.,LTD. l Distribution: SIAM SPORT SYNDICATE PUBLIC CO., LTD. l Copy Right: Nothing in this magazine may be reproduces in the whole or part without the written permission of the publishers. We cannot accept responsibility or unsolicited manuscripts and photographs or of material lost or damages in the post. FHM 3

con tents 0 8 / 1 3 co ntents 36 32 16 FHM L GIR filter 9 เรื่องราวที่น่าสนใจที่สุดส�ำหรับเดือนนี้ และเป็นสิ่งที่คุณไม่ควรพลาดโดยเด็ดขาด! 12 MACHINE: ASTON MARTIN V12 VANTAGE S ทรงพลัง สวยล�้ำ แถมยังเต็มไปด้วยจิตวิญญาณของ แวนเทจ นี่คือความใฝ่ฝันชิ้นใหม่ของชายทั่วโลก 16 FIRECRACKER: JENNIFER IRENE GONZALES นางแบบสาวเชื้อสายหมวย-เม็กซิกัน เจนนิเฟอร์ ไอรีน กอนซาเลซ ส่วนผสมที่ลงตัวของ ความเป็นสาวเซ็กซี่และมีกึ๋น 22 MOVIE: 2 GUNS หนังคู่หูต�ำรวจเหล็กที่คุณไม่ควรพลาด MORTAL INSTRUMENTS : CITY OF BONES ไล่ล่าปีศาจร้ายในหนังแฟนตาซีผจญภัยฟอร์มยักษ์ 86 28 SPORT: PREMIER LEAGUE 2013-14 SEASONS PREVIEW พรีเมียร์ลก อังกฤษ ฤดูกาล ี 2013-14 รูดม่านเปิดฉาก ‘นัดแรก’ อย่างเป็นทางการ ไปดูกนว่ามีอะไรใหม่ๆ ในปีนบาง ั ี้ ้ 31 APP: CAMME แอพถ่ายรูปที่ช่วยให้คุณตั้งกล้อง ไว้เฉยๆ แล้วสั่งลั่นชัตเตอร์ได้จากระยะไกล 32 DREAMGIRL: DJ. ROXY JUNE ดีเจ.สาวดีกรีแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ Spy แวะมา แนะน�ำตัวให้คุณรู้จักกันถึงที่ 34 GAME: TOM CLANCY’S SPLINTER CELL: BLACKLIST ปฏิบัติการลอบเร้นครั้งใหม่ของลุงแซม หลังจากเรื่องราวในภาค Conviction ครึ่งปี โดยอเมริกาตกเป็นเป้าหมายหลักของการก่อการร้าย จากกลุ่มที่เรียกตัวเองว่า Engineers ์ 26 MUSIC: BABY DON’T STOP : THAITANIUM 36 CONCERT: SONIC BANG มหกรรมคอนเสิรต ครังยิงใหญ่ทสดบนผืนแผ่นดินไทย งานทีรวมรวมเอา ้ ่ ี่ ุ ่ ซิงเกิ้ลใหม่ของไทยเทเนี่ยมกับแขกรับเชิญ “ลิเดีย” ศิลปินเบอร์ตนๆ ของโลกไว้บนเวทีคอนเสิรตเดียวกัน และ ้ ์ SOUTHSIDE ครังนีถาคุณพลาดละก็ จะถือว่าน่าเสียดายทีสดในรอบปี ้ ้้ ุ่ สองจอมป่วนกับเพลงใหม่ “แรงส์..อ่ะ” 4 FHM 12 26

cont ents 0 8 / 1 3 contents ING INCOM L GIR 48 59 ETC. PLANET WOMEN, WHO THE HELL are you, QUOTE-UNQUOTE, MONTHLY PLAN, X-THINGS, HOW TO, FHM FACT, JOKE : เรื่องแปลกๆ จากทุกมุมโลก ประสบการณ์หนุ่มโสด สาวแสบ... นี่แค่ของเรียกน�ำย่อย ยังมีที่เด็ดๆ ้ อีกเพียบเลย! 40 INCOMING GIRL: MIWAKO KAKEI กราเวียร์ไอดอลจากแดนอาทิตย์อุทัย เห็นหุ่นตั้บๆ แบบนี้ทำ�ให้เรานึกอยากหยิบตะเกียบคีบเธอเข้าปาก! 48 STUDENT OF THE MONTH: WISANSAYA PAKASUPAKUL ใครมีรอยสักเตรียม ตัวให้ดเี พราะ ‘ฟ้า-วิศลย์ศยา ภคศุภกุล’ สาวตาหวาน ั แอบกระซิบเราว่าเธอชอบหนุมสไตล์นแบบสุดหัวใจ ่ ี้ 58 FHM FACT: SPACE บนอวกาศอันไกลโพ้น ยังมีเรื่องประหลาดๆ ที่น่ารู้อีกตั้งแยะ 59 X-THINGS: 10 THINGS YOU ALWAYS TALK ABOUT IN DRINKING PARTY 10 หัวข้อ สนทนาในวงเหล้าที่เราเชื่อว่า คุณน่าจะเคยพูด! 60 UNZIPPED: SOMJEED - THUNYAPORN PAROBMARK น้องส้มจี๊ดผู้นี้ไม่เคยถ่ายเซ็กซี่มาก่อน แต่ก็ไม่มีอาการตื่นเต้นให้เห็นแม้แต่น้อย 40 FHM 5

