Feasts of the lord (telugu)

100 %
0 %
Information about Feasts of the lord (telugu)
Spiritual

Published on March 6, 2014

Author: SHALEMISRAEL

Source: slideshare.net

Description

పస్కా పండుగ, పులియని రొట్టెల పండుగ, ప్రథమ ఫలముల పండుగ, వారముల పండుగ (పెంతెకొస్తు పండుగ), బూరల పండుగ, ప్రాయశ్చిత్తార్ధ పండుగ, పర్ణ శాలల పండుగ

˝ÒKqeTTj·T+<ä+<äMT≈£î îì‘·´´JeeTT ø£ø£<äì‘·+#·+#·TT#·T ˝ÒKqeTTj·T T T MT≈£ ì‘· JeeTT <äì ‘· T#· yê{Ïì |üì XÀ~Û+#·+#·T#·THêïs¡.T.ny˚ qqTï >∑>∑÷]ÃkÕø£å´$T#·TÃ#·TÃ#·Tqï$.. yê{Ï ] |ü]XÀ~Û T Hêïs¡T ny˚ qqTï ÷]à kÕø£å´$T#· qï$... jÓjÓ÷VüqT 5:39 ÷Vü‰‰qT 5:39 dü¨. <Ûsêà eTT¢ ä M.Min

ªjÓT¨yê |ü+&ÉT>∑Tµ (The Feasts of The Lord) nqT sT÷ |ü⁄düøeTT Ô£ q+<äT bÕ‘· ìã+<Ûq˝À <˚e⁄&TÉ ÇÁXÊj˚T©j·TT≈£î ìj·T$T+∫q @&ÉT |ü+&ÉT>∑ ä düeTj·TeTTqT >∑÷]Ãq $es¡D sTTe«ã&çq~. n+‘˚>±ø£, sT÷ |ü+&ÉT>∑T Á|üuTÑÛ yÓq j˚TdüTÁø°dTü ≈î£ , Äj·Tq j·T+<äT ’ Ô $XÊ«düeTT+#·Tyê]øÏ ø£T>∑T Äosê«<äeTT≈£î jÓT˝≤ dü÷#·ø£ÁbÕj·T+>± e⁄Hêïj·Tqï dü‘´· eTT sT÷ |ü⁄düøeTT <ë«sê ‘Ó*j·TCÒjT· ã&çq~. Ô£ s¡#sTT‘· jÓTTø£ÿ sTT‘·s¡ s¡#qT: · · 1) ødTü Ô ñ|üe÷qeTTT ` Á° <˚e⁄ì sê»´ eTs¡àeTTT 2) yÓ÷ùw |‘´· ø£|⁄ü >∑T&Üs¡eTT Á ü å dü¨. <Ûsêà eTT¢ ä M.Min Á|ü‘T· ≈£î dü+Á|ü~+#·+&ç: Grace Ministries D.No. 6-38-20/1, L.V. Nagar, Drivers Colony Gajuwaka, Visakhapatnam - 530 026 Tel. # 0891-2511689, 9177747337, 9490885102 Email: dmbooks075@gmail.com yÓ Rs. 20/-

jÓT¨yê |ü+&ÉT>∑T (The Feasts of The Lord) dü¨ˆˆ <Ûsêà eTT¢ M.Min ä i

YEHOVA PANDUGALU (Telugu) (THE FEASTS OF THE LORD) DHARMA MALLU First Edition Copyright 2014 Published by Grace Ministries # 6-38-20, L. V. Nagar Gajuwaka - 530 026 Visakhapatnam, India Mobile: 9177747337 Designing & type setting Renee Graphics 9030863858 Written permission must be obtained from the author at the above address for reprinting or translating any part of this book. ii

ø£è‘·»‘T „· á |ü⁄düøeTTqT Á|ü#T· ]+#·T≥˝À düV≤ø£]+∫q <Óe<ëdüTT Ô£ ü ’ dü¨ˆˆ &ç.j·Tdt.j·THé.sêE >±]øÏ, dü¨ˆˆ Vü‰H√≈£î >±]øÏ Hê Vü≤è<äjT· |üPs¡«ø£ ø£è‘·»‘T ‘Ó*j·T CÒdTü ≈£î+≥THêïqT. Á|ü#T· s¡Dø£s≈£î, f…|+>¥˝À „· Ô¡ Æ æ düV‰ü j·T|ü&q dü¨ˆˆ dürwtu≤ãT (¬s˙ Á>±|òø‡˘ ) >±]øÏ Hê e+<äqeTTT. ç æ n+‘˚>±ø£, sT÷ |ü⁄dø£ |ü+|æD˝À düV‰ü j·TeTT #˚dq dü¨ˆˆ Çe÷àqTj˚TT Ôü ° æ >±]øÏ, dü¨ˆˆ es¡ Á|ükÕ<é >±]øÏ, dü¨ˆˆ Á|üu≤ø£sY s&ç¶ >±]øÏ, dü¨ˆˆ Û ¬ #·+Á<ä øÏsDY >±]øÏ Hê Á|ü‘´˚ ø£ e+<äqeTTT ‘Ó*j·T CÒdTü ≈£î+≥THêïqT. ¡ sT÷ |ü⁄düÔø£ Á|ü#·Ts¡D ø=s¡≈£î ÁbÕ]ú+∫q $XÊ«düT +<ä]ø° Hê e+<äqeTTT. düV≤Àˆˆ <Ûsêà eTT¢ ü ä Email: dmbooks075@gmail.com iii

ñb˛<ëÈ‘eTT · @<Ó’Hê |ü+&ÉT>∑ yê‘êes¡DeTTqï|ü⁄Œ&ÉT ˝Àø£eTT˝À Á|ü»T jÓTH√ï Ø‘·TT>± ‘·eT dü+‘√wüeTTqT e´ø£Ô |üs¡TdüTÔ+{≤s¡T. nsTT‘˚ <˚e⁄&É T ‘·q Á|ü»qT ì»yÓTq dü+‘√wüeTT‘√ ì+|ü>&Éì <˚e⁄ì yêø£´eTT ôd$düTÔqï~. Æ ∑ ªyê] <Ûëq´ Á<ëøå±s¡düeTTT $düÔ]+∫q Hê{Ï dü+‘√wüeTT ø£+f… n~Ûø£ yÓTÆq dü+‘√wüeTT ˙e⁄ Hê Vü≤è<äj·TeTT˝À |ü⁄{Ϻ+∫‹$µ (ø°s¡Ôq 4:7). ª˙ düìï~Ûì dü+|üPs¡í dü+‘√wüeTT ø£<äT, ˙ ≈£î&ç #˚‹˝À ì‘·´ düTKeTTT ø£e⁄µ (ø°s¡Ôq 16:11). nsTT‘˚ sT÷ dü+‘√wüeTT <˚e⁄ì ≈£îe÷s¡T&Óq Á|üuTÛÑ yÓq j˚TdüTÁø°dTÔü ’ ’ <ë«sê bÕ|ü ø£åe÷|üD bı+~, Äj·Tq‘√ düVü≤yêdüeTT ø£*–j·TT+&ÉT≥ <ë«sê e÷Á‘·y˚T kÕ<Ûä´eTT (jÓ÷Vü‰qT 15:10`11— 1jÓ÷Vü‰qT 1:3`4). BìøÏ kÕ<äèX¯´+>± ÇÁXÊj˚T©j·TTT ◊>∑T|ü⁄Ô u≤ìdü‘·«eTT qT+&ç $&ç|æ+|üã&çq|ü⁄&ÉT Äq+~+∫] (ìs¡ZeTø±+&É+ 15:1,2). j˚TdüTÁø°düTÔqT s¡ø£åD eÅdüÔeTT>± ø£*–q yês¡T eTVü‰q+<äeTT bı+<äT<äTs¡T (jÓTwüj ·÷ 61:10). yê] <äT:KeTT, ì≥÷ºs¡TŒ ‘=–b˛sTT, ì‘·´ dü+‘√wüeTT ‘·eT ‘· MT<ä ø£*–j·TT+<äTs¡T (jÓTwüj÷ 35:10, 51:11). yês¡T dü+‘√wæ+∫, · ñ¢d+#·T<äTs¡T eT]j·TT Äq+<ä>±qeTT #˚jT· T<äTs¡T (ø°sq 32:11, 68:3, æ Ô¡ 97:12). j˚TdüTÁø°düTÔ <ë«sê #Ó|üŒqX¯ø£´eTTqT, eTVæ≤e÷j·TTø£ÔeTTHÓ’q dü+‘√wüeTTqT bı+<äT<äTeTT (1ù|‘·Ts¡T 1:8`9). Á|üuÛÑTyÓ’q j˚TdüTÁø°düTÔqT, Äj·Tq <ë«sê $XÊ«düTT bı+<äT sT÷ dü+‘√wüeTTqT <ä]Ùdü÷,Ô bÕ‘· ìã+<ÛHê ø±eTT˝À jÓT¨yê ‘·q Á|ü»≈£î ä ø=ìï |ü+&ÉT>∑ düeTj·TeTTqT ìs¡ísTT+#ê&ÉT. n+<äTπø bÕ‘· ìã+<Ûäq˝À Áø=‘·Ô ìã+<Ûäq >∑T|üÔyÓTÆj·TTqï<äì, Áø=‘·Ô ìã+<Ûäq <ë«sê bÕ‘· ìã+<Ûäq ãj·TT |üs¡#·ã&çq<äì #Ó|ü⁄Œ<äTs¡T. j˚TdüTÁø°düTÔ j·T÷<äT‘√, ª˝ÒKqeTT iv

j·T+<äT MT≈£î ì‘·´JeeTT ø£<äì ‘·+#·T#·÷ yê{Ïì |ü]XÀ~Û+#·T#·THêïs¡T. ny˚ qqTï >∑÷]à kÕø£å´$T#·TÃ#·Tqïeìµ #ÓbÕŒ&ÉT (jÓ÷Vü‰qT 5:39). me÷àj·TT Á>±eTeTTq≈£î yÓfi¯ó‘·Tqï sTT<ä›s¡T eTqTwüß´qT n$y˚≈£îì, Á|üeø£ÔT #Ó|æŒq e÷≥ìï{Ïì qeTàì eT+<äeT‘·Tì >∑~›+#ê&ÉT (÷ø± 24:25). bÕ‘·ìã+<Ûäq˝À ‘·qqT >∑÷]à #Ó|üŒã&çq e#·qeTT uÛ≤eeTT yê]øÏ ‘Ó*j·TC…bÕŒ&ÉT (÷ø± 24:27). bÕ‘·ìã+<Ûäq˝À <˚e⁄&ÉT ÇÁXÊj˚T©j·TT≈£î ìs¡ísTT+∫q |ü+&ÉT>∑T Á|üuÛÑTyÓ’q j˚TdüTÁø°düT Ô <ë«sê Äj·Tqj·T+<äT $XÊ«düeTT+#·T yê]øÏ ø£T>∑T Äosê«<äeTT >∑T]+∫ e]ídüTÔqïeqï dü‘·´eTTqT sT÷ |ü⁄düÔø£eTT <ë«sê >∑eTì+#·>∑eTT. ÇÁXÊj˚T©j·TT |ü]X¯ó<ä∆ dü+e‘·‡s¡eTT˝Àì |ü+Á&Ó+&ÉT HÓT yê{Ï Áø£eTeTT Á|üø±s¡eTT ÁøÏ+<ä sTTe«ã&çq$. 1. ìkÕ‡Hé (e÷]à ` @Á|æ˝Ÿ) 2. Çj·÷sY (@Á|æ˝Ÿ ` y˚T) 3. dæeHé (y˚T ` pHé) 4. ≥eT÷àCŸ (pHé ` p˝…’) 5. nyé (p˝…’ ` Ä>∑wüߺ) 6. mT˝Ÿ (Ä>∑wüߺ ` ôdô|º+ãsY) 7. {ÏÁXË (ôdô|º+ãsY ` Äø√ºãsY) 8. ø£XÊ«Hé (nø√ºãsY ` qe+ãsY) 9. øÏôd¢yé (qe+ãsY ` &çôd+ãsY) 10. f…u…‘Y (&çôd+ãsY ` »qe]) 11. ôwu≤‘Y ( »qe] ` |òæÁãe]) 12. n<ësY (|òæÁãe] ` e÷]Ã) v

˝ÒMj·Tø±+&ÉeTT 23:4`44 e#·qeTTT eT]j·TT sTT‘·s¡ yêø£´uÛ≤>∑eTTqT |ü]o*+∫q jÓT&É <˚e⁄&ÉT ÇÁXÊj˚T©j·TT≈£î ÁøÏ+<ä sTTe«ã&ç q j˚ T &É T |ü + &É T >∑ qT Ä#· ] +#· e Tì ÄC≤„ | æ + ∫q≥T¢ ‘ÓTdüTø=+<äTeTT. 1. |ükÕÿ |ü+&ÉT>∑ 2. |ü⁄*j·Tì s=f…º |ü+&ÉT>∑ 3. Á|ü<∏äeT |òüeTT |ü+&ÉT>∑ 4. yês¡eTT |ü+&ÉT>∑ (ô|+‘Óø=düTÔ |ü+&ÉT>∑) 5. ã÷s¡ |ü+&ÉT>∑ 6. ÁbÕj·T•Ã‘êÔs¡ú ~qeTT 7. |üs¡íXÊ |ü+&ÉT>∑ Ä j·÷ yêø£´ uÛ≤>∑eTT˝À #Ó|üŒã&çq Á|üø±s¡eTT ô|’q sTTe«ã&çq j˚T&ÉT |ü+&ÉT>∑˝À yÓTT<ä{Ï eT÷&ÉT |ü+&ÉT>∑T ìkÕ‡Hé HÓ (e÷]à ` @Á|æ˝Ÿ) 14,15,16 ‘êØKT˝À »s¡T|üã&ÉTqT. sTT~ ÇÁXÊj˚T©j·TT≈£î edü+‘· ø±eTT (spring). HêT>∑e |ü+&ÉT>∑ dæeHé HÓ (y˚T ` pHé) 6e ‘êØKTq »s¡T|üã&ÉTqT. sTT~ jÓT+&Ü ø±eTT (summer). ∫e] eT÷&ÉT |ü+&ÉT>∑T {ÏÁXË HÓ (ôdô|º+ãsY ` nø√ºãsY) 1, 10, 15 ‘êØKT˝À »s¡T|üã&ÉTqT. sTT~ X¯s‘ø±eTT (fall). n+<äTø sT÷ |ü+&ÉT>∑T ªªjÓT¨yê ¡ Y π ìj·÷eTø£ ø±eTTTµµ>± |æTeã&ÉT#·Tqï$ (˝ÒMj·Tø±+&É+ 23:2). M{Ïì Ä#·]+#·T ÇÁXÊj˚T©j·TTT ªª|ü]X¯ó<ä∆ dü+|òüTeTTµµ>± |æTeã&ÉT#·T Hêïs¡T (˝ÒMj·Tø±+&É+ 23:2). sTT≥T¢ dü+e‘·‡s¡eTT˝À eT÷&ÉT ìj·÷eTø£ ø±eTT˝À jÓTs¡÷wü˝eTTq≈£î e#·TÃ≥ <ë«sê ÇÁXÊj˚T©j·TTT sT÷ j˚T&ÉT Ò |ü+&ÉT>∑T »s¡T|ü⁄ø=qT #·T+&ç]. n+<äTπø <˚e⁄&ÉT ÇÁXÊj˚T©j·TT‘√ vi

