ez1

50 %
50 %
Information about ez1
Entertainment

Published on October 1, 2007

Author: lawson

Source: authorstream.com

Po stopách Jana Amose Komenského:  Po stopách Jana Amose Komenského Životopis Cesta po Evropě S kým se mohl setkat Myšlenkový vývoj Dílo J.A. Komenský jako inspirace Zdroje Český teolog, filozof, spisovatel, pedagog a poslední biskup Jednoty bratrské Eva Zárubová * 28. 3. 1592 Nivnice nebo Uherský Brod, † 15. 11. 1670 Amsterodam Slide2:  Jan Amos Komenský byl spisovatelem, myslitelem a zakladatelem moderní pedagogiky. Narodil se na Moravě 28. března 1592 a zemřel v Holandsku 15. listopadu 1670. Přesné místo jeho narození neznáme a odhadují se tato města : Komeň, Nivnice a Uherský Brod. Také jeho rodiče neznáme. Všeobecně se ale uvádí, že jeho otcem je Martin Komenský, českobratrský uherskobrodský měšťan a mlynář a matkou Anna Komenská. Oba rodiče záhy po sobě zemřeli na epidemii. Komenskému bylo tehdy dvanáct let a po jejich smrti se o něj starala teta. Jako žák byl velmi nadaný, a tak během tří let udělal školu. Poté studoval na latinské škole, kde přijal jméno Amos. Po vystudování byl poslán do Německa, jak se tehdy slušelo, aby nasbíral zkušenosti. V Německu mladý Komenský vyrobil mapu Moravy. Po studiu v Německu na protestantských univerzitách Herborn a Heilderberg se vrátil zpět a učil na škole v Přerově (1616). Po vysvěcení odchází učit do Fulneku (1618-1621). Tam se také poprvé oženil, za manželku si vzal Magdalenu Vizovskou. Životopis Slide3:  V roce 1620 se v českých zemích udala bitva na Bílé Hoře. Po ní bylo popraveno na Staroměstském náměstí 27 českých pánů a naše země se dostala do područí Habsburků. Habsburky byl Komenský neustále pronásledován. Nakonec se nepřizpůsobil latinské větvi náboženství a utekl do skal (1621). Tam se 8 let skrýval a tam mu také zemřela na mor žena a jeho dvě děti. Oženil se s Dorotou Cyrillovou, dcerou bratrského biskupa a odešel z našeho území. Tehdy věřil, že se sem ještě někdy vrátí, ale to se mu už nikdy nesplnilo. V těžké politické situaci a po této rodinné tragédii sepsal sociálně alegorické a kritické dílo Labyrint světa a ráj srdce (1631). V Lešnu Komenský působil jako učitel a ředitel bratrského gymnázia. Tam také píše Českou didaktiku, Informatorium školy mateřské a učebnici latiny Brána jazyků otevřená. Česká didaktika je posléze přeložena do latiny a nazvána Velká didaktika. Tehdy už byl natolik známá osobnost, že v roce 1641 je pozván do Londýna, aby tam vybudoval akademii věd. Dlouho se tam ale nezdržel, protože v Anglii vypukla válka. V Anglii se seznámil s vynikajícím grafikem Hollarem. Právě Hollar vytvořil věrný Komenského portrét. Slide4:  Jako uznávaný učenec se stal politickým mluvčím pobělohorské emigrace a snažil se dosáhnout intervence protestantských mocností ve prospěch české reformace. Mezinárodně uznávaný Komenský byl také přizván do Ameriky a kardinál Richelieu ho lákal i do Francie. Komenský ale odešel do pruského, Švédy ovládaného Elblągu aby reformoval švédské školství. Jeho pobyt sponzoroval bohatý švédský obchodník . Do Švédska se Komenský odebral hlavně proto, že věřil, že mu to pomůže k návratu domů. Ze Švédska ale odchází zpět do Lešna. Poté je Komenský pozván do Maďarska do města Sárospatak. Zde bylo školství na velice bídné úrovni. Do školy chodili jen bohatí, a právě ti byli nejvíce líní. Aby tyto žáky nadchnul pro učení, vypracoval Komenský Orbis pictus (Svět v obrazech). Tato moderní kniha se brzy stala bestsellerem a byla přeložena