contents 0 8 / 1 3 FHM MAIN 64 COVER GIRL: PRAYA LUNDBERG ปู ไปรยา ผูหญิงทีเ่ ซ็กซีทสดในประเทศไทยประจ�ำปี ้ ่ ี่ ุ 2013 จากการเทคะแนนโหวตของผูอาน FHM ้่ 76 FEATURE: FHM 10 TH & 100 SEXIEST รวมภาพบรรยากาศงานฉลองครบรอบ 10 ปี FHM และงานประกาศผลสาวเซ็กซี่แห่งปี 86 GIRL: MILLIE MACKINTOSH ใครที่ชื่นชอบฝรั่งสาวตาน�้ำข้าวผิวขาวๆ หุ่นตั้บๆ เราขอแนะน�ำให้รู้จักกับเธอคนนี้ ผู้มีความสุข กับการเปลื้องผ้าต่อหน้าผู้ชายทั่วโลก! 92 FEATURE: AUTO SALON & D1 2013 กิจกรรมในฝันของเหล่าผู้ชายรักรถทั่วเมืองไทย กับงานออโตซาลอนที่เพิ่งผ่านพ้นไปหมาดๆ และการแข่งขันรถดริฟท์ที่มันเต็มสูบสุดๆ 112 GIRL: BARBORA SKODOVA สาวเช็กหุ่นสะบึมคนนี้ เธอชอบเรียนหนังสือพอๆ กับ การท�ำอาชีพนางแบบเลยทีเดียว 118 dr. love: BODY SUSHI เจ้าจอมหื่นจะพาพวกเราไปชิมซูชิบนตัวสาวๆ! 122 FHM TASTE: THE BREAKFAST CLUB FHM พาคุณไปรู้เรื่องเกี่ยวกับมื้อเช้าของผู้คนทั่วโลก อาหารมื้อที่ส�ำคัญที่สุดของมนุษย์ในแต่ละวัน 118 COVER L GIR 64 6 FHM 122

cont ents 0 8 / 1 3 contents 150 142 EX- L GIR D EN FRI 139 TALK ABOUT SEX 130 HOT DATES ON THE SOFA: โซฟาแดงเดือนนี้ มี 4 สาวมาเปิดอกคุยเช่นเคย... พวกเธอจะมาบอกว่าอะไรในตัว ‘เขา’ ที่นึกถึงแล้ว ทำ�ให้เกิดอารมณ์พุ่งปรี๊ด! 135 SHE WANTS TO TELL YOU: ดีเจ.ต้นหอม ขอเฉลยความลับในใจสาวๆ ว่าเธอมีวธี ิ ดูยงไงทีจะตัดสินว่า “คุณคือผูชายเจ้าชู”! ั ่ ้ ้ 136 SEX FEATURE I : MYTHS ABOUT SEX สารพัดเรื่อง ‘ว่ากันว่า’ ทั้งที่เพื่อนบอก เคยอ่านเจอ หรือคิดไปเองเกี่ยวกับเรื่องติดเรทเอ็กซ์ เรื่องไหน ที่จะมั่ว เรื่องไหนที่จะชัวร์ ไปดูกัน 139 MISS X SEX EXPERT: ไขปัญหากลุ้มใจเรื่องใคร่ๆ ปนคาวๆ โดยกูรูสาว พราวเสน่ห์ของเรา 140 PILLOW TALK: สารพัด ‘สิ่ง’ ที่ท�ำให้เรื่องบนเตียง ของคุณและคู่รักเร้าใจและลื่นไหลสุดๆ 142 EX-GIRLFRIEND TUNED UP: MOOKI – TANYAPORN HEEBKAEW สาวคนนี้มีแฟนมาแล้ว 7 คน แถมยัง ยอมรับกับเราว่าเป็นสาวเจ้าชู้ตัวแม่ แต่เธอ สเปกไม่เยอะ ขอเข้มๆ คิ้วดกๆ ตาคมๆ ไม่ตี๋ และก็ขอให้ดีกับผู้หญิงแค่นั้นเอง! 130 149 SEX RELATIONSHIP: Sex เป็นเรื่องที่คน พูดถึงน้อย และเห็นว่าเป็น ความน่าละอายในชีวิตคู่ แต่จริงๆ แล้วสาเหตุของการ เลิกราจ�ำนวนมากมาจากเรื่อง sex นี่เอง! 150 SEX FEATURE II : BIG SISTER, I’M YOURS! ถ้าคุณอยาก หม�่ำโคแก่ นี่คือวิธี ตะล่อมให้คุณมีสิทธิ์ กลายเป็นหญ้าอ่อนให้ เธอเคี้ยวเล่น FHM 7

contents 0 8 / 1 3 112 192 FHM L GIR 182 178 STYLE 156 FASHION NEWS: อัพเดตเรื่องราวน่าสนใจ เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของแฟชั่นชั้นดีที่เหมาะกับ ผู้ชายเจ๋งๆ อย่างพวกเรา! 158 STYLE GUIDE: แหกทุกกฎ ทิ้งความเชื่อ แบบเดิมๆ สไตล์มันไม่มีกรอบตายตััว! 162 EDITOR’S CHOICES: รวมของสุดฮิป ประจ�ำเดือนที่ Fashion Editor คัดมาแล้ว ว่ายอดเยี่ยมที่สุด 164 FASHION GROOMING: ผลิตภัณฑ์เจ๋งๆ ที่ช่วยให้คุณเสนอหน้าหล่อๆ ได้อย่างมั่นใจ 162 reviews 173 BOOKS: หนังสือดีๆ น่าอ่าน ที่เราคัดมา เพื่อคุณโดยเฉพาะ 168 HEALTH: 16 AMAZING DUMBBELL WORKOUT (PART II) กลับมาพบกับอีก 8 ท่า ออกก�ำลังกาย ซึ่งจะช่วยให้คุณฟิตเฟิร์มและล�่ำบึ้ก ได้ด้วยเพียงแค่การใช้ ‘ดัมเบล’ 174 EAT OUT: ได้เวลาเสาะหาร้านอาหารเจ๋งๆ บรรยากาศดีๆ ส�ำหรับพาสาวๆ ไปดินเนอร์กันแล้ว! 178 EXPLORE NIGHT OUT: GREATEST NIGHT AT LADPRAO ROAD กลับจากต่างจังหวัดแล้วมา 170 TRAVEL: เก็บเสื้อผ้ายัดลงกระเป๋าซะ เราจะ ตะลุยราตรีบนถนนลาดพร้าวกันให้หน�ำใจ พาคุณไปสัมผัสความสุดยอดของรีสอร์ตและโรงแรม 182 MOVIE: หนังดีน่าดู รู้ไว้ก่อนจะตีตั๋วพาสาว จากทั้งในและต่างประเทศ เข้าไปนั่งกุ๊กกิ๊กกันในโรง ่ 185 GAMES: ไม่วาจะเกมคอนโซล เกมพีซี หรือ แพลตฟอร์มไหนๆ เราก็มให้พสจน์กนอย่างครบถ้วน ี ิู ั 186 MUSIC: อัลบั้มเพลงน่าฟังจากศิลปินดัง ทั้งไทยและเทศ รอให้คุณตามไปพิสูจน์ 170 8 FHM 188 MACHINE: สุดยอดแห่งยนตรกรรมของเดือนนี้ 192 GADGETS: เทคโนโลยีสุดเจ๋งที่ไม่ควรพลาด

