farkindalik.yarat.ulusal.senaryo.osman.keskin

67 %
33 %
Information about farkindalik.yarat.ulusal.senaryo.osman.keskin

Published on September 15, 2015

Author: lovelyosman

Source: slideshare.net

1. "Farkındalık Yarat" Hikâyeyi benzersiz kılan özellikler: Farkındalık Yaratalım etkinliğinde çevresini sorgulayan ve çevresi ile ilgili projeler üreten, toplumsal duyarlığı yüksek bireyler yetiştirmek amacıyla proje tabanlı öğrenme ve işbirliğine dayalı öğrenme modelini temel alan; öğrencilerin yaşamı gözlemleyerek ve araştırarak toplumsal yaşamın farklı alanlarına ilişkin bilgi üretmelerini, bu bilgileri kendi yetenekleri ve ilgileri dâhilinde sürdürülebilir ve uygulanabilir projelere dönüştürerek toplumda farkındalık yaratacak, çözüm odaklı projeler ve süreçler ortaya çıkarmalarına rehberlik edilmesi amaçlamaktadır. Farkındalık Yaratalım etkinliğinde bireylere bilgiyi kullanma ve tüketme yerine, bilgiye nasıl ulaşacağını ve bilgiyi nasıl, nerede kullanacağını gösterme, ayrıca bilgiden yeni bilgiler çıkarabilmelerini sağlayacak yaşantılar kazandırmak amaçlanmaktadır. Temel Amaç: Farkındalık Yaratalım Etkinliğinde; · Merak eden, sorgulayan, gözlem ve araştırma yapmaya hevesli bir kişiliğe sahip, · Çevresindeki olay ve mekânlar arasındaki ilişkiyi kendine özgü bir bakış açısıyla değerlendiren, · Karşılaştıkları güçlükleri yenmek için özgün çözümler üreten, · Öz güveni, hayal gücü ve estetik duyguları gelişmiş, · Rekabete ve yeni yaşantılar edinmeye açık, · Bağımsız olarak düşünebilme alışkanlığı edinen, · Özgün tasarımlar ortaya çıkaran, · Aldığı kararları değerlendiren, · Gelecek ile ilgili hayal kuran bireyler yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Öyküsel Anlatım: Teknoloji Tasarım öğretmeni Osman KESKİN öğrencilerin kendi yaşamlarından somut öğeler içeren eğitsel faaliyetlerde daha başarılı ve istekli olduklarını gözlemler. Bundan dolayı eğitimi gerçek hayat ile ilişkilendirmek adına öğrencilerin hem kendi çevrelerinden yola çıkarak toplumsal alanlar ile ilgili 'gerçek dünya' problemleriyle uğraşmalarını sağlamak hem de ders çalışmalarını destekleyen, 21. yüzyıl becerilerini geliştirmeyi amaçlayan, müfredatlar arası, işbirliğine ve proje tabanlı öğrenmeyi içeren, aynı zamanda her öğrencinin kendi hızına göre yaşayabileceği ve her branş öğretmeninin uygulayabileceği bir etkinlik yapmaya karar verir.

2. Tasarım Özeti: Grup olarak çevrenizi gözlemleyip yaptığınız gözlem ve araştırma sonucunda ilgi duyduğunuz veya çözmek istediğiniz toplumsal bir sorun, bir konu ya da bir durum hakkında sebeplerini ve çözüm önerilerini içeren bir araştırma sürecinden sonra belirlediğiniz sorunun çözümüne yönelik toplumun diğer bileşenlerinin dikkatini çekecek kendi oluşturabileceğiniz / yönetebileceğiniz / başlatabileceğiniz kampanya, klip, sergi, toplantı, konser, resim, beste, şiir, yazı, tasarım, araştırma, şenlik, dans, koreografi, gösteri, tiyatro, oyun, gibi çeşitli organizasyonlar vb. performans içeren, toplumsal fayda hedefleri olan, yenilikçi, yaratıcı, katılımcı, sürdürülebilir "Kaliteli Toplumsal Yaşam Sağlayıcı" projeler gerçekleştirmeniz beklenmektedir. Etkinlik uygulanırken; - İşbirliğine dayalı öğrenme ve probleme dayalı öğrenme modelleri temel alınır. - Öğretmen öncelikle öğrencilere grupla çalışma teknikleri hakkında bilgi verir. - Farkındalığın tanımı ve farkındalık çalışmaları hakkında bilgi edinmeleri sağlanır. - Etkinlik her hafta bir kazanım/aşama temel alınarak planlanır. (her öğrenciye kendi öğrenme hızına göre süreci gerçekleştirme esastır.) - Öğrenciler etkinlik (amaçlar) hakkında bilgilendirilir. - Öğrenciler farkındalık hakkında bilgilendirilir. - Öğrenci grupları 3 ya da 4 kişiden oluşacak biçimde grup içinde homojen olmayacak ancak gruplar arası homojen olacak şekilde belirlenmelidir. - Projenin hazırlanmasındaki görev dağılımı grup üyeleri tarafından yapılmalıdır. - Grup üyelerinin tümü öğrenme sürecine aktif olarak katılmalıdır. - Öğrenciler tüm süreçleri oluşturdukları bloglarda veya grupça / sınıfça belirlenecek eğitsel sanal alanlarda haftalık olarak paylaşır. - Etkinlik sonunda her grup etkinlik sürecinde yaşadıklarını içeren yansıtma çalışması hazırlar. (poster/rapor/portfolio) Etkinlik Sürecindeki aşamalar (Aktiviteler): • Farkındalık yaratmak için konu / alan belirler. • Belirlediği konuda / alanda problem taraması yapar ve bir problem seçer. • Seçtiği probleme uygun olası çözüm yollarını araştırır. • Problem için en uygun olan çözümü seçer. • Çözüm ile ilgili farklı kişilerin fikirlerini alarak farklı fikirleri değerlendirir. • Çözümün hangi yöntem ile nasıl uygulanacağına karar verir. • Çözüm olarak geliştirdiği çalışmayı hazırlar. • Hazırlanan çalışma sergilenir / uygulanır. (ürün veya performans) • Çalışma ile ilgili grup ve öz değerlendirme raporu hazırlar. • Tüm aşamaları günlüklerine kaydeder. • Ürün/Çalışma dosyası / portfolyo hazırlar. (Yansıtma)

