Fem un projecte

67 %
33 %
Information about Fem un projecte
Education

Published on December 3, 2008

Author: segirones

Source: slideshare.net

FEM UN PROJECTE

Què s'entén per competència? La capacitat d’ actuar eficaçment en situacions diverses, complexes i imprevisibles; es recolza en coneixements , però també en valors, habilitats, experiència,... (EURYDICE, 2002)

Les 8 competències Competència comunicativa lingüística i audiovisual. Competència artística i cultural. Tractament de la informació i competència digital. Competència matemàtica. Competència d’aprendre a aprendre. Competència d’autonomia i iniciativa personal. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic. Competència social i ciutadana.

Competència comunicativa lingüística i audiovisual.

Competència artística i cultural.

Tractament de la informació i competència digital.

Competència matemàtica.

Competència d’aprendre a aprendre.

Competència d’autonomia i iniciativa personal.

Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic.

Competència social i ciutadana.

El que aprenem http :// clarion.mudejarico.es (Juan Miguel Muñoz)

http :// clarion.mudejarico.es (Juan Miguel Muñoz)

Punts en comú entre les 8 competències bàsiques X X X X X X X X TREBALL AMB ELS ALTRES X X X X X X X AUTONOMIA X X X X X X X X APLICAR A SITUACIONS DIVERSES (FLEXIBILITAT) X X X X DIVERSITAT CULTURES X X X X X X X AUTOREGULACIÓ X X X X X X X ACTITUD CRÍTICA X X X X X X X X DIFERENTS ÀREES X X X X X X ÚS DE LES TAC X X X X X PLANTEJAR PROBLEMES, PREGUNTES, OBJECTIUS X X X X X RECOLLIDA INFORMACIÓ X X X X X X X X COMUNICAR Social i ciutadania Coneixement i interacció món físic Autonomia i iniciativa personal Aprendre a aprendre Matemàtica Tractament informació i digital Artística i cultural Comunicativa

Punts en comú entre les 8 competències bàsiques X X X X X X X X TREBALL AMB ELS ALTRES X X X X X X X AUTONOMIA X X X X X X X X APLICAR A SITUACIONS DIVERSES (FLEXIBILITAT) X X X X DIVERSITAT CULTURES X X X X X X X AUTOREGULACIÓ X X X X X X X ACTITUD CRÍTICA X X X X X X X X DIFERENTS ÀREES X X X X X X ÚS DE LES TAC X X X X X PLANTEJAR PROBLEMES, PREGUNTES, OBJECTIUS X X X X X RECOLLIDA INFORMACIÓ X X X X X X X X COMUNICAR Social i ciutadania Coneixement i interacció món físic Autonomia i iniciativa personal Aprendre a aprendre Matemàtica Tractament informació i digital Artística i cultural Comunicativa

A partir d’aquí es dibuixa ...

Els punts a tenir en compte a l’hora de programar Donar a conèixer als altres allò que es fa (penjar web, revista escola, posades en comú,...). Consultar diferents fonts d’informació (web, llibres, revistes, fonts orals,...). Introduir problemes (interrogants) a resoldre. Formular hipòtesis i fer-ne les comprovacions. Treballar en equip i de manera cooperativa. Continguts de les diferents àrees: enfocament transdisciplinari. Treballar diferents tipus de text (funcionals i significatius). Participar en la presa de decisions. Elaborar els plans de treball amb participació dels alumnes. Fer els documents per les bases d’orientació, l’autoavaluació i la coavaluació. Buscar connexions amb altres cultures.

Donar a conèixer als altres allò que es fa (penjar web, revista escola, posades en comú,...).

Consultar diferents fonts d’informació (web, llibres, revistes, fonts orals,...).

Introduir problemes (interrogants) a resoldre. Formular hipòtesis i fer-ne les comprovacions.

Treballar en equip i de manera cooperativa.

Continguts de les diferents àrees: enfocament transdisciplinari.

Treballar diferents tipus de text (funcionals i significatius).

Participar en la presa de decisions.