do jedenácti jazyků. Další dílo pro školáky na sebe nenechalo dlouho čekat. Škola hrou je kniha plná divadelních dramat. Žáci se je učili hrát na jevišti a v kontextu těchto her byla zakódována učební látka. Tento způsob učení byl na tehdejší dobu velmi moderní. Slide5:  Z Maďarska se Komenský opět vrací zpět do Lešna, a to byla chyba. Došlo totiž k obléhání města Švédy. Poláci město zapálili a oheň mu vzal 40 dílů rukopisu k slovníku Poklad jazyka českého a všechny osobní věci. Na rukopisu slovníku pracoval několik desítek let. Vše co neshořelo, bylo polito vodou a inkoust se rozpustil (1654). Nejen, že mu požár vzal úplně vše, ale taky mu v ohni zemřela žena. Komenský tedy opět odjíždí, tentokrát do Amsterodamu, do rodiny de Gearru. Tam z různých důvodů nebyl moc šťastný. Navíc vypukla mezi Anglií a Holandskem válka. Komenský tehdy vypracoval mírovou dohodu Anděl míru. Také se říká, že zde počtvrté našel ženu. V Holandsku strávil Komenský 14 let. V podvečer 15.listopadu roku 1670 tento mezinárodně uznávaný člověk vydechl naposled. Bylo mu 78 let. Jeho přítel kněz ho pochoval v Naardenu. Je zde malý kostelík, který náleží českému státu. Komenského biografie:  Komenského biografie 1592, 28. března - narozen na jihovýchodní Moravě v rodině českobratrského uherskobrodského měšťana a nivnického mlynáře Martina Komenského 1604 - osiřel, další výchova u příbuzných s podporou Jednoty bratrské 1608-1611 - přerovské bratrské gymnázium, získání jména Amos 1611-1614 - zahraniční studia: Nassavská akademie v Herbornu a studium teologie na univerzitě v Heidelbergu 1614-1621 - po návratu učitelem a duchovním ve službách Jednoty: 1614 vyučujícím v Přerově, 1616 ustanoven knězem Jednoty, od 1617 správcem sboru a školy v severomoravském Fulneku 1618 - první sňatek (s Magdalenou Vizovskou, + i s oběma synky 1622) 1620, 8.11. - porážka českých evangelických stavů na Bílé hoře 1622-1628 - ve vnitřním exilu ve východních Čechách: nejprve do 1626 pod ochranou Karla staršího ze Žerotína v Brandýse nad Orlicí, poté v Bílé Třemešné u Sadovských ze Sloupna 1623 - Labyrint světa a ráj srdce (vydán 1631) 1624 - druhý sňatek (s Dorotou Cyrillovou, +1648, dcerou bratrského biskupa - s ní postupně čtyři děti: Dorota Kristina 1627 - Alžběta 1628 - Zuzana 1643 - Daniel 1646) 1627 - náčrt České didaktiky 1628, 4.2. - odchod do exilu 1628-1641 - první pobyt v polském Lešně pod ochranu rodu Leszczynských 1631 - proslulá učebnice Janua linguarum reserata (Brána jazyků otevřená) 1632 - biskupem (seniorem) Jednoty bratrské 1639 - v Anglii vydán Prodromus Pansophiae (Předchůdce vševědy) 1641-1642 - Londýn: vybídnut anglickými přáteli, připravuje projekt collegium lucis (kolej světla), jakési mezinárodní akademie učenců, a píše programový spis Via lucis (Cesta světla) 1642 - v Anglii začíná revoluce, cesta přes Nizozemí (setkání s Descartesem a mecenášem Ludvíkem de Geer) do Švédska, ve Stockholmu jednání s kancléřem Oxenstjernou 1642-1648 - Elbink (Elblag) ve východopolském Pobaltí (tehdy pod kontrolou Švédů): psaní učebnic pro Švédy za podpory de Geera 1644-1645 - počátky největšího Komenského díla De rerum humanarum emendatione consultatio catholica (Obecná porada o nápravě věcí lidských) 1648-1650 - druhý lešenský pobyt 1649 - třetí sňatek (již bezdětné manželství s Janou Gajusovou) 1650 - Kšaft umírající matky Jednoty bratrské - výraz zklamání z vestfálského míru a ztráty naděje na návrat do vlasti 1650-1654 - Sárospatak (Šaryšský potok, Blatný Potok) v Uhrách (na řece Bodrogu poblíž dnešních slovenských hranic): ve službách sedmihradských knížat Rákócziů, pokus o zřízení první pansofické školy 1654 - Schola ludus (Škola hrou) 1654-1656 - třetí, poslední pobyt v Lešně: snahy o vytvoření nové protihabsburské koalice ze Sedmihradska, Švédska a Anglie za aktivní podpory českého exilu 1656,28.