3. HAYAL ET VE ARAŞTIR Öğrencilere farkındalık tanıtım video ve görseller izlettirilir ve video içeriği üzerine öğrencilerin fikir üretmelerini, tartışmaları sağlanarak farkındalığın tanımı ve toplumsal anlamı üzerine öğrencilerin motivasyonlarını arttırır ve kendi yaşamımızda karşılaştıkları toplumsal kaynaklı sorunlar üzerine grup tartışmaları geliştirip öğrencilerin toplumsal sorunlara örnekler vermelerini sağlayacak eğitim ortamları düzenler. Öğrenciler farkındalık ve toplumsal sorunlar üzerine gerekli tartışma ve motivasyon sürecini yaşadıktan sonra kendi hayatlarını ve çevrelerini gözlemleyerek, problem taraması yaparlar, çeşitli toplumsal sorunları belirlerler ve bunları grup olarak tartışarak bir değerlendirme ile üzerinde çalışmak istediklerini tartışırlar ve sonuç olarak bir toplumsal soruna karar verirler ve onun çözümüne yönelik arayışa girerler. Bu konuda gerekli araştırma süreçlerini yaşarlar ve çözüm önerileri geliştirirler. Yansıt- Görsel veya işitsel dijital araçlar kullanarak sanal günlüklerini tutarlar. Süreçte yaşadıklarını yazılı veya dijital ortamda kayıt altına alırlar ve diğer grup arkadaşları ile paylaşmak üzere internete atarlar. HARİTALA Gruplar okulda araştırma bulgularına dayanarak bütün bilgileri bir araya getirmek üzere zihin haritaları ve fikir panoları oluşturur. Öğrenciler birbirlerinin planlarını yorumlarlar. Bu çalışmaları belirledikleri soruna insanların dikkatini çekmek üzere geliştirilecek farkındalık çalışmasının taşıması gereken özelliklerini belirlemek için kullanırlar. Bunun sonucunda farkındalık çalışması için en uygun olan tercihi seçerler. YANSIT - Takımlar, aktiviteyi kendi zorluklarını ve gelecek olan YAP aktivitesi için planlarını yansıtırlar. YAP – Öğrenciler belirledikleri soruna geliştirilecek farkındalık çalışmasının neler olabileceği üzerine bireysel araştırmalar yaparlar. Bununla ilgili amaçlarını ve farkındalık çalışmasının taşıması gereken özelliklerini ve farkındalık çalışmasını değerlendirmek üzere kriterler geliştirirler ve bunları sınıfta grup içinde tartışarak en uygun farkındalık çalışmasının hangisi olacağına karar vererek farkındalık çalışmalarını nasıl yapacaklarına dair planlamalarını yaparlar ve planlamalarına göre insanların toplumsal bir soruna dikkatlerini çektirecek farkındalık yaratacak çalışmalarını gerçekleştirecek faaliyetlere başlarlar. Öğrencilere çalışmalarının etkinliğini artırmak üzere medya çalışanları ile katılımcı tasarım atölyeleri hazırlamaları hatırlatılır. YANSIT - Öğrenciler veri toplama ilerlemelerini, değerlendirme kriterlerini ve gelecek atölye çalışması için planlarını yansıtırlar.

