Federasyon İnternet Sitelerinin Mevcut Durumlarinin İncelenmesi

50 %
50 %
Information about Federasyon İnternet Sitelerinin Mevcut Durumlarinin İncelenmesi
Sports

Published on September 1, 2013

Author: leventatali

Source: slideshare.net

Description

Atalı L., Özsoy, S., Polat, E., Güzel, P., Gürer, B., Çiftçi, S. (2008). Spor Federasyonlarının İnternet Sitelerinin İncelenmesi. 10Th. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 23-25 Ekim, Bolu. pp. 872-876.

pRo(ttDıtl (5-ıı "e_----,.i*-_*_

-ffi; l0ö International Spoı,t Sciences Congres / October 23-25,2008 , Bohı, Turkey olarak da kullanılmaktadır. Yine spor yolu ile tüketim kültürünün oluşturulmasında medyanın etkisi büyük olmaktadır. Medya toplumların sosyal hayatlannın düzenlenmesinde, kültürel hayatın zenginleştirilmesinde önemli görevler üstlenirken sporun da toplumun hemen her kesimine yaylmasında çok önemli görev yapmaktadır. Medyanın insanlar üzerinde olumlu ve olumsuz etkileri olduğu gibi, spor dalları ile ilgili teorik, teknik ve pratik bilgiler kazandırıcı, spor izleyicisini eğitici ve yönlendirici, farklı spor branşlannrn tanıtılmasında ve 1aygınlaştırmasında önemli roller yapmaktadır.. Aynca okul dışı gençliğin, ev hanımlarınln spor yapmaya yönlendirilmesinde özellikle medyanın (kitle iletişim araçlannın) etkisi çok büyüktür. Spor ve medyanın toplumsal hayattaki önemi herkes tarafindan kabul edilmektedir. Bu nedenle medyanın sosyal sorumluluk duygusu hareket ederek sporun güzelliklerini toplumun her kesimine ulaştıracak şekilde ve insanlan spor yapmaya teşvik edecek yayın politikaları geliştirmeleri toplumsal hayat açısından son derece yararlı olacaktır. Kaynaklar DEMIRAY, Uğur, Meslek Yüksek Okulları lçin Genel lletişim, Pegem Yayncılık, ANKARA,2003, s.90 DÖŞYILMAZ Enver, "Ülkemiz Spor Medyasının Toplum Üzerindeki Etkileri ve Sonuçları " Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, İSTANBUL, l998. GÜZ Nurettin, Açık Toplurn, Demolcrasi, Kitle İletişim Araçları,Yeni Türkiye Medya Özel Saysı, yl:2, say, l2, Ankara, 1996, s, 669 MC QİAİL, D, WİNALH, S, Kitle İletlşim Modelleri (Çev. Kona Yumlu), İmge Yayncılık, Ankara, l997. ŞAHAN Hasan, Vedat ÇINAR, Kitle İleıişim Araçlarının Spor Kamuoyu Üzerine Eıkısi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Say:12, Konya, 2004 YETİM, Azmi, Sosyoloji ve Spor, Morpa Yaynları, Ankara,2005. YETİM, Azmi."SporunSosyalGörünümü," GaziBedenEğitimi veSporBilimleriDergisi,Say.l,Cilt,s,2000. 225. sPoR FEDERAsYoNLARıNıN iıırrnıırr SıTELERiııiıı iııceı_eıtMEsl *ATALI. L. , **ÖZSOY, S. , **POLAT, E. , ***GÜZEL, P. , **GÜRE& B., ****ÇİF,TÇi, S. * Kocaeli Büyükşelıir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanhğı **Abant İzzntBa7sal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu *** Abant İzzetBaysal Üniversitesi Sosyal Biliııler Enstitüsü ***+ Sakarya Üniversitesi ABSTRACT Intemet, as in most of the sectors today,is one of the most important enviroment which makes interaction in institutional fields in sports area. In this research,the web sites of the sport federations which are çonnected with Youth and Sports General Management are examined by their handy and index criterions. The 37 questions of measure tool which are developed by the literature and expert support from investigators are experted in the web sites of the 57 federations. The football,the chess and the golf federation's internet web sites are established as the most giving shelter to this application. The Sport Federation's web sites are seen to be used to give mostly informations. Giriş Spor ile ilgili kurum ve kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ve yapılar daha çok insana ulaşmaya çalışarak amaçlarını gerçekleştirmek çabası içindedirler. Kimileri ticaret boyutunda kimileri sporun yaygınlaşması bolutunda spor alanı içerisinde yer almaktadır. Spor federasyonları da ülkemizde sporun daha geniş kitlelere yaylması için çaba harcayan kwuluşlardır. Spor federasyonları hizmet alanları içerisinde uygulamalar gerçekleştirirken çağın gerektirdiği birçok yenilikten faydalanmaktadır. Bilgi teknolojilerinin sağlayabileceği yararları fark etmiş olan birçok kurumun yanında spor federasyonları da bu teknolojilerden internet kısmını değerlendirmeye çalışmışlar ve internet siteleri oluşturarak hedef kitlerine hizmet verıneye çalışmışlardır. İnternetin birçok amaç için kullanılmas sitelerin oluşturulması hizmet kawamrnr önemli bir ölçüde değişime uğratmıştır. Kurumlar oluşturdukları intemet siteleri ile hizmetlerini sanal ortama taşmışlardır §ur, 2001). Spor federasyonlarının internet sitelerinin hangi dwumda olduklarının belirlenmesi, bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. 8]2