ªªdü + e‘· ‡ s¡ e TTq≈£ î eTTe÷às¡ T ˙ |ü ⁄ s¡ T wü ß +<ä s ¡ ÷ Á|ü u Û Ñ T e⁄qT, ÇÁXÊj˚T©j·TT <˚e⁄&ÉTHÓq jÓT¨yê düìï~Ûì ø£qã&Ée˝…qTµµ (ìs¡eTø±+&É+ ’ Z 34:23— ~«rjÓ÷|ü<˚X¯ø±+&É+ 16:16) nì ÄC≤„|æ+#ê&ÉT. ô|’ j˚T&ÉT |ü+&ÉT>∑T ÁøÏ+<ä ‘ÓT|üã&çq dü‘´· eTTq≈£î kÕ<äèX¯´eTT>± e⁄qï$. 1. |ükÕÿ |ü+&ÉT>∑ ` s¡ø£åD 2. |ü⁄*j·Tì s=f…º |ü+&ÉT>∑ ` Á|ü‘˚´øÏ+#·ã&çq J$‘·eTT 3. Á|ü<∏äeT |òüeTT |ü+&ÉT>∑ ` |ü⁄qs¡T‘êúqeTT 4. yês¡eTT |ü+&ÉT>∑ (ô|+‘Óø=düTÔ |ü+&ÉT>∑) `|ü]X¯ó<ë∆‘à· ≈£îeTà]+#·ã&ÉT≥, dü+|òüTeTT kÕú|æ+#·ã&ÉT≥ 5. ã÷s¡ |ü+&ÉT>∑ ` kÕø£´å eTT, ÇÁXÊj˚T©j·TTT düeT≈£Ls¡Ãã&ÉT≥, dü+|òT ü yÓT‘·Ôã&ÉT≥ 6. ÁbÕj·T•Ã‘êÔs¡ú ~qeTT ` j˚TdüTÁø°düTÔ ¬s+&Ée sêø£&É 7. |üs¡íXÊ |ü+&ÉT>∑ ` j˚TdüTÁø°düTÔ yÓj˚T´+&É¢ bÕq sT÷ dü+>∑‘·TqT ã{Ϻ yÓTT<ä{Ï eT÷&ÉT |ü+&ÉT>∑T j˚TdüTÁø°düTÔ jÓTTø£ÿ yÓTT<ä{Ï sêø£qT, HêT>∑e |ü+&ÉT>∑ Á|üdüTÔ‘· dü+|òüTø±eTTqT, ∫e] eT÷&ÉT |ü+&ÉT>∑T j˚TdüTÁø°düTÔ jÓTTø£ÿ ¬s+&Ée sêø£&ÉqT dü÷∫dü TÔqïeì >∑eTì+#·>∑eTT. sT÷ |ü+&ÉT>∑qT >∑÷]Ãq <Ûë´qeTT nH˚≈£î≈£î y˚TTø£s¡eTT>± e⁄+&Ée˝…qì ÁbÕ]údüTÔHêïqT. dü¨. <Ûäsêà eTT¢ M.Min vii

$wüjT· dü÷∫ø£ ñb˛<ëÈ‘·eTT iv 1. |ükÕÿ |ü+&ÉT>∑ 1 2. |ü⁄*j·Tì s=f…º |ü+&ÉT>∑ 9 3. Á|ü<∏äeT |òüeTT |ü+&ÉT>∑ 14 4. yês¡eTT |ü+&ÉT>∑ (ô|+‘Óø=düTÔ |ü+&ÉT>∑) 19 5. ã÷s¡ |ü+&ÉT>∑ 23 6. ÁbÕj·T•Ã‘êÔs¡ú ~qeTT 28 7. |üs¡íXÊ |ü+&ÉT>∑ 35 ix

1. |ükÕÿ |ü+&ÉT>∑ (Feast of Passover) ªªyÓ÷ùw nVü≤s√qTT ◊>∑T|ü⁄Ô <˚X¯eTT˝À ñ+&É>± jÓT¨yê yê]‘√ á˝≤>∑T ôd$#ÓÃqT. HÓ˝À á HÓ MT≈£î yÓTT<ä{Ï~. sTT~ MT dü+e‘·‡s¡eTTq≈£î yÓTT<ä{Ï HÓ. MTs¡T ÇÁXÊj˚T©j·TT düs¡« düe÷»eTT‘√ á HÓ <äX$THê&ÉT yês¡T ‘·eT‘·eT ≈£î≥T+ãeTT ˝…øÿ£ #=|ü⁄Œq ˇø=ÿø£ÿ&ÉT ¯ >=i…¿ |æ¢HÓ’qqT, y˚Tø£ |æ¢HÓ’qqT rdæø=qe˝…qT. Ä |æ¢qT ‹qT≥≈£î ˇø£ ≈£î≥T+ãeTT #êø£ b˛sTTq jÓT&É yê&ÉTqT yêì bıs¡T>∑T yê&ÉTqT ‘·eT ˝…ø£ÿ #=|ü⁄Œq <ëì rdæø=qe˝…qT. Ä >=i…¿|æ¢qT uÛÑTõ+#·T≥≈£î Á|ü‹yêì uÛÀ»q |ü]$T‹ì ã{Ϻ yê]ì ˝…øÿÏ +|üe˝…qT. ìs√›wyTÓ q j˚T&Ü~ eT>∑|qT ü Æ æ ¢ rdæø=qe˝…qT. >=i…¿˝ÀqT+&çjÓÆTqqT, y˚Tø£˝À qT+&çjÓÆTqqT <ëì rdæø=qe#·TÃqT. á HÓ |ü<äTHêT>∑e ~qeTT es¡≈£î MTs¡T <ëìqT+#·T ø=qe˝…qT. ‘·s¡Tyê‘· ÇÁXÊj˚TT düe÷»|ü⁄ yês¡+<äs¡÷ ‘·eT‘·eT ≈£L≥eTT˝À kÕj·T+ø±eT+<äT <ëì #·+|æ, <ëì s¡ø£ÔeTT ø=+#ÓeTT rdæ, ‘êeTT <ëì ‹ì, sTT+&É¢ <ë«s¡ ã+<Ûä|ü⁄ ¬s+&ÉT ìTe⁄ ø£eTTà MT<äqT, ô|’ ø£$Tà MT<äqT #·*¢, Ä sêÁ‹j˚T yês¡T n–ï#˚‘· ø±Ãã&çq Ä e÷+düeTTqT, bı+>∑ì s=f…qT ‹qe˝…qT. #˚<Tä ≈£Ls¡‘√ <ëì ‹qe˝…qT. <ëì ‘·qT, º <ëì ø±fi¯flqT, <ëì Ä+Á‘·eTTqT n–ï‘√ ø±*Ã, <ëì ‹qe˝…qT. <ëì˝À ñ&çøÏ ñ&Éø£ì<Ó’qqT, ˙fi¯fl‘√ e+&Éã&çq<Ó’qqT ‹qH˚ ‹q≈£L&É<äT. ñ<äj·Tø±eTT es¡≈£î <ëì˝À <˚~j·TT $T–*+|ü≈£L&É<äT. ñ<äj·Tø±eTT es¡≈£î <ëì˝À $T–*q~ n–ï‘√ ø±*Ãy˚j·Te˝…qT. MTs¡T <ëì ‹qedæq $<Ûäy˚T<äq>±, MT q&ÉTeTT ø£≥Tºø=ì, MT #Ó|ü⁄ŒT ‘=&ÉT>∑Tø=ì, MT ø£i¿T #˚‘· |ü≥Tºø=ì, ‘·«s¡|ü&ÉT#·T <ëì ‹qe˝…qT. n~ jÓT¨yê≈£î |ükÕÿ ã*. 1

Ä sêÁ‹ H˚qT ◊>∑T|ü⁄Ô <˚X¯eT+<äT dü+#·]+∫, ◊>∑T|ü⁄Ô <˚X¯eT+<ä* eTqTwüß´˝ÀH˚>±ì, »+‘·Te⁄˝ÀH˚>±ì ‘=* dü+‘·‹j·T+‘·j·TT Vü≤‘·eTT #˚d,æ ◊>∑T|ü⁄Ô <˚e‘·ø£+<ä]øÏì rs¡TŒ r¬sÃ<äqT. H˚qT jÓT¨yêqT. MTs¡Tqï sTT+&É¢ MT<ä Ä s¡ø£ÔeTT MT≈£î >∑Ts¡T‘·T>± ñ+&ÉTqT. H˚qT Ä s¡ø£ÔeTTqT #·÷∫, $TeTTàqT q•+|üCÒj·Tø£ <ë{Ï b˛jÓT<äqT. H˚qT ◊>∑T|ü⁄Ô <˚X¯eTTqT bÕ&ÉT#˚j·TT#·T+&É>± $TeTTàqT dü+Vü≤]+#·T≥≈£î ‘Ó>∑TT MT MT~øÏ sê<äT. ø±ã{Ϻ sT÷ ~qeTT MT≈£î C≤„|ø±s¡yTÓ q<ä>T∑ qT. MTs¡T jÓT¨yê≈£î |ü+&ÉT>∑>± ü ú Æ <ëì Hê#·]+|üe˝…qT. ‘·s¡‘·s¡eTT≈£î ì‘·´yÓTÆq ø£≥º&É>± <ëì Hê#·] +|ü e˝…qTµµ (ìs¡ZeT ø±+&É+ 12:1`15). ªªyÓTT<ä{Ï HÓ |ü<äTHêT>∑e ~qeTTq kÕj·T+ø±eT+<äT jÓT¨yê |ükÕÿ |ü+&ÉT>∑ »s¡T>∑TqTµµ (˝ÒMj·T ø±+&É+ 23:5). ÇÁXÊj˚T©j·TTT jÓ÷ùd|ü⁄ ø±eTT˝À ◊>∑T|ü⁄Ô≈£î yÓfi≤fls¡T. nø£ÿ&É jÓ÷ùd|ü⁄ #·ìb˛sTTq ø=ìï dü+e‘·‡s¡eTT ‘·s¡Tyê‘· ◊>∑T|ü⁄Ô Áø=‘·Ô sêE |òüs√ ÇÁXÊj˚T©j·TTqT u≤ìdüT>± e÷]Ã, yê]‘√ ø£]ƒqyÓTÆq ùde, yÓ{ Ϻ |üqTT #˚sTT+#ê&ÉT. <ëìì ã{Ϻ ÇÁXÊj˚T©j·TTT jÓT¨yê≈£î yÓTTs¡ ô|≥º>±, jÓT¨yê yÓ÷ùw, nVü≤s√qT <ë«sê ø=ìï ‘Ó>Tfi¯ófl ◊>∑T|ü⁄Ô <˚XeTT ∑ ¯ MT~øÏ s¡|æŒ+#ê&ÉT. ny˚eq>± j HÓ’T q~ ˙fi¯flqT s¡ø£ÔeTT>± e÷s¡TÃ≥ j ◊>∑T|ü⁄Ô <˚X¯eTT˝ÀìøÏ ø£|üŒqT s¡|æŒ+#·T≥ j ◊>∑T|”Ôj·TT MT~øÏ, »+‘·Te⁄ MT~øÏ ù|fi¯¢qT s¡|æŒ+#·T≥ j á>∑ >∑T+|ü⁄qT s¡|æŒ+#·T≥ j ◊>∑T|ü⁄Ô |üX¯óe⁄qT yê´~Û‘√ dü+Vü≤]+#·T≥ j ◊>∑T|”Ôj·TTqT, yê] »+‘·Te⁄qT <ä<äT›s¡T‘√ u≤~Û+#·T≥ 2

j ◊>∑T|ü⁄Ô <˚X¯eTT MT~øÏ n–ï, e&É>∑+&É¢qT s¡|æŒ+∫, bıeTT˝À e⁄qï eTqTwüß´qT, »+‘·Te⁄qT dü+Vü≤]+#·T≥ j $T&ÉT‘· >∑T+|ü⁄qT s¡|æŒ+∫, ◊>∑T|”Ôj·TT bıeTTqT bÕ&ÉT#˚j·TT≥ j ∫ø£ÿì Nø£{Ï‘√ ◊>∑T|ü⁄Ô <˚X¯eTTqT yÓTT‘·TÔ≥ sT÷ dü+>∑‘·TqT ìs¡ZeT ø±+&É+ yÓTT<ä{Ï |ü~ n<Ûë´j·TeTT˝À #·<äTe⁄<äTeTT. nsTT‘˚ |ü<äø=+&Ée n<Ûë´j·TeTT˝À $TøÏÿ* u≤<Ûëø£s¡yÓTÆq |ü<e ‘Ó>T∑ T >∑÷]Ã, nq>± ◊>∑T|”jT· TT, yê] »+‘·Te⁄˝À ‘=* dü+‘·‹ì ä Ô <˚e⁄&ÉT Vü≤‘·eTT #˚j·TTuÀe⁄qì Áyêj·Tã&çq~. sT÷ ñÁ>∑‘· qT+&ç ‘·|æŒ+#·Tø=qT≥≈£î ÇÁXÊj˚T©j·TTT >=i…¿ ˝Ò<ë y˚Tø£ |æ¢qT #·+|æ, <ëì s¡ø£ÔeTTqT ‘·eT sTT+&É¢ <ë«s¡ã+<Ûä|ü⁄ ¬s+&ÉT ìTe⁄ ø£eTTà MT<ä qT, ô|’ ø£$Tà MT<äqT #·*,¢ Ä sêÁ‹øÏ ‘·eT sTT+&É˝À e⁄+&Ée˝…qì ô|’ yêø£´uÛ≤>∑eTT˝À ¢ #·<äTe⁄#·THêïeTT. <˚e⁄&ÉT ‘·eT≈£î #Ó|æŒq≥T¢ #˚dæ, |ükÕÿ |ü+&ÉT>∑qT Ä#·]+#·T≥ <ë«sê ÇÁXÊj˚T©j·TTT <˚e⁄ì ñÁ>∑‘·qT+&ç eT]j·TT ◊>∑T|ü⁄Ô u≤ìdü‘·«eTT qT+&ç ‘·|æŒ+#·ã&ç]. ◊>∑T|ü⁄Ô˝À Ä s√E ÇÁXÊj˚T©j·TTT bı+~q sT÷ nqTuÛÑeeTT j˚TdüTÁø°düTÔ <ë«sê e÷qe⁄T bı+<äT bÕ|ü$yÓ÷#·q nqTuÛÑeeTTqT dü÷∫düTÔqï<äì ÁøÏ+<ä Áyêj·Tã&çq dü+>∑‘·TqT ã{Ϻ >∑eTì+#·T<äTeTT. 1) |ükÕÿ |ü+&ÉT>∑˝À |ükÕÿ ã*>± yê&Éã&çq >=i…¿|æ¢ ˝Ò<ë y˚Tø£ |æ¢ j˚ T dü T Áø° d ü T Ô q T dü ÷ ∫dü T Ô q ï~. ªÁø° d ü T Ô nqT eTq |ü k Õÿ |ü X ¯ ó e⁄ e~Û+|üã&ÓqT......µ 1 ø=]+B∏Û 5:7. u≤|æÔdüà$T#·Tà jÓ÷Vü‰qT j˚TdüT ‘·q jÓTT<ä›≈£î sê>± #·÷∫, ªÇ~>√ ˝Àø£ bÕ|üeTTqT yÓ÷dæø=ì b˛e⁄ <˚e⁄ì >=i…¿ |æµ¢ (jÓ÷Vü‰qT 1:29,36) nì #ÓbÕŒ&ÉT. j˚TdüTÁø°dTÔ ª>=i…|µ¢ >± Á|üø≥q ü ¿ æ £ 3