c o ntributors 0 8 / 1 3 คอลัมนิสต์รับเชิญผู้เข้ามาเป็นก�ำลังส�ำคัญให้กับนิตยสาร FHM ในทุกๆ ฉบับ ศกุณตลา เทียนไพโรจน์ ธีรภพ ช่วยชู SPEAK OUT ฉบับนี้หนุ่มร่างท้วม บอมบ์-ธีรภพ ช่วยชู จะ น�ำเอาสุดยอดรถสองยี่ห้อ จากสองค่ายมาน�ำเสนอ ทั้ง Nissan Friend-Me และ Aston Martin Vantage S จาก ประสบการณ์นักเขียน สายรถยนต์และความ เชี่ยวชาญส่วนตัว (เมื่อ ตอนที่จัดรายการวิทยุ) จึงท�ำให้เจ้าตัวถ่ายทอด งานเขียนเกี่ยวกับ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ใหม่ๆ ของโลกยานยนต์ ออกมาได้อย่างน่าอ่าน และน่าติดตาม ใครที่ ชื่นชอบเรื่องรถเป็นชีวิต จิตใจก็รอผลงานการเขียน Feature รถยนต์เจ๋งๆ ของเขาได้ในเล่มต่อๆ ไป รับรองว่าหนุ่มคนนี้มี “ของ” มาน�ำเสนอเพียบ สาวมากความ สามารถของวงการบันเทิง บ้านเราที่เจียดเวลาและ ประสบการณ์มานั่งขีด เขียนให้เราได้อ่านกัน ทุกเดือน เธออาจจะไม่ใช่ นักเขียนมืออาชีพ แต่ กลับมีมุมมองที่น่าสนใจ ส�ำหรับผู้ชายทุกคนใน ฐานะตัวแทนของเพศแม่ ที่จะสื่อสารอะไรบางอย่าง เพราะบางครั้งผู้ชายอย่าง เราๆ อาจจะมีบางส่วน ที่เข้าไม่ถึงโลกส่วนตัว ของพวกเธอ เธอเปรียบ เสมือนร่างทรงของสาวๆ ที่จะน�ำเรื่องคันๆ ข�ำๆ มาบอกกล่าว ซึ่งฉบับนี้ เธอจะมาบอกคุณว่า “พฤติกรรมแบบไหนที่ ผู้หญิงจะบอกว่าคุณคือ คนเจ้าชู้” ในเมื่อผู้หญิง ออกปากแบบนี้แล้ว หนุ่มๆ ยังจะท�ำนิสัย แบบนั้นอยู่เหรอ? ศิรวรรณ ิ กุลวงศ์วานิช สาวแกร่งหนึ่งเดียว จากนิตยสารเอนเตอร์เทน รู้เรื่อง รู้ลึก และหายใจ เข้าออกเป็นเรื่องของ ภาพยนตร์ ฉบับนี้เธอจะ มาพาคุณเตรียมตัวไป ตีตั๋วดูหนังเรื่องเยี่ยมๆ ประจ�ำเดือนสิงหาคมนี้ โดยเฉพาะหนังแอ๊กชั่น อย่าง White House Down ที่เธอน�ำเสนอว่า ยิงกันมันระเบิด ดูแบบ เอามัน ไม่ต้องคิดอะไร มาก รวมทั้งหนังฮาสุด เกรียนอย่าง Kick Ass 2 ที่เธอก็บอกอีกว่าพลาด ไม่ได้ด้วยประการทั้งปวง เอาเป็นว่าไม่ต้องกลัว ผิดหวัง หากได้อ่าน บทวิจารณ์ของเธอตั้งแต่ ต้นจนจบ เพราะมันจะ เป็นไกด์ให้หนุ่มๆ ได้ เลือกหนังดีๆ ไว้พาสาว ไปดูได้อย่างแน่นอน วสันต์ อนิศ กันตวธีระ โอสถานุเคราะห์ หนุ่มเจ้าของร้านสปา จะเรียกว่า เจ้าพ่อ, กูรู, กูรู้ หรืออะไรก็ตาม แต่ส�ำหรับ FHM แล้ว ชายหนุ่มหน้าตี๋คนนี้คือ สุดยอดปรมาจารย์ใน บ้านเราที่สาวไส้เรื่องราว ความสัมพันธ์ระหว่างชาย หญิงออกมาตีแผ่ได้อย่าง ถึงกึ๋น (บางทีถึงขั้นฮาร์ดคอร์) อย่างในคอลัมน์ Sex Relationship เดือนนี้ เขาน�ำเอาความ จ�ำเป็นของ “เรื่องอย่าง ว่า” มาน�ำเสนอได้อย่าง เห็นภาพ ถึงแม้เนื้อหา อาจจะดูหนักหน่วงไปบ้าง (ได้ยินมาว่า บ.ก. เป็น คนสั่ง 555) แต่มันก็คือ เรื่องจริงที่คนสมัยนี้มัก ไม่ยอมรับว่า “เรื่องเซ็กซ์ มันจ�ำเป็นส�ำหรับชีวิตคู่” ลองเข้าไปอ่านดูเอาเอง แล้วจะรู้ว่าทุกบรรทัด ทุกตัวอักษรคือเรื่องจริง! ผู้มีความสุขกับการเล่น เกมทุกประเภท เล่นหมด ทั้งเกมเก่า เกมใหม่ เกม ชื่อดัง หรือแม้แต่เกมชื่อ พัง ก็ยังไม่เว้น หลังจาก ได้สัมผัสกับการเล่นเกม ครั้งแรก ผ่านมายี่สิบกว่า ปีก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะเบื่อ สนับสนุนผู้ผลิตด้วยการ อุดหนุนเกมลิขสิทธ์เสมอ เมื่อก่อนถูกเรียกว่าเป็น เด็กติดเกม แต่ปัจจุบัน กลายเป็นผู้ใหญ่ติดเกม และอนาคตคาดว่าจะ กลายเป็นคนแก่ที่ยังติด เกมเหมือนเดิม ปัจจุบัน นอกจากจะหาความสุข เล็กๆ น้อยๆ จากการ เล่นเกมทุกวันแล้ว เขายัง สนุกสนานกับการเสิร์ชหา ข่าวคราวเกมที่จะออก ใหม่วิจารณ์ตามความ ชอบล้วนๆ ให้กับ FHM ทุกฉบับ ปิโยรส หลักค�ำ หนุ่มใหญ่วัยใกล้เลข 4 บรรณาธิการนิตยสาร Music Express น�ำเอา ผลงานเจ๋งๆ ของ Robin Thicke มาให้ชาว FHM ได้รู้จัก เขาช�ำแหละ ผลงานชิ้นเยี่ยมของ นักร้องสุดเท่คนนี้ ได้อย่างหมดเปลือก ราวกับว่าได้อ่านก็เหมือน ได้ฟังหมดทั้งอัลบั้ม! นอกจากนี้ยังมีบท สัมภาษณ์แบบ Exclusive ที่เจ้าตัวบินลัดฟ้าไปถึง ประเทศญี่ปุ่นเพื่อนั่งคุย กับศิลปินกลุ่มที่ชื่อว่า Imagine Dragons มา ฝากกับทุกคนโดยเฉพาะ และนอกจากนี้ยังมี ผลงานของ Kanye West มาฝากอีกต่างหาก FHM ผูชายแบบ FHM น่าจะเป็นผูชายทีมรสนิยม ้ ้ ่ ี ชอบของสวยงาม (ผมหมายถึงผูหญิงนะฮะ) และมี ้ ความเป็นสุภาพบุรษสูง ผมคิดว่า 3 อย่างนีคอสิงที่ ุ ้ ื ่ สะท้อนความเป็นผูชาย FHM ได้ดทสดครับ ้ ี ี่ ุ เป้-บดินทร์ เจริญราษฎร์ นักร้องน�ำวง Mild FHM 9