-30.4. - vypálení Lešna polskými vojáky, ztráta rukopisů a majetku, záchrana holého života 1656-1670 - Amsterdam: poslední útočiště pod ochranou obchodnické rodiny de Geerů asi 1657 - vydání prvních dvou dílů Obecné porady (další, částečně rozepsané díly po Komenského smrti ztraceny, objeveny až 1934, kompletní české vydání teprve 1992) 1657-1658 - vydání sebraných pedagogických spisů Opera didactica omnia 1658 - vydání Orbis sensualium pictus (Svět v obrazech), první obrázkové encyklopedie pro děti 1667 - vydán Angelus pacis (Anděl míru): požadavek odstranění válek mírovým jednáním 1668 - vydání spisu Unum necessarium (Jedno potřebné): Komenského filozofická závěť vyjadřující touhu po klidu duše a harmonickém splynutí s Kristem 1670, 15.11. - Komenský zemřel v Amsterdamu, pohřben v kostele valonské reformované církve v Naardenu 20 km jihovýchodně od Amsterdamu Slide7:  Cesta po Evropě 1592 Uherský Brod 1608 Přerov 1611 Herborn 1613 Heidelberg 1614 Přerov 1617 Fulnek 1622 Brandýs nad Orlicí 1626 Bílá Třemešná 1628 Lešno 1642 Nizozemí, Stockholm 1643 Elbink (Elblag) 1650 Sarospatak (Uhry) 1654 Lešno 1656 Amsterdam Slide8:  Komenského současníci Narodil se v éře Rudolfa II. V jeho osmi letech upálili Giordana Bruna Osiřel v roce, kdy Galileo Galilei prováděl experimenty na věži v Pise Vysokoškolská studia ukončil krátce před smrtí Shakespeara Do exilu odešel v roce, kdy Willam Harvey uveřejnil objev krevního oběhu Mohl se setkat: Rubensem Valázquezem Tintorettem Veronesem El Grekem Ronsardem Lope de Vegou Baconem Keplerem Campanellou ……………………………. Slide9:  První období je možno charakterizovat jako období světa jako divadla (1614–22). Hlavním dílem tohoto období je spis Theatrum universitatis rerum. I. Období Komenského myšlenkový vývoj lze rozčlenit do tří etap, jež se od sebe liší pojetím světa a člověka Slide10:  Druhé období (1622–27) je charakteristické pojetím světa jako labyrintu, stěžejním dílem tohoto období je Labyrint světa a ráj srdce. II. Období Slide11:  Ve třetím období (1628–70) je svět pochopen jako dílo nápravy a člověk již není chápán ani jako divák v divadle světa, ani jako matený poutník v jeho labyrintech, nýbrž jako účastník na jeho zásadní reformě. Hlavním dílem třetího období je Obecná porada. Náprava lidských věcí, která je podle Komenského plodem celých dosavadních lidských dějin, je v Obecné poradě vsazena do svérázného, novoplatonismem inspirovaného metafyzického schématu. Bůh je tvůrcem čtyř pansofických světů (mundus), jejichž následnost signalizuje i sestupnou ontologickou úroveň (svět možnosti, svět archetypů, svět andělský a svět hmotný). Ontologicky nejméně nobilitní svět hmotný je iniciován stvořením tří principů; hmoty, ducha a světla (materia, spiritus et lux), jejichž vzájemným prostupováním a interakcemi vzniká stupnice vždy vyšších forem jsoucího: elementy, páry, nerosty, rostliny, živočichové a člověk. Tento vzestupný proces nazývá Komenský „dílo přírody“ (opus naturae). Člověk, jakožto vrchol rozvoje přírody, je spolutvůrcem tří dalších pansofických světů: světa tvorby, světa morálního a světa duchovního (mundus artificialis, mundus moralis, mundus spiritualis). Duchovní