Elaborar els plans de treball amb participació dels alumnes.

Fer els documents per les bases d’orientació, l’autoavaluació i la coavaluació.

Buscar connexions amb altres cultures.

Els aspectes metodològics El mestre com a transmissor de coneixements (informacions)  Ajudar als alumnes a construir el coneixement. El coneixement (informació) el proporciona el mestre i el llibre de text (monopoli del llibre de text)  La informació arriba del mestre, dels llibres, dels companys, de les TAC... i es transforma en coneixement quan establim relacions amb allò que sabem. Facilitar el material que necessiten. Els continguts compartimentats en assignatures  Els continguts es treballen des de diferents àrees: transdisciplinarietat. Treball individual i silenciós  Fomentar el treball en grup (4-5 alumnes) i la col·laboració. Estar atents a les dinàmiques que es creen dins els grups de treball. Evitar els errors  Aprofitar els errors per crear situacions d’aprenentatge. El mestre decideix què es fa a l’aula  Els alumnes participen en el disseny del què han de treballar. El mestre únic avaluador. S’avalua a l’alumne  Els alumnes també s’avaluen i s’entén l’avaluació com una activitat més del procés d’ensenyament i d’aprenentatge.

El mestre com a transmissor de coneixements (informacions)  Ajudar als alumnes a construir el coneixement.

El coneixement (informació) el proporciona el mestre i el llibre de text (monopoli del llibre de text)  La informació arriba del mestre, dels llibres, dels companys, de les TAC... i es transforma en coneixement quan establim relacions amb allò que sabem. Facilitar el material que necessiten.

Els continguts compartimentats en assignatures  Els continguts es treballen des de diferents àrees: transdisciplinarietat.

Treball individual i silenciós  Fomentar el treball en grup (4-5 alumnes) i la col·laboració. Estar atents a les dinàmiques que es creen dins els grups de treball.

Evitar els errors  Aprofitar els errors per crear situacions d’aprenentatge.

El mestre decideix què es fa a l’aula  Els alumnes participen en el disseny del què han de treballar.

El mestre únic avaluador. S’avalua a l’alumne  Els alumnes també s’avaluen i s’entén l’avaluació com una activitat més del procés d’ensenyament i d’aprenentatge.

Quins objectius d’aprenentatge ens proposem referits a les TAC Cercar informació per internet fent servir enciclopèdies virtuals, webs temàtiques i cercadors (cerca intel·ligent). Desar imatges de la càmera, d’internet i de captures de pantalla. Fer fotografies amb intenció comunicativa. Saber utilitzar i conèixer les principals funcions de la càmera fotogràfica i de vídeo i d’un gravador de veu (mp3,...). Extreure informació d’imatges, documents sonors i audiovisuals. Utilitzar un processador de textos: obrir el document, escriure text, editar-lo, desar-lo. Utilitzar un editor gràfic: crear i modificar imatges i desar-les en diferents formats (jpg i gif). Elaborar presentacions utilitzant text i imatge. Fer produccions amb un editor de vídeo que continguin imatge i so. Editar un arxiu sonor i desar-lo en diferents formats. Utilitzar el suports TAC per il·lustrar una exposició oral. Fer servir el correu electrònic, i eines de la web 2.0 per comunicar-se.

Cercar informació per internet fent servir enciclopèdies virtuals, webs temàtiques i cercadors (cerca intel·ligent).

Desar imatges de la càmera, d’internet i de captures de pantalla.

Fer fotografies amb intenció comunicativa.

Saber utilitzar i conèixer les principals funcions de la càmera fotogràfica i de vídeo i d’un gravador de veu (mp3,...).

Extreure informació d’imatges, documents sonors i audiovisuals.

Utilitzar un processador de textos: obrir el document, escriure text, editar-lo, desar-lo.

Utilitzar un editor gràfic: crear i modificar imatges i desar-les en diferents formats (jpg i gif).

Elaborar presentacions utilitzant text i imatge.

Fer produccions amb un editor de vídeo que continguin imatge i so.