GET IN TOUCH! contact : fhm.in.th fhm@inspire.co.th facebook.com/fhmthailand instagram.com/fhmthailand twitter.com/fhmthailand 115/66, SOI RAMINTRA 40, RAMINTRA RD., NUANJAN, BUNG-KUM, BANGKOK, 10230 THAILAND TEL. 02-508 8100 FAX. 02 508 8144 Letter of the month ! ถ่ายรูปดาราอยู่ด้านนอก) ขอแสดงความยินดี ริมสระน�้ำโรงแรมที่ไหน ผมในฐานะแฟนประจ�ำ สักที่ซึ่งผมจ�ำไม่ได้แล้ว จนมา กับ FHM ปีนี้ผมก็เป็นแฟนนิตยสารหนึ่ง เวลาผ่านไปเร็วนะครับ นิตยสาร FHM เข้าสู่ปีที่ 10 ในหลายคนที่ได้มีโอกาสไป จนได้ผมถ้าจ�ำไม่ผิดวันเปิดตัว ร่วมงานฉลองในวันนั้น สมแล้วครับกับการเป็น นิตยสารเมื่อสิบปีที่แล้วมีขึ้นที่ นิตยสารที่ครองใจ ผู้อ่านโดยเฉพาะผู้ชาย มาตลอด งานท�ำได้ อย่างดีเยี่ยมถึงแม้ บริเวณด้านนอกจะร้อน ไปหน่อยก็ตาม (ผม สะพายกล้องไปรอดัก ของ FHM ก็ขออวยพรให้ นิตยสารอยู่คู่กับผู้ชายไทย ต่อไปเรื่อยๆ ครับ แฟนคนเดิม FHM’s t commen on fanpage เป็นยังไงกันบ้างครับส�ำหรับ FHM ฉบับฉลองครบรอบ 10 ปีเมือ ่ เดือนทีผานมาอาจจะดูแปลกตา ่ ่ ไปบ้าง แต่กระแสตอบรับ ของนิตยสารฉบับ 123 วางแผง (25 มิถนายน) ต้องขอขอบคุณ ุ ทัง 1,595 ไลค์ และอีก 25 ค�ำแนะน�ำติชม ้ แถมท้ายด้วย 30 แชร์ ซึงผมและทีมงานขอบคุณ ่ มา ณ โอกาสนีดวยครับ ้ ้ ขอบคุณมากครับที่ ติดตามมาตลอด 10 ปี การที่จะผ่านร้อนผ่านหนาว มาจนถึง ณ ปัจจุบันคงมา ไม่ถึงแน่ๆ หากไม่มีแฟน นิตยสารอย่างคุณครับ ้ ่� ่ ้ เรียนนิตยสาร FHM เนือหาทีทำออกมาเพือผูชายอยู่ ค๊อกเทลประเภทต่างๆ พร้อม สวัสดีครับ ผม วัชรพงษ์ สุรยพันธุ์ (Bank) ครับ ผมตาม ิ อ่าน FHM มานานมากแล้ว ครับ ซึงครังนี้ อยากจะขอน�ำ ่ ้ เสนอผลงานครับ ตัวผมเอง นันเป็นบาร์เทนเดอร์มานาน ้ แล้วครับ ท�ำงานให้กบโรงแรม ั ห้าดาวในกรุงเทพ ท�ำงานให้ กับบริษทเหล้ารายใหญ่ เป็น ั วิทยากร เทรนนิงให้ตามร้าน ่ ต่างๆ ในเรืองของสุรากลัน ่ ่ และการบริการเบืองต้นครับ ้ ผมเป็นคนชอบอ่านหนังสือ ครับ อ่านเรืองสัน นิยาย ่ ้ นิตยสารต่างๆ ซึงกับ FHM ่ และ ZOO ก็ตดตามมาพอ ิ สมควรครับ ด้วยความทีชอบใน ่ แล้ว ผสมกับอาชีพบาร์เทนเด อร์ของผม ท�ำให้ผมอยากจะน�ำ เสนองานเขียนครับ ผมมีความ คิดว่าในเมือเนือหาของนิตยสาร ่ ้ ท�ำออกมาเพือสุภาพบุรษอยู่ ่ ุ แล้ว ท�ำไมเราไม่มบทความให้ ี ความรูเ้ กียวกับเครืองดืมในแบบ ่ ่ ่ ฉบับสากลสมัยใหม่ ซึงผมมันใจ ่ ่ ว่ามันจะต้องเป็นประโยชน์แก่ สุภาพบุรษ แฟนๆ ของ FHM ุ แน่นอนครับ ผมเองก็ยงไม่มนใจว่า ั ั่ ผมควรจะน�ำเสนอผลงานใน รูปแบบไหนดี? จะเป็นไปในแนว วิชาการ เพือให้ได้ความรูเ้ กียว ่ ่ กับสุราและค็อกเทลใน เชิงลึกดี หรืออาจจะแค่รวว ีิ ประวัตคร่าวๆ ซึงหากทาง ิ ่ FHM จะกรุณารับไว้พจารณา ิ และตอบกลับ พร้อมแนะน�ำด้วย นะครับ ผมได้แนบประวัตการท�ำงาน ิ มาเพือใช้ในการอ้างอิงพร้อมกับ ่ จดหมายฉบับนีครับ ้ วัชรพงษ์ สุรยพันธุ์ ิ ได้อานประวัตทสงมาให้ ่ ิ ี่ ่ กองบรรณาธิการแล้วถือว่า น่าสนใจทีเดียวครับ ผมและ ทีมงานจะรับไว้พจารณา ิ ไม่แน่เผือโอกาสอันใกล้นี้ ่ คุณแบงค์อาจจะได้เป็นหนึง ่ ใน Contributor ทีเขียนเรือง ่ ่ เจ๋งๆ ให้ผู้ชายอ่านก็ได้ครับ WHAT HAPPENED IN LAST MONTH? แต่งแบบนีปหน้าขอมาโชว์ทเี่ มืองไทยหน่อย ้ ี 10 FHM อ้าว! ไหงงละจ่า? ี้ ่ ้ เล่มหน้าเธอคนนีจองเป็นนางแบบบนปก! LETTER OF THE MONTH GETS รีบร่อนจดหมายหรืออีเมลมาหาเราที่ fhm@inspire. co.th ด่วน! เพราะถ้าฉบับไหนได้เป็น Letter of the month รับไปเลย รองเท้าจาก Saramanda รุ่น Randwick ความเท่ที่ส่งตรงจาก ออสเตรเลียทันที 1 คู่ (เบอร์ 8) มูลค่า 4,350 บาท ฟรีทันที! (ติดต่อรับรางวัลภายใน 1 เดือน หลังจากนิตยสารวางแผงที่ 02-508-8113 มิฉะนั้นถือ ว่าสละสิทธิ์)