l0dlnternadoml Sport Sciences Congres / Octobeı 23_25,2008 . BoIu, Tirrkey .Jiül'l . . :.!rVN ', 'ffişj : Yöntem Bu çalışmada Tiirkiye'deki spor federasyonlannrn intemet sitelerinin mevcut durumlan tarama modeli kullanılarak ortaYa konulmaYa ÇalıŞılmıŞtır. Gençlik ve Spor Genel Müdiirlüğü internet sitesinde (gsgm.gov.fo) listesi yaynlanan 5_9 sgor federasYonrından.57'sine erişim sağlanmıştır. Hizmetlerir durumda olmaİ# iıİ-f"derusyonıın"sitesine ulaŞılamamıŞtır. İntemet sitelerinin değerleniirmek için araştırmacılar tarafindan literattır Ve uzman desteğiyle 33 soruluk bir ölÇme aracı geliştirilmiştir. Ölçme aracr, 1-5 ]vtart 2008 tarihlerinde çuırş" o"-*da bulunan"Si ,po. federasyonu internet sitesine uygularımıştır. Elde edilen veriler frekans ve yüzdelik dağlımlar ile değerlendirilmiştir. Bulgular SU'gl" sonuÇlanna göre internet sitesinde e1 cok uygulama gerçekleştirerı spor federasyonları Futbol, Satranç ve Golf FederasYonu'dur. En az ı)ıgulama gerçekleştirenİpor reOLasyonİan iseİlm ııot"vi, sedensel Engelliler ve Binicilik FederasYonu'dur. ihcelenen federasyonların intemet sitelİrinin ttımtınde auıİy.rcro.o haber ve bilginin olduğu, bunların gtincellik taşıdığ görülmektedir. Ayrıca yönetmeliklerle ilgili bilgi, idari yrp, lı" ilgili bilgi, yllık PlljVet nroeamlan, iletişim bilgileri, interrıet sitelerin t -rrnınu yakınıııda bulıırımaktadr.. ayrr.u bilgi edinme |'"Ik i': ilgili bilgi, forum bölümü, site haritası, site kulla;m koşullan, internet sitelerinin çok azııda bulunmaktadır. Engellilere yönelik sitelerde hiçbir uyguıamaya - rastlanmamıştrr. ti73

..----.-E .' Jg'.L , !İ:ffi'i l0*IntetnatioııalSportSciencesCoııgıtss/October23-25,2008.Bolrı,Turkey ı:,.P,.ı,l ..-_--,:' ,..ğ t O lD 4 o ,1 aç L ü ü bİ .l a I , aş- 6, aö ,ğ. oN a o al k ğ o t{ O ğ uü o kğ .ts 2 ai ğ >. ş2g ü FIi .i ğ A(l Fi 814