5:12`14˝À düTÔ‹+#· ã&ÉT#·THêï&ÉT. 2) á >=i…¿|æ¢ ˝Ò<ë y˚Tø£ |æ¢qT j·T÷<äTT yÓTT<ä{Ï HÓ (ìkÕ‡Hé) |ü<äe s√E rdüTø=ì, |ü<äT HêT>∑e ~qeTT kÕj·T+ø±eT+<äT <ëìì #·+|æ] (ìs¡ZeT ø±+&É+ 12:1`3,7). j˚TdüTÁø°düTÔ ìkÕ‡Hé HÓ˝À jÓTs¡÷wü˝ÒeTT˝À Á|üy•+∫, Ä HÓ |ü<Tä HêT>∑e ~qeTTq (eTq≈£î X¯óÁø£yês¡+) kÕj·T+Á‘·+ ˚ eT÷&ÉT >∑+≥≈£î dæTe˝À ÁbÕDeTT $&ç#ÓqT (jÓ÷Vü‰qT 12:1,12— eT‘·ÔsTT 27:45`50). 3) á >=i…|¢ ˝Ò<ë y˚Tø£|¢ j˚T&Ü~ ej·TdüT>∑ eT>∑|jTÆÓ j·TT+&Ée˝…qT ¿ æ æ æ ¢ (ìs¡ZeT ø±+&É+ 12:6). j˚TdüTÁø°düTÔ eTTô|’ŒeT÷&ÉT dü+e‘·‡s¡eTT j·Te«q <äX¯˝À eTq ø=s¡≈£î eTs¡DÏ+#ê&ÉT. 4) á >=i…¿|æ¢ ˝Ò<ë y˚Tø£|æ¢ ìs√›wüyÓTÆq<Ó’ j·TT+&Ée˝…qT (ìs¡Z eT ø±+&É+ 12:6). eTqeTT ìs√›weTTqT, ìwüÿfi¯+ø£eTTq>∑T >=i¿|e+{Ï Áø°düTÔ s¡øeTT ü … æ ¢ Ô£ #˚‘· $yÓ÷∫+|üã&çj·TTHêïeTì ù|‘·Ts¡T #ÓbÕŒ&ÉT (1ù|‘·Ts¡T 1:19). j˚TdüTÁø°düTÔ ª|ü$Á‘·T&ÉT, ìs√›wæ, ìwüÿàwüß&ÉT, bÕ|ü⁄˝À #˚s¡ø £ Á|ü‘˚´ø£eTT>± e⁄qïyê&ÉTµ (ôV≤Á; 7:26). Äj·Tq bÕ|üyÓTs¡T>∑&ÉT (2 ø=]+B∏ 5:21). 5) #·+|üã&çq >=i…¿|æ¢ ˝Ò<ë y˚Tø£|æ¢ jÓTTø£ÿ jÓTeTTø£T $s¡Te≈£L&É<äT (ìs¡eT ø±+&É+ 12:46). jÓTeTTø£T ãeTTq≈£î >∑Ts¡T. <˚e⁄&Óq j˚TdüTÁø°dTü Ô Z Ô ’ ãeTTqT e÷qe⁄&ÉT jÓT~]+#·˝Ò&ÉqT≥≈£î >∑Ts¡TÔ>± Äj·Tq jÓTeTTø£T $s¡T>∑>=≥ºã&É˝Ò<äT (jÓ÷Vü‰qT 19:31`36). 6) >=i…¿|æ¢ ˝Ò<ë y˚Tø£|æ¢ e÷+düeTT eTs¡Tdü{Ï s√E ñ<äj·T+ es¡≈£î $T–*+|ü ≈£L&É<äT (ìs¡ZeT ø±+&É+ 12:10). j˚TdüTÁø°düTÔ <˚Vü≤eTT dæTe y˚j·Tã&çq s√CÒ düe÷~Û #˚j·Tã&ÓqT (eT‘·ÔsTT 27:57`61). 7) >=i…|¢ ˝Ò<ë y˚Tø£|¢ e÷+düeTTqT nqT´&Óe&ÉTqT ‹q≈£L&É<T (ìs¡eT ¿ æ æ ä Z 4

ø±+&É+ 12:43). |ükÕÿ ã*ì dü÷∫+#·T j˚TdüTÁø°düTÔ jÓTTø£ÿ X¯Øs¡eTTq≈£î kÕ<äèX¯´yÓTÆq s=f…º˝À njÓ÷>∑´eTT>± bÕT bı+<ä≈£L&É<äì Á|üuÛÑTe⁄ sêÁ‹ uÛÀ»qeTT <ë«sê ôV≤#·Ã]+|üã&ÉT#·THêïeTT (1 ø=]+B∏ 11:27`30). 8) >=i…¿|æ¢ ˝Ò<ë y˚Tø£|æ¢ s¡ø£ÔeTTqT ‘·eT sTT+&É¢ <ë«s¡ ã+<Ûä|ü⁄ ìTe⁄ ø£eTTàT, ô|’ ø£$TàøÏ #·T¢ø=ì, sTT+&É˝À e⁄+&ÉT≥qT ã{Ϻ ÇÁXÊj˚T©j·TTT ¢ eTs¡DeTT qT+&ç (<˚e⁄ì ñÁ>∑‘·) qT+&ç ‘·|æŒ+|üã&ç] (ìs¡ZeT ø±+&É+ 12:7,21`23). nsTT‘˚ ◊>∑T|”Ôj·TT sTT+&É¢˝Àì ‘=* dü+‘êeTTqT, yê] |üX¯óe⁄ ‘=* dü+‘êqeTTqT jÓT¨yê Vü≤‘·eTT #˚dæ, ‘·q ñÁ>∑‘·qT #·÷|æ+#ÓqT (ìs¡ZeT ø±+&É+ 12:29`30). Á|ü‹ e÷qe⁄&ÉT bÕ|æj·Tì (s√e÷ 3:23), dü«uÛ≤e dæ<eTT>± <˚e⁄ì ñÁ>∑‘≈î£ , eTs¡DeTTq≈£î bÕÁ‘·T&Éì ∆ä · (s√e÷ 6:23— mô|d” 2:3) <˚e⁄ì yêø£´eTT ôd$düT+~. nsTT‘˚ e÷qe⁄ì ò Ô bÕ|üeTTqT ø£&ç–, <˚e⁄ì ñÁ>∑‘· qT+&ç e÷qe⁄ì ‘·|æŒ+#·T≥≈£î j˚TdüT Áø°düTÔ ˇø£ |ükÕÿ ã*>± ‘·qqT ‘êqT n|üŒ–+#·Tø=Hêï&ÉT (1 ø=]+B∏ 5:7). j˚TdüT s¡ø£ÔeTT Á|ü‹ bÕ|üeTTqT+&ç eTqqT |ü$Á‘·TqT>± #˚düTÔ+~ (1jÓ÷Vü‰qT 1:7— ôV≤Á; 9:14). sêuÀe⁄ <˚e⁄ì ñÁ>∑‘· qT+&ç j˚TdüTÁø°düTÔ ‘·qj·T+<äT $XÊ«düeTT+#·Tyê]ì ‘·|Œæ +#·TqT (1 <∏d‡ü ˝§˙ø£jT· T≈£î 1:10— Ó s√e÷ 8:1). j˚TdüTÁø°dTÔü <˚e⁄ìøÏ e÷qe⁄≈£î eT<Û´ä e]Ô>± (1‹yÓ÷‹ 2:5), eTq bÕ|üeTT≈£î XÊ+‹ø£s¡eTT>± (1jÓ÷Vü‰qT 2:2) e⁄Hêï&ÉT. eTqqT HêX¯qeTT qT+&ç ‘·|Œ+∫, ì‘·´Je$TkÕÔ&TÉ (jÓ÷Vü‰qT 3:16, 36, 5:24). æ 9) ÇÁXÊj˚T©j·TTT >=i…¿|æ¢ ˝Ò<ë y˚Tø£|æ¢ s¡ø£ÔeTTqT ‘·eT sTT+&É¢ <ë«s¡ã+<Ûä|ü⁄ ìTe⁄ ø£eTTà≈£î, ô|’ ø£$TàøÏ #·T¢ø=qï ‘·s¡Tyê‘· <ëì e÷+düeTTqT n–ï‘√ ø±*Ã, uÛÑTõ+∫] (ìs¡ZeT ø±+&É+ 12:8`9). n<˚ sêÁ‹ ◊>∑T|ü⁄ÔqT e<ä*, ø±*q&Éø£q ãj·TT<˚]] (ìs¡ZeT ø±+&É+ 12:41). 5

◊>∑T|ü⁄Ô u≤ìdü‘·«eTTqT+&ç Ä s√E XÊX¯«‘·eTT>± $&ÉT<ä bı+~]. sT÷ dü+|òüT≥q e÷qe⁄T j˚TdüTÁø°düTÔ s¡ø£ÔeTT‘√ ‘·eT bÕ|üeTTT ø£&ÉT>∑Tø=ì, bÕ|üu≤ìdü‘·«eTT qT+&ç $&ÉT<ä bı+~, j˚TdüTÁø°düTÔ‘√ $XÊ«düj·÷Á‘·qT ÁbÕs¡+_Û+#·&Üìï dü÷∫düTÔqï~. a) ÇÁXÊj˚T©j·TTT >=i…|¢ e÷+düeTTqT n–ï‘√ ø±*Ã] (ìs¡eT ø±+&É + ¿ æ Z 12:8`9). sT÷ e÷≥ j˚TdüTÁø°düTÔ bı+~q ÁX¯eTqT dü÷∫düTÔqï~. n–ï‘√ ø±Ãã&çq|ü⁄Œ&ÉT Ä y˚&ç e÷+düeTT˝ÀìøÏ #=#·TÃ≈£î yÓfió‘·T+~. sTT~ <˚e⁄ì ¯ ñÁ>∑‘·qT dü÷∫düTÔqï~. eTqqT <˚e⁄ì ñÁ>∑‘· qT+&ç ‘·|æŒ+#·T≥≈£î j˚TdüTÁø°dTÔü ‘êH˚ <˚e⁄ì ñÁ>∑‘qT uÛ]+#ê&ÉT (1<∏d‡ü ˝§˙ø£jTT≈£î 1:10). · Ñ Ó · ªÄj·Tq ‘êH˚ ‘·q X¯Øs¡eT+<äT eTq bÕ|üeTTqT Áe÷qTMT<ä yÓ÷dæø=HÓqT. Äj·Tq bı+~q >±j·TeTT #˚‘· MTs¡T dü«dü‘· H=+~‹]µ (1ù|‘·Ts¡T 2:24). ú jÓTwüj·÷ 53˝À j˚TdüTÁø°düTÔ eTq ø=s¡¬ø’ bı+~q ÁX¯eTqT #·÷&É>∑eTT. b) ÇÁXÊj˚T©j·TTT ø±* q&Éø£q ãj·TT<˚s¡T≥≈£î ø±edæq ãeTTqT ø±Ãã&çq >=i…¿|æ¢ e÷+düeTTqT uÛÑTõ+#·T≥ <ë«sê bı+~]. j˚TdüTÁø°düTÔ eTq Ä‘·à≈£î nedüs¡yÓTÆq JyêVü‰s¡eTT>± e⁄Hêï&ÉT. ªªJyêVü‰s¡eTTqT H˚H˚. Hê jÓTT<ä›≈£î e#·TÃyê&ÉT @ e÷Á‘·eTTqT Äø£*>=q&ÉT. Hê j·T+<äT $XÊ«düeTT+#·Tyê&ÉT m|ü⁄Œ&ÉTqT <ä|æŒ>=q&ÉTµµ (jÓ÷Vü‰qT 6:35). Äràj·T+>± jÓT~–, eTT+<äT≈£î kÕ>∑T≥≈£î <˚e⁄ì yêø£´eTqT JyêVü‰s¡eTT>± ‘êqTHêïqì j˚TdüTÁø°düTÔ ãj·TT|ü]#ê&ÉT (jÓ÷Vü‰qT 6:50`59). j ø±Ãã&çq >=i…¿|æ¢ ‘·qT ‹q&ÉeTq>± j˚TdüTÁø°düTÔ jÓTTø£ÿ ‘·+|ü ⁄T, Äj·Tq eTqdüT‡qT ø£*–j·TT+&ÉT≥. j ø±Ãã&çq >=i…¿|æ¢ jÓTTø£ÿ ø±fi¯flqT ‹q&ÉeTq>± j˚TdüTÁø°düTÔ q&ç∫ q q&Éø£ (Äj·Tq Jeq $<ÛëqeTT) qT nqTdü]+#·T≥. 6