svět je předstupněm posledního pansofického světa; světa věčného (mundus aeternus), v němž se vše vrací zpět k Bohu. Rozvoj (evolutio) přírody je zákonitý proces a jeho pokračováním jsou i lidské dějiny, které navzdory všem regresům (jejichž obdobou v přírodě jsou degenerativní procesy) směřují k vyvrcholení v Božím království na zemi. Strukturální reforma lidských věcí má k jeho nastolení připravit podmínky; jedním z hlavních předpokladů tohoto nového věku lidstva, který označuje mj. jako fructus historiae (plod dějin), je všeobecný mír, přátelství a spolupráce mezi národy, k nimž má napomáhat tzv. parlament světa. O náboženské smíření má pečovat tzv. světová konsistoř církví a úsilí o šíření vzdělanosti a pěstování vědění má zajišťovat univerzální organizace zvaná Sbor světla. III. Období Dílo:  Dílo Náboženské a filozofické spisy Pedagogické práce Encyklopedické práce Mapa Moravy 1. Náboženské a filozofické spisy:  1. Náboženské a filozofické spisy Truchlivý (1622-24) – zamýšlí se nad rozporem rozumu a náboženského citu. Labyrint světa a ráj srdce (1623/ 1. vydání: 1631, 2. vydání: 1663) - alegorické dílo, znázorňuje pouť městem (světem) Poutník (Komenský) si jde prohlédnout svět, aby si zvolil vhodné zaměstnání. Na cestě jej doprovázejí 2 průvodci : 1. Všezvěd Všudybud (zosobněná lidská zvídavost), který mu radí, aby byl spokojen se vším, co spatří. Nemá nic kritizovat, neboť jen tak se uchrání nepříjemností. 2. Mámení (přizpůsobuje se nedostatkům). Nasazují poutníkovi brýle mámení, které zkreslují pohled na svět, poutník se však nedává zmást a upravuje si je tak, aby mu nepřekážely ve správném pozorování. Město do něhož vstupují je opravdovým bludištěm. Hemží se lidmi, každý spěchá za svým zaměstnání, ale ukazuje se, že téměř každé z nich je podvod a klam. Lidé jsou ovládáni touhou po snadném zisku, společenském postavení a bezstarostném životě. Poutník pozoruje život příslušníků různých stavů a povolání, všude nalézá neupřímnost a podvod. V zoufalství nad stavem lidské společnosti chce prchnout ze světa, na výzvu boží se pak uzavírá v ráji svého srdce, tj. v samotě a náboženském rozjímání. 2. Pedagogické práce:  2. Pedagogické práce Velká didaktika – Didactica magna (1657) - psána latinsky, přeložena do všech evropských jazyků Obsahuje zásady moderního vyučování a výchovy (vyučování pro všechny, zdarma a v mateřském jazyce, důraz kladen na praxi, na tělesnou výchovu, názornost vyučování, postup od známého k neznámému, poznávání přírody…). Obsahuje i názor na koncepci vzdělání – dělí výchovu do čtyř etap po 6 letech : 0 – 6 dětství – mateřská škola 6 – 12 chlapectví – obecná škola 12 – 18 jinošství – gymnázium 18 – 24 mládí – akademie + 2 roky cestování po světě Informatorium školy mateřské (asi 1630) - příručka pro matky a chůvy (výchova dětí v rodině) Brána jazyků otevřená – Janua linguarum reserata (1631) - učebnice latiny, v podstatě malá encyklopedie Svět v obrazech – Orbis Pictus (1658) - první obrázková učebnice na světě (pro větší názornost ilustrace k jednotlivým tématům Škola hrou –Schols ludus (1654) - soubor školských latinských dramatických her, které měly prohloubit u žáků znalost latiny Svět v obrazech (Orbis pictus):  Svět v obrazech (Orbis pictus) ilustrovaná jazyková (latinská) učebnice důležitost názorné výuky nejvýznamnější praktické provedení Komenského pedagogického realismu význam pro současnou didaktiku 3.Encyklopedické práce :  3.Encyklopedické práce – Komenský se pokoušel shrnout veškeré vědění