l 0 ü Iııterııational Slıoıt l§ciences Congress / October 23_25,2008 . Bolu, Türkey Tablo 2. İnternet Sitelerinin Genel Durumu INTERNET SITELERI DURUM 0vet [rayrr n o//o n o,/ /o Faaliyetlerinden haber ve bilgi 57 100 0 0 Haber ve bileiler güncel 57 100 0 0 Spor branşınm tarihçesiyle ilgili bilgi 3l 54,4 26 45,6 Yönetmeliklerle ilgili bilgi 52 91,2 5 8.8 Yıllık faaliyet programıyla ilgili bilgi 52 9|,2 5 8.8 Idari yapısıvla ilsili bilgi 56 98.2 1 1"8 Branşla ilgili oyun kuralı bilgisi 36 96,2 2l 3,8 22 38,6 35 61,4 Federasyonun iletişim bilgileri 53 93 4 7 Sitede arşiv bölümü 30 52,6 27 47.4 Sponsorlarla ilsili link 4l 72 |6 28 Yabancı dil içeriği 13 19 46 81 Bilgi Edinme Hakkı ile ilgili bağlantı 3 5 54 95 Sitenin son güncellenme tarihi 49 86 8 L4 Fotoğraf galerisi 46 80,8 11 19.2 Video galerisi l8 31,6 39 68,4 Gerekli form ve dokümanlar 36 63,2 2| 36,8 Ana sayfaya dönüş bağlantısı 49 86 8 l4 Site içi aramabölümü 24 42 33 58 Mesaj veya e-posta bağlantısı 38 66,7 19 33,3 Forum bölümü 6 10,5 51 89,5 Sitenin üyelik sistemi 19 33,3 38 66o7 E-hizmet uygulamasl 10 17 47 83 Ilgili sitelere bağlantı 47 82,5 10 |7,5 Ziyar etçi sayıs mı gösteriyor 26 45,6 31 54,4 Engelliler için uygulama 0 0 57 100 Elektronik satış 3 5,2 54 94,8 Yayınlar siteden okunabiliyor 10 17,5 47 82,5 site haritası 6 10,5 51 89,5 Yayın haklarıyla ilgili bilgi 34 59,6 23 40,4 875

Spor federasyonlarınrn büyük bir bölümüniin çalışır durumda bir internet sitesine sahip olması olumlu bir durumdur. Ançak bu mecranın sadece bilgilendirme amaçlı olarak kullanıldığı görülmektedir. İnternet, spor ile ilgili ihtiyaç duyulan bilgi ve hizmetlere ulaşmak için düşük maliyetli ve çok kişiye ulaşma boyutunda etkili bir alandn. Bilet satışı, spor organizasyonlarına kayt, spor i,irünleri safiş, sponsorluk, spor turizmi, pazar|ama araştrrmalan, sporcu ve tal«mların tanıtımı-bilgileri ve diğer özel işlemler için internet ideal bir ortamdrr (Delpy ve Bosetti, |998:2|,23). Beech ve arkadaşlarının (2000) İngiltere'de yaptığı bir çalışmaya göre 4000 t4raftarı olan futbol kulüplerinin l00 bin ziyaretçiye sahip oldukları, futbol kulüpleri taraftarlarını internet sitelerine çekerek onlan müşteri durumuna getirmel başardıkları vurgulanmıştır. Bu araştırmada incelenen spor federasyonlarından internet sitelerinde bilgilendirme dışında pazar|amaya yönelik faaliyetlerin çok sınrlı olduğu göriilmektedir. Elekfoonik satış uygulamasının sadece 3 federasyonda olması dilr{<at çekicidir. İnan'rn (2002 yaphğı pazar|amada intemet kullanımı konulu araştırmada işletmelerin yoğunlukla internet sitelerini firma ve üriinlerinin tanltıml, müşterilerle iletişim kurma ve satışları artırma amaçlı olarak kullandıkları ortaya çıkmıştır. Spor federasyonları intemet sitelerinin tanıtlm ve iletişim kurma amaçlı olduğu söylemek mümkiindiir. Avusturalya Açık Tenis Turnuvası internet sitesini 20 milyon kişinin ziyaret ettiği (Fonest ve Pope, |997: 72) dikkate alınırsa, federasyonlann intemet sitelerini spor pazarlaması açrsrndan cazip hale getirebilmek için ziyaretçi sayısını arttlrmaya yönel ik çalı şmal ar yapması gerektiği söylenebi lir. Seçilmiş Kaynaklar Beech, J., S. Chadwick and A. Tapp (2000) " Emerging Trends in the Use of the Internet- Lessons From the Football Sector," Qualitative Market Research: International Journal, vol:3, no: l, pp.38-46 Delpy, Lisa and, Heather Bosetti (1998) " Sport Management and Marketing Via The World Wide Web," Sport Marketing Quarterly, vol:7,no: l, pp.21-27. Forrest, J. Edward and Pope, L. Nigel (1997) "Fan Responses to Sporting Team Web Sites," Asia-Australia Marketing Journal, vol:S,no:1, pp. 71-80. İnan, H. (2002) "Firmalar arası Pazarlama Faaliyetlerinin Yürütülmesinde lnternet Kullanımının Etkisi: Tiirkiye Uygulaması". Yayımlanmamış Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002. Nur, Ç (200l). Türkiye'den Örneklerle E-İş Gerçeği. İstanbul: Capital Yaynları, 2001. 226. DEVELoPMENT oF sPoRT sGIENcEs lN TURKEY NURULLAH. C.1, BAĞIRGAN, T.2 1 Celal Bayar Üniversitesi BESYO/]vlanisa/Turkiye 2Spor Eğitimeni Ankara/Turk ABSTRACT ln the present study, development of Sport Sciences was examined in light of theoretical and idea dimensions and development of sport sciences in Turkey was considered according to its different structural characteristics in 3 phases: l. Physical Education Knowledge-Sport Knowledge phase 2. Sport Teaching Phase a. Accumulation phase b. Development phase The beginning of Sport Sciences becomes concrete with the establishment of Sports Medicine Association in 1965. Necati Akgün, Sedat Muratl;i, Necmettin Erkan and Adnan Orhun are leading persons that have valuable help in the development of Sport Sciences in Turkey. rünriynDE spoR giLiNILrcniNiN GELişiMi Giriş Ükemizde Spor Bilimlerinin gelişimi l9801i yllarla birlikte iızme kazanmıştır (Bağırgan,1990, Açıkada,I997,mirxeoğlu 2004). Bu ir,rnelenmeyle birlikte spor bilimlerinde ortaya çıkan değişik düşiincelerin tirünü olarak çok çeşitli kurumsal yapılanmalar(spor bilimleri,anhenörltik,rekreasyon, vb)ortaya çıkmıştır. sporla ilgili düşünce geleneğini oluşturmaya yönelik yaklaşımların ve buna bağlı olarak ta sporla ilgili düştincelerin ve düştince akımlarının belirleyicisi ve yönlendiricisi olan krrrum ve düşünirrlerin irdelenmesini gerektirmektedir. Bu bağlamda spor bilimlerinin gelişimi üerine yaptığımız irdelememizde spor bilimleri düşiincesinin gelişimi kawamsal olarak; 1)Beden eğitimi bilgisi-spor bilgisi dönemi-(l863-1989) 2)spor öğretisi dönemi(l965-1989) :t ,: ]l ,3 ...,; =,ğ :$ 4 ş ,* :;E :i§ :iş :_€ ,} 1i .i ]ıi i ]:= ,Ş i]J aa, ş;ş € 876