Filter ้ � ่ กระแสแหงความน่าสนใจประจำเดือนของผูชาย 12 FHM

01 MACHINE ASTON Vantage MARTIN V12 ทรงพลัง สวยล�้ำ และเต็มไปด้วยจิต วิญญาณของแวนเทจ ก้าวสู่ความแรงอีกระดับการสร้างสรรค์ ประสิทธิภาพสูงสุดด้วยเครื่องยนต์วี12 ในแวน เทจ เวอร์ชั่น เอส ซิ่งภายใน 0-100 กม./ชม. ด้วยเวลาเพียง 3.9 วินาที และไม่ใช่เพียง โปรดักชั่นคาร์ที่มีอัตราเร่งเร็วสุด แต่เป็น แวนเทจอันทรงพลังที่สุดในประวัติศาสตร์ 100 ปี ของ แอสตัน มาร์ติน V12 Vantage S รุ่นใหม่ ออกมาแทน วี12 แวนเทจ ตัวปัจจุบันซึ่งขายอยู่ทั่วโลก เว้นแต่ รุ่น วัน-77 ไฮเปอร์คาร์ รถถนนเร็วที่สุดของ แอสตัน มาร์ติน จากประสบการณ์ของค่ายรถจากอังกฤษ อาจท�ำรถถสปอร์ตให้เริ่ดสุดๆ ทั้งภายในและ ภายนอกได้ยาก ส�ำหรับ Vantage S เป็นข้อ ยกเว้นเพราะใช้เวลาขัดเกลามายาวนาน ด้วยพลังความแรงทั้งหมดจากเครื่องยนต์ รหัส AM28 ความจุ 6 ลิตร วี12 ปั่นพลังได้ 573 แรงม้า พร้อมระบบควบคุมบอส์ชรุ่น ล่าสุด ท�ำให้ Vantage S ซิ่งได้เร็วสุด 330 กิโลเมตรต่อชั่วโมง แรงบิดที่รอบต�่ำและสูงสุดถูกปรับปรุงให้ดี ขึ้น ด้วยตัวเลข 620 นิวตัน-เมตร ที่ 5,750 รอบต่อนาที เหนือกว่า 570 นิวตัน-เมตร ใน รุ่นธรรมดา ท�ำให้ Vantage S แทบไม่ต้อง โมดิฟายเพิ่ม จุดส�ำคัญคือแรงบิดมาตั้งแต่ รอบต�่ำสุดๆ แค่ 1,000 รอบต่อนาที ก็วัดการ เปลี่ยนแปลงได้ จาก 440 นิวตัน-เมตร พุ่งไป 510 นิวตัน-เมตร ท�ำให้กราฟแสดงผลชันและ กว้าง นับเป็นการปรับปรุงที่เห็นผลชัดเจน ดร.อูริช เบซ ซีอีโอของแอสตัน มาร์ติน กล่าว “New Vantage S ดูเป็นแอสตัน มาร์ติน แท้เต็มตัวและเรียบง่าย มันถูก ออกแบบมาให้ดูร่วมสมัย โดยเรียนรู้จากความ ส�ำเร็จในมอเตอร์สปอร์ต เพื่อน�ำมาใช้พัฒนา FHM 13