Editar un arxiu sonor i desar-lo en diferents formats.

Utilitzar el suports TAC per il·lustrar una exposició oral.

Fer servir el correu electrònic, i eines de la web 2.0 per comunicar-se.

Criteris d’avaluació Que fan referència a les TAC Ens donaran pistes a l’hora d’elaborar les proves d’avaluació i sobre el què és important que els alumnes aprenguin.

Anem per feina!

PROPOSTA DE PROJECTE Els noms dels carrers del meu poble

Seleccionar els aprenentatges claus i els continguts que cal treballar. Prioritzar (importància) i ordenar (grau de dificultat) els continguts. Marcar-se objectius referits a les actituds. Deixar sessions per les posades en comú. Preveure el material que necessitem. Proposar diferents tipus d’activitats i d’agrupaments. Elaborar pautes per a fer els plans de treball. Escriure les bases d’orientació, els documents per a l’autoavaluació i coavaluació. Tenir un espai a la classe on col·locar tot el material del Projecte. Coses que hem de fer a l’hora de programar

Seleccionar els aprenentatges claus i els continguts que cal treballar.

Prioritzar (importància) i ordenar (grau de dificultat) els continguts.

Marcar-se objectius referits a les actituds.

Deixar sessions per les posades en comú.

Preveure el material que necessitem.

Proposar diferents tipus d’activitats i d’agrupaments.

Elaborar pautes per a fer els plans de treball.

Escriure les bases d’orientació, els documents per a l’autoavaluació i coavaluació.

Tenir un espai a la classe on col·locar tot el material del Projecte.

Passos del desenvolupament del projecte a l’aula Presentació del tema Com el presentem? Situació contextualitzada i significativa (exemple: explicar a un nen que acaba d’arribar al poble) Activitats inicials Buscar en el Google Maps la localitat on vivim. Què hi reconeixem. Cap on és l’escola? on vivim?, la plaça?... Cada nen /a ha de portar escrita la seva adreça Marcar en un plànol el propi carrer. El camí de casa a l’escola Portar una fotografia de casa seva i penjar-la en el plànol Classificar els noms dels carrers: personalitats països, ciutats conceptes llocs descriptius història

Presentació del tema

Com el presentem?

Situació contextualitzada i significativa (exemple: explicar a un nen que acaba d’arribar al poble)

Activitats inicials

Buscar en el Google Maps la localitat on vivim. Què hi reconeixem. Cap on és l’escola? on vivim?, la plaça?...

Cada nen /a ha de portar escrita la seva adreça

Marcar en un plànol el propi carrer. El camí de casa a l’escola

Portar una fotografia de casa seva i penjar-la en el plànol

Classificar els noms dels carrers:

personalitats

països, ciutats

conceptes

llocs descriptius

història

Passos del desenvolupament del projecte Presentació del tema Com el presentem? Situació contextualitzada i significativa (exemple: explicar a un nen que acaba d’arribar al poble). Què en sabem i què necessitem saber. Fer el guió general entre tots. Feina del mestre Assegurar-se que hi figurin els aprenentatges claus i els continguts que cal treballar. Els alumnes els han de conèixer per incloure’ls en el pla de treball. A partir d’aquí prioritzar (importància) i ordenar (grau de dificultat) els continguts. Tenir presents els objectius referits a les actituds que ens hem proposat.

Presentació del tema

Com el presentem?

Situació contextualitzada i significativa (exemple: explicar a un nen que acaba d’arribar al poble).

Què en sabem i què necessitem saber. Fer el guió general entre tots.

Feina del mestre

Assegurar-se que hi figurin els aprenentatges claus i els continguts que cal treballar. Els alumnes els han de conèixer per incloure’ls en el pla de treball.

A partir d’aquí prioritzar (importància) i ordenar (grau de dificultat) els continguts.

Tenir presents els objectius referits a les actituds que ens hem proposat.