j ø±Ãã&çq >=i…¿|æ¢ jÓTTø£ÿ Ä+Á‘·eTTqT ‹q&ÉeTq>± j˚TdüTÁø°düTÔ˝À eTqeTT ø£qT>=qï Áù|eT, C≤„qeTT, $qj·TeTT, |ü]X¯ó<ä‘· yÓTT<ä>∑T yê{Ïì ∆ ø£*–j·TT+&ÉT≥. 10) ∫e]>± |ükÕÿ ã* e÷+düeTTqT ‹qedæq |ü<ä∆‹ ÁøÏ+<ä ‘Ó*j·T |üs¡#·ã&çq~: a) #˚<äT ≈£Ls¡‘√ <ëì ‹qe˝…qT (ìs¡ZeT ø±+&É+ 12:8). sT÷ e÷≥ j˚TdüTÁø°düTÔ ÁX¯eTqT (jÓTwüj·÷ 53) dü÷∫düTÔqï~. j˚TdüTÁø°düTÔ ÁX¯eTqT C≤„|øeTT #˚dTü ø=ì, Äj·Tq eTs¡DeTTqT Á|ü#T· ]+#·T≥≈£î $XÊ«düTT Á|üuTÑÛ e⁄ ü£ ã¢˝À bÕT bı+<äe˝…qì ÄC≤„|æ+#·ã&ç] (1 ø=]+B∏ 11:23`26). n+‘˚>±ø£, #˚<äT≈£Ls¡‘√ |ükÕÿã* ‹q&ÉeTqT e÷≥ Áø°düTÔ ÁX¯eT˝À eTqeTT ≈£L&Ü bÕ*yês¡eTT>± e⁄+<äTeTqï dü‘´· eTTqT dü÷∫düTqï~ (|ò*|”Œ Ô æ 3:10`11— 2 ‹yÓ÷‹ 2:3). b) MT q&ÉTeTT ø£≥Tºø=ì, MT #Ó|⁄ü ŒT ‘=&ÉT>∑Tø=ì, MT ø£iT #˚‘|ü ≥Tºø=ì, ¿ · ‘·«s¡|ü&ÉT#·T <ëì ‹qe˝…qT (ìs¡ZeT ø±+&É+ 12:11). |ükÕÿ uÛÀ»qyÓTÆq yÓ+≥H˚ ÇÁXÊj˚T©j·TTT Ädü´eTT #˚j·T≈£î+&Ü, ◊>∑T|ü⁄ÔqT e<ä*, ‘· eT Á|üj·÷DeTTqT yÓTT<äTô|≥ºe˝…qqT ñ<˚›X¯´eTT‘√ sT÷ Ø‹>± |ükÕÿã*ì ‹qT≥≈£î yês¡T <˚e⁄ì #˚‘· ÄC≤„|æ+|üã&ç]. q&ÉTeTT ø£≥Tºø=qT≥, #Ó|ü⁄ŒT ‘=&ÉT>∑T ø=qT≥, ø£iT #˚‘· |ü≥Tºø=qT≥, ‘·«s¡|&T#·T ‹qT≥ nqTe÷≥T ¿ ü É Á|üj·÷DeTT ø=s¡¬ø’q dæ<ä∆bÕ≥TqT dü÷∫+#·T#·Tqï$. j˚TdüTÁø°düTÔqT JyêVü‰s¡eTT>± ø£*–j·TT+&ÉT $XÊ«düTT ‘·eT $XÊ«dü Á|üj÷DeTT˝À dü‘´· eTqT <ä{ºÏ q&ÉTeTTq≈£î ø£≥Tºø=ì, bÕ<äeTT≈£î düe÷<Ûëq · düTyês¡Ô eqHÓ’q dæ<ä∆eTqdü‡qT CÀ&ÉT ‘=&ÉT>∑T ø=qe˝…qì mô|òd” 6:14`15˝À Áyêj·Tã&çq~. ù|‘·Ts¡T ªªMT eTqdüT‡ nqT q&ÉTeTT ø£≥Tºø=ì, 7

ìã“s¡yTÓ q ãT~∆> yês¡T>±µµ e⁄+&Ée˝…qì 1 ù|‘·Ts¡T 1:13˝À ôd$#êÃ&ÉT. Æ ∑ eTqdüT‡ nqT q&ÉTeTT ø£≥Tºø=q&ÉeTq>± sT÷ Jeq yê´bÕs¡eTT˝À ∫≈£îÿø=q≈£î+&Ü (2 ‹yÓ÷‹ 4:2), Áø°dTqT >∑T]>± ø£*– J$+#·T≥ (ø=d”‡ üÔ 3:1`4). ◊>∑T|ü⁄ÔqT e<ä*, <˚e⁄ì #˚‘· Á|üj·÷DeTT˝À q&ç|æ+|üã&ÉT≥≈£î jÓT˝≤¬>’‘˚ ÇÁXÊj˚T©j·TTT dü+dæ<äT∆˝…’, ‘·«s¡bÕ≥TqT ø£*–j·TT+&ç s√ $XÊ«düTT ≈£L&Ü Áø°dTü qT yÓ+ã&ç+#·T $wüjT· eTT˝À n{Ϻ dü+dæ<‘,· ‘·«s¡bÕ≥T Ô ∆ä ø£*– j·TT+&Ée˝…qT. 8

2. |ü⁄*j·Tì s=f…º |ü+&ÉT>∑ (Feast of Unleavened Bread) ªªá HÓ |ü<äTqsTT<äe ~qeTTq jÓT¨yê≈£î bı+>∑ì s=f…º |ü+&ÉT>∑ »s¡T>∑TqT— @&ÉT ~qeTTT MTs¡T bı+>∑ì yê{ÏH˚ ‹qe˝…qT. yÓTT<ä{Ï ~qeTTq MTs¡T |ü]X¯ó<ä∆ dü+|òüTeTT>± ≈£L&Ée˝…qT. n+<äT˝À MTs¡T JeH√bÕ~ÛjÓÆTq @ |üìj·T÷ #˚j·T≈£L&É<äT. @&ÉT ~qeTTT MTs¡T jÓT¨yê≈£î ¨e÷s¡ŒDeTT #˚j·Te˝…qT. @&Ée ~qeTTq |ü]X¯ó<ä∆ dü+|òüTeTT>± ≈£L&Ée˝…qT. n+<äT˝À MTs¡T JeH√bÕ~ÛjÓÆTq @ |üìj·TT #˚j·T≈£L&É<äì yê]‘√ #Ó|ü⁄ŒeTTµµ (˝ÒMj·T ø±+&É+ 23:6`8). ªª@&ÉT ~qeTTT |ü⁄*j·Tì s=f…ºqT ‹qe˝…qT. yÓTT<ä{Ï ~qeTTq MT sTT+&É˝À qT+&ç bı+–q~ bÕs¡yjT· e˝…qT. yÓTT<ä{Ï ~qeTT yÓTT<äTø=ì ¢ ˚ j˚ T &É e ~qeTT es¡ ≈ £ î |ü ⁄ *dæ q <ëìì ‹qT Á|ü ‹ eTqTwü ß ´&É T ÇÁXÊj˚T©j·TT˝À qT+&ç ø={Ϻy˚j·Tã&ÉTqT. Ä yÓTT<ä{Ï ~qeTTq MTs¡T |ü]X¯ó<ä∆ dü+|òüTeTT>±qT, @&Ée ~qeTTq |ü]X¯ó<ä∆ dü+|òüTeTT>±qT ≈£L&ÉT ø=qe˝…qT. Ä ~qeTTj·T+<äT Á|ü‹yê&ÉT ‹qedæq~ e÷Á‘·y˚T MTs¡T dæ<ä∆|üs¡#·e#·TÃqT. n~j·TT >±ø£ eT] @ |üìj·TT #˚j·T≈£L&É<äT. |ü ⁄*j·Tì s=f…º |ü+&ÉT>∑qT MTs¡T Ä#·]+|üe˝…qT. á ~qeT+<˚ H˚qT MT düeT÷Vü≤eTTqT ◊>∑T|ü⁄Ô <˚X¯eTT˝ÀqT+&ç yÓT|ü*øÏ s¡|æŒ+∫‹ì >∑qTø£ MTs¡T MT ‘·s¡eTTìï{Ï˝À á ~qeTTHê#·]+|üe˝…qT. Ç~ MT≈£î ì‘·´yÓTÆq ø£≥º&É>± e⁄+&ÉTqT. yÓTT<ä{Ï HÓ |ü<äHêT>∑e ~qeTT kÕj·T+ø±eTT yÓTT<äTø=ì Ä HÓ sTTs¡Te~ jÓTTø£≥e ~qeTT kÕj·T+ø±eTT es¡≈£î MTs¡T |ü⁄*j·Tì s=f…ºqT ‹qe˝…qT. @&ÉT ~qeTTT MT sTT+&É¢˝À bı+–q<˚~j·TTqT e⁄+&É≈£L&É<äT. |ü⁄*dæq <ëìì ‹qTyê&ÉT nqT´&˚>±ì, 9

<˚X¯eTT˝À |ü⁄{Ϻqyê&˚ >±ì ÇÁXÊj˚T©j·TT düe÷»eTT˝À qT+&Éø£ ø={Ϻy˚j·Tã&ÉTqT. MTs¡T |ü⁄*dæq<˚~j·TT ‹qø£, MT ìyêdüeTTìï{Ï˝ÀqT |ü⁄*j·Tì yê{ÏH˚ ‹qe˝…qì #Ó|ü⁄ŒeTHÓqTµµ (ìs¡ZeT ø±+&É+ 12:15`20). ÇÁXÊj˚T©j·TTT |ükÕÿã* >=i…¿|æ¢ s¡ø£ÔeTTqT ‘·eT sTT+&É¢ ìTe⁄ ø£eTTàT, ô|’ ø£eTTà≈£î #·T¢ø=qï ‘·s¡Tyê‘· >=i…¿|æ¢ e÷+düeTTqT n–ï‘√ ø±*Ã, |ü⁄*j·Tì (bı+>∑ì) s=f…º‘√ <ëìì ‹qe˝…qì ÄC≤„|æ+|üã&ç] (ìs¡ZeT ø±+&É+ 12:8). nsTT‘˚ Ä˝≤>∑T |ü⁄*j·Tì s=f…º‘√ e÷+düeTTqT ‹qT≥≈£î eTT+<äT, yê] sTT+&É¢˝À qT+&ç |ü⁄*dæq~, bı+–q~ j˚T~j·TT ø£qã&É≈£î+&Ü ãj·T≥ bÕs¡y˚j·Te˝…qì ÄC≤„|æ+|üã&ç] (ìs¡ZeT ø±+&É+ 12:15, 13:7). |ü⁄*dæq~ ‹qTyê&ÉT ÇÁXÊj˚T©j·TT˝À qT+&ç ø={Ϻy˚j·Tã&ÉTqì Áyêj·Tã&çq~ (ìs¡ZeT ø±+&É+ 12:15). Çø£ÿ&É eTqeTT >∑eTì+∫q jÓT&É, >=i…¿|æ¢ s¡ø£ÔeTT <ë«s¡eTT yÓT|ü ø£*–, <ëì e÷+düeTTqT ˝À|ü*øÏ rdüT≈£îsêe&Üìï ã{Ϻ |ü⁄*dæq s=f…ºT ãj·T≥ bÕs¡yjT· ã&ç, |ü⁄*j·Tì s=f…T Áø=‘·>± ‘·j÷s¡T #˚jT· ã&ç, yê{Ï‘√ >=i…|¢ ˚ º Ô · ¿ æ e÷+düeTT ÇÁXÊj˚T©j·TT#˚‘· ‹qã&ÉT#·Tqï~. n˝≤π> e÷qe⁄T j˚TdüT s¡ø£ÔeTTqT ‘·eT Ä‘·à≈£î s¡ø£åD>± ø£*–, j˚TdüTqT JyêVü‰s¡eTT>± ‘·eT ˝ÀìøÏ d”«ø£]+∫q|ü⁄Œ&ÉT yê]˝Àì bÕ|ü|ü⁄ nyê≥T¢ b˛sTT, |ü]X¯ó<ä∆ |üs¡#·ã&ÉT<äTs¡T. sTT~ $XÊ«düT J$‘·eT+‘·j·TT »s¡T>∑T ˇø£ Á|üÁøÏj·T. Bìì >∑÷]Ãq $es¡D ÁøÏ+<ä sTTe«ã&çq~. |ü⁄*dæq |æ+&ç bÕ|üeTTqT dü÷∫düTÔqï~ (e÷s¡Tÿ 8:15). bÂT Bìì $XÊ«düT˝À e⁄+&ÉT ªbÕ|ü ìj·TeTeTTµ>± $e]+#ê&ÉT (s√e÷ 7:15`25). ‹]– s√e÷ 8:6˝À Bìì ªX¯ØsêqTkÕs¡yÓTÆq eTqdüT‡µ>± e]í+#ê&ÉT. j˚TdüTÁø°dTü Ô <ë«sê <˚e⁄&ÉT eTqqT s¡ø+#·T≥≈£î eTT+<äT eTqeTT ÁuÛwyTÓ q åÏ Ñ ºü Æ 10

eTqdüT >∑*–, düeTdüÔyÓTÆq <äTØï‹ #˚‘·qT, <äTwüº‘·«eTT #˚‘·qT, ˝ÀuÛÑeTT #˚‘qT, ás¡¸´ #˚‘qT ì+&ÉTø=ì, eT‘·‡s¡eTT, qs¡V≤‘·´, ø£Vü≤eTT, ø£|≥eTT, · · ü ü yÓ’s¡eTT‘√ ì+&çq yês¡yÓTÆ, ø=+&Ó>±+Á&ÉTqT, n|üyê<ä≈£îTqT, <˚e<˚«wüß TqT, Væ≤+dü≈£îTqT, nVü≤+ø±s¡TTqT, _+ø£eTT˝≤&ÉTyês¡TqT, #Ó&ɶ yê{Ïì ø£*Œ+#·Tyês¡TqT, ‘·*<ä+Á&ÉTø£$<Û˚j·TTTqT, n$y˚≈£îTqT, e÷≥ ‘·|ü⁄Œyês¡TqT, nqTsê>∑ s¡Væ≤‘·TTqT, ìs¡›j·TTT>±qT e⁄+{Ï$T (s√e÷ 1:28`30— r‘·T 3:3). s¡øÏå+#·ã&çq ‘·s¡Tyê‘· <˚e⁄&ÉT eTq bÕ|üeTTqT ø£$T+∫q|üŒ{Ïø,° eTq bÕ|ü|⁄ü dü«uÛ≤eeTTqT rdæyjT˝Ò<T. n+<äTπø <˚e⁄ì å ˚ · ä yêø£´eTT $XÊ«düT˝À ÁbÕNq dü«uÛ≤eeTT eT]j·TT qMq dü«uÛ≤eeTT e⁄qï≥T¢>± ‘Ó*j·T CÒj·TT #·Tqï~ (mô|òd” 4:22`24— ø=d”‡ 3:9`10). sT÷ ÁbÕNq dü«uÛ≤eeTT ˝Ò<ë X¯ØsêqTkÕs¡yÓTÆq eTqdüT‡ eTq˝Àì <˚e⁄ì Ä‘·à≈£î $s√<ÛäeTT>± |üì#˚j·TT#·T+&ÉTqT (s√e÷ 8:7— >∑r 5:17— 1ù|‘·Ts¡T 2:11). Bì ø±s¡D+>±H˚ $XÊ«düT eT<Û´ä eT‘·‡s¡eTT, $yê<äeTTT, n¢], ø£Vü≤eTTT, Áø√<ÛäeTTT, ø£ø£åT, ø=+&ÓeTTT, >∑Tdü>∑Tdü ˝≤&ÉT≥, ñbıŒ+>∑T≥, n|ü$Á‘·‘·, C≤s¡‘·«eTT yÓTT<ä>∑Tq$ e⁄HêïsTT (j·÷ø√ãT 3:14— 2 ø=]+B∏ 12:20). >∑r 5:19`21˝À X¯Øs¡ø±s¡´eTT >∑T]+∫ Áyêj·Tã&çq~. eTq˝À e⁄qï <˚e⁄ì Ä‘·à≈£î ˝Àã&É≈î£ +&Ü X¯Øs¡ø±s¡´eTTqT HÓs¡y˚]Ãq≥¢sTT‘˚ eTq Äràj·T J$‘·eTT≈£î jÓT+‘√ qwüºeTT ø=ì ‘Ó#·TÃø=+<äTeTT. nsTT‘˚, bÕ‘· |ü⁄*dæq |æ+&çì dü÷∫düTÔqï sT÷ ÁbÕNq dü«uÛ≤eeTT (˝Ò<ë X¯ØsêqTkÕs¡yÓTÆq eTqdüT‡)qT n~Û>∑$T+∫, j˚TdüTÁø°düTÔqT JyêVü‰s¡eTT>± ø£*–, q÷‘·q dü«uÛ≤eeTT (|ü⁄*j·Tì |æ+&ç)˝À jÓT<äT>∑T≥≈£î ÁøÏ+~ dü‘·´eTTqT ‘ÓTdüTø=ì, Ä#·]+#·e˝…qì >∑eTì+#·>∑eTT. 11