FILTER MACHINE รถรุ่นนี้ ผมภาคภูมิใจที่ได้เปิดตัวสุดยอดรถ สปอร์ตรุ่นนี้ ในวาระครบรอบ 100 ปีพอดี” เทคโนโลยีความแรงที่ถูกใส่เข้ามาใน ดีเอ็นเอของ แอสตัน มาร์ติน V12 Vantage S เช่น เทคโนโลยีเกียร์ Sportshift™ III AMT (automated manual transmission) เป็นการ พัฒนาครั้งส�ำคัญของเกียร์รุ่นใหม่ โดยล่าสุด ใช้อยู่ในรุ่น V8 Vantage S การออกแบบและเอนจิเนียร์เกียร์ใหม่ เพื่อท�ำให้เครื่องยนต์วี12 แสดงศักยภาพ ออกมาได้เต็มที่ ส่วนการส่งก�ำลังด้วย ไฮดรอลิกส์ รองรับการเปลี่ยนเกียร์แบบรถ แข่งด้วยแพดเดิ้ลชิฟท์ สามารถถ่ายทอดพลัง จากเครื่องยนต์ได้หมดจด นอกจากนี้น�้ำหนัก ตัวเกียร์ก็เบากว่าเกียร์ธรรมดา 6 สปีด อยู่ 25 กิโลกรัม เทคโนโลยีเกียร์ซิ่งรุ่นใหม่ผ่านการพิสูจน์ ในสนามแข่งรถรายการใหญ่ๆ มาแล้ว กับ แวนเทจ จีที4, จีที3 และจีทีอี เพราะท�ำให้ นักขับควบคุมจังหวะการเปลี่ยนเกียร์ได้ดีกว่า ด้วยการท�ำงานที่ฉับไวเพียงเสี้ยววินาที ส่วนระบบช่วงล่างปรับได้ 3 แบบ นับเป็น ครั้งแรกของตระกูลแวนเทจที่ระบบช่วงล่าง สามารถปรับแต่งจังหวะการท�ำงานได้ตาม สไตล์การขับของนักขับ และมีโหมด ‘Normal’, ‘Sport’ และ ‘Track’ ให้เลือกตาม ต้องการ ส่วนระบบพวงมาลัยเพาเวอร์ก็ปรับ น�้ำหนักตามโหมดต่างๆ ไปด้วย หากคุณต้องการซิง ลองปรับโหมด ‘Sport’ ่ โดยกดปุมตรงคอนโซลกลางเพือให้ระบบช่วง ่ ่ ล่างท�ำงานเฟิรมขึน, ลินเร่งเปิดไวขึน, ์ ้ ้ ้ การท�ำงานเกียร์ของรวดเร็ว และเสียงจาก 14 FHM ท่อไอเสียน�ำหนักเบา ซึงน�ำมาจากรุน One-77 ้ ่ ่ hypercar พร้อมค�ำรามดังสะใจกว่าเดิม ระบบช่วยเลี้ยว ZF Servotronic power เป็นเทคโนโลยีใหม่ ให้อัตราทดไวมากที่ 15:1 โดยท�ำงานเชื่อมโยงกับระบบช่วงล่าง แต่ รองรับการท�ำงารแค่ ‘Sport’ กับ’Normal’ 2 โหมด แอสตัน มาร์ติน V12 Vantage S ถูกน�ำมาปรับโฉมใหม่ เพื่อสะท้อนความเป็น ผู้น�ำของตระกูลแวนเทจ จุดเปลี่ยนที่ชัดเจนเป็นกระจังหน้าทรง คล้ายสี่เหลี่ยมคางหมูคว�่ำอันโด่งดัง จากช่อง ตะแกรงอะลูมิเนียมเปลี่ยนเป็นคาร์บอน ไฟเบอร์สีด�ำสปอร์ตหรือไทเทเนียม ซิลเวอร์ เพื่อประสิทธิภาพในการรับลมระบายสู่ เครื่องยนต์วี12 โดยกระจังหน้าใหม่ได้รับแรง บันดาลใจจากรถแข่งรุ่น CC100 สปีดสเตอร์ คอนเซปต์ (DBR100) ซึ่งลงแข่งครั้งแรกเมื่อไม่ นานมานี้ในรายการ 24 ชั่วโมงที่สนามแข่ง Nurburgring ประเทศเยอรมนี นับเป็นการเข้า สู่การออกแบบยุคใหม่ของแอสตัน มาร์ติน การออกแบบทั้งภายนอกและภายในสะท้อน ให้เห็นความทรงพลังแบบเรียบง่าย ภายนอก คงความดุดันแบบแวนเทจด้วยช่องรับลมบน ฝากระโปรงหน้าและล้อฟอร์จ อัลลอยน�้ำหนัก เบาส่วนภายในห้องโดยสารใช้เบาะนั่งทรง สปอร์ตแบบใหม่ มีคาร์บอนไฟเบอร์ให้เลือก ส่วนการเย็บหนังภายในเดินด้ายใหม่หมด พร้อมหนัง 2 เกรดให้เลือก ส�ำหรับออปชั่นภายในคาร์บอนไฟเบอร์ เหมาะกับผู้ที่ต้องการความแตกต่างที่ดุดันกว่า สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นรถสปอร์ตตัวจริง “V12 Vantage S เป็นแวนเทจระดับสูงสุด เท่าที่เคยผลิตมา เพราะน�ำเทคโนโลยีต่างๆ จากรถแข่งมาใช้กับรถถนน ด้วยเครื่องยนต์ อันทรงพลังที่ออกแบบเข้ากับขนาดรถอย่าง ลงตัว ดูสง่างามแต่โหด มันเป็นรถที่ง่าย ต่อการควบคุม และมีทุกอย่างลงตัว พลัง ความสวย และจิตวิญญาน” FHM

FHM 15

Photography: Kench Genato Interview: Danee Liz Torres Styling: Badj Galias-Genato For Badj Swimwear And Couture Makeup: Paula Mauricio For Bottega Studio Hair: Dimple Callada les nza Go ne Ire ื่อ ซิกันที่ช ยล่ะ! ม็ก แปนิชเ ตรเอ็กซ์เล R ัน-ส CKE CRA ึ่งไต้หว ค่ว่า เธอโค FIRE คร สาวลูก ่ แต่เรารู้แ บบ ็นนางแ อบหรือไม าเป าวไทยม หนุ่มๆ จะช กส มณ์จา ลซ’ ไม่รู้ว่า อาร เปลี่ยน ีน กอนซาเ อ ฉบับนี้ขฟอร์ ไอร ‘เจนนิเ fer ni en J 02