Passos del desenvolupament del projecte Repartir els punts del guió per equips (fer els plans de treball, un carrer cada equip). Activitats, agrupaments, temps, material Plantilla Presentació del tema. Com el presentem? Situació contextualitzada i significativa. (Exemple: Explicar a un nen que acaba d’arribar al poble). Què en sabem i què necessitem saber. Fer el guió general entre tots. QUÈ EN SABEM QUÈ EN VOLEM SABER QUÈ HEM APRÈS QUÈ HEM DE FER Incloure els continguts clau

Repartir els punts del guió per equips (fer els plans de treball, un carrer cada equip).

Presentació del tema. Com el presentem? Situació contextualitzada i significativa. (Exemple: Explicar a un nen que acaba d’arribar al poble).

Què en sabem i què necessitem saber. Fer el guió general entre tots.

Passos del desenvolupament del projecte Presentació del tema Com el presentem? Situació contextualitzada i significativa (exemple: explicar a un nen que acaba d’arribar al poble). Què en sabem i què necessitem saber. Fer el guió general entre tots. Repartir els punts del guió per equips (fer plans de treball). Fer les activitats Posada en comú. Donar a conèixer allò que s’ha fet. La millor manera d’entendre una cosa és haver-la d’explicar. (X. Kichner) Avaluació (autoavaluació i coavaluació). Aprendre dels errors.

Presentació del tema

Com el presentem?

Situació contextualitzada i significativa (exemple: explicar a un nen que acaba d’arribar al poble).

Què en sabem i què necessitem saber. Fer el guió general entre tots.

Repartir els punts del guió per equips (fer plans de treball).

Fer les activitats

Posada en comú. Donar a conèixer allò que s’ha fet. La millor manera d’entendre una cosa és haver-la d’explicar. (X. Kichner)

Avaluació (autoavaluació i coavaluació). Aprendre dels errors.

Noms de carrers de Cassà Llocs descriptius : Clot, Indústria, Molí, Barraquetes, Horts, Mel, Ferrocarril, Hospital,... Fem una entrevista als avis per trobar informació sobre l’explicació del nom del carrer. Editar l’entrevista amb l’Audacity. Fer una fotografia del carrer actual. Buscar fotografies (antigues, per internet,...) que representin la situació. Buscar informació sobre l’ofici, la funció,... Fer un còmic ambientat en el carrer. Muntar una presentació (studio 8, PPs) amb les imatges i text descriptiu que expliqui l’abans i l’actualitat del carrer.

Llocs descriptius : Clot, Indústria, Molí, Barraquetes, Horts, Mel, Ferrocarril, Hospital,...

Fem una entrevista als avis per trobar informació sobre l’explicació del nom del carrer.

Editar l’entrevista amb l’Audacity.

Fer una fotografia del carrer actual. Buscar fotografies (antigues, per internet,...) que representin la situació.

Buscar informació sobre l’ofici, la funció,...

Fer un còmic ambientat en el carrer.

Muntar una presentació (studio 8, PPs) amb les imatges i text descriptiu que expliqui l’abans i l’actualitat del carrer.

Noms de carrers de Cassà Història: 11 de Setembre,... Cada alumne escriu el que sap de l’11 de setembre. Buscar per internet informació sobre l’11 de setembre. Correu: Escriptura d’una carta a l’Alcalde demanant informació sobre quan es va posar el nom del carrer. Fer una fotografia del carrer. Treballar el calendari. Escriure una notícia que expliqui quan es va posar el nom del carrer, el que representa aquest nom i la situació actual del carrer i adjuntar-hi les imatges. Publicar aquesta notícia a la revista de l’escola, al bloc de classe,...

Història: 11 de Setembre,...

Cada alumne escriu el que sap de l’11 de setembre.

Buscar per internet informació sobre l’11 de setembre.

Correu: Escriptura d’una carta a l’Alcalde demanant informació sobre quan es va posar el nom del carrer.

Fer una fotografia del carrer.

Treballar el calendari.

Escriure una notícia que expliqui quan es va posar el nom del carrer, el que representa aquest nom i la situació actual del carrer i adjuntar-hi les imatges.