1) <˚e⁄&ÉT Á|ü‹ $<ÛäyÓTÆq bÕ|üeTTq≈£î (|ü⁄*dæq |æ+&çøÏ) ‘·q kı+‘· ≈£îe÷s¡T&Ó’q j˚TdüTÁø°düTÔ X¯Øs¡eT+<äT •ø£å$~Û+#ÓqT. ø£qTø£ Áø° düTÔj˚TdüT q+<äTqï yê]øÏ j˚T •øå±$~Ûj·TT ˝Ò<äT (s√e÷ 8:1`4). 2) bÕ|üeTT $wüj·TyÓTÆ eTè‘·TT>±, <˚e⁄ì $wüj·TyÓTÆ Áø°düTÔj˚Tdü Tq+<äT düJe⁄T>± eTqqT eTqeTT jÓT+#·Tø=qe˝…qT (s√e÷ 6:11). Áø°dTü jT˚ düT Ô dü+ã+<ÛäTT X¯Øs¡eTTqT <ëì sTT#·Ã¤‘√qT, <äTsêX¯‘√qT dæTe y˚dæj·TTHêïs¡ì >∑‹ 5:24˝À <˚e⁄ì yêø£´eTT ôd$düTÔqï~. 3) j˚TdüTÁø°düTÔ X¯Øs¡eTT |ü⁄*j·Tì s=f…º≈£î kÕ<äèX¯´eTT>± e⁄qï~ (ø°s¡Ôq 16:10— nbı.ø±.2:27). á |ü⁄*j·Tì s=f…qT eTq Ä‘·à≈£î ÄVü‰s¡eTT>± º ø£*–, eTq˝ÀqT+&ç |ü⁄*dæq~ ãj·T≥ bÕs¡yj÷*. nq>± <˚e⁄ì yêø£´|ü⁄ ˚ · yÓT>∑T˝À eTq J$‘êqT dü«j·T+ |ü]oq (Self Examination) #˚dø=ì, æ bıs¡bÕ≥TT dü]#˚dø=qe˝…qT. nH˚ø£ e÷s¡TT eTqeTT eTq bıs¡bÕ≥¢qT æ |üø£ÿq ô|{Ϻ, sTT‘·s¡T bıs¡bÕ≥T¢, |ü‘·qeTTqT jÓT‹Ô #·÷|ü⁄ yês¡+>± e⁄+{≤eTT. nsTT‘˚ eTq J$‘êqT eTq≈£î eTqy˚T yêø£´|ü⁄ yÓT>∑T˝À dü]CÒdüTø=qe˝…qì yêø£´eTT˝À ôV≤#·Ã]+#·ã&ÉT #·THêïeTT (1ø=]+B∏∏ 11:27`31). ªª<˚yê qqTï |ü]XÀ~Û+∫, Hê Vü≤è<äjTeTTqT ‘Ó*dæø=qTeTT. · qqTï |üØøÏ+∫, Hê Ä˝À#·qqT ‘Ó*dæø=qTeTT. ˙ø±j·÷düøsyTÓ q e÷s¡eTT å £¡ Æ Z Hêj·T+<äTqï<˚yÓ÷#·÷&ÉTeTT. ì‘·´ e÷s¡ZeTTq qqTï q&ç|æ+|ü⁄eTTµµ nì <ëM<äT sêE dü«j·T+ |ü]oq #˚düT≈£îHêï&ÉT (ø°s¡Ôq 139:23`24). ÇÁXÊj˚T©j·TTT |ü⁄*j·Tì s=f…º |ü+&ÉT>∑ »s¡T|ü⁄ø=qT≥≈£î eTT+<äT ‘·eT <ä>∑Zs¡Tqï |ü⁄*dæq<ä+‘·{Ï˙ bÕs¡y˚j·Te˝…qì <˚e⁄ì #˚‘· ÄC≤„|æ+#·ã &ç] (ìs¡ZeT ø±+&É+ 13:7). n+‘˚>±ø£ eTqeTT bÕ|üeTT #˚j·T≈£î+&ÉTq≥T¢ <˚e⁄ì yêø£´eTTqT eTq 12

Vü≤è<äj·TeTT˝À <ë#·Tø=qe˝…qT (ø°s¡Ôq 119:11— ø=d”‡ 3:16). 4) |ü⁄*dæq |æ+&çjÓÆTq X¯Øs¡ø±s¡´eTTqT »]–+#·≈£L&É<äT. á dü‘·´eTTqT ÁøÏ+~ e#·qeTT <ë«sê #·÷#Ó<äeTT: a) Ä‘·à#˚‘· X¯Øs¡ø±s¡´eTTqT #·+|ü⁄&ç...........s√e÷ 8:13 b) X¯Øs¡eTT $wüj·TyÓTÆ Ä˝À#·q #˚dæø=q≈£î&ç....s√e÷ 13:14 c) Ä‘·à≈£î $s√<ÛeTT>± b˛sê&ÉT X¯ØsêX¯qT $dü]+#·T&ç....1ù|‘·Ts¡T 2:11 ä ® d) X¯ Ø s¡ dü + ã+<Û ä y Ó T Æ q yê] n|ü $ Á‘· Á|ü e s¡ Ô q ≈£ î @ e÷Á‘· e TT ˇ|ü⁄Œø=q≈£î&ç..........j·T÷<ë 1:23 e) ÁbÕNq dü«uÛ≤eeTTqT <ëì ÁøÏj·T‘√ ≈£L&Ü |ü]‘·´õ+#·T&ç...... ø=d”‡3:5`9— mô|òd” 4:22 5) Áø°düTÔq+<äT qMq dü«uÛ≤eeTTqT <Ûä]+∫ (mô|òd” 4:23`24), Ä‘·àqqTdü]+∫ q&ÉT#·Tø=ì (>∑r 5:25), bÕ|üeTT qT+&ç Á|ü‘˚´øÏ+|ü ã&çq J$‘·eTTqT J$+#·e˝…qT (2ø=]+B∏6:17`18—1 <∏d‡ü ˝§˙ø£jT· T≈£î Ó 5:22). ô|’ $<ÛeTT>± »]–+∫q|ü⁄&ÉT ÇÁXÊj˚T©j·TTT Ä#·]+∫q ªª|ü⁄*j·Tì ä s=f…º |ü+&ÉT>∑µµqT dü÷#·ø£ ÁbÕj·T+>± eTq Äràj·T J$‘·eTT˝À ø£*–j·TT+<äTeTT. nq>± bÕ|üeTT qT+&ç Á|ü‘˚´øÏ+#·ã&çq J$‘·eTTqT ø£*–j·TT+<äTeTT. ªª|ü⁄*dæq |æ+&ç ø=+#ÓyÓTÆqqT eTT<ä›+‘·j·TT |ü⁄ *j·T CÒjT· Tqì MT¬ss¡T>∑sê? MTs¡T |ü⁄*|æ+&ç ˝Òìyês¡T >∑qTø£ Áø=‘·eTT<ä› ne⁄≥¬ø’ Ô Ä bÕ‘·<Ó’q |ü⁄*|æ+&çì rdæ bÕs¡y˚j·TT&ç. Ç+‘˚>±ø£ Áø°düTÔ nqT eTq |ükÕÿ |üX¯óe⁄ e~Û+|üã&ÓqT. >∑qTø£ bÕ‘·<Ó’q |ü⁄*|æ+&ç‘√HÓ’qqT <äTsêàs¡ Z‘·j·TT, <äTwü‘«eTTqqT |ü⁄*|æ+&ç‘√HÓqqT ø±≈£î+&É, ìcÕÿ|ü≥´eTTqT, dü‘·´eTTqqT º · ’ |ü⁄*j·Tì s=f…º‘√ |ü+&ÉT>∑ Ä#·]+‘·TeTTµµ (1ø=]+B∏ 5:6`8). 13

3. Á|ü<∏äeT |òüeTT |ü+&ÉT>∑ (Feast of First Fruits) ªªeT]j·TT jÓT¨yê yÓ÷ùw≈£î á˝≤>∑T ôd$#ÓÃqT. ˙e⁄ ÇÁXÊj˚T© j·TT‘√ sTT≥¢qTeTT ` H˚qT MTøÏ#·TÃ#·Tqï <˚X¯eTTq≈£î MTs¡T e∫Ã, <ëì |ü+≥qT ø√j·TTq|ü⁄Œ&ÉT MT yÓTT<ä{Ï |ü+≥˝À ˇø£ |üqqT j·÷»≈£îì jÓTT<ä≈î£ › ‘˚e˝…qT. jÓT¨yê $TeTTà n+^ø£]+#·Tq≥T¢ n‘·&ÉT jÓT¨yê düìï~Ûì Ä |üqqT n˝≤¢&+|üe˝…qT. MTs¡T Ä |üqqT n]Œ+#·T ~qeTTq ìs√›wyTq ç ü ÓÆ j˚T&Ü~ bıfÒTqT jÓT¨yê≈£î <äV≤qã*>± n]Œ+|üe˝…qT. <ëì HÓy<´ä eTT º ü ’ ˚ q÷HÓ‘√ ø£*dæq ¬s+&ÉT |ü~j·Te e+‘·T >√<ÛäTeT |æ+&ç. n~ jÓT¨yê≈£ î sTT+ô|’q düTyêdüq >∑ ¨eTeTT. <ëì bÕHês¡ŒDeTT eTTbÕŒe⁄ Á<ëøå±s¡düeTT. MTs¡T MT <˚e⁄ìøÏ ns¡ŒDeTT ‘Ó#·TÃes¡≈£î Ä ~qyÓT¢ MTs¡T s=f…jT˚ $T, ù|˝≤˝Ò$T, |ü#÷ ì yÓqTï˝Ò$T ‹q≈£L&É<Tä . Ç~ MT ‘·s‘·seTT≈£î º ¡ ¡ MT ìyêdü düeTTìï{Ï˝À ì‘·´yÓTq ø£≥&µÉ µ (˝ÒMj·T ø±+&É+ 23:9`14). ú Æ º ªªÇ|ü⁄Œ&Ó‘˚ ìÁ~+∫q yê]˝À Á|ü<eT |òeTT>± Áø°dTÔü eTè‘·T˝À qT+&ç ’ ä∏ ü ˝Ò|ã&çjTTHêï&ÉT. eTqTwüß´ì <ë«sê eTs¡DeTT e#ÓÃqT >∑qTø£ eTqTwüß´ì ü · <ë«sêH˚ eTè‘·T |ü⁄qs¡T‘êúqeTTqT ø£*¬>qT. Ä<ëeTT q+<äT n+<äs¡÷ j˚T˝≤>∑T eTè‹ bı+<äT#·THêïs√ Ä˝≤>∑TqH˚ Áø°düTÔq+<äT n+<äs¡÷ Áã‹øÏ+|üã&ÉT<äTs¡T. Á|ü‹yê&ÉTqT ‘·q ‘·q es¡Tdü˝ÀH˚ Áã‹øÏ+|üã&ÉT qT. Á|ü<∏äeT |òüeTT Áø°düTÔ. ‘·s¡Tyê‘· Áø°düTÔ e∫Ãq|ü⁄Œ&ÉT Äj·Tqyês¡T Áã‹øÏ+|üã&ÉT<äTs¡Tµµ (1 ø=]+B∏ 15:20`23). ÇÁXÊj˚T©j·TTT ø£HêqT <˚X¯eTT˝À <˚e⁄&ÉT yê]ì Á|üy˚X¯ô|{Ϻq ‘·s¡ Tyê‘· yê] yÓTT<ä{Ï |ü+≥˝À ˇø£ |üqqT <˚e⁄ìøÏ ns¡ŒDeTT>± n]Œ+#·T≥ <ë«sê ªÁ|ü<∏äeT |òüeTTµ |ü+&ÉT>∑ »s¡T|ü⁄ø=qe˝…qì ÄC≤„|æ+|üã&ç] (~«rjÓ÷ 14

|ü<˚X¯ ø±+&É+26:1`11). ìkÕ‡Hé HÓ |ü<äVü‰s¡e ~qeTTq yês¡T sT÷ |ü+&ÉT>∑qT »s¡T|ü⁄ø=ì]. yê] yÓTT<ä{Ï |ü+≥˝À ø√j·Tã&çq ª|üqµ <˚e⁄ì düìï~Û˝À n˝≤¢&ç+|üã&ÉT#·Tqï~. sT÷ |üq Á|üuÛÑTyÓ’q j˚TdüTÁø°düTÔ qT dü÷∫ düTqï~. |ü+≥˝À e⁄qï nH˚ø£ |üq˝À sT÷ |üq <˚e⁄ì düìï~Û˝À n˝≤¢&ç+|ü Ô ã&çq≥T¢ nH˚ø£yÓTÆq eTè‘·T˝ÀqT+&ç yÓTT≥ºyÓTT<ä{>± Á|üuÛÑTyÓ’q j˚TdüTÁø°düTÔ düJe⁄&Ó’ ˝Ò∫, <˚e⁄ì düìï~ÛøÏ yÓfi≤fl&ÉT. nq>± Á|ü<∏äeT |òüeTT |ü+&ÉT>∑ j˚TdüTÁø°düTÔ jÓTTø£ÿ |ü⁄qs¡T‘êúqeTTqT dü÷∫düTÔqï~. <˚e⁄ì düìï~Û˝À e⁄qï≥Te+{Ï yÓTT<ä{Ï |üq #˚qT˝À e⁄qï≥Te+{Ï $T–*q |ü+≥ø£+‘·{Ïø° ÁbÕ‹ì<∏ä´+ eVæ≤düTÔ+~. n˝≤π> <˚e⁄ì düìï~Û˝À e⁄qï Á|üuÛÑTyÓ’q j˚ TdüTÁø°düTÔ eTè‘·T˝…’q $XÊ«düT≈£î eT]j·TT düJe⁄˝…’q $XÊ«düT≈£î <˚e⁄ì düìï~Û˝À ÁbÕ‹ì<∏ä´eTT eVæ≤+#·T#·THêï&ÉT. |ü+≥ #˚qT˝À qT+&ç ø√j·Tã&ç, <˚e⁄ì düìï~ÛøÏ rdüT≈£î yÓfi¯flã&çq |üqqT ã{Ϻ Ä |üq kÕúqeTT |ü+≥˝À U≤∞>± e⁄qï~. á e÷≥ j˚TdüTÁø°dTü Ô |ü⁄qs¡T‘êúqT&Óq+<äT≈£î U≤∞>± e⁄qï düe÷~Ûì ’ dü÷∫düTÔqï~. j˚TdüTÁø°düTÔ |ü⁄qs¡T‘êúqeTT jÓTTø£ÿ eTTK´ ñ<˚›X¯´eTTT, ‘·<ë«sê $XÊ«düT≈£î ø£T>∑T Äosê«<äeTTqT >∑T]+∫ eTqeTT <Ûë´ì+∫q jÓT&É: 1) j˚TdüTÁø°düTÔ ˝ÒKqeTTqT HÓs¡y˚s¡TÃ≥≈£î |ü⁄qs¡T‘êúqTj·÷´&ÉT (÷ø± 24:45,46). 2) Áø°düTÔ |ü⁄qs¡T‘êúqeTT <ë«sê Äj·Tq ≈£îe÷s¡‘·«eTT ìs¡÷|æ+|üã&çq~ (s√e÷ 1:4). 3) Áø°dTÔ |ü⁄qs¡T‘êúqeTT <ë«sê Äj·Tq sê»]ø£eTT K∫Ñ·eTT #˚jTã&çq~ ü · (nbı.ø±. 2:30`32). 4) Áø°düTÔ |ü⁄qs¡T‘êúqT&É>∑T≥ <ë«sê nìï{Ïø£+f… ô|’>± ôV≤∫Ã+#·ã&ܶ&ÉT 15