v jednotnou soustavu - Plán vševědy – zůstalo nedokončeno. Usiloval také o dorozumění mezi národy a o věčný mír. Citáty z díla Komenského : … Nerozumíš-li věcem, které se za slovy skrývají, nejsi moudrý, nýbrž jsi stále papoušek… … Zahálka je polštář Satanův. Koho Satan nezaměstnaného najde, toho sám zaměstná nejprve myšlenkami špatnými potom i skutky zlými… … Kdo nedbá, aby byl vyučován, toho budeš marně vyučovati, dokud u něho neprobudíš vřelý zájem o učení… … Učit lze slovy, vychovávat jen příkladem… … Šťastný národ, který má hojnost dobrých škol a dobrých knih… … Nedopusť, aby ti zlí zabraňovali jednat dobře. Chválou jejich musíš pohrdat, utrhání jejich si nevšímat. Chtěj býti zlými spíše nenáviděn, nežli uctíván… … Komukoli prospěti můžeš, prospívej rád. Možno-li celému světu… Komenského mapa Moravy:  Komenského mapa Moravy shromažďoval materiál řadu let Měla být připojena ji k dílu o moravských dějinách De Antlquitatibus Morauiae, jeho rukopis se však nezachoval.      Snažil opravit Fabriciovy mapy Moravy (1569) Doplnil ji o své vlastní poznatky a svědectví vrstevníků Věnoval ji Ladislavu Velenovi ze Žerotína ( tehdy pobýval v pobělohorském exilu) Nejstarší výtisk mapy Moravy: 1624 Komenského mapa Moravy tak byla vydávána více než 150 let Mapa má rozměry 442x544 mm Měřítko 1 : 470 000 pro síť, 1 : 520 000 pro kresbu. Kromě schematického reliéfu, vodstva a sídel zaznamenal Komenský na mapě také vinice, výběr léčivých pramenů a lázní, sklárny a železnorudné, zlaté i stříbrné doly. Slide18:  Období pobělohorské Národní obrození Současnost (soutěž O největšího Čecha) Vliv na literární tvorbu Inspirace Komenský a několik tisíců českých nekatolických exulantů, kteří byli nuceni opustit české země po porážce stavovského povstání na Bílé hoře roku 1620, se stalo symbolem nezlomné víry, věrnosti mravním principům a ideové pevnosti. Reprezentanta tohoto proudu představuje především Jan Amos Komenský. Příběh pobělohorských exulantů se stal součástí českého národního mýtu.:  Komenský a několik tisíců českých nekatolických exulantů, kteří byli nuceni opustit české země po porážce stavovského povstání na Bílé hoře roku 1620, se stalo symbolem nezlomné víry, věrnosti mravním principům a ideové pevnosti. Reprezentanta tohoto proudu představuje především Jan Amos Komenský. Příběh pobělohorských exulantů se stal součástí českého národního mýtu. Felix Jenewein J. A. Komenský se loučí se svou vlastí, 1885 kresba perem, běloba, papír Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory František Bílek Komenský (Loučení s vlastí), 1918 kresba perem, papír Národní galerie v Praze Václav Brožík J. A. Komenský se loučí s Karlem starším ze Žerotína, 1873 olej, plátno Galerie výtvarného umění, Ostrava Slide20:  Největší Čech J.A. Komenský skončil v anketě občanů ČR na 4. místě (23 583 hlasů) Anketa České televize Slide21:  K jeho dílu se přihlásil G. W. Leibniz. Ovlivnil J. G. Herdera. Naopak ostře jej kritizoval P. Bayle a ovlivnil tak názor mnoha osvícenců V 19. a v 1. polovině 20. století byl Komenský uznáván především jako zakladatel pedagogického realismu a reformátor škol a výchovy. V poslední době roste zájem o Komenského jako filozofického myslitele. V české filosofii se Komenským zabývali J. Kapras, T. G. Masaryk, F. Drtina, V. Hoppe, J. Tvrdý, E. Rádl, J. Patočka, J. Popelová, R. Kalivoda. T. G. Masaryk nazval Komenského prvním panevropanem. Dnes Komenského antiimperiální pojetí evropské jednoty získává opět na závažnosti. Vliv Komenského