Publicar aquesta notícia a la revista de l’escola, al bloc de classe,...

Noms de carrers de Cassà Països, ciutats, muntanyes: Canigó, Romanyà, Pirineus,... Localitzar en el mapa. Buscar imatges en el Google. Buscar-ne informació. Marcar la ruta en el mapa d’un viatge imaginari (Google Maps). Elaborar un guió per escriure un quadern de viatge. Escriure el text en format de quadern de viatge i il·lustrar-ho amb les imatges (prestatgeria digital).

Països, ciutats, muntanyes: Canigó, Romanyà, Pirineus,...

Localitzar en el mapa.

Buscar imatges en el Google.

Buscar-ne informació.

Marcar la ruta en el mapa d’un viatge imaginari (Google Maps).

Elaborar un guió per escriure un quadern de viatge.

Escriure el text en format de quadern de viatge i il·lustrar-ho amb les imatges (prestatgeria digital).

Noms de carrers de Cassà Personalitats: Cervantes, M Rodoreda, Fleming, Dr Robert, A Gaudí, J Miró, Músic Coll Buscar informació sobre la personalitat (Viquipèdia,...) Treballar el text biogràfic. Escriure la biografia del personatge. Elaborar una Auca del personatge a partir de la biografia. Literats: Lectura de fragments de l’obra. Elaboració d’un relat (conte,...), guió literari, storyboard i fer-ne una animació. Científics: Elaboració d’un reportatge que expliqui alguna cosa que s’hi relacioni (salut,...) Arquitectes: Elboració d’un relat on s’utilitzin elements de l’arquitecte, guió literari, storyboard i fer-ne una animació. Pintors: Cercar la seva obra en webs temàtiques. Elaboració d’un relat a partir d’un quadre de l’artista, guió literari, storyboard i fer-ne una animació. Músics: Elaboració d’un relat a partir del nom d’alguna composició, de l’instrument relacionat amb el músic, guió literari, storyboard i fer-ne una animació. (biografia)

Personalitats: Cervantes, M Rodoreda, Fleming, Dr Robert, A Gaudí, J Miró, Músic Coll

Buscar informació sobre la personalitat (Viquipèdia,...)

Treballar el text biogràfic.

Escriure la biografia del personatge.

Elaborar una Auca del personatge a partir de la biografia.

Literats: Lectura de fragments de l’obra. Elaboració d’un relat (conte,...), guió literari, storyboard i fer-ne una animació.

Científics: Elaboració d’un reportatge que expliqui alguna cosa que s’hi relacioni (salut,...)

Arquitectes: Elboració d’un relat on s’utilitzin elements de l’arquitecte, guió literari, storyboard i fer-ne una animació.

Pintors: Cercar la seva obra en webs temàtiques. Elaboració d’un relat a partir d’un quadre de l’artista, guió literari, storyboard i fer-ne una animació.

Músics: Elaboració d’un relat a partir del nom d’alguna composició, de l’instrument relacionat amb el músic, guió literari, storyboard i fer-ne una animació.

(biografia)

Noms de carrers de Cassà Orientació: Ponent, orient,... Treballar la definició dels conceptes. Treballar amb la brúixola. Marcar els punts cardinals a l’aula. Trobar llocs del poble situats en els 4 punts cardinals. Crear un joc de pistes de cerca d’un tresor. Fer-ne el mapa utilitzant un editor gràfic. Inventar-se un còmic on s’hi ha d’incloure el mapa del tresor

Orientació: Ponent, orient,...

Treballar la definició dels conceptes.

Treballar amb la brúixola. Marcar els punts cardinals a l’aula.

Trobar llocs del poble situats en els 4 punts cardinals.

Crear un joc de pistes de cerca d’un tresor. Fer-ne el mapa utilitzant un editor gràfic.