FILTER FIRECRACKER ก็อย่างที่เห็น เจนนิเฟอร์ ไอรีน กอนซาเลซ นั้นเป็นสาวมั่น ก๋ากั่น ไม่มี อ้อมค้อม แมวมองชักพาเธอเข้าวงการ แคทวอล์กตั้งแต่สมัยยังเป็นเชียร์ลีดเดอร์มหาลัย และเรื่องราวก็เริ่มต้น ตั้งแต่นั้น เธอถูกจองตัวให้ถ่ายแบบขึ้น ปกนิตยสาร (รวม FHM ฉบับสโลเวเนีย พร้อมเพื่อนสาว เทร่า แพทริค) แต่น่า แปลก (หรืออาจไม่แปลก) ที่เธอบอกว่า เธอนั้นฝันอยากเป็นสาวตากาล็อก อ้าว! ตกลงนีคณไม่ใช่คนฟิลปปินส์ ่ ุ ิ หรอกเหรอ? พ่อฉันเป็นเม็กซิกัน-สแปนิช ส่วนแม่ เป็นคนไต้หวันค่ะ ถ้าเอาเรื่องปูมหลัง หรือก�ำพืดของฉันมาเป็นตัววัดล่ะก็ ฉันไม่คิดว่ามันจะท�ำให้อาชีพนางแบบ ของฉันดีขึ้นหรอก แต่มันท�ำให้ฉัน เป็นคนเปิดรับและยอมรับวัฒนธรรม ที่แตกต่างได้ง่ายกว่า ประเด็นมันอยู่ ทีไปกับใคร ่ มากกว่า คุณใช้ชวตอยูกบสองวัฒนธรรม ีิ ่ ั ทีตางกันสุดขัวแบบนีได้ไง? ่ ่ ้ ้ ได้สิ จริงๆ ฉันอยู่ไต้หวันมาเกือบ ตลอดชีวิตนะ ฉันเคยได้ต�ำแหน่ง มิส ไต้หวัน ยูเอสเอ ปี 2010 ฉันพูดได้ สามภาษา แล้วก็เดินทางไปมาระหว่าง เม็กซิโกกับไต้หวันตลอด แต่ปัจจุบัน ฉันอยู่ฟิลิปปินส์! ชอบอาหารทีนละสิ? ่ ี่ ่ ถูกต้อง! แน่นอน ถ้าพวกคุณจะ อุปการะฉันล่ะก็ได้นะ! ขอกันแบบนีปฏิเสธก็ใจด�ำเกินไป ้ หน่อยแล้ว มองว่าส่วนไหนในตัวคุณ ทีได้ความเป็นหมวยมาเต็มๆ? ่ อย่างที่บอกฉันอยู่ที่นั่นมาตั้งแต่เล็ก ทุกวันหยุดซัมเมอร์หรือคริสต์มาสเราจะ ยกโขยงกันไปไต้หวัน ฉันเคยเรียน โรงเรียนจีน แต่หนีเรียนเป็นประจ�ำจน ทุกคนที่นั่นเรียกฉันว่า ‘สาวมะกันฮูดินี่’ แต่กไม่ถงกับเป็นเด็กมีปญหาใช่ไหม? ็ ึ ั ไม่หรอกค่ะ เพียงแต่ฉันจะถือคติว่า “ยิ่งรู้มากเท่าไหร่ ก็ยิ่งโง่ลงเท่านั้น” การโตในสภาพแวดล้อมที่บีบคั้น มันจะท�ำให้คุณถูกจ�ำกัดอยู่ในโลกแคบ ฉันเกลียดแนวคิดประเภทรักวัวให้ผูกฯ 18 FHM

FHM 19

FILTER FIRECRACKER ใครกันทีเ่ ข้มงวดกับคุณ พ่อหรือแม่? ทุกคน! พ่อ แม่ ที่โรงเรียน แทบ ไม่ได้กระดิก ตอนนั้นฉันยังไม่เข้าใจ แต่ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่ามันเป็นการปู พื้นฐาน อย่าง นิสัยท�ำงานหนัก ความเป็นคนละเอียด ไม่ชอบท�ำอะไร ครึ่งๆ กลางๆ ท�ำอะไรต้องเต็มที่ แสดงว่าตอนเด็กๆ คุณคงต้องท�ำงาน บ้านด้วยแหงๆ? ขอไม่พูดเรื่องนี้ได้มั้ย บางคนชอบหา ว่าฉันเป็นเด็กเกเร แต่จริงๆ ฉันน่ะลูก คุณหนูจะตาย ระหว่างที่พี่สาวฉันต้อง ท�ำงานบ้าน ฉันจะเรียนเปียโน ส่วนฉัน น่ะเหรอ จะให้ท�ำอะไรต้องเอาเงินมา แลกก่อนฉันถึงจะท�ำ (หัวเราะ) แล้วเอาเงินค่าล้างจานทีได้ไปซือะไร? ่ ้ โธ่ ก็ขนมสิคะถามได้ เด็กก็รู้อยู่ว่า ต้องคู่กับของหวานๆ คุณอยูไม่เหมือนคนชอบกินทอฟฟี่ ่ เลยนะ โชคดีที่ระบบเผาผลาญในร่างกายฉัน ท�ำงานดี ไม่งั้นล่ะมีหวังอ้วนเป็นหมูแน่ ฉันน่ะถูกเทศน์ประจ�ำเวลาไปหาหมอฟัน คุณมาอยูฟลปปินส์นานแค่ไหนแล้ว? ่ ิ ิ ฉันจะมาที่นี่ทุกปีค่ะ! มาจนติดใจ ไปแล้ว! ที่นี่ฉันรู้สึกเหมือนอยู่บ้าน ทุกคนให้ความเป็นมิตร มันเลยท�ำให้ ฉันไม่รู้สึกอึดอัด อัธยาศัยและความ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เหมือนคนในครอบครัว เดียวกัน นั่นคือเสน่ห์แบบคนเอเชีย ที่ฉันรักและได้เห็นจากคนในประเทศนี้ ถ้ามาทีนทกปี งันก็แสดงว่าคุณต้องไป ่ ี่ ุ ้ เทียวชายทะเลมาหมดแล้ว ่ แทบไม่ค่อยได้ไปเลย… เศร้าจัง ไหงงันล่ะ? ้ เพราะทุกครั้งที่มา ฉันจะพาไต้ฝุ่น มาด้วย! ปกติฉันมักจะมาในช่วงนี้ (เดือนกรกฎาคม) ซึ่งมันเป็นช่วงมรสุม ท�ำไมไม่ลองเปลียนเป็นมาช่วงซัมเมอร์ ่ บ้างล่ะ? ก็ว่าอยู่ เราจะได้ไปเที่ยวหาดกัน แถวเซบูเป็นไง? แล้วแต่คณ ถ้าเน้นปาร์ตกตอง ุ ี้ ็ ้ โบราเคย์ แต่ถาอยากได้แบบชิลล์ๆ ้ สงบๆ ก็ตอไปโครอน... ้ ส�ำหรับฉันนั่นไม่ใช่ประเด็น ประเด็น มันอยู่ที่ไปกับใครมากกว่า ถ้าไม่ใช่ฟลปปินส์ คุณอยากไปทีไหน ิ ิ ่ อีกล่ะ? ฉันอยากไปโตเกียว สิงคโปร์ ฉันเคยไปยุโรป ฉันชอบฟิลิปปินส์ อีกสองเดือนฉันว่าจะกลับไปที่นั่นนะ เรียกว่าโปรแกรมงี้แน่นเอี้ยด อาจจะ อยู่สักสองสามสัปดาห์เลยล่ะ FHM 20 FHM