4. SOR VE İŞBİRLİĞİ YAP – Gruplar kendi farkındalık çalışmalarını videolara kaydeder veya resimlerini çekerek kayıt altına alırlar. Bu çalışmaları ile ilgili sivil toplum kuruluşları ve medya kuruluşlarından görüş almak üzere onlarla iletişime geçmeleri sağlanır veya ilgili kuruluşlardan yetkililerin okulu ziyaret etmeleri sağlanır. Katılımcı tasarım atölyesi oluşturulur. Aynı zamanda internet üzerinden paylaşılıp yapılan farkındalık çalışmaları için geri bildirim alınması sağlanır. Böylece çalışmaların etkililiği artırılmaya çalışılır. YANSIT - Atölye katılımcıları ve izleyiciler öğrencilerin çalışmalarını yansıtması ve geliştirilmesi hakkında yorum yapar. GÖSTER – Gruplar geliştirdikleri farkındalık çalışmalarını insanların yoğun olarak bulundukları sanal ve gerçek alanlarda bir sergi veya şölen olarak büyük kitlelere ulaşılması muhtemel yerlerde sergiler veya görüntü ve video olarak paylaşır. Bu aynı zamanda sosyal paylaşım siteleri ve dijital dünyada eş zamanlı olarak yürütülerek çalışmanın büyük kitlere ulaşması sağlanır. Okul ziyaretleri de bu kapsama alınabilir. Özellikle farklı il veya ülkelerden öğrencilerin yorum yapmaları sağlanır. Tüm çalışmalar okulun web sayfasında veya grupların karar verdiği sanal bir platformda topluca yayınlanır. YANSIT – Gruplar çalışmalar süresince aldıkları geri bildirimleri düzenler. Bütün süreçleri gözden geçirir. YANSIT - Gruplar daha önce belirledikleri değerlendirme formlarına göre gerçekleştirdikleri farkındalık çalışmalarını değerlendiren ve önceki tüm aşamalarda yaşadıkları na diar fikirlerini , zorlandıkları konuları, başarılı oldukları alanları vb. duygu ve düşüncelerini içeren rapor özeti veya portfolyo hazırlayıp öğretmenin belirlediği şekilde sanal olarak hazırlayarak yayınlarlar. TRENDLER Geleneksel eğitimde yetişmiş öğretmenler yenilikçi teknolojilerin uygulanmasından habersizdirler. Öğretmen merkezli eğitim öğrencilerde 21. yüzyıl becerilerinin geliştirilmesine engel olmaktadır. Okullarda öğrenme süreçleri ile gerçek hayat yaşantısı arasında bağlantı kurulamaması öğrencilerin okula olan motivasyonlarını düşürmektedir. ÖĞRETME VE DEĞERLENDİRME İÇİN MÜMKÜN OLAN YAKLAŞIMLAR  Beceri Temelli Öğrenme  Tasarım temelli öğrenme  Proje Tabanlı Öğrenme  İşbirliğine Dayalı Öğrenme  Sorgulama Tabanlı Öğrenme

5. ÇEVRE - ORTAM  Sınıf  Gözlemsel çevre  Öğrencilerin çevrelerindeki yerel topluluk  İnternet İNSANLAR VE ROLLER  Öğrenme yoldaşı ve rehber olarak öğretmen  Araştırmacı ve yapılandırmacı olarak öğrenci  Geri bildirimci ve destekçi olarak ebeveynler, akrabalar, okul arkadaşları ve diğer öğretmenler, uzmanlar ETKİNLİKLER  Çeşitli metot ve kaynakları kullanarak araştırma yapma  Çeşitli alanlarda gözlem yapma  Birçok kaynaktan bilgiyi analiz etme  Disiplinler arası konularla etkileşimde bulunma  Okulunda içinde ve dışında çalışma  Takım çalışması – Video Düzenleme  İşbirlikçi yazım araçlarını kullanma AKTİVİTELER  Gözlem  Çeşitli yöntem ve kaynakları kullanarak araştırma yapma  Birden fazla kaynaktan veri analiz etme  Disiplinler arası konularda etkileşimde bulunma  Okul içinde ve dışında çalışma  Takım çalışması - video düzenleme  İşbirlikçi yazı yazma araçları kullanma  Zihin Haritalama Araçları kullanma KAYNAKLAR  Ses kayıt cihazları  Kameralar  İnternet Bağlantısı  Zihin Haritalama Araçları  TeamUp Aracı  2.0 Web araçları  Tablet  Akıllı Tahta  Akıllı Telefonlar  Sosyal Medya  Video barındırma Web siteleri Osman KESKİN Formatör Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni 700. Yıl Ortaokulu Bağlar/Diyarbakır

Add a comment

Related pages

Farkındalık Yarat - Teknoloji ve Tasarım Eğitimcileri ...

"Farkındalık Yarat" Hikâyeyi benzersiz kılan özellikler: Farkındalık Yaratalım etkinliğinde çevresini sorgulayan ve çevresi ile ilgili projeler ...
Read more

Teknoloji ve Tasarım Eğitimcileri Derneği - iTEC 5. Faz ...

iTEC.Farkindalik.Yarat.Ulusal.Senaryo.Osman.Keskin.pdf - Osman KESKİN / 700. Yıl Ortaokulu Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni - Diyarbakır;
Read more