(|òæ*|”Œ 2:9,10). 5) Áø°düTÔ |ü⁄qs¡T‘êúqeTTqT ã{Ϻ eTqTwüß´ø£+<ä]ø° rs¡TŒ r¬sÃ&ç ~qeTT ìs¡ísTT+|üã&çq~ (nbı.ø±.17:31). 6) ∫e]>± <˚e⁄ì yêø£´eTT mô|òd” 1:3˝À ªªÄj·Tq Áø°düTÔq+<äT |üs¡˝Àø£ $wüjT· eTT˝À Ä‘·à dü+ã+<ÛyTÓ q Á|ü‹ Äosê«<äeTTqT eTqø£qTÁ>∑V≤+#ÓqTµµ ä Æ æ nì ôd$düTqï~. j˚TdüT ‘·q eTs¡DeTT <ë«sê $XÊ«düT≈£î bÕ|ü$yÓ÷#·q Ô ø£*–+#ê&ÉT. ‘·q |ü⁄qs¡T‘êúqeTT <ë«sê |üsd+ã+<ÛyTq Äosê«<äeTTqT ¡ ü ä ÓÆ $XÊ«düT≈£î ø£T>∑CÒkÕ&ÉT. ny˚eq>±: a) eTqeTT ˙‹eT+‘·TeTT>± rs¡Ãã&ÉT≥≈£î Äj·Tq |ü⁄qs¡T‘êúqT&Éj÷´&ÉT · (s√e÷4:24,25, 8:34). b) Áø°düTÔ |ü⁄qs¡T‘êúqeTTqT ã{Ϻ <˚e⁄ì düìï~Û˝À eTqeTT Á|üy˚•+|ü >∑T>∑T#·THêïeTT (ôV≤Á; 10:19`22). c) Áø°düTÔ |ü⁄qs¡T‘êúqeTTqT ã{Ϻ Äj·Tq j·T+<äT $XÊ«düeTT+#·T yês¡TqT |ü⁄qs¡T‘êúqT˝Ö‘ês¡qï ìØø£åD $XÊ«düT≈£î ø£*–q~ (jÓ÷Vü‰qT 11:25— 1ø=]+B∏ 15:18`20, 23). d) Áø°düTÔ |ü⁄qs¡T‘êúqeTTqT ã{Ϻ $XÊ«düT $XÊ«düeTT ì»yÓTÆq<ëjÓTqT (1ø=]+B∏ 15:14`17). e) $XÊ«düT X¯Øs¡eTTT |ü⁄qs¡T‘êúqyÓTÆq|ü⁄Œ&ÉT: j ø£åj·TyÓTÆq X¯Øs¡eTT nø£åj·TyÓTÆq~>± e÷s¡TqT (1ø=]+B∏ 15:42,54). j |òTü q V”≤qyÓTq X¯Øs¡eTT eTVæ≤eT>∑~>± ˝Ò|ã&ÉTqT (1ø=]+B∏ 15:43). Æ ü j Á|üø£è‹ dü+ã+<ÛäyÓTÆq X¯Øs¡eTT Ä‘·àdü+ã+<ÛäyÓTÆq~>± ˝Ò|üã&ÉTqT (1ø=]+B∏ 15:44). j BqyÓTÆq X¯Øs¡eTT j˚TdüTÁø°düTÔ jÓTTø£ÿ eTVæ≤eT >∑ X¯Øs¡eTT>± 16

e÷s¡Ãã&ÉTqT (|òæ*|”Œ 3:21). j j˚TdüTÁø°dTü Ô X¯Øs¡eTT ‘·+Á&ç, ≈£îe÷s¡, |ü]X¯ó<ë∆‘à· X¯ø‘√ |ü⁄qs¡T‘êúqyÓTq ÔÏ Æ Ø‹˝À (nbı.ø±.2:24— jÓ÷Vü‰qT 10:18— s√e÷ 8:11), $XÊ«düTT ≈£L&Ü Á‹‘·«yÓTÆq <Ó’eX¯øÏÔ‘√ ˝Ò|üã&Ó<äs¡T (eT‘·ÔsTT 22:29`32— jÓ÷Vü‰qT 5:28,29— s√e÷ 8:11). ÇÁXÊj˚T©j·TTT ìkÕ‡Hé HÓ |ü<Tä HêT>∑e ~qeTTq |ükÕÿ |ü+&ÉT>∑qT, |ü<äTHÓ’<äe ~qeTTq |ü⁄*j·Tì s=f…º |ü+&ÉT>∑qT, |ü<äTHês¡e ~qeTTq Á|ü<∏äeT |òüeTT |ü+&ÉT>∑qT »s¡T|ü⁄ø=ì]. j |üükÕÿ |ü+&ÉT>∑ $XÊ«düT eTs¡DeTTqT dü÷∫düTÔqï~. nq>± eTqeTT Áø°düTÔ‘√ ≈£L&Ü #·ìb˛j·÷eTT. eTq ÁbÕNq dü«uÛ≤eeTT Äj·Tq‘√ ≈£L&Ü dæTe y˚j·Tã&ç+~ (s√e÷ 6:6,8). j |ü⁄*j·Tì s=f…º |ü+&ÉT>∑ $XÊ«düT düe÷~Û J$‘·eTTqT dü÷∫düTÔqï~. nq>± eTq ÁbÕNq dü«uÛ≤eeTT bÕ‹ ô|≥ºã&ç, q÷‘·q JeeTT ø£*–q yês¡eTT>± q÷‘·q dü«uÛ≤eeTT‘√ q&ÉT#·Tø=qT #·THêïeTT (s√e÷ 6:4). j Á|ü<∏äeT |òüeTT |ü+&ÉT>∑ $XÊ«düT |ü⁄qs¡T‘êúqeTTqT dü÷∫düTÔq ï~. nq>± Áø°dT‘√ ≈£L&Ü #·ìb˛sTTq jÓT&É Äj·Tq‘√ ≈£L&Ü J$+#·T<äTeTT üÔ (s√e÷ 6:8`9). Á|æj·TT˝≤sê, ô|’q ‘ÓT|ü ã&çq eT÷&ÉT s¡ø£eTT nqTuÛÑeeTT˝ÀìøÏ q&ç|æ+#·ã&É>√s¡T#·THêïyê? <˚e⁄ì yêø£´yÓTÆq u…’_˝Ÿ˝À sT÷ uÛÑ÷$T MT<ä J$‘·eTT ‘·s¡Tyê‘· sTT+ø=ø£ J$‘·eTTqï<äì düèwüº+>± ôd$düTÔqï~. ªªeT]j·TT düe÷<ÛäT˝À ìÁ~+#·T nH˚≈£îT y˚TTø=HÓ<äs¡T. ø=+<äs¡T ì‘·´JeeTT nqTuÛ$+#·T≥≈£îqT, ø=+<äsT ì+<äbÕ>∑T≥≈£îqT, ì‘·´eTT>± Ñ ¡ ùV≤j·TT>∑T≥≈£îqT y˚TTø=+<äTs¡Tµµ (<ëìj˚TT 12:2). ªªˇø£ ø±eTT 17

e#·TÃ#·Tqï~. Ä ø±eTTq düe÷<ÛäT˝À qTqï yês¡+<äs¡T Äj·Tq X¯ã›eTT $ì, y˚TT #˚dæqyês¡T Je |ü⁄qs¡T‘êúqeTTq≈£îqT, ø°&ÉT #˚dæq yês¡T rs¡TŒ |ü⁄qs¡T‘êúqeTTq≈£îqT ãj·T{ÏøÏ e#ÓÃ<äs¡T (jÓ÷Vü‰qT 5:28`29). ø°& ÉT #˚d,æ rs¡TŒ |ü⁄qs¡T‘êúqeTT˝ÀìøÏ yÓ[‘˚ qs¡ø£ •ø£≈î >∑T] ø±edæ e⁄+≥T+~ å£ (Á|üø£≥q 21:8). nsTT‘˚ y˚TT #˚dæ, Je |ü⁄qs¡T‘êúqeTT˝ÀìøÏ Á|üy˚•+#ê+fÒ j˚TdüTÁø°düTÔqT <˚e⁄&ç>±, s¡ø£å≈£î&ç>± $X¯«dæ+#ê*. sT÷ e÷≥ <ë«sê <˚e⁄&ÉT MT‘√ e÷{≤¢&TÉ #·T+&çq jÓT&É sT÷ ÁøÏ+~ ÁbÕs¡qqT ú Vü≤è<äj·TeTT˝À #˚j·TTeTT: ªª<˚yê! H˚qT bÕ|æì, Hê bÕ|üeTT ø=s¡≈î£ Á|üuTÑÛ yÓq j˚TdüTÁø°düTÔ eTs¡D+∫, ’ Ï düe÷~Û #˚j·Tã&ç, ‹]– ˝Ò#ê&Éì Hê Vü≤è<äj·TeTT˝À $X¯«dædüTÔHêïqT. Hê bÕ|üeTTqT j˚TdüT |ü]X¯ó<ä∆ s¡ø£ÔeTT‘√ ø£&ÉT>∑TeTT. qqTï ≈£L&Ü MT dü+‘êqeTT˝À #˚s¡TÃø=ì, MT≈£î kÕøÏå>± J$+#·Tq≥T¢ C≤„qeTTqT nqTÁ>∑Væ≤+#·TeTT. j˚TdüTÁø°düTÔ |ü]X¯ó<ä∆ HêeTeTTq ÁbÕ]údüTÔHêïqT ‘·+Á&û! ÄyÓTHé!µµ ªª≈£îe÷s¡Tì (j˚TdüTÁø°düTÔqT) #·÷∫, Äj·Tqj·T+<äT $XÊ«düeTT+#·T Á|ü‹yê&ÉTqT ì‘·´JeeTT bı+<äT≥j˚T Hê ‘·+Á&ç ∫‘·ÔeTT. n+‘·´ ~qeTTq H˚qT yêìì ˝Ò|ü⁄<äTqTµµ (jÓ÷Vü‰qT 6:40). 18

4. yês¡eTT |ü+&ÉT>∑ (ô|+‘Óø=düTÔ |ü+&ÉT>∑) (Feast of Weeks) ªªMTs¡T $ÁXÊ+‹ ~qeTTq≈£î eTs¡THê&ÉT yÓTT<äTø=ì, nq>± n˝≤¢&+#·T ç |üqqT MTs¡T ‘Ó∫Ãq ~qeTT yÓTT<äTø=ì j˚T&ÉT yês¡eTTT ˝…øÏÿ+|üe˝…qT. ˝…ø£ÿ≈£î ‘·≈£îÿe ø±≈£î+&Ü @&ÉT yês¡eTTT e⁄+&Ée˝…qT. @&Ée $ÁXÊ+‹ ~q|ü⁄ eTs¡T ~qeTT es¡≈£î MTs¡T @ã~ ~qeTTT ˝…øÏÿ+∫, jÓT¨yê≈£î Áø=‘·Ô |òüeTT‘√ HÓ’y˚<ä´eTT n]Œ+|üe˝…qT. MTs¡T MT ìyêdüeTT˝À qT+&ç ‘·÷eTT˝À s+&˚dæ |ü~j·Te e+‘·T |æ+&ç >∑ s+&ÉT s=f…qT n˝≤¢&+#·T ¬ ¬ º ç ns¡ŒDeTT>± ‘˚e˝…qT. yê{Ïì >√<ÛäTeT |æ+&ç‘√ #˚dæ, |ü⁄*j·Tu…{Ϻ, ø±Ãe˝…qT. n$ jÓT¨yê≈£î Á|ü<eT |òeTT ns¡ŒDeTT. eT]j·TT MTs¡T ä∏ ü Ä s=f…‘√ ìs√›wyTÓ q j˚T&ÉT @&Ü~ eT>∑ >=i…|qT, ˇø£ ø√&Ó <ä÷&ÉqT, º ü Æ ¿ æ ¢ ¬s+&ÉT ô|<ä› bıfÒºfi¯flqT n]Œ+|üe˝…qT. n$ yê] HÓ’y˚<ä´eTT‘√qT yê] bÕHês¡ŒDeTT‘√qT <äVü≤qã*jÓÆT jÓT¨yê≈£î sTT+ô|’q düTyêdüq >∑ ¨eTeT>∑TqT. n|ü⁄Œ&ÉT MTs¡T y˚T≈£˝À ˇø£ b˛‘·TqT bÕ|ü|]Vü≤sês¡ú ã*>± ü n]Œ+∫, ¬s+&ÉT @&Ü~ >=i…¿|æ¢qT düe÷<Ûëq ã*>± n]Œ+|üe˝…qT. j·÷»≈£î&ÉT Á|ü<∏äeT |òüeTT s=f…º‘√ yê{Ïì, Ä ¬s+&ÉT bıfÒºfi¯flqT jÓT¨yê düìï~Ûì n˝≤¢&ç+|üe˝…qT. n$ jÓT¨yê≈£î Á|ü‹wæº+|üã&çqyÓ’, j·÷»≈£îìe>∑TqT. ÄHê&˚ MTs¡T |ü]X¯ó<ä∆ dü+|òüTeTT>± ≈£L&Ée˝…qì #ê{Ï+|üe˝…qT. n+<äT˝À MTs¡T JeH√bÕ~ÛjTÆÓ q j˚T |üìj·TT #˚jT· ≈£L&É<Tä . Ç~ MT düeTdüÔ ìyêdüeTT˝À MT ‘·s¡‘·s¡eTT≈£î ì‘·´yÓTÆq ø£≥º&É. MTs¡T MT |ü+≥#˚qT ø√j·TTq|ü⁄Œ&ÉT ˙ bıeTT jÓTTø£ÿ zs¡qT |üP]Ô>± ø√j·T≈£L&É<äT. ˙ ø√‘·˝À sê*q |ü]¬>qT @s¡Tø=q≈£L&É<äT. ;<ä≈£îqT, |üs¡<˚X¯ó≈£îqT yê{Ïì $&ç∫ ô|≥ºe˝…qT. H˚qT MT <˚e⁄&Ó’q jÓT¨yêqTµµ 19