FHM 21

03 2GUNS MOVIE การพบกันครั้งแรกของ 2 ดาราระดับแม่เหล็ก เดนเซล วอชิงตัน และ มาร์ค วอลเบิร์ก เรื่อง : The Hoy ภาพ : M Pictures 22 FHM

จากผูกำกับ Contraband ้ � ถ้าเอ่ยชื่อผู้ก�ำกับหนังชาวไอส์แลนดิก บัลทาซาร์ คอร์มาเกอร์ คนไทยคงไม่ค่อย จะคุ้นสักเท่าไหร่ แต่ความจริงเมื่อปีที่แล้ว เขาเพิ่งจะก�ำกับหนังแอ๊กชั่น Contraband ซึ่งมี มาร์ค วอลเบิร์ก แสดงน�ำ ลายเซ็น ส่วนตัวของเขาแม้จะไม่จี๊ดจ๊าดแบบระเบิด ภูเขาเผากระท่อมเหมือนผู้ก�ำกับฮอลลีวูด คนอื่น แต่หนังของเขาก็ถือว่าแน่นใช้ได้ ทั้งในเรื่องของจังหวะและการคุมเส้นเรื่อง เรืองย่อ ่ เรื่องราวการหักหลังสายลับในวงการ ปราบปรามยาเสพติด เมื่อ บ็อบบี้ เทรนซ์ (เดนเซล วอชิงตัน) เจ้าหน้าที่หน่วยปราบปรามยาเสพติด และ มาร์คัส สติ๊กแมน (มาร์ค วอลเบิร์ก) เจ้าหน้าที่พิเศษหน่วย SEAL ต้องปลอมตัวเข้าไปคุกคลีอยู่ในแก๊ง ค้ายาระดับชาติ พวกเขาต้องมาเป็นบั๊ดดี้กัน โดยต่างฝ่ายต่างก็ไม่รู้ว่าอีกคนเป็นมือ กฎหมายเหมือนกัน แต่เหตุการณ์ก็พลิกผัน 2 นักแสดงแม่เหล็ก เมื่อภารกิจตามหาเงินจ�ำนวน 50 ล้าน 2 Guns เป็นการพบกันครั้งแรกของสอง เหรียญต้องล้มเหลวลงอย่างไม่เป็นท่า ท�ำให้ นักแสดงแม่เหล็กของฮอลลีวูด เดนเซล ทั้งคู่โดนหน่วยงานต้นสังกัดลอยแพ้เอาดื้อๆ วอชิงตัน (Safe House, Training Day) กลายเป็นไอ้จอมโจรที

Add a comment

Comments

Sac Longchamp Pliage Femme | 30/01/16
[url=http://www.brisbanepropertyadvisers.com/Longchamp-5rNrM-l-gris-U7.html]Sac Longchamp Pliage Femme[/url],[url=http://www.brisbanepropertyadvisers.com/u-pliage-bleu-marine-Qs.html]Sac Longchamp Femme[/url],[url=http://www.brisbanepropertyadvisers.com/i-gatsby-1t.html]Sac Longchamp Pliage Femme[/url],[url=http://www.brisbanepropertyadvisers.com/c-le-pliage-eiffel-tower-J9.html]Sac Longchamp Pliage Femme[/url],[url=http://www.brisbanepropertyadvisers.com/i-dos-Kp.html]Prix Sac Longchamp Pliage[/url],[url=http://www.brisbanepropertyadvisers.com/3-taupe-Om.html]Prix Sac Longchamp Pliage[/url],

Related presentations

Related pages

Praya Lundberg - FHM Thailand Magazine August 2013 ...

Praya Lundberg - FHM Thailand Magazine August 2013 Browse more for Latest celebrity HQ magazine covers, HQ Magazine Photoshoot, Actress HOT ...
Read more

fhm thailand - august 2013 - Download - 4shared - Nutt ...

fhm thailand - august 2013 - download at 4shared. fhm thailand - august 2013 is hosted at free file sharing service 4shared.
Read more

Covers of FHM Thailand with Praya Lundberg, 958 2013 ...

Covers with Praya Lundberg 958 2013 of Thailand based magazine FHM Thailand from Inspire Entertainment including covers, editorials, company information ...
Read more

Covers of FHM Thailand - Magazine | Magazines | The FMD

Covers of Thailand based magazine FHM Thailand from Inspire Entertainment including covers, editorials, company information, history and more.
Read more