Add a comment

Related presentations

Related pages

EZ1 Brand – Guaranteed Quality Products Since 1968

EZ1 Complete Headlight Restoration Kit. EZ1’s revolutionary Diamond Dust formula (patent pending) restores stunning clarity to dull and yellowed plastic ...
Read more

EZ1 Advanced XL - QIAGEN Online Shop

The EZ1 Advanced XL performs automated nucleic acid purification for a wide range of sample types relevant for molecular diagnostics, human identity ...
Read more

EZ1 DNA Investigator Kit - Qiagen

The EZ1 DNA Investigator Kit reproducibly automates purification of genomic DNA from reference and casework samples in human identity testing.
Read more

EZ1 - Philipps-Universität Marburg - Zentrum für ...

Zentrum für Konfliktforschung, Ketzerbach 11, D-35032 Marburg Tel. +49 6421/28-24444, Fax +49 6421/28-24528, E-Mail: konflikt@staff.uni-marburg.de
Read more

EZ1 | Vermeiren Deutschland GmbH

Vermeiren MANUELLE ROLLSTÜHLE Multifunktionsrollstühle EZ1 ... Sitzbreiten 39 cm - 57 cm; Sitztiefen 43 cm - 52 cm; Sitzschlitten; Sitzhöhen 43 cm - 62 cm
Read more

Electronic timers - EZ-1 - JORC Industrial BV

Contact JORC Industrial BV for the best EZ-1 - Timer products - World leading in the air compressed industry.
Read more

Mit dem Truck durch Europa | EZ1.GLOBAL

Mit der richtigen Ausrüstung geht es auf große Expeditionsreise in meinem umgebauten Truck. Erfahre alles über meine Abenteuer auf der Tour.
Read more

HRUSB-MaxSonar EZ™ HRUSB-MaxSonar -EZ™ Series

HRUSB-MaxSonar-EZ is equipped with an internal temperature sensor which allows the sensor to apply a compensation for speed of sound changes.
Read more

EZcontrol Heimautomatisierung Hausautomatisierung ...

Steuern und automatisieren Sie mit einem Gerät Funkschaltsysteme unterschiedlicher Hersteller, auch per iPhone® und iPad®.
Read more

Die Europäische Zentralbank (EZB) - ecb.europa.eu

Was ist die EZB? Die EZB ist ein offizielles Organ der Europäischen Union und die zentrale Institution des Eurosystems und des für die Bankenaufsicht ...
Read more