(˝ÒMj·T ø±+&É+ 23:15`22). ªª˙ <˚e⁄&Óq jÓT¨yê≈£î yês¡eTT |ü+&ÉT>∑ Ä#·]+#·T≥¬ø’ ˙ #˚‘H’Óq+‘· ’ · ùd«#êäsŒ¡ DeTTqT dæ<|s#e˝…qT. ˙ <˚e⁄&Óq jÓT¨yê ìqTï Äos¡«~+∫q ∆ä ü ¡ · ’ ø=~ <ëì ìj·T´e˝…qTµµ (~«rjÓ÷|ü<˚X¯ ø±+&É+ 16:10). ô|’ yêø£´uÛ≤>∑eTTqT (˝ÒMj·T ø±+&É+ 23:15`22) |ü]o*+∫q jÓT&É ÇÁXÊj˚T©j·TTT ªÁ|òü<∏äeT |òüeTTµ |ü+&ÉT>∑ Ä#·]+∫q j˚Tã~ (50) ~qeTT ‘·sTyê‘· ªyês¡eTTµ |ü+&ÉT>∑qT Ä#·]+|üe˝…qì ÄC≤„|+|üã&ç] ¡ æ (16 e e#·qeTT). sTT~ eT÷&Ée HÓ (dæeHé) Äs¡e ‘êØKTq Ä#· ] +|ü ã &É T #· T qï~. Á|ü < ∏ ä e T |ò ü eTT |ü + &É T >∑ j˚ T dü T Áø° d ü T Ô |ü⁄qs¡T‘êúqeTTqT dü÷∫düTÔqï<äì >∑‘· n<Ûë´j·TeTT˝À #·÷∫‹$T. Á|ü< ∏äeT |òüeTT |ü+&ÉT>∑≈£î, yês¡eTT |ü+&ÉT>∑≈£î 50 ~qeTT e´e~Û e⁄qïfÒ¢ j˚TdüTÁø°düTÔ |ü⁄qs¡T‘êúqeTTq≈£î, |ü]X¯ó<ë∆‘·à uÛÑ÷$T MT~øÏ e∫Ã, Áø°düTÔ dü+|òTeTT kÕú|+#·ã&ÉT≥≈£î 50 ~qeTT e´e~Û e⁄qï~. nq>± yês¡eTT ü æ |ü+&ÉT>∑ |ü]X¯ó<ë∆‘·à Ä>∑eTqeTTqT, dü+|òüT kÕú|üqqT dü÷∫düTÔqï~. sTT~ ô|+‘Óø=düTÔ ~qeTTq Ä#·]+#·ã&çq~ >∑qTø£ sT÷ |ü+&ÉT>∑ ªô|+‘Óø=düT Ôµ |ü+&ÉT>∑ nì ≈£L&Ü |æTeã&ÉT#·Tqï~. j˚TdüTÁø°düTÔ |ü⁄qs¡T‘êúqT&Ó’q ‘·s¡Tyê‘· qTe~ ~qeTT es¡≈£î ‘· q •wüß´≈£î n>∑T|ü&ÉT#·T, <˚e⁄ì sê»´ $wüj·TeTTqT >∑÷]à yê]øÏ uÀ~Û+#·T#·÷, ‘·qTï‘êqT düJe⁄ì>± yê]øÏ ø£q|üs¡#·Tø=ì, ‘êqT |üs¡˝ Àø£ eTTq≈£î Äs√Vü≤DyÓTq ‘·sTyê‘· |ü]X¯ó<ë∆‘à· ø=s¡≈î ø£ìô|≥ºeTì •wüß´qT Æ ¡ £ ø√]q≥T¢ nbı.ø±.1:3`5 ˝À Áyêj·Tã&çq~. j˚TdüTÁø°düTÔ e÷≥ Á|üø±s¡e TT q÷≥ Çs¡Te~ eT+~ •wüß´T ≈£L&ÉTø=ì j·TTqï|ü⁄Œ&ÉT ô|+‘Óø=düTÔ ~qeTTq |ü]X¯ó<ë∆‘à· yê] MT~øÏ e∫Ã, yês¡T nq´ uÛ≤wü˝À e÷{≤¢&kÕ–] (nbı.ø±. É 20

1:15, 2:1`4). |ü]X¯ó<ë∆‘·àqT >∑÷]à j˚TdüTÁø°düTÔ ‘·q •wüß´‘√, ªªH˚qT ‘·+Á&çì y˚&ÉTø=+<äTqT. MT jÓTT<ä› jÓT¢|ü⁄Œ&ÉT e⁄+&ÉT≥¬ø’ Äj·Tq y˚s=ø£ Ä<äs¡D ø£s¡ÔqT, nq>± dü‘·´ dü«s¡÷|æj·T>∑T Ä‘·àqT MTø£qTÁ>∑Væ≤+#·TqT. ˝Àø£eTT Äj·TqqT #·÷&É<äT. Äj·TqqT ms¡T>∑<äT >∑qTø£ Äj·TqqT bı+<äH˚s¡<äT. MTs¡T Äj·TqqT jÓTs¡T>∑T<äTs¡T. Äj·Tq MT‘√ ≈£L&É ìedæ+#·TqT. MT˝À e⁄+&ÉTqTµµ nì jÓ÷Vü‰qT 14:16`17˝À #˚dæq yê>±›qeTT ô|+‘Óø=düTÔ ~qeTTq HÓs¡y˚]q≥T¢ >∑eTì+#·>∑eTT. yês¡eTT |ü+&ÉT>∑ s√E ¬s+&ÉT >√<ÛäTeT s=f…ºqT ÇÁXÊj˚T©j·TTT n˝≤¢&ç+#·T ns¡ŒDeTT>± n]Œ+∫] (˝ÒMj·T ø±+&É+ 23:17). sT÷ ¬s+&ÉT s=f… º T Áø° d ü T Ô dü + |ò ü T eTT˝Àì j· T ÷<ä T T eT]j· T T nq´»qTqT dü÷∫+#·T#·Tqï$. ªªj·T÷<äTyÓTqqT, Á^düT <˚XdTü yÓTqqT, <ëdüTyÓTqqT, Æ ¯ ú Æ Æ dü«‘·+Á‘·TyÓTÆqqT eTqeT+<äs¡eTT ˇø£ÿ X¯Øs¡eTT˝ÀìøÏ ˇø£ÿ Ä‘·àj· T+<˚ u≤|æÔdüàeTT bı+~‹$T. eTqeT+<äs¡eTT ˇø£ÿ Ä‘·àqT bÕqeTT #˚dæq yês¡yÓTÆ‹$Tµµ (1 ø=]+B∏ 12:13) nì Áyêj·Tã&çq Á|üø±s¡eTT j·T÷<äTT, nq´»qTT |ü]X¯ó<ë∆‘·à <ë«sê Áø°düTÔ dü+|òüTeTT˝À #˚s¡Ãã&ç]. nbı.ø±. 2:1`4˝À |ü]X¯ó<ë∆‘·à j·T÷<äT MT~øÏ sê>±, Äbı.ø±. 10:44`45, 15:17˝À nq´»qT MT~øÏ e#ÓÃqT. M]<ä›] eT<Ûä´e⁄qï eT<Ûä´>√&ÉqT |ü&É>={Ϻ, sTT<ä›]ì Áø°düTÔ X¯Øs¡eTT˝À @ø£eTT #˚ôdqT (mô|òd” 2:14`16, 3:6). ô|’q #Ó|üŒã&çq ¬s+&ÉT >√<ÛäTeT s=f…ºT |ü⁄*j·Tu…≥º ã&çqeì #·<äTe⁄#·THêïeTT (˝ÒMj·T ø±+&É+ 23:17). |ü⁄*dæq |æ+&ç ÁbÕNq dü«uÛ≤eeTTqT dü÷∫düTqï<äì |ü⁄*j·Tì s=f… |ü+&ÉT>∑ es¡q˝À #·~$‹$T. Ô º í ‘·eT bÕ|üeTTT ø£$T+|üã&çq|üŒ{Ïø,° Áø°dTü Ô dü+|òTü eTT bÕ|üeTTq≈£î nr‘·TT å 21

ø±ì, ndü+|üPs¡Tí˝…’q e÷qe⁄ düeTT<ëj·TeTì Bìì ã{Ϻ ‘ÓTdüT ≈£î+≥THêïeTT (eT‘·sTT 26:40`43— j·÷ø√ãT 1:14— nbı.ø±. 5:1`11). Ô dæeHé HÓ Äs¡e ‘êØKTq yês¡eTT (ô|+‘Óø=düTÔ) |ü+&ÉT>∑ Ä#·]+|üã&ÉT‘·Tqï~. ø=ìï dü+e‘·‡s¡eTT ÁøÏ+<ä≥ <˚e⁄&ÉT ÇÁXÊj˚T© j·TT≈£î dæHêsTT |üs¡«‘·eTT MT<ä <Ûäs¡àXÊÅdüÔeTT ì∫Ãq|ü⁄Œ&ÉT Ç<˚ dæeHé HÓ Äs¡e ‘êØKTq sTT#ÓÃqì #Ó|ü⁄Œ<äTs¡T. <Ûäs¡àXÊÅdüÔeTTqT eT]j·T T ô|+‘Óø=düTÔ ~qeTTq |ü+|üã&çq |ü]X¯ó<ë∆‘·àqT b˛*à #·÷ùdÔ, j <Ûsà¡ XÊÅdeTT bÕ|üeTq>± jÓT{Ï<√ eTq≈£î ‘Ó*j·TCÒd+~ (s√e÷ 3:20). ä Ôü º æ n+‘˚>±ø£ eTqqT bÕ|ü⁄qT>± r]Ã, eTqqT eTqeTT s¡ø+#·Tø=q˝ÒeTì, åÏ s¡øD ø=s¡≈î£ Áø°dTü Ô yÓ|⁄ü q≈£î eTqqT eT[fl+∫+~ (>∑‹ 3:10, 22`24). å£ ’ |ü]X¯ó<ë∆‘·à <˚e⁄&ÉT ≈£L&Ü bÕ|üeTTqT >∑÷]Ãj·TT, ˙‹ì >∑÷]Ãj·TT eT]j· T T rs¡ T ŒqT >∑ ÷ ]Ãj· T T ˝Àø£ e TTqT ˇ|æ Œ +|ü C Ò d æ , eTqqT dü s ¡ « dü ‘ · ´ eTT˝ÀìøÏ q&ç | æ + |ü #˚ j · T Tqì jÓ ÷ Vü ‰ qT 16:8`13˝À #·<äTe⁄#·THêïeTT. n+‘˚>±ø£ eTqqT s¡øÏå+|üCÒdæ, eTq˝À ìedæ+#·Tqì (jÓ÷Vü‰qT 3:3,5— s√e÷ 8:11), ‘·q X¯øÏÔ‘√ eTqqT ì+|æ, |ü]#·s¡´˝À yê&ÉTø=qTqì (nbı.ø±.1:8) <˚e⁄ì yêø£´eTT ôd$düTÔqï~. j <Ûsà¡ XÊÅdeTT bÕ‘· ìã+<ÛqqT dü÷∫düT+fÒ |ü]X¯ó<ë∆‘à· <˚e⁄&ÉT ø£è|ü<ë«sê ä Ôü ä Ô $XÊ«düeTT‘√ ø£T>∑T j˚TdüTÁø°düTÔq+<äTqï s¡ø£åDyÓ’|ü⁄ (q÷‘·q ìã+<Ûäq yÓ’|ü⁄) eTqqT q&ç|ædüTÔHêï&ÉT (sTT]àj·÷ 31:31`34). ô|+‘Óø=düTÔ |ü+&ÉT>∑ (yês¡eTT |ü+&ÉT>∑) <ë«sê |ü]X¯ó<ë∆‘·à <˚e⁄ì ÁbÕeTTK´‘·qT ô|’q #Ó|üŒã&çq≥T¢ Á>∑Væ≤+#·T#·THêïeTT. 22

5. ã÷s¡ |ü+&ÉT>∑ (Feast of Trumpets) ªªeT]j·TT jÓT¨yê yÓ÷ùw≈£î á˝≤>∑T ôd$#ÓÃqT. ˙e⁄ ÇÁXÊj˚T© j·TT‘√ sTT≥¢qTeTT. @&Ée HÓ˝À yÓTT<ä{Ï ~qeTT MT≈£î $ÁXÊ+‹ ~qeTT. n+<äT˝À C≤„|üø±s¡ú X¯è+>∑<Ûä«ì $ìq|ü⁄Œ&ÉT MTs¡T |ü]X¯ó<ä ∆ dü+|òüTeTT>± ≈£L&Ée˝…qT. n+<äT˝À MTs¡T JeH√bÕ~ÛjÓÆTq @ |üìj·TT #˚j·TT≥e÷ì jÓT¨yê≈£î ¨eTeTT #˚j·Te˝…qTµµ (˝ÒMj·T ø±+&É+ 23:23`25). ô|’ yêø£´uÛ≤>∑eTT˝À X¯è+>∑<Ûä«ì $ìq|ü⁄Œ&ÉT ÇÁXÊj˚T©j·TTT |ü]X¯ó<ä∆ dü+|òüTeTT>± ≈£L&ç, jÓT¨yê≈£î ¨eTeTT #˚j·Te˝…qì Áyêj·Tã&çq~. X¯è+>∑<Ûä«ì nq>± ã÷s¡ <Ûä«ì. yês¡eTT |ü+&ÉT>∑ (ô|+‘=ø=düTÔ |ü +&ÉT>∑) Ä#·]+∫q eT÷&ÉT HÓ ‘·s¡Tyê‘· @&Ée HÓ ({ÏÁXË) yÓTT<ä{Ï ~qeTTq ã÷s¡ |ü+&ÉT>∑ Ä#·]+|üã&ÉT‘·Tqï~. ô|+‘Óø=düTÔ |ü+&ÉT>∑ dü+|òüTkÕú|üqqT dü÷∫düTqï~ >∑qTø£ sT÷ eT÷&ÉT HÓ e´e~Û dü+|òTü ø±eTTqT dü÷∫düTqï~. Ô Ô X¯s¡‘Y ø±eTTq (Fall) ÇÁXÊj˚T©j·TTT Ä#·]+#·T eT÷&ÉT |ü+&ÉT>∑T˝À ã÷s¡ |ü+&ÉT>∑ yÓTT≥ºyÓTT<ä{Ï~. <˚e⁄ì yêø£´eTT˝À ã÷s¡ |ü+&ÉT>∑ m+‘√ ÁbÕeTTK´yÓTÆq~. dü+U≤´ ø±+&É+ 10:1`2˝À <˚e⁄&ÉT yÓ÷ùw‘√ ¬s+&ÉT yÓ+&ç ã÷s¡T qøÏwæ |üì>± #˚sTT+#·Tø=qeTì #ÓbÕŒ&ÉT. M{Ïì ÁøÏ+<ä ‘ÓT|üã&çq dü+<äs¡“¤eTT˝À }<äe˝…qì Ä j·÷ e#·qeTT˝À #·<äTe⁄<äTeTT. 1) düe÷»eTT ≈£L&ç e#·TÃ≥≈£î (dü+U≤´ ø±+&É+ 10:3— ìs¡ZeT ø±+&É+ 19:13) 2) düe÷»eTT eTT+<äT≈£î Á|üj÷DyÓTÆ kÕ>∑T≥≈£î (dü+U≤´ ø±+&É+ 10:2,5,6) · 23