Inventar-se un còmic on s’hi ha d’incloure el mapa del tresor

Noms de carrers de Cassà Conceptes: de la pau Cada alumne defineix el concepte. Posta en comú i construcció d’una definició conjunta. Treballar algun poema que parli aquest concepte. Treballar la comparació i la metàfora. Elaborar poemes que tractin el tema del concepte i que utilitzin algunes comparacions. Fer fotografies dels elements que es comparen. Fer-ne transicions de les dues imatges (Fireworks, Power Point). Elaborar una presentació (o escriure directament al bloc) que contingui el poema i les imatges animades.

Conceptes: de la pau

Cada alumne defineix el concepte. Posta en comú i construcció d’una definició conjunta.

Treballar algun poema que parli aquest concepte.

Treballar la comparació i la metàfora.

Elaborar poemes que tractin el tema del concepte i que utilitzin algunes comparacions.

Fer fotografies dels elements que es comparen. Fer-ne transicions de les dues imatges (Fireworks, Power Point).

Elaborar una presentació (o escriure directament al bloc) que contingui el poema i les imatges animades.

Elaboració d’eines Plans de treball (WQ) Bases d’orientació (per a l’escriptura de textos) Documents per a l’autoavaluació Documents per a la coavaluació

Plans de treball (WQ)

Bases d’orientació (per a l’escriptura de textos)

Documents per a l’autoavaluació

Documents per a la coavaluació

Sessions Presentació de la proposta. Tasca a fer: recull de noms de carrer i classificats. Comentar la tasca. Treball sobre els carrers amb nom de ... Fer el pla de treball. Comentar la tasca. Treball sobre els carrers amb nom de... Fer el document de bases d’orientació. Comentar la tasca. Treball sobre els carrers amb nom de ... Fer el document d’autoavaluació i el de coavaluació.

Presentació de la proposta. Tasca a fer: recull de noms de carrer i classificats.

Comentar la tasca. Treball sobre els carrers amb nom de ... Fer el pla de treball.

Comentar la tasca. Treball sobre els carrers amb nom de... Fer el document de bases d’orientació.

Comentar la tasca. Treball sobre els carrers amb nom de ... Fer el document d’autoavaluació i el de coavaluació.

[email_address] Documents Exemple de Programació . Les competències que es treballen en el projecte . Com ho podem fer Eines TAC

Exemple de Programació .

Les competències que es treballen en el projecte .

Com ho podem fer

Eines TAC

Add a comment

Related presentations

Related pages

Fem un projecte | Bloc dels seminaris SDTAC del Gironès

Descripció. Realització d’un joc d’endevinar “qui és qui”, a partir d’enregistraments de veu de fragments d’una cançó de la Vella Quaresma.
Read more

Fem un projecte! |

Comencem un nou projecte. ha costat una mica posar-nos en marxa, però ja hi som. 1. Decisió. Abans de Nadal vam fer una llista de temes que ens agradaria ...
Read more

Fem un projecte a 3r d'ESO

Bona tarda, aquesta setmana començarem a treballar l'activitat FEM UN PROJECTE! amb els alumnes de 3r d'ESO "D" de l'institut Milà i Fontanals de Barcelona.
Read more

Projecte – El cos humà | Fem un projecte

Descripció. Tots el nens i nens de 2n de Cicle Inicial (12 alumnes) han preparat una part del projecte. Cada alumne haurà d’explicar a tots els seus ...
Read more

Fem un projecte: Els colors

Hem acabat el projecte dels colors! Hem après un munt de coses dels colors i de tot el que es pot fer amb ells. Els elmers saben ara moltes coses dels ...
Read more

Projekt en femme

Das Projekt „en femme“ ist ein Netzwerk für anatomische Männer, die sich mental als Frau fühlen und gelegentlich frauentypische Kleidung tragen, um ...
Read more

PROJECTE: FEM UN HORT!

El grup de 4 Globalitzat del SES Pla Marcell de Cardedeu inicia el projecte d'un hort. Explicarem com anem treballant
Read more

museus i accessibilitat: FEM UN MUSEU

El projecte Fem un Museu és una iniciativa cultural amb cinc anys d’existència que té com a propòsit principal l'acostar el món de l'art a col ...
Read more