Add a comment

Related presentations

Related pages

** ATALI, L. * SERTBAS, K. * GÖNENER, A. *TASKIRAN, Y.

MEVCUT DURUMLARININ İNCELENMESİ ... yanında internet sitelerinin ... Federasyon web sitelerinde yarışma bilgileri mevcut olan % 100 ‘dür. Federasyon
Read more

OLİMPİK YAZ SPOR FEDERASYONLARININ İNTERNET SİTELERİNİN ...

OLİMPİK YAZ SPOR FEDERASYONLARININ İNTERNET SİTELERİNİN MEVCUT DURUMLARININ İNCELENMESİ ... Onlar internet sitelerinin ... federasyon sitelerini ...
Read more

FEDERASYON INTERNET SİTELERİNİN MEVCUT DURUMLARININ ...

Anasayfa > Medya Televizyon > FEDERASYON INTERNET SİTELERİNİN MEVCUT DURUMLARININ İNCELENMESİ ...
Read more

KAYNAKLI PARÇALARDA OLUŞAN ARTIK GERİLMELERİN İNCELENMESİ ...

KAYNAKLI PARÇALARDA OLUŞAN ARTIK GERİLMELERİN İNCELENMESİ. ... Sitelerinin Mevcut Durumlarinin İncelenmesi ... İnternet Sitelerinin İncelenmesi ...
Read more

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU SPOR TOTO SÜPER LİGİ SPOR ...

tÜrkİye futbol federasyonu spor toto sÜper lİgİ spor kulÜplerİ taraftarlarinin facebook kullanimi
Read more

Spor Malzemeleri Satan İşletmelerde Elektronik Ticaret ...

Atalı L., Çoknaz, D., Nurtanış, V. (2008). Spor Malzemeleri Satan İşletmelerde Elektronik Ticaret Uygulamalarının Değerlendirilmesi (Kocaeli İl ...
Read more

Spor Tesislerinin Deprem Sonrasi Afet Hizmetlerine Yönelik ...

Atalı L., Sertbaş K. (2006). Spor Tesislerinin Deprem Sonrası Afet Hizmetlerine Yönelik Kullanımı, (Kocaeli İl’i Örneği). I. Uluslararası ...
Read more