3) X¯‘·èe⁄‘√ j·TT<ä∆eTT #˚j·TT≥≈£î (dü+U≤´ ø±+&É+ 10:9) ÇÁXÊj˚ T© j·TTT jÓT]ø√qT #·T{ϺeTT{Ϻ, ã÷s¡qT }<äT≥qT ã{Ϻ jÓT]ø√ >√&É T ≈£L˝…qì jÓT¨wüße 6:1`27˝À Áyêj·Tã&çq~. 4) |ü+&ÉT>∑ ~qeTTqT Á|üø£{Ï+#·T≥≈£î, ãTT n]Œ+#·T≥≈£î (dü + U≤´ ø±+&É+ 10:10— ˝ÒMj·T ø±+&É+ 25:9) dæHêsTT |üs«‘·eTT MT<ä <˚e⁄&ÉT ‘·qqT ‘êqT ÇÁXÊj˚T©j·TT≈£î ãj·TT ¡ |üs#T· ø=ì, yê]øÏ |ü~ Ä»„*∫Ãq|ü⁄Œ&ÉT ã÷s¡<«ì ÁyÓ÷>qì ìs¡eT ø±+&É+ ¡ äÛ ¬ Z 19:16, 18, 19 ˝À #·<äTe⁄#·THêïeTT. nbıdüÔT&Ó’q jÓ÷Vü‰qT |ü‘êàdüT B«|üeTT˝À <˚e⁄&ÉT ‘·q≈£î ãj·TT |üs∫q <äsÙ¡ qeTT˝À ‘êqT $qï dü«s¡eTT ¡ ã÷s¡<Ûä«ì e˝… e⁄+&Óqì #ÓbÕŒ&ÉT (Á|üø£≥q 1:10, 4:1). @&˚+&É¢ ÁX¯eT ø±eTT˝À j˚T&ÉT>∑Ts¡T <˚e<ä÷‘·T ‘·eT ã÷s¡qT }<äT≥ <ë«sê <˚e⁄ì rs¡TŒ uÛÑ÷$T MT~øÏ e#·TÃqì Á|üø£≥q 8,9,10 n<Ûë´j·TeTT˝À Áyêj·T ã&çq~. bÕ‘· ìã+<Ûq˝À ÇÁXÊj˚T©j·TTT »s¡T|ü⁄ø=qï ã÷s¡ |ü+&ÉT>∑ Á|üdTü ‘· ä Ô ~qeTT˝À e⁄qï eTq≈£î sT÷ ÁøÏ+~ dü+>∑‘·TqT dü÷∫düTÔqï~: 1) <˚e⁄ì yêø£´eTT˝À ñqï bÕ‘· ìã+<Ûäq eT]j·TT Áø=‘·Ô ìã+<ÛäqT ¬s+&ÉT ã÷s¡e˝… e⁄qï$. á ¬s+&ÉT ã÷s¡T ≈£L&Ü Á|üuÛÑTyÓ’q j˚TdüTÁø°düTÔ <ë«sê e÷qe⁄T bÕ|ü $yÓ÷#·q bı+~, <˚e⁄ì sê»´eTT˝À #˚s¡Ãã&Üì #ê{Ï #Ó|⁄ü Œ#·Tqï$. j˚TdüTÁø°dTü Ô ‘·q |ü]#·s´¡ yÓTT<äT ô|{Ïq|ü ⁄Œ&ÉT, ªªø±eTT º dü+|üPs¡íyÓTÆj·TTqï~. <˚e⁄ì sê»´eTT düMT|æ+∫ j·TTqï~. e÷s¡TeTqdüT‡ bı+~, düTyês¡Ô qeTTà&Éìµµ #Ó|⁄ü Œ#·T, <˚e⁄ì düTyês¡Ô Á|üø{+#·T#·T, >∑*j·T≈£î £ Ï e#ÓÃqì e÷s¡Tÿ 1:14`15˝À Áyêj·Tã&çq~. s¡ø£åD bı+~q eTqeTT düs«˝Àø£eTTq≈£î yÓ[fl, düs«düèwæøÏ düTyês¡qT (<˚e⁄ì ã÷s¡qT) Á|üø{+#·TeTì ¡ ¡ º Ô £ Ï 24

ÄC≤„|æ+#·ã&ç‹$T (e÷s¡Tÿ 16:15). n+‘˚>±ø£, <˚e⁄ì yêø£´eTqT ã÷s¡ <ë«sê eTq J$‘·eTTT eTq ø=s¡≈£î ø±≈£î+&Ü, eTq ø=s¡≈£î eTè‹bı+~, ‹]– ˝Ò∫q j˚TdüTÁø°düTÔ ø=s¡πø J$+#·e˝…qì ôV≤#·Ã]+|üã&ÉT#·THêïeTT (1ø=]+B∏ 6:20— 2ø=]+B∏ 5:15). 2) ã÷s¡ |ü+&ÉT>∑ dü+|òTü eTT m‘·ã&ÉT≥qT dü÷∫düTqï~. bÕ‘· ìã+<Ûq˝À Ô Ô ä <˚e⁄&ÉT ÇÁXÊj˚T©j·TT≈£î ã÷s¡<Ûä«ì eT<Ûä´ ø±s¡T eTãT“˝À dæHêsTT |üs¡«‘·eTT MT<ä Á|ü‘·´ø£å|üs¡#·T≈£îHêï&ÉT (ìs¡ZeT ø±+&É+ 19:9`16). n<˚ $<ÛëqeTT˝À ªªÄsꓤ≥eTT‘√qT, Á|ü<Ûëq <ä÷‘· X¯ã›eTT‘√qT, <˚e⁄ì ã÷s¡‘√qT |üs¡˝Àø£eTTqT+&ç Á|üuÛÑTe⁄ ~–e#·TÃqT. Áø°düTÔq+<äT eTè‘·T˝…’q yês¡T yÓTT<ä≥ ˝Ò‘Ts¡T. Ä MT<ä≥ düJe⁄yÓTÆ ì*∫j·TT+&ÉT eTqeTT yê]‘√ · ≈£L&Ü @ø£eTT>± Á|üuÛÑTe⁄qT jÓT<äTs=ÿqT≥≈£î Äø±X¯eT+&ÉeTTq≈£î y˚T|òTeTT MT<ä ø=ìb˛ã&ÉT<äTeTT. ø±>± eTqeTT dü<ë ø±eTT Á|üuÛTe⁄‘√ ü Ñ ≈£L&É ñ+<äTeTT. ø±ã{Ϻ MTs¡T sT÷ e÷≥ #˚‘· ˇø£ìH=ø£&ÉT Ä<ä]+#·T ø=qT&Éìµµ 1<∏Ódü‡˝§˙ø£j·TT≈£î 4:13`18˝À #·<äTe⁄#·THêïeTT. sTT<˚ ns¡úeTT ìdü÷Ô 1ø=]+B∏ 15:51`52˝À, ªªÇ~>√ MT≈£î ˇø£ eTs¡àeTT ‘ÓT|ü⁄#·THêïqT. eTqeT+<äs¡eTT ìÁ~+#·eTT>±ì, ˇø£ ¬s|üŒ bÕ≥Tq, ø£&ã÷s¡ ÁyÓ÷>∑>±H˚ eTqeT+<äseTT e÷s¡TŒ bı+<äT<äTeTT. ã÷s¡ ÁyÓ÷>∑TqT. É ¡ n|ü⁄Œ&ÉT eTè‘·TT nø£åj·TTT>± ˝Ò|üã&ÉT<äTs¡T. eTqeTT e÷s¡TŒ bı+<äT <äTeTTµµ nì Áyêj·Tã&çq~. 3) ∫e]>± ã÷s¡ |ü+&ÉT>∑ #Ó<ä] b˛sTTq ÇÁXÊj˚T©j·TTT düeT≈£Ls¡Ã ã&ÉT≥j·TqT dü‘·´eTTqT dü÷∫düTÔqï~. Áø°düTÔ X¯ø£eTT 70˝À s√eTHé #·Áø£e]Ô f…Æ≥dt jÓTs¡÷wü˝ÒeTTqT eT]j·TT n+<ä* <˚e⁄ì eT+~s¡eTTqT HêX¯qeTT #˚dæ, j·T÷<äTqT ã+BT>± rdüT¬øfi≤fl&ÉT. n|üŒ{Ï qT+&ç j·T÷<äTT ‘·eT 25

<˚X¯eTTqT ø√˝ÀŒsTT, Á|ü|ü+#· qTeT÷˝≤ #Ó~]b˛sTT]. nsTT‘˚, <˚e⁄ì yêø£´eTT˝À <˚e⁄&ÉT j·T÷<äTqT ‹]– ‘·eT <˚X¯eTTq≈£î s¡|æŒkÕÔqì nH˚ø£ Á|ü e #· q eTT <ë«sê ‘Ó * j· T CÒ X Ê&É T . ñ<ëVü ≤ s¡ D ≈£ î jÓ T ôV≤CÒ ÿ T 37:21`22˝À, ªªÇ≥T¢+&É>± yê] ø°˝≤>∑T #Ó|ü⁄ŒeTT. Á|üuÛÑTyÓ’q jÓT¨yê ôd$#·TÃq<˚eTq>± ` @ j˚T nq´»qT˝À ÇÁXÊj˚T©j·TTT #Ó<]b˛sTTs√ ä Ä j·÷ nq´»qT˝À qT+&ç yê]ì s¡øÏå+∫, yês¡T m#·Ãf…#·Ã≥ ñHêïs√ n#·Ã≥ qT+&ç yê]ì düeT≈£L]Ã, yê] dü«<˚X¯eTT˝ÀìøÏ ‘√&ÉTø=ì e∫Ã, yê]ø£ MT<ä≥ jÓTqï{ÏøÏì ¬s+&ÉT »qeTTT >±qT, ¬s+&ÉT sê»´eTTT >±qT ñ+&É≈£î+&ÉTq≥T¢ Ä <˚X¯eTT˝À ÇÁXÊj˚T©j·TT |üs¡«‘·eTT MT<ä yê]ì @ø£ »qeTT>± #˚dæ, yê]ø£+<ä]ø° ˇø£ sêEH˚ ìj·T$T+#Ó<äqTµµ nqï Á|üe#·qeTTqT >∑÷]à #·<äTe⁄#·THêïeTT. n+‘˚>±ø£ jÓTwüj·÷ 11:11`12, 27:13, 43:5,6— ÄyÓ ÷ dü T 9:14`15— sTTØàj· ÷ 16:14`15, 31:10— ~«rjÓ÷|ü<˚X¯ ø±+&É+ 30:3`5— C…ø£sê´ 8:7`8— jÓ T ôV≤CÒ ÿ T 34:13, 36:8`12,24 yêø£ ´ uÛ ≤ >∑ e TT˝À <˚ e ⁄&É T #Ó<ä]b˛sTTq j·T÷<äTqT ‹]– ‘·eT <˚X¯eTTq≈£î s¡|æŒ+#·Tqqï Á|üe#·q eTTqT >∑÷]à #·~yÓ<äeTT. <˚e⁄ì yêø£´ Á|üø±s¡yT˚ 19

Add a comment

Related presentations

How to do Voodoo

How to do Voodoo

November 11, 2014

How to do Voodoo Are you working too hard and not getting the results?? Well,...

LA VERDAD SOBRE LA MUERTE

LA VERDAD SOBRE LA MUERTE

October 24, 2014

Donde van las personas despues de muerto?

Son simples cuestiones que, aunque puedan resultar a priori inocentes, albergan in...

"The souls of the just are in the hand of God, and no torment shall touch them. " ...

Boletín de 02/11/2014

Boletín de 02/11/2014

November 1, 2014

Boletín de 02/11/2014

Omms News 10-07-2014

Omms News 10-07-2014

November 4, 2014

Omms News 10-07-2014

Related pages

List of Hindu festivals - Wikipedia, the free encyclopedia

Mahashivaratri Festival or the ‘The Night of Shiva’ is celebrated with devotion and religious fervor in honor of Lord ... and telugu and Sanskrit is ...
Read more

Naa Baalya Dinamulanni - Telugu Christian 1080p FULLHD ...

The Lord spoke to Moses, saying, “Speak to the people of Israel and say to them, These are the appointed feasts of the Lord that you shall ...
Read more

Seven Feasts of Jehovah - YouTube

I created this video with the YouTube Video Editor (http://www.youtube.com/editor
Read more

Christian Books/ Magazines - United Evangelical Christian ...

Christian Books Telugu New Testament Bible printed in 1860 ... యెహోవా పండుగలు The feasts of the Lord ...
Read more

M - New Jersey Indian Christian Church started by Telugu ...

ªjÓT¨yê |ü+&ÉT>∑Tµ (The Feasts of The Lord) nqT sT÷ |ü⁄düÔø£eTT q+<äT bÕ‘· ìã+<Ûäq˝À <˚e⁄&ÉT ÇÁXÊj˚T©j·TT≈£î ...
Read more

The Feasts of the Lord - Freebase

The Feasts of the Lord en. mid: /m/06szn28 notable type: /book/book notable for: /book/book. Flag Topic. Merge with another topic; Split into ...
Read more

teluguone.com Telugu Velugulu

Telugu teluguone.com ... which occurs during the suklapaksha month of Vaishaka.The special fasts and feasts of the ... the lord of the ...
Read more

Hindu Festivals Calendar 2016 - About Hinduism: Hindu ...

... feasts, festivals and ... Hindu Festivals Calendar 2016. (c) Getty Images. By Subhamoy Das. ... Meet Ganesha, the Hindu Lord of Success;
Read more