Κίνδυνοι στο Facebook - Γ2

100 %
0 %
Information about Κίνδυνοι στο Facebook - Γ2
Education

Published on March 7, 2014

Author: nmicha

Source: slideshare.net

Description

Στο μάθημα της Πληροφορικής Γυμνασίου, οι μαθητές της Γ΄Γυμνασίου, στο πλαίσιο της διδασκαλίας για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο, υλοποίησαν τη σχετική ιστοεξερεύνηση (Webquest) με τίτλο: "Κίνδυνοι στο Facebook" του Γεωργίου Βελόνη, που βρίσκεται στην διεύθυνση: http://zunal.com/webquest.php?w=199494.

Η εργασία τους αφορούσε την περιγραφή των σημαντικότερων κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι χρήστες στο Facebook.

Παιδικό πορνογραφύα

Οριςμόσ  Η παιδικό πορνογραφύα ορύζεται ωσ οι αναπαραςτϊςεισ ανηλίκων που ςυμμετϋχουν ςε ςεξουαλικέσ πράξεισ ό καταςτϊςεισ που υποδηλώνουν ςεξουαλικϋσ δραςτηριότητεσ. Η παιδικό πορνογραφύα θεωρεύται έγκλημα και υπόκειται ςε ποινικϋσ κυρώςεισ.

Που και πωσ εκδηλώνεται; Σε ιςτοςελύδεσ τισ οπούεσ χειρύζονται κυκλώματα παιδοφιλύασ, ςε μορφό κειμϋνου ό βύντεο.  Σε ηλεκτρονικϊ μηνύματα με φωτογραφύεσ παιδικόσ πορνογραφύασ.  Σε ιςτοςελύδεσ κοινωνικόσ δικτύωςησ, ϋπειτα από επεξεργαςύα των εικόνων. 

Ποινϋσ Κϊθειρξη ϋωσ 10 ϋτη.  Πρόςτιμα 20.000 – 3.000.000 ευρώ.  Ετόςια κϊθειρξη για πρόςβαςη ςε υλικό παιδικόσ πορνογραφύασ. 

Πρόληψη και Αντιμετώπιςη      Αποφυγό διαδικτυακών ςυζητόςεων και ςυναντόςεων με αγνώςτουσ. Διακοπό οποιαςδόποτε ύποπτησ ςυζότηςησ που μασ προκαλεύ αμηχανύα. Δεν κοινοποιούμε προκλητικϋσ φωτογραφύεσ ςε ιςτοςελύδεσ κοινωνικού δικτύου. Συζότηςη του θϋματοσ με ϋναν ενόλικα. Άμεςη καταγγελύα ύποπτου δρϊςτη ςε ςχετικϋσ ιςτοςελύδεσ ό ςτην αςτυνομύα.

Και κϊποια ςτατιςτικϊ ςτοιχεύα…

Αναφορϋσ - Πηγϋσ  Πληροφορίεσ: Αςφϊλεια και Διαδύκτυο - Κύνδυνοσ: Παιδικό Πορνογραφύα (http://www.pi.ac.cy/InternetSafety/kindinoi_pornografia.ht ml )  Παιδικό πορνογραφύα και νομοθεςύα (http://internetsafety.sch.gr/index.php/ekp/171-chprn)  Παιδικό πορνογραφύα – Εργαςύα μαθητριών (http://www.slideshare.net/neohoritou/ss)   Εικόνεσ:  Insider24h – Παιδικό πορνογραφύα ςτην Ελλϊδα (http://insider24h.blogspot.gr/2013/04/paidiki-pornografiaerevnes.html)

΢Α΢ ΕΤΧΑΡΙ΢ΣΟΤΜΕ!!

Add a comment

Related presentations

Related pages

Κίνδυνοι στο Facebook - Γ2 - Education

Στο μάθημα της Πληροφορικής Γυμνασίου, οι μαθητές της Γ΄Γυμνασίου, στο πλαίσιο της ...
Read more

Κίνδυνοι στο Facebook - Γ1 - Education

1. Ψευδή προφίλ στο facebookΚ. Αθηνά Λ. Θανάσης Κ. Ιφιγένεια. 2. Τα ψεύτικα προφίλ στο Facebook ...
Read more

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ - 2dim-peraias.thess ...

... Ασφάλεια στο Facebook" 2013-2014. ... κ Ζεληλίδου Δημιουργία του Γ2 ... " Οι κίνδυνοι στο Facebook ...
Read more

Φούρνος μικροκυμάτων: 5 πιθανοί κίνδυνοι υγείας που δεν ...

Twitter Facebook YouTube Google+. ... 5 πιθανοί κίνδυνοι ... Σε μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο ...
Read more

EKTAΣTEΡIA: Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια και οι κίνδυνοι για ...

Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια και οι κίνδυνοι για τα ... Μοιραστείτε το στο Facebook ...
Read more

Στο τελευταίο θρανίο της Πάτρας: Κάτω από μια επικίνδυνη ...

Σας προσκαλούν στο ταξίδι της περιπλάνησής τους στην εκπαίδευση και στον υπόλοιπο ...
Read more

Ποιητική συλλογή για το Διαδίκτυο by dvinatsella - issuu

Ποιήματα μαθητών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης γύρω από την ασφαλή πλοήγηση στο ...
Read more

Τα παιδιά και οι κίνδυνοι του διαδικτύου | Οι Ντελάληδες ...

Τα παιδιά και οι κίνδυνοι ... τις οποίες επισκέπτεται το παιδί στο ...
Read more